نام پژوهشگر:

علی محقر

تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در صنعت برق ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1388
    اردشیر مذکوری     علی ربیعی

در این تحقیق ابتدا مدل مناسب الگوی تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی صنعت برق بابهره گیری از رویکرد فرایندی به سازمان انتخاب گردید و سپس قدم های ذکر شده در این مدل فرایندی سلسه مراتبی ،در جهت تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در صنعت برق در حوزه تولید بکار گرفته شد در راستای پیاده سازی گام های آن الگو مهمترین فرایند حوزه تولید که بیشترین نقش را در تحقق اهداف استراتژیک این حوزه داشت را به عنوان فرایند کلیدی معرفی گردید و زیرفرایندهای مهم مربوط به فرایند کلیدی معین گردید و شناسایی تکنولوژیها در راستای زیرفرایندهای مهم صورت گرفت. به این ترتیب تکنولوژیهای کاندید برای توسعه در حوزه تولید به عنوان یکی از خروجی های این تحقیق با استفاده از ماتریس تحلیل جذابیت/توانمندی معین شد. همچنین شیوه مواجهه صنعت برق با تکنولوژیهای الویت دار این حوزه بصورت توسعه درون زا و یا انتقال تکنولوژی مشخص گردید به این ترتیب استراتژی توسعه تکنولوژی صنعت برق مانند یک دستورالعمل ،حد و مرز فعالیت را در زمینه موضوعات تکنولوژی حائز اهمیت صنعت برق ارائه می دهد.بطور کلی در این تحقیق سعی می شود با معرفی مدل کاربردی به نتایج گامهای اجرا شده این مدل در حوزه تولید انرژی الکتریکی پرداخته شود.

تدوین استراتژی های عملیاتی صنعت سنگ و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی سنگ چینی خوشه صنعتی سنگ اصفهان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1388
    نینا محمدیان     علیرضا غلامی

سازمانها برای دستیابی به رشد مطلوب و حفظ آن و نیز افزایش توان رقابت پذیری خود به طرحی جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی سازمان با عنوان برنامه ریزی استراتژیک نیازمندند. پژوهش حاضر در جهت دستیابی به استراتژی های مطلوب برای مقابله با نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در صنعت سنگ چینی استان اصفهان انجام شده است. به همین منظور ابتدا مراحل عملیاتی صنعت سنگ در واحدهای سنگبری شناسایی شده و بعد طبق الگوی مبتنی بر تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی و شناسایی و تشخیص فرصت ها و تهدید ها، استراتژی های عملیاتی در صنعت سنگ چینی برای هر مرحله ارائه و سپس این راهکارها توسط دو تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه بنام روش promethee و topsis اولویت بندی شده اند و از روش های average ,borda ,copland و posetبرای تلفیق نتایج حاصل از دو تکنیک استفاده شده است. در نهایت استراتژی منتخب حاصل از اولویت بندی در هر سه مرحله معرفی شده و برنامه های عملیاتی برای سه استراتژی منتخب ارائه شد.

ارزیابی تغییرات کارایی نیروگاههای برق حرارتی ایران و بررسی رابطه تجدید ساختار برق با آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    جواد حسن پور     علی محقر

در این پایان نامه عملکرد نیروگاههای برق حرارتی در ایران با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است . نیروگاههای برق حرارتی در ایران در خلال سالهای مورد مطالعه بین 80 تا 85 درصد کل ظرفیت نصب شده کشور را شامل بوده و ارزیابی کارایی و همچنین روند تغییرات بهره وری در آنها می تواند جهت برنامه ریزی آینده کشور مورد توجه واقع شود . تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی غیر خطی برای محاسبه کارایی فنی واحد های تصمیم گیرنده است . در این تحقیق از شاخص بهره وری مالم کوئیست برای ارزیابی تغییرات بهره وری کل در مجموعه ای از نیروگاههای برق حرارتی که در خلال سالهای 1381 تا 1387 اطلاعات موثقی داشته اند ، استفاده شده است . همچنین شاخص بهره وری کل به تغییرات کارایی و تحولات تکنیکی ( نوآوری ها ) تجزیه شده است. این پایان نامه بهبود بهره وری ، تغییرات کارایی و تحولات تکنیکی را در خصوص نیروگاههای برق حرارتی در خلال سالهای 1381 الی 1387 تایید می نماید، همچنین عملکرد انواع مختلف نیروگاههای حرارتی ( بخار ، گاز ، سیکل ترکیبی ) را با یکدیگر مقایسه نموده و سهم هر یک از آنها را در روند تغییرات بهره وری مشخص می نماید . از طرفی در مواجهه با آزاد سازی مستمر بازار تولید برق در ایران ، وضعیت نیروگاهها قبل و بعد از تجدید ساختار با یکدیگر مقایسه شده و وجود رابطه بین تجدید ساختار و روند تغییرات بهره وری مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج این پایان نامه بر بهبود بهره وری و کارایی نیروگاههای برق حرارتی در ایران تاکید می نماید .

