× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

احمد معین زاده

ترجمه عناصر فرهنگ محور در ادبیات کودکان از انگلیسی به فارسی: بررسی ترجمه های آلیس در سرزمین عجایب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388
    زهرا اسماعیلی     زهره کساییان

تحقیق حاضر به بررسی عناصر فرهنگ محور در ادبیات کودکان و شیوه های ترجمه آنها از انگلیسی به فارسی می پردازد. هدف این تحقیق عبارت از بررسی راهکارهایی است که مترجمان در ادوار مختلف برای ترجمه عناصر فرهنگ محور در ادبیات کودکان اتخاذ کرده اند و نیز بررسی دلیل انتخاب این راهکارها توسط آنها می باشد. کتاب "آلیس در سرزمین عجایب" که از مشهورترین کتابهای نوشته شده برای کودکان است برای این بررسی انتخاب و سپس پنج ترجمه از این کتاب بررسی شد. بعضی از عناصر فرهنگ محور این کتاب شناسایی و با ترجمه های فارسی آنها مقایسه شد. راهکارهای استفاده شده توسط مترجمان در مورد هر یک از عناصر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که هر مترجم نسبت به مترجم دیگر راهکارهای متفاوتی را اتخاذ کرده و نیز یک مترجم در ترجمه خود برای عناصر فرهنگ محور حتی آنهایی که از یک گروه بودند به راهکارهای متفاوتی متوسل شده است.معادل فرهنگی،انتقال و معادل کاربردی بیشتر مورد استفاده مترجمان قرار گرفته اند. دیگر اینکه در اولین و تنها ترجمه انجام شده در دهه 60 مترجم بیشتر از" معادل فرهنگی" استفاده کرده تا داستان برای کودکان سرگرم کننده و عاری از هر صبغه خارجی باشد. اما مترجمان دهه 70 راهکار "انتقال" را برگزیده اند تا بدین وسیله کودکان را با عناصر فرهنگی بیگانه آشنا و آنها را به یادگیری این عناصر ترغیب کنند. بدین ترتیب به نظر میرسد روند ترجمه در جهت لزوم آشنایی بیشتر با فرهنگ زبان مبدا گام بر می دارد.

the effect of the utilization of electronic dictionaries on depth and breadth of vocabulary knowledge: a case of iranian efl learners
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388
    ادنا یگانی     منصور توکلی

مطالعه حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرات به کارگیری فرهنگ لغات ، یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری واژگان درفراگیری زبان خارجی، بر روی دانش لغوی. دراین تحقیق فرهنگ های الکترونیکی در قیاس با فرهنگ های چاپی مورد بررسی قرارگرفته اند که آیا این فرهنگ ها تاثیرقابل توجهی بر روی دوبعد کمی و کیفی دانش لغوی یعنی عمق و گستره لغات می گذارند. همچنین مشخص گردیده است که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای میان عمق و گستره لغات درگروه کاربرها و همچنین غیرکاربرها وجود دارد. و نهایتاً این تحقیق برآن بوده است که نظرات زبان آموزان پیرامون ویژگی های مختلف فرهنگ های الکترونیکی و دلیل انتخاب و استفاده از آنها را جویا شود. شرکت کنندگان این تحقیق ابتدا 150 نفر از دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم رشته مترجمی و ادبیات انگلیسی در دانشگاه اصفهان بودند که پرسشنامه ای به آنان داده شد تا مشخص شود چه تعدادی به عنوان کاربران فرهنگ های الکترونیکی و چه تعدادی به عنوان غیرکارها شناسایی می شوند. این پرسشنامه سوالات دیگری را نیز شامل می شد که شرکت کنندگان در این مرحله به آن ها پاسخ دادند. سپس ، به صورت تصادفی، 30 نفر به عنوان کاربر و 30 نفر به عنوان غیرکاربر انتخاب شدند. درمرحله بعدی ، برای جمع آوری داده های لازم، دو آزمون به منظور اندازه گیری دامنه و عمق لغوی برای دو گروه کاربر و غیرکاربر برگزارشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از فرهنگ های الکترونیکی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی گسترش دامنه لغات در زبان آموزان داردو آن را افزایش میدهد درحالی که این فرهنگ ها تاثیری بر روی عمق دانش لغوی ندارند. بعلاوه مشاهده شد که درهر دو گروه کاربرها و غیرکاربرها عمق و دامنه مقدارهای متفاوتی را نشان می دهند و در هر دو گروه دامنه دانش لغوی بیشترو گسترده تر ازعمق می باشد ولی این تفاوت درگروه کاربرها مشهودتر بود. براساس بررسی پاسخ های شرکت کنندگان به سوالات گوناگون پرسشنامه همچنین مشخص شد که تعداد زیادی از زبان آموزان فرهنگ های الکترونیکی را به دلیل سرعت بالای پیدا کردن کلمه، سهولت حمل و به همراه داشتن و در دسترس بودن به فرهنگ های چاپی ترجیح می دهند ولی بسیاری از آن معتقدند که فرهنگهای الکترونیکی اطلاعات کافی و لازم درمورد لغات را ارائه نمی دهند و زبان آموزان ناچاراً برای دریافت اطلاعات عمیق تر راجع به کلمه به فرهنگ های چاپی مراجعه می کنند.

