بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر عامل خانواده اولیای مدرسه و گروه دوستان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده یوسف زارعی
  • استاد راهنما شهلا معظمی ولی اله انصاری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر تاثیر خانواده،اولیای مدرسه و گروه دوستان می باشد. این پژوهش شامل دوبخش می باشد بخش اول به کلیات و اهمیت بزهکاری،جرایم نوجوانان و حالات خطرناک انهاو علل ارتکاب بزه وتاثیر عوامل اجتماعی ان می پردازد. بخش دوم به تجزیه وتحلیل توصیفی تاثیر خانواده ، اولیای مدرسه ، گروه دوستان وازمون فرضیات و نتیجه گیری می پردازد جامعه اماری در این پژوهش از دو زیر جامعه اماری انتخاب گردیده است.جامعه اماری اول شامل 31 نفر از نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر همدان می باشدو جامعه اماری دوم شامل 155 نفر از دانش اموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستانهای نواحی 1و2 اموزش وپرورش شهر همدان می باشد که در سالتحصیلی 89-88 مشغول تحصیل بوده اند.در این پژوهش به منظور وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل از ازمون همگونی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری شدت همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی v(کرایمر)اسنفاده گردیده است.ابزار گرداوری داده ها روش کتابخانه ای و روش میدانی (انجام پرسشنامه)بوده است .پس از ازمون فرضیات مشخص شد که فروپاشی کانون خانواده،تنبیه وگذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تاثیر را در بزهکاری نوجوانان شهر همدان داشته است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر تکرار سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج

موضوع این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تکرار سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج می باشد . تقسیم بندی های اجتماعی مربوط به چشم انداز های نظری انحرافات اجتماعی از قبیل نظریات ساختار خانواده ، اختلاف خانوادگی و رشد شخصیت ، همنشینی افتراقی ، نظریه آنومی دورکیم ، حمایت های گروهی ، نظریه برچسب ، نظریه مبادله و نطریه ناکامی منزلت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از چارچوب نظری تلفیقی این ...

15 صفحه اول

نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین

بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ضمن بررسی اجمالی تاثیر عوامل خانواده و اولیا مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان بزهکار هدف اصلی این پژوهش است.به منظور آزمون فرضیه ها تمامی 50 نفر نوجوان بزهکار پسر شهر ورامین که دوران محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت تهران می گذراندند و بین 15 تا 18 ساله داشتند انتخاب و همچنین به منظور مقایسه نتایج تعداد 194 نفر از دانش آموزان پ...

بررسی عوامل موثر بر گرایش به خشونت در بین دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر یزد

هدف از انجام این رساله، تبیین عوامل موثر بر گرایش به خشونت در بین دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر یزد بوده است. به عبارت دیگر در این رساله سعی شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که: چرا نوجوانان پسر مرتکب رفتارهای خشونت آمیز می شوند؟ بر همین اساس و بر اساس چارچوب نظری تحقیق، متغیرها و فرضیاتی در مورد سه عامل موثر در جامعه پذیری یعنی خانواده، مدرسه و گروه همسالان مطرح شده است. این تحقیق به...

15 صفحه اول

تآثیر نظام آموزشی و فرهنگی بر بزهکاری اطفال

یکی از معضلات مهم که جوامع امروزی با آن درگیر هستند ، پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان است.اندیشمندان علوم مختلف با توجه به رشته تخصصی خود در خصوص علل این پدیده اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده اند ، ولی به نظر می رسد برخی از عوامل از درجه تاثیرگزاری بیشتری برخوردار هستند که عوامل آموزشی و فرهنگی بویژه محیط خانواده از جمله این عوامل می باشند. خانواده که می بایست کانون مهر و تامین کننده ارزش محبت ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}