اندازه گیری رضایتمندی مسافران شرکت متروی تهران با رویکرد فازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    زاهد عزیزپناه     علی محقر

شرکت متروی تهران به عنوان اولین و تنها شرکت حمل و نقل ریلی درون شهری در ایران ، بیش از10 سال است که به ارائه خدمات به شهروندان تهرانی می پردازد.بدون شک با توجه به جابجایی روزانه میلیونها مسافر،رضایتمندی مشتریان(مسافران) از خدمات ارائه شده یکی از عوامل بسیارمهم و حیاتی برای بقاء وتوسعه این شرکت می باشد. این تحقیق قصد دارد عوامل و معیارهای اصلی که بر رضایت مسافران شرکت متروی تهران تاثیر می گذارد شناسایی کرده و میزان اهمیت هریک از عوامل اصلی را مشخص نماید.نتایج این تحقیق می تواند به سازمانهای متولی کمک زیادی جهت شناسایی مشکلات و ضعفهای موجود در سیستم و غلبه بر موانع بالقوه و پنهانی نماید. فرایند این تحقیق در سه مرحله انجام شده است.در مرحله اول به منظور تعیین معیارها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت مسافران با توجه به تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و مصاحبه با متخصصین و خبرگان لیستی از معیارها تهیه شد.سپس با استفاده از پرسشنامه از بین 49 معیار شناسایی شده با نظر متخصصان و خبرگان 23 معیار به عنوان شاخص های مهم تر انتخاب شدند.سپس این 23 معیار تحت 6 عامل اصلی شامل؛نظافت و پاکیزگی،صحت برنامه سفر،خدمات مسافری،ایمنی،راحتی مسافرواطلاع رسانی دسته بندی شدند . جهت وزن دهی به این عاملهای اصلی با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی و توزیع پرسشنامه نظرات خبرگان و متخصصین جمع آوری شده و بدین ترتیب عاملها وزن دهی شدند.در مرحله سوم پرسشنامه ای مشتمل برمعیارهای مهم در بین مسافران خطوط چهار گانه مترو توزیع شد،و سپس میزان رضایتمندی مسافران از خدمات ارائه شده توسط شرکت متروی تهران با رویکرد فازی و کلاسیک اندازه گیری شد.

the use of appropriate madm model for ranking the vendors of mci equipments using fuzzy approach
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    احمد مداحی     علی محقر

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a research has been performed to determine the prominent supplier of the equipments of bss systems in tci company. since, up to now, the conservative approaches of decision making have been just done in this area, therefore, we intended to use the scientific decision making methods for the first time. the reasons are clear. obviously, the conservative methods cause faults in the selection proves and subsequently, they will cause tci company to sustain future costs. in contrast, using scientific decision making methods, all effective criteria are determined and the prominent vendor is then selected based on scientific approaches without the interference of humans in all steps. moreover, to emphasize the capabilities of this project, all the famous methods of madm such as electre, topsis and ahp are used. it is noted that the first two of the mentioned methods (i.e. electre and topsis) are coded in matlab software for the first time and are then exerted on the 80 arrays-decision making matrix. the comparison among the results of these codes and ones elicited from expert choice 11 software (which uses ahp method) shows the validity of these codes.

