× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سطح مهارت زبان اموزان ایرانی و کانون توجه شان هنگام مکالمه گروهی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشجو : زهرا مصلح امیردهی

استاد راهنما : شیرین ابادیخواه باقر یعقوبی

سال انتشار:1388

کلمات کلیدی : مکالمه گروهی-

چکیده

abstract the present study was conducted to examine the effect of proficiency on students interaction while carrying out the grammar-based task(s) in collaboration. in particular, the study examines whether the level of proficiency affects the learners’ focus of attention to grammatical and lexical features. the study takes a further step and examines whether there is any difference in the use of meta-language terminology in the grammatical episodes between the high-high and low-low dyads of learners. finally the present study explores whether learners’ metatalk (their correct resolution of lres in the tasks) influences their subsequent individual performance. twenty four efl learners attending two different classes in a private language school in iran participated in the study. the students in each class were assigned to pairs and performed four collaborative tasks: cloze passage, unscrambled sentence task, sentence-editing task, and spot the difference task. after recording pairs of learners one at a time, the researcher transcribed the data and analyzed them in terms of the number, type, and outcome of language-related episodes. the participants’ subsequent individual performance was assessed using a tailor-made dyad specific test administered two weeks after the experiment. the results of the study indicated that a) there was no significant difference in the number of lres between the high-high and low-low proficiency dyads of learners in grammar-based tasks; b) learners with high level of proficiency primarily focused on grammatical forms, but no significant difference was found between high and low dyads in their focus on lexical items; c) both high-high and low-low dyads used meta-language terminology and they did not differ in this regard d) the subsequent individual performance of both groups of learners was affected by the correct resolution of lres obtained during task performance; furthermore, the more proficient learners progressed more than the less proficient learners. key words: efl context, proficiency level, language-related episode, focus of attention, collaborative dialogue, transfer of knowledge

منابع مشابه

چکیده بررسی عوامل استرس در میان زبان آموزان ایرانی در یاد گیری مهارت مکالمه توسط : نورالله قرنجیک زبان آموزان عمدتا اظهار می کنند که در یاد گیری مکالمه زبان خارجی دچار استرس و دلهره می شوند. اینگونه احساسها باعث ایجاد اثرات منفی و زیان بخش در هنگام ارتباط در زبان مقصد میشود استفاده از روشهای مدرن آموزشی?در کلاسهای زبان و استفاده گسترده و روز افزون زبان انگلیسی باعث افزایش نیاز فوق العاده به...

این تحقیق تاثیربازخورد نوشتاری پس از مکالمه ی مشارکتی و همچنین تاثیر فعالیتهای مختلف بر تعامل دانش اموزان را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق که شش هفته به طول انجامید, بیست وچهار دانش اموز پسر فوق متوسط در کانون زبان ایران که دوازده جفت را تشکیل دادند بر روی پنج نوع تکلیف ( transformation , information gap ,composition, text-editing وsubstitution ) تمرکز کردند. از این دوازده جفت , شش جفت پس...

هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه میان عوامل فراکلامی و بهبود مهارت خواندن در زبان آموزان ایرانی بو د. به طور دقیق تر این مطالعه سعی بر نشان دادن تاثیر خاص از حضور عوامل فراکلامی بر دو سطح توانایی زبان آموزان بو د: سطح پیشرفته و متوس ط. همچنین این مطالعه تاثیر این عوامل را بر مهارت خواندن و تاثیر ویژه آن را در دو گروه زبان آموزان مذکر و مونث زبان انگلیسی بررسی کر د. رابط میان نمرات به دست آمده ...

به لحاظ روش شناسی، تدریس واژگان در طول تاریخ آموزش زبان با فراز و نشیب قابل ملاحظه ای مواجه شده است. بدین معنا که زمانی تدریس واژگان با ارکان دیگر زبان تلفیق و زمانی دیگر بعنوان رکنی مجزا به آن پرداخته می شد. لیکن در فرایند تدریس و یادگیری واژگان متغیرهای متعددی تاثیر گذار میباشند که در این میان متغیر تاریخچه واژگان به عنوان راهکار طرح کلی که تصور میشود تأثیر بسزائی بر درک مطلب داشته باشد کمتری...

پژوهش کنونی با الهام از نظریة توجه اشمیت (1990) به بررسی تأثیر افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی بر روی مهارت شنیداری آنان می پردازد. به همین منظور، تعدا 70 زبان آموز با سطح متوسط ، به عنوان افراد شرکت کننده در این پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. آن ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند در گروه ازمایش در هر جلسه ویژگی های عروضی زبان انگلیسی با ...