ارزیابی ژنتیکی لاینها و ارقام کلزا (brassica napus) با استفاده از نشانگرهای مولکولی rapd

پایان نامه
چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین تنوع ژنتیکی، تعداد 14 رقم کلزا با مبدأ جغرافیایی متفاوت از دو طریق، مولکولی و مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات مورفولوژیکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گنبد در سال 8-1387 انجام شد. در طول فصل زراعی از صفات مهمی نظیر روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد شاخه های فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن، درصد اسید اروسیکروغن و گلوکوزینالات کنجاله یادداشت برداری شد. بررسی های مولکولی این تحقیق در آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی رشت و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گنبد انجام شد. بدین منظور پس از استخراج dna از برگ های جوان،کلیه ژنوتیپ ها بوسیله واکنش pcr و نشانگر rapd مورد ارزیابی قرار گرقتند. تجزیه خوشه ای نتایج هر دو روش ، 14 رقم مورد بررسی را در پنج گروه مجزا دسته بندی نمود. ولیکن نتایج این دسته بندی ها مطابقت زیادی با یکدیگر نداشتند.گروهبندی براساس مولفه های اصلی شناسایی شده به روش تجزیه به مولفه های اصلی نتایج قبلی را تأیید نمود.

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی لاین ها و ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشان‌گرهای مولکولی RAPDو SSR

The eight SSR′s and 15 RAPD′s primers were used to investigate of genetic diversity and relationship between 20 winter rapeseed genotype. Totally 164 bands were detected from Which 154 were polymorphic. The RAPD primers namely Oligo-670 with 16 bands showed the highest number of detected bands. The mount of Nei′s, Shanon and PIC index for Na12-B02, Ni4-B03, OL10-G04, Oligo-543 and Oligo-670 ind...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی صفت طول خورجین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها و نشانگرهای RAPD

در برنامه‌های به‌نژادی کلزا جهت دستیابی به ارقامی با طول خورجین بلندتر و انتقال این صفت به ارقام پیشرفته جهت افزایش عملکرد آنها، آگاهی از نحوه توارث و عمل ژن در این صفت بسیار مؤثر است. به منظور بررسی توارث‌پذیری این صفت آزمایشی درسال زراعی 86-1385 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا و داده‌های حاصل از تلاقی دو به دوی سه رقم والدینی کلزا با اسامیFoseto ، Option 500 و Goliath و نسل‌های F1،...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با مقدار اسید اولئیک در کلزای بهاره (.Brassica napus L)

کیفیت روغن کلزا (Brassica napus L.) به وسیله ترکیب اسیدهای چرب آن تعیین می گردد. یکی از مهم ترین برنامه های به نژادی کلزا درحال حاضر افزایش ترکیب اسید اولئیک می باشد که منجر به افزایش دوام و عمر روغن می گردد. به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با مقدار اسید اولئیک در کلزا از جمعیت دابلد هاپلوئید حاصل از تلاقی لاین T099-5318-20 با لاین DH12075 ، نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR و روش تجزیه تف...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام بهاره و پائیزه کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

کلزا ).L napus Brassica ،)گیاهی روغنی و زراعی متعلق به خانوادهی شببو است. این خانواده دارای حدوداً 350 جنس و بیش از 3000 گونه است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 21 رقم کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی، از 11جفت آغازگر اختصاصی ریزماهوارهی SSR استفاده شد. آغازگرها در مجموع 76 باند واضح تولید نمودند که 46 باند از آنها چند شکل )5/60 درصد( بودند. میانگین تعداد باندهای تکثیری به ازای هر جفت آغازگر و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}