بررسی زایایی گروهی از وندهای فارسی و محدودیت های ناظر بر آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388
    سمیه کرمی     بتول علی ن‍ژاد

زایایی ساختوا‍ی همواره یکی از موضوعات مورد مطالعه زبانشناسی بوده است. پژوهش حاضر در راستای بررسی زایایی گروهی از وندهای فارسی و مجدودیت های ناظر بر آنها صورت گرفته است.وندهای مورد مطالعه شامل "گر، بی، نا، مند، دار، وار، گون، صفت، ناک و غیر" است. بدین منظور ابتدا داده ها از متون روزنامه ای تهیه شده و پس از طبقه بندی و شمارش، زایایی وندها مورد محسبه قرار گرفته است.

تحلیل اجزاء به مثابه ابزاری جهت ارزیابی درستی معادل های اصطلاحات قانون مدنی ایران در فرهنگ های حقوقی فارسی به انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388
    مسعود شکراللهی     زهره کساییان

ترجمه حقوقی مستلزم دستیابی به حداکثر دقت و بی طرفی در انتخاب معادل های مندرج در فرهنگ های حقوقی دو زبانه می باشد اما ارزیابی دقت به صورتی بی طرفانه امری چالش برانگیز است. در این تحقیق توصیفی-تحلیلی محقق به صورت تصادفی تعداد 120 واژه حقوقی قانون مدنی ایران را استخراج کرده و به همراه معادلهای ارائه شده در سه فرهنگ حقوقی فارسی-انگلیسی دارای بیشترین کاربرد نزد مترجمان رسمی ایران وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل اجزا قرار داده تا میزان درستی معادلها به صورت موردی و کلی بدست آمده و فرهنگ های مورد تحقیق از نظر درستی کلی و دیگر مولفه های مهم بدست آمده در خلال تجزیه و تحلیل (درج توضیحات و مترادفات و نبود اشتباهات دستوری و مفهومی) رتبه بندی شوند. در نهایت مدل ارزیابی مبتنی بر تحلیل اجزا بر اساس روشها و مفاهیم مندرج در تحقیق موردی تدوین گردید. بر اساس نتایج حاصل از ابزار ارزیابی مبتنی بر تحلیل اجزاء، حداکثر درصد درستی بهترین فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی 76 % می باشد که در گستره ای از معادل های زبان مقصد بدست آمده است. بنابراین، دستیابی به حداکثر درستی معادل ها در ترجمه تنها زمانی امکان پذیر است که مترجم به فرهنگ حقوقی به زبان مبدا و مقصد دسترسی داشته و بتواند با توجه به آنها بهترین معادل ها را انتخاب کرده و نسبت به جبران کاستی اجزاء یا قید توضیحات اقدام نماید. مدل پیشنهادی این تحقیق می بایست با تمام مدخل های فرهنگ های حقوقی مورد مطالعه و نیز دیگر فرهنگ های حقوقی مورد آزمون قرار گیرد.