تلفیق گزینشی دو روش ‏ssm ‎‏ و‏‎ sca ‎‏ از روش های ‏‎ soft or‎ به منظوربرنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علم و فرهنگ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1389
    هدی نصیری     علی محقر

امروزه روش متداول در حوزه تصمیم گیری و حل مساله ، استفاده از روش های کمی و سختِ ‏تحقیق در عملیات ( ‏hard or‏ ) است در حالی که واقعیت چیزی جز این است؛ چرا که به سختی ‏می توان مسائل دنیای پیچیده امروز را در قالب فرمول های انعطاف ناپذیر ریاضی گنجاند و این امر ‏جز به قیمت چشم پوشی از برخی فاکتورهای مهم و حیاتی مساله ممکن نیست. لذا شاخه جدیدی ‏از روش های تصمیم گیری به نام تحقیق در عملیات نرم ( ‏soft or‏ )پا به این عرصه گذاشت . ‏واژه نرم در این عبارت به جهت گیری این روش به سوی کیفی بودن و عینی بودن اشاره دارد ، ‏درحالی که در روش ‏hard or‏ مسائل به صورت کمی بررسی می گردند.‏ ‏ ما در این مقاله به کمک روش ‏ ssm‏ -که یکی از روشهای ‏soft or‏ است -دست به اصلاح ‏استراتژی های تدوین شده در دانشگاه علم و فرهنگ زدیم و سپس به کمک روش ‏sca ‎‏ این ‏استراتژی های اصلاح شده را اولویت بندی نمودیم. در این راستا با تهیه پرسشنامه های محقق ‏ساختهِ باز پاسخ و مصاحبه های نامنظم، اقدام به جمع آوری و استخراج لیستی از مشکلات و ‏محدودیت های موجود در" روش سنتی" تدوین استراتژی نمودیم.‏ ‏ پس از تهیه این لیست به بهره گیری از روش ‏delphi ‎‏ بار دیگر این مشکلات و محدودیت ها ‏در معرض قضاوت خبرگان و افراد صاحب نظری که خارج ازسازمان مورد مطالعه بودندقرار ‏گرفت، که حاصل این تلاش ، تصویر گویا‏ ‏ و بزرگی (اشاره شده در فصل 4 ) می باشد که می توان ‏با یک نگاه ،شرایط موجود سیستم را در این تصویر مشاهده نمود. سپس به طراحی یک مدل ‏مفهومی برای بهبود شرایط پرداخته و این مدل را با شرایط واقعی _تصویر گویا_ مقایسه نمودیم تا ‏اینکه تغییرات مورد نیاز برای بهبود شرایط موجود ،شناسایی و تعیین گشتند.‏ ‏ در گام نهایی با درنظر گرفتن پیشنهادهای ارائه شده در این تحقیق، بار دیگر استراتژی های ‏آموزشی مورد بازبینی قرار گرفتند و در نهایت با روش ‏sca‏ این استراتژی ها را اولویت بندی ‏نمودیم.‏

تدوین طرح جامع معماری سازمانی فناوری اطلاعات در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    رضا رزاقی     علی محقر

جهت انجام این پروژه از روش پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معماری سازمانی فناوری اطلاعات در شرکت های آب و فاضلاب کشور با استفاده از پرسشنامه از طریق خبرگان تهیه و سپس راه کار هایی جهت حالت گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اندیشیده می شود و با به کار بستن این راه کار ها طرح جامع معماری سازمانی فناوری اطلاعات در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهیه می گردد.

بررسی تصویر نام تجاری شرکت ایساکو در ذهن مصرف کنندگان با استفاده از مدل هویت وتصویر کاپفرر در سطح شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1389
    سخاوت پیدایی     علی محقر

