× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تاثیر آگاهی فرازبانی و مهارت زبانی بر روی عملکرد زبان آموزان درآزمون های کاربرد شناسی بین زبانی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : سارا اسدی فر

استاد راهنما : ضیاءالدین تاج الدین غلامرضا تجویدی

سال انتشار:1388

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : آگاهی فرا زبانی- مهارت زبانی- منظور شناسی بین زبانی- آزمون منظور شناسی-

چکیده

چارچوب نظری این مطالعه شامل تئوری کنش گفتاری، توانش ارتباطی ، کاربرد شناسی بین زبانی و فرا گیری زبان دوم می باشد و پرسشهای تحقیق عبارتند از: 1. آیا آگاهی فرا کاربردی تاثیری بر روی عملکرد زبان آموز در سه آزمون کاربرد زبان شناسی( آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان، آزمون چهار گزینه ای تکمیل گفتمان، خود ارزیابی گفتمان ) دارد؟ 2. آیا مهارت زبانی تاثیری بر روی عملکرد زبان آموز در سه آزمون کاربرد زبان شناسی( آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان، آزمون چهار گزینه ای تکمیل گفتمان، خود ارزیابی گفتمان ) دارد؟ 92 زبان آموز زن یکی از موسسات زبان شهر ارومیه در این تحقیق شرکت کردند. بر اساس نتایج آزمون تافل در 2 گروه متوسط و پیشرفته و 2 گروه کنترل قرار قرار گرفتند. 4 آزمون کاربرد شناسی بین زبانی نیز جهت سنجش میزان یادگیری کاربرد شناسی قبل و بعد از آموزش نیز طراحی شدند. هر کدام از این آزمون ها بر اساس دو کنش گفتاری تقاضا و معذرت خواهی بنا نهاده شده بودند. بعد از انجام فنون مربوط به افزایش آگاهی فرا کاربردی هر دو گروه متوسط و پیشرفته از تمامی شرکت کنندگان در مطالعه آزمون های فوق الذکر به عمل آمد.نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت بود که آموزش های افزایش آگاهی فرا کاربردی، یادگیری منظور شناسی را در هر دو گروه با مهارت های زبانی بالا و پایین افزایش می دهد و توانایی زبان آموز در درک و تولید کنش های گفتاری تقاضا و معذرت خواهی در زبان دوم را بهبود می بخشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این پژوهش سعی دارد تا تاثیر کلیپ های شنیداری آگاهی افزای زبانی1 رابر یادگیری کنش گفتارعذرخواهی در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. هدف دیگراین پژوهش بررسی تفاوت های معنادار بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی در رابطه با تاثیر کلیپ های شنیداری آگاهی افزای زبانی است. درپایان ، پژوهش به مقایسه ارجحیت های یادگیری زبانی با توجه به تاثیر کلیپ های شنیداری آگاهی افزای زبانی می پ...

هدف: با توجه به تاثیر دوزبانگی و کاشت حلزون بر رشد زبان و مهارت­ های فرازبانی، بررسی این مهارت­ ها در کودکان دوزبانه در زبان­ های مختلف و مقایسه آن در کودکان دوزبانه­ی طبیعی و کم­ شنوای کاشت حلزون می­تواند منجر به شناخت بیشتر ما از رشد زبان در کودکان و عوامل دخیل در آن شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مقایسه ­ا­ی میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی واژگانی (جنبه محتوایی و ساختاری) از خرده...

بازخورد تصحیحی شامل عکس العملی می شود که معلم به اشتباهات زبان آموزان نشان می دهد. این بازخورد ممکن است به صورت 1- فقط مشخص کردن اشتباهات 2- تصحیح اشتباه 3- تصحیح به همراه توضیح باشد.این تحقیق نیمه تجربی است و شامل 4 مرحله پیش تست، دوره درمان، تست بلافاصله بعد از آن و تست تاخیری می باشد. در این تحقیق 58 دانشجوی زبان انگلیسی در سطح متوسط در آموزشگاه زبان آریانپور تهران شرکت کردند. این دانشجویان ...

چکیده: این تحقیق  بررسی تاثیر فعالیت های زبانی[1] بر روی پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. افراد شرکت کننده در این تحقیق 102 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی هستند که با روش نمونه گیری تصادفی از میان گروه دانشجویان انتخاب شده اند و سپس به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در طول پژوهش به گروه تجربی تمرین های خواندن فعالیت های زبانی و به گروه کنترل تمرین خاصی داده نش...

چکیده اغلب بر این باورند که ارتباطات از طریق رایانه به بهبود مهارت گفتاری فراگیران کمک میکند و فعالیت های کار- محور تآثیر بسزایی بر روی میزان درگیری زبان آموزان در فرایند ارتباط دارد. این دیدگاه ها محقق را بر آن داشت تا به بررسی تآثیر فعالیت های کار محور زیرنویس دار روی مهارت گفتاری زبان آموزان بپردازد. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استقرار فراگیران در یک محیط غنی زبانی تحت شر...