× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the use of appropriate madm model for ranking the vendors of mci equipments using fuzzy approach

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشجو : احمد مداحی

استاد راهنما : علی محقر

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : شرکت ارتباطات سیار- فازی- تصسمیم گیری چند معیاره-

چکیده

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a research has been performed to determine the prominent supplier of the equipments of bss systems in tci company. since, up to now, the conservative approaches of decision making have been just done in this area, therefore, we intended to use the scientific decision making methods for the first time. the reasons are clear. obviously, the conservative methods cause faults in the selection proves and subsequently, they will cause tci company to sustain future costs. in contrast, using scientific decision making methods, all effective criteria are determined and the prominent vendor is then selected based on scientific approaches without the interference of humans in all steps. moreover, to emphasize the capabilities of this project, all the famous methods of madm such as electre, topsis and ahp are used. it is noted that the first two of the mentioned methods (i.e. electre and topsis) are coded in matlab software for the first time and are then exerted on the 80 arrays-decision making matrix. the comparison among the results of these codes and ones elicited from expert choice 11 software (which uses ahp method) shows the validity of these codes.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the development of a number of different rapid prototyping (rp) technologies with wide-ranging capabilities, features and applications has created the problem of selecting an appropriate rp system for engineering educational institutions as well as manufacturing organizations intending to adopt this new technology. this paper presents an rp decision support system (rp dss) for ranking and selec...

assessment of risks is a key task in the project management. in this process, risk breakdown structure (rbs) approach can be utilized to identify project relevant risks. in the previous classical method, only limited number of attributes is considered in the evaluation that can cause unreliable results. in this paper, an attempt has been made to introduce and involve a relatively comprehensive ...

Triangular intuitionistic fuzzy numbers (TIFNs) is a special case of intuitionistic fuzzy (IF) set and the ranking of TIFNs is an important problem. The aim of this paper is to develop a new methodology for ranking TIFNs by using multiattribute decision making methods (MADM). In this methodology, the value and ambiguity indices of TIFNs may be considered as the attributes and the TIFNs in compa...

Introduction: Evaluating environmental risks in the oil and gas industry is essential to prevent irreparable damage to the environment. Using classical methods for prioritizing environmental risks does not achieve high-reliable results. Therefore, the aim of this study is to minimize the limitations of classical methods in a typical oil and gas production zone, by using fuzzy logic and Multi At...

Supplier selection is a multi-Criteria problem. This study proposes a hybrid model for supporting the suppliers’ selection and ranking. This research is a two-stage model designed to fully rank the suppliers where each supplier has multiple Inputs and Outputs. First, the supplier evaluation problem is formulated by Data Envelopment Analysis (DEA), since the regarded decision deals with uncertai...