چکیده: در این پژوهش به بررسی تصویر نام تجاری شرکت ایساکو در ذهن مصرف کنندگان با استفاده از مدل هویت و تصویر کاپفرر در بین استفاده کنندگان از محصولات و خدمات شرکت ایساکو در سطح شهر تهران پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افرادی است که از محصولات و خدمات شرکت ایساکو در تهران استفاده می کنند. حجم نمونه مورد نظر براساس تخمین واریانس جامعه و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 310 نفر تعیین گردید. بررسی تصویر نام تجاری ، توسط پرسشنامه طراحی شده براساس مدل هویت وتصویر کاپفرر و برپایه ویژگیهای بوم شناختی و دموگرافیکی طراحی گردید. برای روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی-صوری و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل روشهای : همبستگی با استفاده از الگوی علّی ،تحلیل عاملی ،تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار لیزرل و spss صورت گرفت.نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت بین هویت نام تجاری ، تقلید و ایده آل گرایی بر علائم ارسالی وجود دارد. اما تاثیری از فرصت طلبی بر علائم ارسالی مشاهده نشده است، هم چنین بین علائم ارسالی و تصویر نام تجاری رابطه مثبتی وجود ندارد.

تلفیق دو چارچوب val itوfeaf و بررسی تأثیر آن بر افزایش کنترل های مالی روی سرمایه گذاری های فن آوری اطلاعات دربنگاههای کسب و کار بزرگ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    سهیلا اخضری     علی محقر

با ظهور سازمانهای بزرگ و نیاز به ایجاد و توسعه ی سیستم های اطلاعاتی پیچیده و پاسخگویی به تغییرات رو به رشد ونیاز به انعطاف پذیری در مقابل تغییرات وهمچنین در کسب مزیت رقابتی ،معماری سازمان می تواند همچون نقشه ای برای رسیدن به مقصد ،راهنمای راه باشد . «معماری سازمانی» شامل معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب، و یک طرح انتقالی است . برای اجرای پروژه های معماری سازمانی از چارچوب های مختلفی استفاده می شود . این چارچوب ها به نگرش صحیح و همه جانبه سازمان جهت تحقق اهداف معماری سازمانی کمک می نمایند. یکی از چارچوبهای مهم و مطرح معماری سازمانی، چارچوب feaf است. این چارچوب دارای 8 جزء است که یکی از این اجزاء فرآیند گذارمی باشد .در این چارچوب فرآیندهایی جهت این گذار لیست شده اند اما در مورد نحوه ی انجام این فرآیندها رهنمودی داده نشده است با توجه به اینکه چارچوب (value of it)val it، چارچوب استانداردی است که به سازمانها کمک می کند تا آنها حقیقتاً ارزش را از سرمایه گذاریهای خود تحقق بخشند،در این تحقیق از امکانات چارچوب val it دربهبود پیاده سازی فرآیندهای گذار در چارچوب feaf استفاده شد ومیزان نگاشت چارچوب val it وفرآیندهای گذار چارچوب feaf را اندازه گرفته وبا محاسبه ی عدد نگاشت ، میزان نگاشت در هر یک از فرآیندهای گذار feaf را تفسیر نمودیم . این نگاشت برای اکثر فرآیند های گذار تقریبا" قابل قبول است سپس برای هریک از حوزه های val it میزان بلوغ را محاسبه کرده و به بررسی میزان بلوغ حوزه های چارچوب val it در یک نمونه سازمان بعنوان مطالعه موردی پرداخته شد. در سازمان مربوطه میزان بلوغ حوزه مدیریت سرمایه گذاری کمتر از حوزه های دیگر است و لذا اشاره ی کوچکی به علت آن نمودیم .

بررسی رابطه برنامه ریزی مسکن در بافت فرسوده با کیفیت سطح زندگی ساکنین (مطالعه موردی: محله جوادیه تهران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
    خدایار پالوزیان     علی محقر

