بررسی تاثیر جنگل کاری گونه زربین بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه چلندر و مقایسه آن با خاک توده های جنگل طبیعی پهن برگ آمیخته

پایان نامه
چکیده

به منظور بررسی تاثیر جنگلکاری با گونه زربین روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و مقایسه آن با توده های طبیعی پهن برگ آمیخته، یک توده 25 ساله از این گونه در منطقه چلندر نوشهر انتخاب شد.سپس تعداد 15 نمونه خاک از جنگل طبیعی و از قطعات نمونه مشخص شده با ابعاد شبکه 150*200 متر و نیز 15 نمونه خاک از جنگلکاری زربین از قطعات نمونه مشخص شده با ابعاد شبکه 100*130 متر برداشت گردید. نمونه خاک در هر قطعه نمونه از قسمت فوقانی (20-0 سانتی متر سطح اول خاک) برداشت شد. سپس نمونه های خاک در سایه و در شرایط یکسان خشک شده و جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شد. از بین خصوصیات فیزیکی خاک، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، درصد رطوبت اشباع و درصد تخلخل و نیز از بین خصوصیات شیمیایی خاک، اسیدیته، در صد کربن آلی، درصد ازت کل، فسفر قابل جذب، آهک، کلسیم تبادلی و منیزیم تبادلی مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز داده ها با روش آزمون t غیر جفتی و با استفاده از نرم افزار spss .14 صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین خصوصیات فیزیکی خاک در صد رطوبت اشباع و در صد سنگریزه در خاک توده جنگلکاری زربین نسبت به توده طبیعی پهن برگ کاهش معنی داری داشته است. همچنین از بین خصوصیات شیمیایی خاک، کلسیم تبادلی کاهش معنی داری در جنگلکاری زربین نسبت به توده طبیعی داشت.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پویایی پیت و ماند در رابطه با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل راشستان آمیخته (جنگل شصت‌کلاته‌ـ‌گرگان)

از مهم‏ترین آشفتگی‏هایی که در راشستان‌ها مشاهده می‏شود ریشه‏کن‌شدن درختان و به دنبال آن ایجاد نواحی خرده‌رویشگاه پیت و ماند است که به تغییرات اساسی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منجر می‎شود. پیت و ماندها، با سنین مختلفی در جنگل‏ دیده می‏شوند. این پژوهش به‌‌منظور بررسی رابطة پویایی پیت و ماند با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تودة آمیختة راش جنگل شصت‌کلاتة گلستان انجام شد. نمونه‏های خاک ...

متن کامل

تأثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان

جنگل­کاری نه تنها پوشش­گیاهی را تغییر می­دهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگی­های فیزیکی-شیمیایی خاک می­شود. جنگلداران  همیشه به دانش حاصل از بررسی ویژگی­های فیزیکی- شیمیایی خاک برای حمایت ازجنگل­های تولیدی وابسته هستند. تحقیق­حاضر به منظور بررسی برخی ویژگی­های خاک در  یک منطقه جنگل­کاری انجام گرفت.برای انجام این تحقیق منطقه جنگل­کاری شده 20 ساله ریمله ­خرم آباد (لرستان) با دو توده سوزنی­برگ کاج...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر تنوع گونه های گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل کاری دوشان سنندج)

جنگلهای دست کاشت می توانند بر تنوع گونه های گیاهی و خصوصیات خاک یک منطقه تأثیرگذار باشند. برای انجام این تحقیق دو منطقه جنگل کاری شده با سوزنی برگان و پهن برگان و یک منطقه مرتعی به عنوان شاهد که هر سه منطقه از لحاظ شرایط فیزیوگرافی و اقلیمی مشابه هم بودند در اطراف شهر سنندج (منطقه دوشان) انتخاب شدند. در هر یک از مناطق مورد مطالعه به منظور مطالعه کمی توده ها‏، 20 قطعه نمونه مربعی شکل 400 مترمربع...

متن کامل

بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر دو عامل آتش و جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ

آتش، مهمترین تهدید طبیعی برای جنگل ها حوزه مدیترانه محسوب می شود. جنگل های استان کردستان، مخصوصا جنگل های مریوان به تبع از اقلیم مدیترانه بسیار مستعد در برابر آتش سوزی است. از مهمترین گونه های جنگل های مریوان می توان به برودار (quercus brantii) اشاره کرد که جز گونه های مقاوم در برابر آتش سوزی محسوب می شود. به دلیل تخریب های شدید در سالیان گذشته، سطح وسیعی از این جنگل ها نابود شده است، به طوری ک...

15 صفحه اول

اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل خلیل محله - بهشهر

این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پارسل­های 10 (شاهد) و 12 (مدیریت‌شده) سری یک طرح جنگلداری خلیل­محله واقع در بهشهر انجام شد. برای نمونه­برداری، 20 قطعه‌نمونه 10 آری دایره­ای شکل به‌صورت تصادفی- منظم با ابعاد شبکه 100×75 متر در هر دو پارسل پیاده شد. در هر قطعه‌نمونه تعداد پنج ریزقطعه­نمونه (با مساحت یک مترمربع)، یکی از آن‌ها در مرکز و چهار ریزقطعه­نمونه د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023