the effect of the utilization of electronic dictionaries on depth and breadth of vocabulary knowledge: a case of iranian efl learners

پایان نامه
چکیده

مطالعه حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرات به کارگیری فرهنگ لغات ، یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری واژگان درفراگیری زبان خارجی، بر روی دانش لغوی. دراین تحقیق فرهنگ های الکترونیکی در قیاس با فرهنگ های چاپی مورد بررسی قرارگرفته اند که آیا این فرهنگ ها تاثیرقابل توجهی بر روی دوبعد کمی و کیفی دانش لغوی یعنی عمق و گستره لغات می گذارند. همچنین مشخص گردیده است که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای میان عمق و گستره لغات درگروه کاربرها و همچنین غیرکاربرها وجود دارد. و نهایتاً این تحقیق برآن بوده است که نظرات زبان آموزان پیرامون ویژگی های مختلف فرهنگ های الکترونیکی و دلیل انتخاب و استفاده از آنها را جویا شود. شرکت کنندگان این تحقیق ابتدا 150 نفر از دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم رشته مترجمی و ادبیات انگلیسی در دانشگاه اصفهان بودند که پرسشنامه ای به آنان داده شد تا مشخص شود چه تعدادی به عنوان کاربران فرهنگ های الکترونیکی و چه تعدادی به عنوان غیرکارها شناسایی می شوند. این پرسشنامه سوالات دیگری را نیز شامل می شد که شرکت کنندگان در این مرحله به آن ها پاسخ دادند. سپس ، به صورت تصادفی، 30 نفر به عنوان کاربر و 30 نفر به عنوان غیرکاربر انتخاب شدند. درمرحله بعدی ، برای جمع آوری داده های لازم، دو آزمون به منظور اندازه گیری دامنه و عمق لغوی برای دو گروه کاربر و غیرکاربر برگزارشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از فرهنگ های الکترونیکی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی گسترش دامنه لغات در زبان آموزان داردو آن را افزایش میدهد درحالی که این فرهنگ ها تاثیری بر روی عمق دانش لغوی ندارند. بعلاوه مشاهده شد که درهر دو گروه کاربرها و غیرکاربرها عمق و دامنه مقدارهای متفاوتی را نشان می دهند و در هر دو گروه دامنه دانش لغوی بیشترو گسترده تر ازعمق می باشد ولی این تفاوت درگروه کاربرها مشهودتر بود. براساس بررسی پاسخ های شرکت کنندگان به سوالات گوناگون پرسشنامه همچنین مشخص شد که تعداد زیادی از زبان آموزان فرهنگ های الکترونیکی را به دلیل سرعت بالای پیدا کردن کلمه، سهولت حمل و به همراه داشتن و در دسترس بودن به فرهنگ های چاپی ترجیح می دهند ولی بسیاری از آن معتقدند که فرهنگهای الکترونیکی اطلاعات کافی و لازم درمورد لغات را ارائه نمی دهند و زبان آموزان ناچاراً برای دریافت اطلاعات عمیق تر راجع به کلمه به فرهنگ های چاپی مراجعه می کنند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of subtitling on vocabulary learning of iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

the effect of the instruction of metadiscourse maekers on iranian efl learners persuasive writing proficiency

چکیده مهارت نوشتار یکی از مهمترین مهارتهای فرآیند یادگیری و تدریس زبان برای زبان آموزان و مدرسین می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نشانه های فراکلام روی مهارت نوشتار متقاعدکننده زبان آموزان سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق 40 زبان آموز داشت که توسط آزمون نوشتار تافل(2005) همسان سازی شدند و سپس به دو گروه آموزشی و خطا تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش معیارهای نوشتار متقاعدکننده به ...

the effect of translation versus matching words and definitions on retrieval of vocabulary among iranian intermediate efl learners

این تحقیق جهت بررسی تأثیر ترجمه در برابر ایجاد ارتباط بین لغات و ارائه معانی بر بازیابی واژگان در میان زبان آموزان متوسط ایرانی انجام شده است. به این منظور سه گروه کامل از دانش آموزان سطح متوسط که کتاب اینترچنج3 را مطالعه می کردند پس از انجام تست استاندارد مهارت سنجی انتخاب شدند. در ابتدا محقق آنها را به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل یا شاهد تقسیم نمود و درمرحله بعد از کلیه دانش آموزان در سه ...

the effect of a selfregulatory approach on the improvement of efl learners listening comprehension

تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023