هدف پژوهش حاضر تعیین روابط علی و مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین مولفه های "برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده" و "کیفیت مسکن" با "کیفیت سطح زندگی ساکنین محله جوادیه تهران" می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نوع «همبستگی» است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان محله جوادیه شهر تهران (با حداقل 5 سال سابقه) سکونت بوده است. حجم نمونه 267 عدد محاسبه شده است و روش نمونه گیری خوشه ای می باشد. برای پیشبرد اهداف این پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss 18 و همچنین از روش «مدل یابی معادلات ساختاری (sem)» با استفاده از نرم افزار lisrel 8.5 برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین "برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده" و "کیفیت مسکن" از یک سو و همچنین "کیفیت مسکن" و "کیفیت سطح زندگی ساکنین محله جوادیه" از سوی دیگر رابطه مثبت و معناداری بر قرار است در نتیجه بر اساس فرضیه اصلی پژوهش بین "برنامه ریزی مسکن در بافت فرسوده محله جوادیه تهران" و "کیفیت سطح زندگی ساکنین این محله" رابطه مثبت و معناداری بر قرار است و همچنین نحوه برقراری ارتباط هر یک از عوامل و زیر عامل ها را بر اساس مدل مفهومی پژوهش مشخص می سازد.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بر میزان استقرار تجارت الکترونیک در شرکت سایپ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    بهزاد روشن رمضانی     علی محقر

چکیده فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. در این پژوهش برای شناخت تاثیرفرهنگ سازمانی بر میزان استقرارتجارت الکترونیک در شرکت سایپا ، مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کامل تر است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل که توسط آقای دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است ، فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد در گیر کارشدن ، سازگاری ، ثبات ، ماموریت مورد ارزیابی قرار می دهد .ضمن آنکه استقرار تجارت الکترونیک نیز بر اساس چهار بعد اطلاعات عمومی در ارتباط با فناوری اطلاعات ، میزان استفاده از اینترنت ، خرید وفروش اینترنتی ، رسانه تجارت الکترونیک بررسی گردید .روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است ، جامعه مورد مطالعه مدیران شرکت سایپا به تعداد 450 نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش نمونه در دسترس و قضاوتی 207 نفرانتخاب گردیده است . در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد دنیسون و پرسشنامه محقق ساخته تجارت الکترونیک استفاده شده است .اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات فرهنگ سازمانی 0.9483 و برای سوالات تجارت الکترونیک 0.9119 تعیین گردیده است . در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات بدست آمده ، نتایج به این شرح حاصل گردید: : 1- بین شاخص های فرهنگ سازمانی و میزان استقرار تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد . شاخص های فرهنگ سازمانی دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی در جامعه نمی باشند . 2- 3- در بین شاخص های استقرار تجارت الکترونیک بجز شاخص اطلاعات عمومی در ارتباط با فناوری اطلاعات ، دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی در جامعه نمی باشند .

ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش های ترکیبی bsc، dea و ahp
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1390
    حسین یعقوبی     علی محقر

همواره کوشش های انسان معطوف بر این بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. در عین حال، کارایی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها به خصوص موسسات مالی همچون بانک ها است و اساسی ترین و نخستین گام در بهبود کارایی، اندازه گیری و ارزیابی آن می باشد. یکی از عمده ترین خدماتی که بانک ها به عموم مشتریان خود به خصوص صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا و خدمات در کشور ارائه می دهند، خدمات ارزی است که یکی از جذاب ترین و سودآور ترین خدمات بانکی برای بانک ها به حساب می آید. از مهم ترین این خدمات می توان به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی، حساب های ارزی، ضمانت نامه های ارزی، خرید و فروش ارز، حواله های ارزی و بروات اسنادی ارزی؛ اشاره نمود. این پژوهش به دنبال ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش های ترکیبی bsc، dea و ahp در سال 1389می باشد. در این راستا، با مطالعه شاخص های استفاده شده برای ارزیابی کارایی بانک ها و با کمک خبرگان حوزه ارزی، پنج شاخص تعداد پرسنل، جمع کل ساعات آموزشی کارکنان، میزان سود عملیاتی، تعداد حساب های ارزی و متوسط تعداد ارائه خدمات ارزی مهم در روز؛ در چهار منظر روش کارت امتیازی متوازن انتخاب گردید. سپس با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی واحدهای اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که 57.14% از واحدهای ارزی، کارا و بقیه ناکارا هستند. در ادامه، واحدهای ناکارا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن تبیین علل ناکارایی آنها، پیشنهاد هایی برای افزایش کارایی ایشان ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش ترکیبی ahp/dea واحدهای ارزی بانک کشاورزی به طور کامل رتبه بندی شدند.

برسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت از طریق زنجیره تامین(مورد کاوی شرکت ایران خودرو)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
    پرواز کریمی راهجردی     علی محقر

مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ا ی از روشهایی است که برای یکپارچه سازی موثر تأمین کنندگان،تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهها بکار می رود، تامحصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید و به مشتریان عرضه شوند تا هزینه های زنجیره تأمین به حداقل برسد و همچنین نیاز مشتریان با سطح خدمت رسانی بالایی برآورده شود.زنجیره تامین یکی از مهمترین ارکان هر شرکت است که به نوعی تمامی فرایندهای شرکت را در برمیگیرد از طرف دیگر فناوری اطلاعات در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری رشد کرده و در تمام ارکان زندگی ما وارد شده و تمامی زندگی مارا تحت تاثیر خود قرار داده است.زنجیره تامین هم از این قاعده مستثنی نیست و بکار گیری فناوری اطلاعات در ان امری ضروری است و موجب میشود که مدیریت زنجیره تامین تسهیل شده و کارایی زنجیره تامین افزایش یابد. پس در اینجا با سه مقوله مهم زنجیره تامین،فناوری اطلاعات و مدیریت روبرو هستیم و لازم است که به نحوچهارچوبمند و علمی با این مفاهیم برخورد کنیم تا سرانجام به نتیجه مطلوب که همانا ارتقاء عملکرد است دست پیدا کنیم. در اینجا سعی شده تا به شیوه علمی و با استفاده از ادبیات غنی موجود به نحوکارامدی از این مفاهیم استفاده شود و با استفاده از یک مدل مفهمومی برگرفته از ادبیات موضوع این مساله مورد برسی قرار میگیرد تا با کمک آنها و استفاده درست و به جا از آنها در راستای تحقق اهداف شرکت که همانا ارتقاء عملکرد است گامی هرچند کوچک برداشته شود .

ارائه مدلی بهینه برای تخصیص منابع و هزینه های خدمات شهری شهرداری مشهد با هدف تشویق مردم به پرداخت داوطلبانه عوارض شهری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی 1390
    احسان براری     علی محقر

شهرداری ها دارای وظایف متعدد صفی و ستادی هستند. بارزترین نمود خدمات شهرداری ها که برای مردم بسیار ملموس می باشد فعالیت های خدمات شهری می باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا فعالیت های خدمات شهری شهرداری مشهد از طریق تعیین بودجه تخصیصی به آنها به نحوی مدیریت هزینه شوند که بیشترین تاثیر را بر پرداخت های داوطلبانه عوارض شهری توسط شهروندان داشته باشد. در پژوهش حاضر ابتدا به مطالعه ادبیات موضوع پرداخت های داوطلبانه و همراهی مالیاتی پرداخته شده است. بر این مبنا عوامل موثر بر پرداخت های داوطلبانه شناسایی گردیده اند. در مرحله بعد ساختار شهرداری و علی الخصوص خدمات شهری شهرداری مشهد مورد مطالعه قرار گرفته و فعالیت های اصلی خدمات شهری شهرداری مشهد شناسایی گردیده اند. سپس استانداردهای خدمات مزبور معرفی شده و بر این مبنا مدل برنامه ریزی آرمانی در جهت پوشش حداکثری این استانداردها تدوین شده است. با توجه به حوزه کاری خدمات شهری شهرداری، سه عامل موثر بر پرداخت داوطلبانه عوارض شهری شناخته شد که عبارتند از : پیشینه فعالیت ها و ذهنیت مردم نسبت به سوابق کاری آن؛ برد تبلیغاتی فعالیت های هر زیر مجموعه؛ اهمیت و ارزشی که خدمات آن حوزه برای مردم دارد. همچنین رتبه بندی حوزه های خدمات شهری بر اساس این عوامل به ترتیب مقابل به دست آمد : برنامه بهداشت عمومی شهر، ایمنی و امداد و نجات شهری، بازیافت و مدیریت پسماند، پارک ها و فضای سبز، جمع آوری و دفع آب های سطحی، توسعه فردوس ها، ساماندهی مشاغل و واحدهای مزاحم شهری. در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و وزنهای تخصیصی، بودجه هر یک از حوزه های فوق الذکر مشخص گردید.

