× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تطبیقی روش آموزشی معلم-محور وشیوه آموزشی سپ برای آموزش ساخت واژه به غیرفارسی زباناندر مقطع متوسطه

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : مهسان انتظارالمهدی

استاد راهنما : غلامرضا تجویدی ضیاءالدین تاج الدین

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : آموزش- روش آموزی سیپ- ساخت واژه- مدرسه تطبیقی-

چکیده

پژوهش حاضر با هدف معرفی روش آموزشی سیپ سعی در آموزش ساخت واژه به غیرفارسی زبانان در مقطع متوسطه دارد.این تحقیق به صورت میدانی وتجربی بین سه گروه از دانش آموزان انجام شده است. دو گروه فارسی آموز ویک گروه فارسی زبان جامعه آماری این پژوهش راتشکیل میدهند. پس از انجام پیش آزمون وپس آزمون روش آموزشی سیپ برای فارسی آموزان انجام شده است . پس از تجزیه وتحلیل میانگین نمرات فارسی آموزان بیشا=تراز فارسی زبانان بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه و هدف پژوهش:. از جمله موضوعات فرهنگی مهم در مهندسی فرهنگی، نظام آموزشی و به خصوص آموزش و پرورش می باشد که معلمان در این فراگرد و در تربیت شهروندان مطلوب در جامعه نقش بنیادی دارند. مهندسی فرهنگی نظام آموزشی باید شامل هر چهار مولفه این نظام یعنی: معلم و استاد، دانش آموز و دانشجو، محتوای آموزشی و ساختار آموزشی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر معلمان مقطع متوسطه در ابعاد و مولفه های مهندسی فره...

مقدمه و هدف پژوهش:. از جمله موضوعات فرهنگی مهم در مهندسی فرهنگی، نظام آموزشی و به خصوص آموزش و پرورش می‌باشد که معلمان در این فراگرد و در تربیت شهروندان مطلوب در جامعه نقش بنیادی دارند. مهندسی فرهنگی نظام آموزشی باید شامل هر چهار مولفه این نظام یعنی: معلم و استاد، دانش آموز و دانشجو، محتوای آموزشی و ساختار آموزشی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر معلمان مقطع متوسطه در ابعاد و مولفه های مهندسی فره...

این نوع تحقیق از نوع تطبیقی – توصیفی می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت ، منابع کتابخانه ای ، مقالات و پایانامه های موجود در رابطه با موضوع تحقیق می باشد . روش تحقیق با بهره گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می باشد صورت گرفته است ( توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه ) . نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشور ایران در مسائل مورد بررسی با دو کشور دیگر از نقاط قوت و ضعف برخوردار است که به ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت نظارت برعملکرددانشجو معلمان ومعلمان شاغل زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران بود. برای داشتن یک نمونه آماری قابل قبول تعداد 210 دبیر زبان انگلیسی،53 معلم راهنماو 92 ناظر  آموزشی زبان انگلیسی که در مقطع متوسطه مشغول فعالیت بودند از چهار استان کشور انتخاب شدند. تعداد 215 دانشجو معلم رشته آموزش زبان انگلیسی گروه دیگری از داوطلبان را تشکیل دادند.  به منظور فهم نظرات داوط...

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در گسترش آموزش مجازی در فرآیند یاددهی و یادگیری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 8 شهر تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی است و از حیث هدف کاربردی است . جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه منطقه 8 تهران است که در سال 91-90 تدریس می کنند که تعداد آنها 757 نفر می باشد .روش نمونه گیری به صور...