× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effect of consciousness raising (c-r) on the reduction of translational errors: a case study

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : آزاده سادات مکی نژاد

استاد راهنما : غلامرضا تجویدی فرزانه فرحزاد

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : افزایش آگاهی- تحلیل خطا- خطا/لغزش- خطاهای ترجمانی- داده-

چکیده

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا که حوزه ی این تحقیق، بین رشته ای است، از مدل تحلیل خطاها در بررسی انواع خطاها و از مدل افزایش آگاهی برای بررسی تاثیر آن بر کاهش خطاها استفاده شده است. تقسیم بندی خطاهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند بوسیله ی نظرخود محقق مبنی بر فهرست خطاهای ترجمانی ارائه شده ازسوی انجمن مترجمان آمریکا و مشاوره با اساتید باسابقه رشته مترجمی انجام شده است. بر این اساس، این مطالعه در پی یافتن پاسخ سوالات زیر است:?. چه خطاهایی درمیان دانشجویان مترجمی زمانی که از فارسی به انگلیسی ترجمه می کنند رایج است ؟ ?. آیا فرایند افزایش آگاهی و ارائه داده ها بر کاهش خطاهای ترجمانی موثر است؟دراین تحقیق، پربسامد ترین خطاهای ترجمانی به صورت قراردادی انتخاب شده و بر اساس آنها، نتایج عملکرد شرکت کنندگان مورد مطالعه قرار گرفته اند. جامعه ی مورد تحقیق 18 نفر از دانشجویان ترم پنجم که واحد "ترجمه ی متون ساده" رامی گذراندن انتخاب شدند. ابتدا پیش آزمون برگزار شد و طی شش جلسه ی متوالی آموزش و آگاهی لازم به آنها ارائه شد. درپایان ترم پس آزمون به عنوان بخشی از امتحان پایان ترم برگزار شد.یافته های تحقیق در سه بخش خلاصه می شود که عبارتند از: 1. نمرات پیش آزمون نمونه ها 2. نمرات پس آزمون نمونه ها 3. پربسامد ترین خطاهای ترجمانی از فهرست خطاهای منتخب این تحقیق نشان می دهد که می توان روش افزایش آگاهی را به عنوان روشی موثر در هوشیارکردن دانشجویان و در نتیجه کاهش خطاهای ترجمانی آنها قلمداد کرد. پیشنهاد می شود این تحقیق در مورد خطاهای دیگر که با معیاری غیر از فهرست منتخب انتخاب شده باشند تکرار شود. جامعه ی نمونه در این تحقیق صرفاٌ تعدادمحدودی از دانشجویان تازه کار ترجمه بودند و می توان جامعه ی آماری را انتخاب کرد و نتیجه را در مورد آنها بررسی کرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The necessity and importance of teaching pragmatics has come to light by many researchers (e.g. Rose & Kasper, 2001). Due to the consensus over the need to teach pragmatic competence, the main issue now centers on the question of how we should teach this competence in the most effective way. Consistent with this line of research, the present study aimed to investigate the effectiveness of deduc...

the necessity and importance of teaching pragmatics has come to light by many researchers (e.g. rose & kasper, 2001). due to the consensus over the need to teach pragmatic competence, the main issue now centers on the question of how we should teach this competence in the most effective way. consistent with this line of research, the present study aimed to investigate the effectiveness of d...

abstract the present study examined the effect of genre-based tasks on efl learners' speaking performance and probed whether genre-based tasks may empower efl learners to perform better on speaking tests. a further concern of the study was to explore whether the effect of genre-based tasks on speaking ability of efl learners varied across different age groups, i.e. teenagers (13-16 years o...

abstract the first purpose of this study was to investigate the effect of consciousness-raising (c-r) activities on learning grammatical structures (simple present tense in this case) by iranian guidance school efl learners. the second one was to investigate the effect of gender on learning the simple present tense through c-r activities and tasks. finally, this study aimed to investigate the ...

the current study aims to investigate the effectiveness of consciousness training on reducing anxiety and depression of first and second female graders in high school. it used a quasi-experimental research method. moreover, it utilized cluster randomized sampling; hence, the high schools were randomly selected from the city of ilam. beck and zong anxiety questionnaires were administered among 1...

The current study aims to investigate the effectiveness of consciousness training on reducing anxiety and depression of first and second female graders in high school. It used a quasi-experimental research method. Moreover, it utilized cluster randomized sampling; hence, the high schools were randomly selected from the city of Ilam. Beck and Zong anxiety questionnaires were administered among 1...