ارزیابی رابط کاربر موتورهای جستجوی عمومی(google و yahoo و ask) از دید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

پایان نامه
چکیده

موتورهای کاوش مهمترین ابزار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب هستند که به دلیل تفاوتها و پیچیدگیهایی که از نظر تنوع و محتوا و راهبردهای جستجو دارند شناخت و درک خصوصیات و ارزیابی رابط کاربر آنها در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و استفاده کارآمدتر از موتورهای کاوش از اهمیت ویژهای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابط کاربر موتورهای کاوش گوگل، یاهو و اسکاز دید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)تهران انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه تعداد 126 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س) بوده است. داده ها با روش های آماری (آمار توصیفی و استنباطی) و به کمک نرم افزارهایاکسل (excel) و اس پی اس اس (spss) تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش مشخص گردید که از نظر کاربران موتور کاوش گوگل، از نظر رعایت معیارهای رابط کاربر، در رتبه اول قرار دارد. سپس موتور کاوش یاهو به رعایت معیارهای بیشتری مبادرت ورزیدهجاست و موتور کاوش اسک رتبه سوم را دریافت کردهاست. به این مفهوم که موتور کاوش گوگل در مقایسه با موتورهای کاوش یاهو و اسک، در تعداد بیشتری از معیارهای مورد ارزیابی، بیش از ?? درصداز معیارهای رابط کاربر را رعایت کردهاست.با جمع بندی نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برای ارزیابی رابط کاربر ارائه شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی: دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

هدف: ارزیابی مؤلفه‌های رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی. روش/ رویکرد پژوهش: این پیمایش با استفاده از پرسشنامه، دیدگاه 297 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) را در سال 1391 بررسی کرده است. یافته‌ها: بیش از نیمی از دانشجویان اهمیت 56 معیار رابط کاربر را زیاد و بسیار زیاد دانستند. از میان معیارها، "امکان محدود کردن جستجو به فیلد موضوع" با درصد فراوانی تجمعی زیاد و بسیار زیاد (1/87) بیش از هم...

متن کامل

ارزیابی رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه کتابخانه دیجیتال + از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) به منظور ارائه الگوی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه

هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) است. در این پژوهش از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) بوده است. به دلیل گسترده بودن جامعه، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و نسبی مورد استفاده قرار گرفت که مجموعا 330 نفر به عنوان نمونه پذیرفته شدند و تنها 303 نف...

15 صفحه اول

ارزیابی مولفه های رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی:دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)

موتورهای جستجو مهمترین ابزار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب هستند که به دلیل تفاوت ها و پیچیدگی هایی که از نظر تنوع و محتوا و راهبردهای جستجو دارند، شناخت و درک خصوصیات و ارزیابی رابط کاربر آنها در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و استفاده کارآمد تر از موتورهای جستجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی انجام گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی ...

15 صفحه اول

ارزیابی رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه dl+ از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه الگوی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه

هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) است. در این پژوهش از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) بوده است. به دلیل گسترده بودن جامعه، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و نسبی مورد استفاده قرار گرفت که مجموعا 310 نفر به عنوان نمونه پذیرفته شدند و تنها 303 نف...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو

هدف: یکی از راههای بازیابی اطلاعات استفاده از موتورهای جستجو است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و بر اساس منطق جستجو می باشد. روش: این مطالعه به روش تطبیقی با استفاده از سه کلید واژه علم سنجی- تولیدات علمی و تحلیل استنادی که بر اساس جستجو در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک پرتکرار ترین کلیدواژه ها در سالهای 1389-1393 در حوزه علم اطلاعات بوده ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}