چالش های هویتی و تاثیر آن بر بروز مسائل امنیتی در استان خوزستان(با نگاهی به قومیت عرب)

پایان نامه
چکیده

این پژوهش مسائل مربوط به هویت قومی در میان قومیت عرب استان خوزستان را بررسی می کند. که در این میان تشدید هویت قومی، دلایل آن و ارتباط آن با مسائل امنیتی را بیان می کند. روش تحقیق در این پژوهش بصورت متاتحلیل پژوهش های قبلی و مصاحبه با نخبگان محلی می باشد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار انتخاباتی قوم عرب خوزستان

مشارکت سیاسی شهروندان در فرایند سیاسی به عنوان یکی از مهمترین نشانه های روند توسعه سیاسی در نظام هایی است که خواستگاه دموکراتیک دارند. مشارکت سیاسی فرایندی چند وجهی است که متغیرهای متعدد در شبکه ای از روابط پیچیده در آن موثر می باشند؛ یکی از این مولفه ها، مولفه قومیت است. بنابراین مشارکت سیاسی در کشورهایی که دارای نظام های فرهنگی چندپارچه قومی می باشند اهمیت بیشتری می یابد. کشور ما نیز یکی از ک...

15 صفحه اول

نقش سیاسی نظامی قومیتهای نوار مرزی ایران و عراق در طول جنگ تحمیلی

چکیده پایان نامه: تحولات تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران، همواره با توجه به کارکرد چند وجهی اقوام، در سیر معادلات قدرت تحلیل و ارزیابی می شود؛ به طوری که تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ، چرخه ای از فرصت ـ تهدید را در مقابل منافع ملّی ایران نمایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نقش قومیت های کُرد و عرب خوزستان در جنگ تحمیلی پرداخته شد. در...

بررسی چالش های امنیتی افغانستان طی سالهای 2001 تا 2010 بر اساس مکتب امنیتی کپنهاگ( با تاکید بر پشتونیسم و طالبانیسم)

مسئله افغانستان از نگاه امنیتی، پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که حاصل از مسائل مختلف میباشد. تنوع قومی، پراکندگی جمعیتی، حتی خارج از مرزهای سیاسی این کشور، پیشینه تعارض و مناقشات با همسایگان و تاثر از اندیشه های مختلف در اسلام سیاسی از جمله مسائلی است که بستر بروز ناامنی و ایجاد درگیری داخلی و منطقه ای را فراهم کرده است. ریشه بروز چالش امنیتی امروزه در دیالکتیک تاریخی میان جریانهای اجتماعی می ب...

15 صفحه اول

بررسی ساختار جغرافیای سیاسی استان ایلام با تاکید بر همگرائی اقوام و قومیتها در راستای امنیت مرزها

استان ایلام درجنوب غربی ایران در همسایگی استان های کرمانشاه، خوزستان و لرستان بخش مهمی از مرز کشورعراق واقع شده است. بی ثباتی سیاسی همسایگان شرقی، وجود نیروهای بیگانه در خاک کشورهای همسایه از جمله مواردی است که در امنیت کشور ما نیز تأثیرگذار است و بی توجهی و یا کم توجهی به مرزنشیان و نقش مهم آنها در این عرصه می تواند عوارض ناگواری را به همراه داشته باشد. حضور اقوام های مختلف در استان ایلام با ب...

جهانی شدن و تأثیر آن بر تغییر تأمین مولفه های امنیت ملی ایران (مطالعه موردی قومیت ها)

1)جهانی در قرن 21 وارد مرحله جدیدی از تحولات شده که با گذشته متفاوت است در چنین شرایطی بدون تردید هیچ کشوری نمی تواند خود را از تحولات و تأثیرات ناشی از جهانی شدن (با نگاه پروسه ای) دور نگه داشته و نسبت به آن بی اعتنا باشد در حقیقت جهانی شدن که با کاهش نقش دولت های ملی و تحول در ماهیت تهدیدات همراه بود عملاً موجب تغییر مولفه های امنیت ملی از بُعد سخت افزاری (نظامی گری) به بعدم نرم افزاری (دانایی ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}