× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

راضیه محمدی رنانی

a study of translation of english litrary terms into persian
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1389
    راضیه محمدی رنانی     حسین پیرنجم الدین

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ارائه شده توسط وینی و داربلنه (1958)و شیوه های واژه سازی مطرح شده توسط پیچت و دراسکو (1985) می باشد. به علاوه، 210 واژه ی ادبی انگلیسی از فرهنگ اصطلاحات ادبی ابرامز استخراج و برابر های پیشنهادی سه مترجم فوق الذکر مشخص شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از راهکار معادل سازی متداول ترین روش در ترجمه واژه های ادبی انگلیسی به فارسی می باشد و ترکیب سازی، به منزله ی یکی از شیوه های واژه سازی، دارای بیشترین فراوانی دروضع واژه های حیطه ی زبان تخصصی ادبیات در فارسی است