مطالعه بین فرهنگی راهبردهای امتناع بین انگلیسی و فارسی زبانان در موقعیت خرید از منظر تحلیل محاوره ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1388
    زهرا اسماعیلیان دهاقانی     عباس اسلامی راسخ

جامعه شناسان زبان اغلب محققین کنش بیانی را مورد نقد قرار می دهند بدلیل استفاده از جملات ابتکاری و موقعیتهای ساختگی تا بتوانند نکاتشان را شرح و توضیح دهند نوعی تمرین که قادر نیست ترتیب و پیچیدگی روابط انسانی را بطور کامل در برگیرد. با توجه به پیچیدگی کلام اطلاعات و داده هایی که محاورات طبیعی و واقعی می باشند بهتر نمایانگر هنجارهای فرهنگی زبانهای گوناگون می باشد. این مطالعه تلاشی است بدین منظور که کنشهای بیانی را در متون محاوره ای خود منعکس کند بدین منظورکه راهبردهای رد کردن و امتناع را از منظر تجزیه و تحلیل محاوره ای مورد بحث و بررسی قرار دهد و ابزارکاهش دهنده ای که در موقعیت خرید بکار گرفته می شوند را بطور بین فرهنگی (انگلیسی و فارسی زبانان) توضیح و تشریح نماید. تجزیه و تحلیل داده های طبیعی و واقعی از مذاکراتی که مابین فروشنده و خریدار مبادله می شود مورد بررسی واقع می شود. از دو روش کمیتی و کیفیتی در تجزیه داده ها استفاده شد تا الگو های کلامی بین دو فرهنگ مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان دادند که فارسی زبانان بر خلاف انگلیسی زبانان امریکایی بیشتر ابزار کاهش هنده بکار بردند و بیشتر از موقعیت نامطلوب خود اگاهی نشان می دادند. بمنظور موجه کردن عمل امتناع خود فارسی زبانان بیشتر از دلایل برونی استفاده می کردند بر خلاف انگلیسی زبانان که دلایل و علایق شخصی خود را بیان می کردند. در موقعیتهای مختلف خریدمیزان ادب متغیر می نمود به گونه ای که فارسی زبانان میزان ادب بیشتری نشان می دادند زمانیکه در یک موقعیت خرید بالا و بهتری قرار می گرفتند تا زمانیکه با دست فروشان خیابانی روبرو می شدند.

تهیه و تدوین مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی با پیشینه زبان فارسی در مقطع متوسط: مزایای تلفظ زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1388
    محمد دادخواه تهرانی     حسین وحید دستجردی

