× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی ترجمه بینامتنیت درون متنی و برون متنی در ترجمه متون و عناوین خبری

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : فاطمه بهادر

استاد راهنما : غلامرضا تجویدی فرزانه فرحزاد

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : بینامتنیت درون متنی- بینامتنیت برون متنی- متن-

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی زیر شاخه های بینامتنیت به نامهای بینامتنیت درون متنی و برون متنی در ترجمه خبر وعناوین خبری می باشد. در این تحقیق ترجمه هایی شامل بینامتنیت مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده که آیا مترجم در روند ترجمه به این پدیده متنی واقف بوده است، و همچنین آیا در ترجمه بینامتنیت اصول خاصی بکار برده است. . تحقیق فوق بر پایه نظریه فرکلاو 2007 در خصوص دسته بندی بینامتنیت به درون متنی و برون متنی و نظریه ریچاردسون 2007 در خصوص دسته بندی بینامتنیت درون متنی به 5 زیر مجموعه استوار است. در این راستا تحقیق حاضر به دو فرضیه زیر می پردازد: 1- مترجم در ترجمه خبر و عناین خبری از وجود بینامتیت درون متنی وبرون متنی مطلع است و می کوشد پدیده متنی فوق را در ترجمه خود لحاظ کند. 2- مترجم در رویارویی با بینامتنیت درون متنی وبرون متنی در ترجمه خبر و عناوین خبری از اصول خاصی پیروی می کند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مترجمین متون و عناوین خبری در ترجمه های خود با انواع گوناگون بینامتنیت مواجه می شوند که اکثر این افراد از اصول خاصی در ترجمه این پدیده متنی پیروی می کنند. پیشنهاد می شود این تحقیق در خصوص تأثیر سایر طبقه بندی های بینامتنیت در ترجمه، کاربرد سایر اصول ترجمه در مورد طبقه بندی های مختلف بینامتنیت و ارزیابی ترجمه از دیدگاه بینامتنیت انجام گیرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پایان نامه عوامل درون متنی در ترجمه رمان ماجرای سرزمین ایسلند از زبان ایسلندی به زبان انگلیسی مورد بررسی واقع می گیرد. از جمله عوامل درون متنی می توان به جوانبی همچون نحوه ترجمه استعاره وتشبیه و نیزاسامی خاص نام برد. مترجم در این اثر طوری ترجمه کرده است که متن اصلی که نوشته عصر گذشته است. مطابق با سلائق خواننده می باشد. مترجم همچنین عوامل برون متنی از جمله بازار ترجمه و هنجاره9ای ترجمه ر...

پژوهش حاضر درچهارچوب نظری دستور زبان نقشگرای نظاممند (systemic functional linguistics, sfl) که از سوی زبانشناس معروف هلیدی در سال1994مطرح شده است، به بررسی ساختارهای بندی، بدلها و نقل قولهای کوتاه میان متنی در متون خبری ترجمه شده و ترجمه نشده میپردازد. اصطلاح نظاممند بر پایه نگرشی است که زبان را شبکه ای از نظامها و یا گزینه های به هم مرتبط برای ساخت معنی میداند. اصطلاح کاربردی نیز به نگرش این ش...

به نظر می رسد اشعار ترجمه ای بر سرایش شعر منثور معاصر تأثیرگذارند. در این پژوهش تأثیر متغیّرهای برون متنی و درون متنی اشعار ترجمه ای را بر تعداد مشخّصی از کتاب های شعر منثور ده? هشتاد بررسی شده است. متغیّرهای برون متنی اثر گذار در فصل اوّل و متغیّرهای درون متنی اثر گذار در چهار سطح نحوی، واژگانی، زیبایی شناسی و ایدئولوژیک در فصل دوم توضیح داده شده اند. در بررسی متغیّرهای درون متنی از شواهد شعری، کت...

مرجع های فرهنگی برون متنی در زبان های متفاوت دارای نقش های متفاوت می باشند ونقش مهمی را در سازمان دهی پیام و تبلور معنا دارند و در فرایند ترجمه ممکن است برای مترجم چالش هایی را ایجاد نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترجمه مرجع های فرهنگی درون متنی و برون متنی به عنوان چهارچوب نظری این تحقیق در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاضر تلاشی برای شناسایی مرجع ها و واژگان دارای بار فرهنگی و طبقه بند...

امروزه با توجه به نیاز مبرم به برقراری ارتباط با سایر ملت ها، ترجمه نقش بسزایی در ایجاد این ارتباط متقابل ایفا می کند و از آنجا که زبان پیوند ناگسستنی ای با فرهنگ دارد ترجمه از زبانی به زبان دیگر باری بس سنگین را به دوش می کشد. از سوی دیگر انواع دیگری از ترجمه همچون زیرنویس فیلم ها با توجه به رشد روزافزون رسانه های تصویری، چالش های نوینی را پیش روی مترجمین قرار داده اند. در پایان نامه پیش رو سع...