بررسی تنوع ژنتیکی xanthomonas citri subsp. citri عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در ایران

پایان نامه
چکیده

مرکبات یکی از مهمترین محصولات باغی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان به شمار می آید. صنایع بسیاری در ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده مرکبات، وابسته به این محصول می-باشند. شانکر باکتریایی مرکبات ناشی از xanthomonas citri subsp. citri یکی از مهمترین بیماری-های این محصول است که سالانه خسارت زیادی را به انواع ارقام تجاری مرکبات در سراسر دنیا وارد می سازد. سه استرین aw, a* و a در زیرگونه x.c. subsp. citri قرار دارند. در این تحقیق 25 استرین xcc از درختان لیموترش آلوده از استان های کرمان، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به علاوه یک جدایه از کشور فیلیپین جداسازی شدند. استرین های یاد شده بر اساس ویژگی های بیوشیمیایی و تکثیر قطعه dna مورد انتظار به اندازه 581 جفت باز به کمک آغازگرهای اختصاصی xac01 و xac02 شناسایی شدند. سپس تنوع استرین های xcc براساس دامنه میزبانی، الگوی پروتئین محلول سلولی و الگوی حاصل از دو نشانگر rep-pcr و rapd بررسی شد. با بررسی ویژگی های بیوشیمیایی، تمام استرین ها به عنوان xcc شناسایی و همگی در یک گروه قرار گرفتند. براساس الگوی پروتئین محلول سلولی با استفاده از روش sds-page، تفاوت قابل ملاحظه ای در میان استرین ها مشاهده نگردید. براساس تعیین دامنه میزبانی، استرین ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول بر روی ارقام لیموترش (citrus aurantifolia) نارنج (c. aurantium) سیتروملو (poncirus trifoliata × c. paradisi) و سیترنج(c. sinensis × p. trifoliata) بیماریزا بوده درحالیکه گروه دوم صرفا بر روی لیموترش بیماریزا بودند. بررسی تنوع ژنتیکی استرین های xcc با نشانگر rep-pcr با چهار آغازگر box a1r, eric 1r, eric 2 و rep 1r و نشانگر rapd، با استفاده از پنج آغازگر211, 220, 230, 232 و opa11 انتخاب شده از بین 33 آغازگر مورد آزمون که دارای بالاترین چندشکلی و قابلیت تکرار پذیری بودند، انجام شد. همچنین از آغازگر is50 نیز جهت بررسی تنوع ژنتیکی استرین ها استفاده شد ولی نتایج حاصل از این آغازگر به علت پلی مورفیسم پایین و تولید تعداد معدودی باند، مورد توجه قرار نگرفت. بیشترین چندشکلی در میان استرین ها با استفاده از دو آغازگر eric 1r و 232 مشاهده گردید که به ترتیب دارای 71/4 و 75 درصد چندشکلی بودند. براساس ترکیب داده های حاصل از آغازگرهای مختلف دو نشانگر rapd و rep-pcr استرین های xcc به ترتیب در سه و چهار گروه متمایز قرار گرفتند و نیکویی برازش خوشه بندی هر دو نشانگر در سطح بسیار خوب حاصل شد. میانگین شاخص نشانگری آغازگرهای rep-pcr بیشتر از نشانگر rapd بود، در نتیجه این نشانگر دارای توانایی بالاتری جهت بررسی تنوع ژنتیکی استرین های xcc می باشد. از آنجاییکه استرین های استان سیستان و بلوچستان براساس انگشت نگاری حاصل از همه آغازگرها در یک گروه مجزا قرار گرفتند، به نظر می رسد منشأ این استرین ها با استرین های جدا شده از سایر نقاط کشور متفاوت باشد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، تمام استرین های جمع آوری شده از جنوب ایران در گروه استرین های غیرمعمول آسیایی (a*) قرار گرفتند که از لحاظ قدرت بیماریزایی متفاوت می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

Antibacterial activity of alkyl gallates against Xanthomonas citri subsp. citri.

The plant-pathogenic bacterium Xanthomonas citri subsp. citri is the causal agent of Asiatic citrus canker, a serious disease that affects all the cultivars of citrus in subtropical citrus-producing areas worldwide. There is no curative treatment for citrus canker; thus, the eradication of infected plants constitutes the only effective control of the spread of X. citri subsp. citri. Since the e...

متن کامل

Molecular characterization of copper resistance genes from Xanthomonas citri subsp. citri and Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis.

Copper sprays have been widely used for control of endemic citrus canker caused by Xanthomonas citri subsp. citri in citrus-growing areas for more than 2 decades. Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis populations were also exposed to frequent sprays of copper for several years as a protective measure against citrus bacterial spot (CBS) in Florida citrus nurseries. Long-term use of these bact...

متن کامل

تنوع ژنتیکی استرین های xanthomonas smithii subsp citri عامل شانکر باکتریایی مرکبات استان های لرستان و ایلام بر پایه الگوی box و eric و توالی 16s rdna

بیماری شانکر آسیایی یکی از مهم ترین بیماری های مرکبات در دنیا و عامل این بیماری xanthomonas smithii subsp. citri در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک پاتوژن قرنطینه ای است. از آنجا که مهمترین شرط لازم برای مدیریت یک بیماری گیاهی پس از شناسایی، پی بردن به تنوع ژنتیکی آن است این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی استرین های زانتوموناس عامل شانکر باکتریایی مرکبات در استان های لرستان و ایل...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریxanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023