تلفظ غلط همچنان از نقاط ضعف فراگیران زبان انگلیسی در دنیا به شمار می آید. تحقیق حاضر گزارشی جامع از فراگیری زبان انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان در مقطع متوسط مهارت زبانی ارائه می دهد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه سعی بر آن شده: الف) دلایل نهفته ی تلفظ غلط لغات بر پایه ی ویژگی های زنجیری آواشناسی زبان انگلیسی آشکار شوند، ب) اهمیت تجزیه و تحلیل اشتباهات فراگیران فارسی زبان در رابطه با ویژگی های زبرزنجیری آواشناسی زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گیرند و پ) کارایی مطالب تهیه شده بر اساس یافته های دو بخش ابتدایی تحقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زبان آموزان بی شماری به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه در این تحقیق مشارکت داشتند. نمونه ی آماری منتخب برای این تحقیق شصت و چهار فراگیر زبان انگلیسی با پیشینه ی زبان فارسی در مقطع متوسط مهارت زبانی بودند که در بخش های دوم و سوم این مطالعه شرکت نمودند. از آنجایی که یافته های تئوری بدست آمده از دو بخش ابتدایی این تحقیق زیربنای تهیه ی مطلب در بخش پایانی بود، محقق با طراحی دو نمونه تست اولیه و ثانویه و همچنین بابهره گیری از عملیات آماری متعدد، کارایی مطالب تهیه شده را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، دو کلاس مقطع متوسط در یکی از مدارس زبان انگلیسی در اصفهان انتخاب و به طور تصادفی گروه شاهد و آزمایش تحقیق نامیده شدند. آموزش مطالب نوین این تحقیق در بیست و شش جلسه انجام شد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق حاکی از آن بود که زبان فارسی به عنوان زبان مادری فراگیران 51.82 درصد بر روی تلفظ لغات زبان انگلیسی تأثیر گذار می باشد. همچنین، برخی از ویژگی های زبرزنجیری آواشناسی زبان انگلیسی همچون صداهای متصل برای فارسی زبانان دشوارترند. نتایج بخش پایانی بیانگر بازده خوب آموزش خوب مطالب تهیه شده بود اگرچه این کارایی چشمگیر نبود.

ضمیرِ انتزاعی pro درفارسی بر اساس رهیافت حاکمیت و مرجع گزینی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1389
    ابوالفضل مصفا جهرمی     احمد معین زاده