بررسی رابطه کیفیت خدمات شهر الکترونیک (با محوریت شهرداری ) و میزان رضایت و مشارکت مردمی در اداره شهر (مطالعه موردی : شهر مشهد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390
    ایمان ابراهیمی     علی محقر

در شروع هزاره سوم ، فناوری اطلاعات بعنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی ازآن نیز به گونه ای با زندگی مردم عجین گردیده است . در این راستا وجود شهرهای نمونه الکترونیکی و اینترنتی در هر کشوری می تواند زمینه حضور تدریجی، منطقی ، علمی و اقتصادی این پدیده ارزشمند را فراهم نماید که در حال حاظر معیار سنجش توان علمی و قدرت کشورها برای تولید، توزیع و استفاده از دانش است.توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت ، ترفیع مدیریت شهری ، اجرای طرح جامع شهر ، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان برای زندگی در جامعه دانش محور ، ارائه خدمات شهرداریها بصورت روی خط بدون تعطیلی و در همه اوقات شبانه روز و بدون محدودیت مکانی بخشی از اهداف شهرهای الکترونیکی تلقی شود. یکی از گزینه های دولتها برای ارتقاءِ کیفیت خدمات و دگرگونیِ آن، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک میباشد. در این راستا پیشنهاد شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری این شهر مورد توجه قرار گرفت.کانال و رسانه اصلی ارائه خدمات الکترونیک نیز همان وب سایت سازمان است که تمامی خدمات از آن طریق ارائه میشود. در اینجاست که دیگر سنجش کیفیت خدمات سازمان از محیط فیزیکی و ساختمان سازمان بیرون میآید و وارد دنیای وب سایتها یعنی دنیای مجازی میشود.بنابراین با این تغییر بزرگ در شیوه ارائه خدمات قائدتاً شیوه سنجش آن هم تغییر میکند و شاخصهای جدیدی برای سنجش و ارزیابی این نوع خدمات مورد نیاز میباشد. سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در بخش عمومی می تواند در نقد این ادعا ها به ما کمک کند که چه میزان کیفیت خدمات الکترونیک میتواند در بهبود ارائه خدمات و به تبع آن رضایت و مشارکت کاربران موثر باشد.در این مقاله پس از بررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک شهر الکترونیک مشهد و همچنین رضایت و مشارکت کاربران و بررسی مدلهای مربوط به هر کدام به مدل مفهومی پژوهش رسیده، سپس با استفاده از این مدل عوامل موثر بر رضایتمندی و مشارکت کاربران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از بالا بودن رضایت کاربران در اغلب شاخصها است البته در بعضی از شاخصها میزان رضایتمندی نسبت به سایر شاخصها در سطح پایینی ارزیابی شده است.

بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک تهران بزرگ)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
    کبری خرم     علی محقر

سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود “ زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. بنابراین منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند.هدف از این تحقیق شناسایی ارتباط توانمندسازی نیروی انسانی با عملکردسازمانی می باشد .بررسی ادبیات تحقیق در جهان نشان می دهد که تاکنون توانمند سازی نیروی انسانی در سه رویکرد ارتباطی ،انگیزشی و شناختی مورد مطالعه قرارگرفته است .در پژوهش حاضر توانمند سازی با رویکرد شناختی مورد بررسی است که ابعاد آن شایستگی ،خودمختاری ،اعتماد ،معنی دار بودن و موثربودن هستند.بی گمان امروزه تقویت توانمند سازی افراد در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمانها و رضایت بیشتر کارکنان و مشتریان داشته باشد .جامعه آماری تحقیق 842 نفر از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک تهران بزرگ هستند که با روش نمونه گیری از جامعه محدود 265 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .تعداد 300پرسشنامه توزیع و 276 پرسشنامه جمع آوری گردید که تعداد 269 پرسشنامه قابل استفاده بود . روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق از آزمونهای همبستگی ومدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد . همسو با فرضیات تحقیق ضرایب همبستگی نشان می دهد که برای ارتقای عملکرد سازمانی کارکنان می بایست توانمندسازی آنان راافزایش داد .نتایج مدلسازی معادلات ساختاری در حوزه عملکرد سازمانی به ترتیب بر ابعاد رضایت کارکنان،اثربخشی ، عملکرد زمینه ای ،نوآوری،مشتری مداری وافتخاردر شغل تاکیددارد .همچنین در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی ،به ترتیب عوامل موثر بودن ، اعتماد ، معنی داری، شایستگی وخودمختاری اهمیت می یابند .

