طراحی اقتصادی توأم نمودارهای کنترلx-r وx-s

پایان نامه
چکیده

نمودارهای کنترل که ابزارهای کنترل آماری فرایند هستند، ابزار موثری نیز برای براورد پارامترهای فرایند به خصوص در مطالعات کارایی فرایند محسوب می شوند که ممکن است با استفاده از روش های ساده مانند نمودار کنترل شوهارت یا معیارهای آماری دیگر یا با استفاده از معیارهای اقتصادی طراحی گردند. طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل شامل تعیین اندازه ی نمونه (n)، فاصله ی زمانی بین نمونه ها (h) و ضریب حدود کنترل (k) است. در این پایان نامه مروری بر طراحی اقتصادی و آماری-اقتصادی نمودارهای کنترل انجام می گیرد. در این ارتباط بیش تر مدل های ذکر شده در فصل 2، برای نمودارهای کنترلی است که برای حفظ سطوح جاری کیفیت فرایند به کار می روند. وهه با در سال 1996، یک مدل کنشی برای بهبود فرایند ارائه داد اما این مدل فقط، طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل تکی را در بر داشت. به عبارت دیگر وهه با، بسته به نوع تغییری که در فرایند به وجود می آید، یک طراحی کنشی برای نمودار و دیگری برای نمودار s پیش نهاد کرد. در صورتی که در عمل معمولاً دو نمودار کنترل (یکی برای پایش تغییرات ایجاد شده در میانگین فرایند؛ و دیگری برای پایش تغییرات ایجاد شده در پراکندگی فرایند) برای پایش متغیرهای پیوسته ی مورد مطالعه در فرایند مورد استفاده قرار می گیرند

منابع مشابه

طراحی آماری-اقتصادی نمودارهای کنترل توأم

‎‎‎‎‎‏‎(spc)‎ یک راه موثر برای بهبود کیفیت و بهره وری تولیدات است.‏ نمودارهای کنترل آماری یکی از ابزارهای کنترل فرایند می باشند. در برخی از مطالعات با فرض ثابت بودن تغییرات در واریانس تنها نمودار x-bar مورد مطالعه قرار گرفته شده است. ولی در یک فرایند تولید‏ میانگین و واریانس باید به طور ‎‏توأم‎ برای بالا بردن کیفیت محصول تحت نظارت قرار گیرند. نمودارهای توأم شوهارت x-bar ‏‏‎‏و ‎‎‎‎‏‎r‎‎‏‎(‎‎‎‎یا...

نگاشت های R - s - پیوسته

کلاس جدیدی از نگاشتهای پیوسته، به نام نگاشت های R - s - پیوسته ، معرفی میشود. ارتباط میان R - s - پیوستگی با پیوستگی و انواع دیگری ازپیوستگیهای قوی که تاکنون معرفی شده اند، بررسی میشود. سپس ویژگیهای نگاشتهای R - s - پیوسته مورد مطالعه قرار میگیرد.

متن کامل

❚r❛♥s❢♦r♠✐♥❣ ❙♦✉r❝❡ ❈♦❞❡ t♦ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❘❡❧❛t✐♦♥s ❢♦r P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥

❆❜str❛❝t ✕ ❆ss❡ss✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ q✉❛❧✐t2 ❛ttr✐❜✉t❡s ✭s✉❝❤ ❛s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ r❡❧✐❛❜✐❧✐t2✱ ❛♥❞ s❡❝✉r✐t2✮ ❢r♦♠ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡ ✐s ♦❢ t❤❡ ✉t♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s♦❢t✇❛r❡ s2st❡♠ ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❜2 ✐ts ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥ ✐s t♦ s♣❡❡❞ ✉♣ ❜2 ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ♠❛1✐♠✉♠ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦♥❝✉rr❡♥❝2 ✐♥ ❡1❡❝✉t✐♥❣ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s❡❣♠❡♥ts✳ ■t ✐s ❛...

متن کامل

❚r❛♥s❢♦r♠✐♥❣ ❙♦✉r❝❡ ❈♦❞❡ t♦ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❘❡❧❛t✐♦♥s ❢♦r P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥

❆❜str❛❝t ✕ ❆ss❡ss✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ q✉❛❧✐t2 ❛ttr✐❜✉t❡s ✭s✉❝❤ ❛s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ r❡❧✐❛❜✐❧✐t2✱ ❛♥❞ s❡❝✉r✐t2✮ ❢r♦♠ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡ ✐s ♦❢ t❤❡ ✉t♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s♦❢t✇❛r❡ s2st❡♠ ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❜2 ✐ts ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥ ✐s t♦ s♣❡❡❞ ✉♣ ❜2 ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ♠❛1✐♠✉♠ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦♥❝✉rr❡♥❝2 ✐♥ ❡1❡❝✉t✐♥❣ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s❡❣♠❡♥ts✳ ■t ✐s ❛...

متن کامل

❚r❛♥s❢♦r♠✐♥❣ ❙♦✉r❝❡ ❈♦❞❡ t♦ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❘❡❧❛t✐♦♥s ❢♦r P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥

❆❜str❛❝t ✕ ❆ss❡ss✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ q✉❛❧✐t2 ❛ttr✐❜✉t❡s ✭s✉❝❤ ❛s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ r❡❧✐❛❜✐❧✐t2✱ ❛♥❞ s❡❝✉r✐t2✮ ❢r♦♠ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡ ✐s ♦❢ t❤❡ ✉t♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s♦❢t✇❛r❡ s2st❡♠ ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❜2 ✐ts ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❛♥❞ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❡1❡❝✉t✐♦♥ ✐s t♦ s♣❡❡❞ ✉♣ ❜2 ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ♠❛1✐♠✉♠ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦♥❝✉rr❡♥❝2 ✐♥ ❡1❡❝✉t✐♥❣ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ s❡❣♠❡♥ts✳ ■t ✐s ❛...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022