ضمیرِ انتزاعی pro درفارسی بر اساس رهیافت حاکمیت و مرجع گزینی 1ـ طبقه بندی گروه های اسمی و ضمیرِ انتزاعی بر اساس ویژگی [مرجع دار ±] و [ضمیرواره ±] می توان گروه های اسمی را طبقه بندی نمود. هگمن (1994:378) طبقه بندی زیر را ارائه می دهد. هگمن ماهیت ضمیرِ ناملفوظ را تعیین نمی کند، لذا این مقوله توسط نگارنده در جدول وارد شده است. non-overt overt type np-trace pro wh-trace pro anaphors pronouns r-expressions ------------- [+ anaphor, - pronominal] [- anaphor, + pronominal] [- anaphor, - pronominal] [+ anaphor,+ pronominal] ضمیرِ انتزاعی مقوله ی تهی بدون آواست و هم ویژگی مرجع دارها را داراست هم ویژگی ضمایر را. از آنجا که این پایان نامه به بررسی وجود این مقوله در فارسی می پردازد و تنها جایگاهی که می تواند این مقوله در آن ظاهر شود جایگاهِ بند بدون زمان است 2ـ نظریه کنترل نظریه کنترل به توزیع و تعبیر ضمیر انتزاعی می پردازد . چامسکی (1981) نظر به ویژگی های خاص ضمیر انتزاعی این مقوله را از نظریه مرجع گزینی جدا می کند. ضمیر انتزاعی هم مرجع دار است هم ضمیر، لذا هم شرط a هم شرط b در مورد آن صدق می کند و نتیجه این است که ضمیر انتزاعی در مقوله حاکم بخش خود هم آزاد است هم مقید. چامسکی اشاره می کند که این تناقض تنها در جایگاهی که ضمیر انتزاعی مقوله حاکم بخش نداشته باشد از بین می رود. انتظار بر این است که ضمیر انتزاعی تنها در جایگاه به دور از حاکمیت وجود داشته باشد. تنها جایگاهِ به دور از حاکمیت، جایگاهِ فاعل در بندهای بدون زمان (بند مصدری) می باشد. 3ـ دلایل انتخاب موضوع و رهیافت حاکمیت و مرجع گزینی نظریه کنترل و موضوع مورد بررسی آن یعنی ضمیرِ انتزاعی در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی شکل گرفته است. هر چند مقولات تهی که ضمیرِ انتزاعی هم قسمتی از آن است در برنامه ی کمینه گرا هنوز مطرح هستند، رهیافت بررسی در برنامه ی کمینه گرا متفاوت از حاکمیت و مرجع گزینی است. در برنامه ی کمینه گرا مفهوم حاکمیت که اساسی ترین مفهوم در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی است کنار گذاشته شده است و این در حالی است که مفهوم حاکمیت نقش اساسی در جایگاهِ نحوی ضمیر انتزاعی، شکل گیری آن، و ویژگی های منتسب به آن بازی می کند. لذا رهیافت حاکمیت و مرجع گزینی هم از نظر زمانی بر برنامه ی کمینه گرا مقدم است هم امکان بررسی در قالب نظریه های بعد مانند کمینه گرا را بهتر فراهم می کند. مقوله ی تهی ضمیرِ انتزاعی در فارسی تاکنون مطالعه ای عمیق بر آن صورت نگرفته است. 4ـ برخی مشکلات بررسی ضمیر انتزاعی در فارسی ضمیرِ انتزاعی تنها در جایگاهِ فاعل بند بدون زمان امکان وجود دارد و این درحالی است که هنوز اجماعی در مورد بند بدون زمان و وجود آن در فارسی حاصل نشده است. موضوع دیگری که نقش اساسی در بررسی ضمیر انتزاعی الزامی است جایگاهِ به دور ازحاکمیت در فارسی می باشد. یافتن جایگاهِ به دور از حاکمیت در فارسی که ضمیرِ انتزاعی تنها در آن جایگاه می تواند از حاکمیت به دور باشد تا کنون در فارسی توجیه نظری نشده است. اگر نتوان جایگاهِ به دور از حاکمیت در فارسی یافت، ضمیرِ انتزاعی ازجمله مقولاتی خواهد بود که در فارسی یا وجود ندارد یا اینکه لازم می شود ساخت هایی در این زبان معرفی نمود که ضمیرِ انتزاعی را در جایگاهی قرار می دهندکه حاکمیت بخشیده می شود. مقوله دستوری مصدر نیز یکی از موضوعات قابل بررسی می باشد. اینکه مصدرهای فارسی اسم هستند یا فعل لازم است با توجه به شواهد زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. هرچند مقولات تهی دیگر مانند رد