بررسی مقابله ای ژانری-واژگانی مقالات تحقیقاتی در زیر شاخه های زبانشناسی کاربردی: مورد مجلات داخلی و بین المللی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام
  • نویسنده خلیل تازیک
  • استاد راهنما رضا خانی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

با ظهور تحلیل ژانر ?مقالات تحقیقاتی بعنوان اصلی ترین کانال برای ارایه یافته های علمی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. توجه کلی مطالعات در زمینه این ژانر کاوشی در ساختار محورهای ارتباطی و شناسایی ویژگی های زبانی آن بوده است. هدف اصلی این مطالعات آشکار ساختن دلایل اصلی رد یا پذیرش مقالات تحقیقاتی در مجلات بین المللی بوده است. با توجه به شواهد کثیر در این زمینه? محورهای ارتباطی و الگوهای پیوستگی لغوی دو شاخص بسیار مهم در نوشتن و چاپ مقالات تحقیقاتی هستند. اما با این وجود تعامل بین این دو عامل کلیدی و تاثیری که این تعامل در پذیرش یا عدم پذیرش مقالات تحقیقاتی می تواند داشته باشد تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. با در نظر داشتن این نکات و بر اساس یک چهار چوب نظری دقیق تلاش شد تعامل احتمالی بین محورها و الگوهای پیوستگی لغوی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از مدلهای تحلیل ژانر سویلز(1990-2004) و مدل الگوهای پیوستگی لغوی هوی (1991) 40 مقاله تحقیقاتی محلی نویسندگان ایرانی و 40 مقاله تحقیقاتی مجلات بین المللی مربوط به رشته های تابع زبان شناسی کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با در نظر گرفتن محورهای ثابت قسمت مقدمه در بین متون مورد نظر و نتایج تحلیل محورها? هیچگونه تفاوت معنا داری مشاهده نشد. اما در قسمت بحث تفاوتهای معنا داری مشاهده شد. یافته های تعامل بین محورها و الگوهای پیوستگی لغوی نشان داد که تفاوتهای معنا داری بین مقالات تحقیقاتی بین المللی و محلی در نحوه استفاده و بکارگیری الگوهای پیوستگی لغوی در محور یکm1) ) قسمت مقدمه و همچنین محورهایm2) ) و(m4) قسمت بحث وجود دارد. در برسی تعامل بین این دو ویژگی زبانی و نحوی حداقل چهار امکان در میان مجلات بین المللی و محلی مشاهده شد. این چهار امکان عبارتند از1. محورهای مشابه? الگوهای پیوستگی لغوی مشابه2. محورهای متفاوت? الگوهای پیوستگی لغوی متفاوت 3. محورهای مشابه? الگوهای پیوستگی لغوی متفاوت? ومحورهای متفاوت? الگوهای پیوستگی لغوی مشابه.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعامل بین ساختارهای آغازگری با محور های انتقال در مقالات تحقیقاتی علمی

مطالعات زیادی در مورد مکانیزم پیجیده متون که در برگیرنده ساختار ژانر علمی می باشد انجام گرفتهاست. با این وجود هنوز تا طراحی یک طبقه بندی روشن از مجموعه عوامل موثر در نوشتن مقالاتتحقیقاتی به عنوان نمودی از ژانر علمی فاصله زیادی وجود دارد. ساختارهای آغازگری و بلاغی دو نمونهاز این مجموعه عوامل قلمداد می شوند. در این تحقیق سعی شده است رابطه بین ساختارهای آغازگری والگوهای استمرار با محور های انتقال ...

متن کامل

رابطه بین محورهای انتقالی و ساختارهای آغازگر و استمراری در زیر شاخه های زبا نشناسی کاربردی: مورد مجلات بین المللی و داخلی

در چند سال گذشته ساختارهای آغازگری و بلاغی بصورت گسترده ای در ژانر علمی مورد بررسی قرار گرفته اند. در میان محققین این اتفاق نظر وجود دارد که این عوامل پیوستگی در کنار دیگر عوامل موجب رد یا پذیرفته شدن مقالات علمی می شوند. هالند و لیون (2002)بر این باورند که تخطی از این عوامل پیوستگی دلیلی اصلی رد شدن مقالات است. در این تحقیق سعی شده است رابطه بین ساختارهای آغازگری و الگوهای استمرار با محور های ...

15 صفحه اول

a genre analytic study of research papers written by bilingual writers and their beliefs: a case of persian-english writers

تحقیق حاضر گزارشی است از تحلیل بخش مقدمه دو دسته از مقالات که عبارتند از: 11 مقاله از دو نویسنده دوزبانه فارسی زبان, که شامل مقدمه 4 مقاله به زبان انگلیسی و چاپ شده در مجلات بین المللی, مقدمه 3 مقاله به زبان انگلیسی و 4 مقاله به زبان فارسی چاپ شده در مجلات داخلی می شود؛ و 12 مقاله از محققان خارجی که در مجله applied linguistics به چاپ رسیده است. مبنای تئوری این تحلیل ها نظریه سوئلز (1990) یا هما...

15 صفحه اول

بررسی ویژگی های ژانری مقالات علمی منتشر شده در بولتن انجمن ریاضی ایران

در سایه درک ضرورت بررسی ویژگیهای ژانری ژانرهای مختلف علمی / دانشگاهی جهت تسهیل توانایی اعضای غیر بومی جوامع گفتمانی مختلف در درک و تولید این ژانرها، پژوهش حاضر ویژگیهای عمده ژانری مقالات منتشر شده در بولتن انجمن ریاضی ایران را را مورد بررسی قرار داد.  مطالعه حاضر منجر به شناسایی یک ساختار متشکل از 11 حرکت شد. این در حالی است که مقالات منتشر شده در این ژورنال از ساختار متعارف مقدمه-روش شناسی-نتا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}