× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a study of translation of english litrary terms into persian

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی

دانشجو : راضیه محمدی رنانی

استاد راهنما : حسین پیرنجم الدین احمد معین زاده

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : معادل سازی- واژه ادبی-

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ارائه شده توسط وینی و داربلنه (1958)و شیوه های واژه سازی مطرح شده توسط پیچت و دراسکو (1985) می باشد. به علاوه، 210 واژه ی ادبی انگلیسی از فرهنگ اصطلاحات ادبی ابرامز استخراج و برابر های پیشنهادی سه مترجم فوق الذکر مشخص شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از راهکار معادل سازی متداول ترین روش در ترجمه واژه های ادبی انگلیسی به فارسی می باشد و ترکیب سازی، به منزله ی یکی از شیوه های واژه سازی، دارای بیشترین فراوانی دروضع واژه های حیطه ی زبان تخصصی ادبیات در فارسی است

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Translating accounting documents, in general, and accounting terminology, in particular, is not a simple task, especially when the new terms keep created in pace with accounting developments. This study was carried out to find the most common and preferable ways to translate accounting terms from English into Persian. Also, an attempt was made to identify the frequently used patterns of word-fo...

Translating accounting documents, in general, and accounting terminology, in particular, is not a simple task, especially when the new terms keep created in pace with accounting developments. This study was carried out to find the most common and preferable ways to translate accounting terms from English into Persian. Also, an attempt was made to identify the frequently used patterns of word-fo...

abstractthe aim of this study was to find the appropriate type of translation of english brand names iranian consumers prefer, i.e. phonetic, semantic and phonosemantic types of translation. also, it was aimed at examining the type of font size iranian consumers tends to see on packages of english products. to this end, the distinction between male and female participants as well as the partici...

Translation of humor and transferring its effect is one of the most challenging tasks of a translator due to the cultural clashes between the source language (SL) and the target language (TL). Accordingly, the pre- sent study aimed to specify the most frequently applied strategies in terms of Delabastita’s wordplay model used in SL and their translation strategy by Persian translators acc...

Abstract The aim of this study was to find the appropriate type of translation of English brand names Iranian consumers prefer, i.e. phonetic, semantic and phonosemantic types of translation. Also, it was aimed at examining the type of font size Iranian consumers tends to see on packages of English products. To this end, the distinction between male and female participants as well as the partic...

In our modern life, the introduction of new technologies and subsequent boom in satellites, television, as well as the Internet has made the world a much smaller place allowing different nations, cultures, and languages to interact more frequently. One of the biggest concerns of audiovisual translators is cultural and ideological items which taboo terms are included. This study aims at investig...