گروه اسمی، رد پرسشواره و ضمیرِ ناملفوظ در فارسی مورد توجه بوده اند و شواهد زبانی فارسی با قطعیت می تواند وجود آن ها را نشان دهد، یافتن مقوله ای با ویژگی های [مرجع واره ±]، [ضمیرواره ±] در فارسی بحث انگیز بوده است. علت اصلی این موضوع را می توان در یافتن جایگاهِ به دور از حاکمیت دانست که بدون آن ضمیرِ انتزاعی امکان حضور نمی یابد. ضمیرِ انتزاعی تنها در جایگاه هایی نمود پیدا می کند که از حاکمیت به دور باشند. لذا ضمیرِ انتزاعی درجایگاه هایی که حاکمیت دریافت می کنند یعنی جایگاهِ متمم فعل، جایگاهِ متمم حرف اضافه وجایگاهِ مشخص گر infl نمی تواند نمود پیدا کند(کوپر، 1992:161). ویژگی های ذکرشده برای ضمیرانتزاعی دومسئله اساسی را درفارسی مطرح می کند که به تبع آن می توان ضمیرِ انتزاعی را در فارسی به اثبات رسانید و وجود آن را درنظریه های مربوط به زبان بررسی نمود. مسئله اول وجود بند مصدری درفارسی است و مسئله دوم وجود جایگاهِ به دور از حاکمیت. جهت اثبات وجود ضمیر انتزاعی مصدر نه به عنوان n یا np بلکه به عنوان vp معرفی می شود و نشان داده می شود که فرافکنِ بیشینه ی مصدر باید ip را هم داشته باشد. در ادامه از ip به عنوان فرافکنِ بیشینه ی ی مصدر هم یک قدم جلوتر رفته و مصدرها به عنوان بند بدون زمان با فرافکنِ cp معرفی می شوند. این موضوع زمینه را برای طرح ضمیرِ انتزاعی آماده می کند. 5ـ مصدر اسم یا فعل در این تحقیق بر فعل بودن مصدرهای فارسی تاکید می شود. برخی شواهد فعل بودن مصدرها را در ملاک های ساختواژی و نحوی می توان یافت. اسکالیس (1988) تفاوت میان ساختواژه نحو-حاکم و ساختواژه واژگان-مبنا را ویژگی های زیرمی داند: 1) زایا بودن 2) قابل پیش بینی بودن برون داد 3) گرفتن سازه های نحوی به عنوان درون داد 4) اجزا کلمه ساخته شده ارتباط های نحوی را نشان می دهند و از اصول خوش ساختی نحوی پیروی می کنند (ذکرشده در اسپنسر (1997)). مصدرهای فارسی ویژگی های بالا را به وضوح نشان می دهند. بدون استثنا می توان از فعل های فارسی مصدرساخت و برون داد ومعنای آن قابل پیش بینی است بدون اینکه منجر به ویژگی منحصربه فرد شود. ملاک دیگری که می توان درجهت رفتارفعل گونه مصدرهای فارسی و معرفی آنها به عنوان بند بدون زمان ارائه داد توانایی مصدرهای فارسی برای مجهول شدن است. مصدرهای فارسی به شرط اینکه از فعل متعدی گرفته شده باشند که دارای مفعول هستند قابل مجهول شدن هستند، چنانچه مثالهای زیرنشان می دهد: شهید کردن (شهید شدن) شکستن (شکسته شدن) دعوت کردن (دعوت شدن) ولی مصدرهایی که از فعل لازم گرفته می شوند قابل مجهول شدن نیستند به دلیل اینکه فاقد مفعول هستند، چنانچه مثالهای زیرنشان می دهد: بازی کردن (* بازی شدن) دعا کردن (*دعا شدن) محدودیت حاکم بر واژه سازی بالا قابل توجیه نیست اگر مصدرفارسی محصول فرایند ساخت واژی باشد به دلیل اینکه محدودیت سیستمی و ناشی ازنحو برآن حاکم است. لذا قابلیت مجهول شدن می تواند شاهد بند بدون زمان ونحوی بودن این سازه درفارسی باشد. لذا مصدرهای فارسی نمودار درختی زیر را دارند: بر اساس فرضیه فاعل فعل ـ درونه فاعل به عنوان موضوع خارجی فعل و در محدود? فرافکنِ آن قرار می گیرد (رک: اسپرتیش ، 1988؛ کوپمن و اسپرتیش ، 1991). این فرضیه نتایجی برای ضمیرِ انتزاعی دارد. این مقوله می تواند در جایگاهِ مشخص گر گروه فعلی تولید شود. در این صورت فرافکن شدن ضمیرِ انتزاعی در ژـ ساخت مطابق با پایین خواهد بود: هر چند این نتیجه مطلوب است، مشکلی اساسی پیش روی می گذارد که وجود ضمیرِ انتزاعی را نقض می کند. جایگاهِ مشخص گر گروه فعلی حاکمیت دریافت می کند و ضمیرِ انتزاعی نمی تواند در رـ ساخت در این جایگاه بماند. فرافکنِ مصدر به عنوان vp مشکلاتی پیش روی می گذارد. از جمله این مشکلات می توان به این موضوع اشاره کرد که جایگاهِ مشخص گر گروه فعلی جایگاهی است که حاکمیت بخشیده می شود و ضمیرِ انتزاعی نمی تواند در رـ ساخت در این جایگاه قرار گیرد. لذا طرح فرافکنِ ip بودن مصدرها را می توان به عنوان راه حلی جهت فرافکن کردن جایگاهی که ضمیرِ انتزاعی بتواند در ر ـ ساخت به آنجا حرکت کند مطرح نمود. مصدر به عنوان فرافکنِ ip نتایجی در بر دارد و آن جایگاهِ مشخص گر این فرافکن می باشد. فرافکنِ vp مصدر را به عنوان گروه مطرح می کند. گروه ها در دستور زایشی بر اساس نظریه ایکس تیره فرافکن می شوند و دارای موضوع داخلی و خارجی می توانند باشند. ولی مصدر به عنوان ip فرافکن این سازه در سطح جمله را مطرح می کند. 6ـ مصدر vp یا ip در صورتی که مصدر ip باشد آیا می توان شاهدی که بیانگر فرافکنِ مصدر فراتر از جمله باشد در فارسی ارائه داد؟ جواب به این سوال می تواند مثبت باشد. افزوده ها نمی توانند فرافکنِ فعل باشند. فعل موضوع داخلی و خارجی را می تواند فرافکن کند که سازه های اجباری محسوب می شوند. حذف این سازه ها اصول حاکم بر نمودهای نحوی مانند نظریه حالت یا تتا را نقض می کند و منجر به غیر دستوری شدن می شود. افزوده ها سازه هایی هستند اختیاری که فرافکنِ فعل نیستند. در صورتی که بتوان افزوده در ساخت مصدری داشت به دلیل اینکه فعل آن را فرافکن نمی کند می توان پذیرفت که فرافکنِ مصدر ip می باشد. جملاتی مانند زیر که افزوده می تواند در ارتباط با مصدر تعبیر شود شاهد لازم را در اختیار می گذارند: (32) شنا کردن سینا [در استخر] بود که همه را متعجب کره است. (33) طبیعت را [با مداد] نقاشی کردن به مسابقه گذاشته اند. وجود این سازه ها نمی تواند محصول فرافکنی vp باشد، بنابراین ساخت مصدر درفارسی مطابق نمودار زیر است: فرافکنِ مصدر به عنوان ip نتیجه بخش است. جایگاهِ مشخص گر ip می تواند جایگاهی باشد که ضمیرِ انتزاعی بدون اینکه از vp حاکمیت دریافت کند در آنجا قرار گیرد. موضوع درخورتوجه دیگری که از فرافکنِ ip برای مصدرهای فارسی داشت این است که این سازه ها گروه نیستند بلکه بند هستند. بند بودن این سازه ها امکان طرح بند بدون زمان را در فارسی امکان پذیر می کند. این نگاه در تقابل با نگاه هایی است که مصدر را v یا vp معرفی می کنند. 7ـ مصدر به عنوان بند بدون زمان بند بودن مصدرهای فارسی و ip بودن راه را برای ادامه تحلیل ها و معرفی بند بدون زمان در فارسی باز می کند. فرفکن ip گرهی به نام infl را تولید می کند که می تواند [زمان دار +] یا [زمان دار-] باشد. شواهد زبان فارسی بدون زمان بودن این ساخت را می تواند نشان دهد. گذشته از صورت فعلی مصدرهای فارسی که از نظر ساختواژی متفاوت از افعال زمان داراست، نداشتن صورت های تصریفی نیز خود شاهد قوی تر است بر بدون زمان بودن. در ضمن مثال های زیر نشان می دهد که فاعل آوا دار نمی تواند در جایگاهِ قبل از مصدر بنشیند. (34) *علی بازی کردن بی نظیر بود. (35) *سینا دستگیر کردن خلاف قانون بود. در حالیکه در جملات زمان دار فاعل قبل از فعل قرار می گیرند و جملاتی خوش ساخت را تولید می کنند، مانند: (36) علی بازی می کند. (37) سینا دشمن را دستگیر کرد. این تفاوت می تواند بدون زمان بودن بندهای مصدری فارسی را نشان دهد. اگر تحلیل ها درست باشد ساخت مصدری فارسی مطابق با نمودار پایین خواهد بود که در آن بدون زمان بودن infl هم مشخص شده است: بند بودن مصدرهای فارسی و ارائه شواهد آن بسیار مطلوب است به دلیل اینکه پیشترفتی در مقایسه با تحلیل های قبل محسوب می شود. ضمیرِ انتزاعی فاعل