بررسی رابطه عوامل بازاریابی رابطه مند با موفقیت این بازاریابی در تجارت الکترونیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
    مهرداد نیک نژاد     علی محقر

با گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطلاعات و شبکه هایی نظیر اینتر نت روابط بین خریدار و فروشنده و بطور کلی بازاریابی رابطه مند تحت تاثیر قرار گرفته است. این فناوری ها موجب شده که شرکتها وارد رقابتی شدید شوند و مشتریان بتوانند حق انتخاب بیشتری داشته و کالاهای خود را ارزانتر بدست آورند. در این تحقیق بدنبال این مسئله هستیم که آیاعوامل بازاریابی رابطه مند می توانند موجبات موفقیت این بازاریابی را در محیط الکترونیک فراهم می آورد. آیا این عوامل موجب رضایت مشتری می شوند؟ آیا توجه به تجارت الکترونیک می تواند یادگیری سازمانی را تقویت کند؟ تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل بازاریابی رابطه مند و بررسی رابطه این عوامل با موفقیت بازاریابی رابطه مند و ارائه راهکارهایی برای موثر بودن این بازاریابی در تجارت الکترونیک مطرح گردیده است . با توجه به مسئله فوق سوالاتی مطرح گردید که تحقیق حاضراز یک سوال اصلی و پنج سوال فرعی تشکیل گردیده است . بر همین اساس نیز یک فرضیه اصلی با عنوان " عوامل پنج گانه شناسایی شده بازاریابی رابطه مند با موفقیت این بازاریابی در تجارت الکترونیک رابطه دارند" و پنج فرضیه فرعی شکل گرفته است . با بررسی ادبیات موضوع مدل مفهومی و متغیرهای مدل استخراج گردید و با شناسایی 24 معیار سنجش عوامل کلیدی بازاریابی رابطه مند نهایتا به 5 گروه اصلی کیفیت سیستم ارتباطی و کیفیت اطلاعات و معیارهای مدیریتی و کیفیت سایت اینترنتی و اعتماد دسته بندی گردیدند که این 5 گروه, عوامل بازاریابی رابطه مند در تجارت الکترونیک عنوان گردیدند و پرسشنامه از جمع بندی موارد فوق تهیه گردید . بعد از تعیین روایی و پایایی نمونه گیری از جامعه آماری از طریق فرمول نمونه گیری از جامعه محدود به تعداد 137 نفر انجام گرفت و سپس از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار spss- 19 اقدام به تحلیل داده ها گردید . با استفاده از آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگوروف – اسمیرنوف ) مشخص گردید که توزیع مشاهدات هر یک از متغیرهای تحقیق نرمال بوده لذا از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده گردید . از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی مطلوب بودن هر یک از متغیرها در شرکتهای مورد بررسی استفاده گردید و ثابت گردید هر یک از متغیرهای تحقیق در شرکتهای مورد بررسی وضعیت مطلوبی دارند . از آزمون همبستگی و رگرسیون هر یک از فرضیه های فرعی تایید گردید و با استفاده از آزمون معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل مدل و فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت . همچنین از آزمون فریدمن مشخص گردید عوامل بازاریابی رابطه مند دارای اهمیت یکسان نیستند و رتبه هر یک از عوامل مشخص گردید.در انتها نیز پیشنهاداتی برای مدیران و سازمانها بر اساس فرضیه اصلی تحقیق مطرح گردید که کمک شایان توجهی به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی می نماید .

رتبه بندی شرکت های تامین کننده ماشین آلات وقطعات یدکی در شرکت فولاد مبارکه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    علیرضا زمانی     علی محقر

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمانها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمانها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمانها رادر تنگنا قرار داده است،کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راههای کاهش این مشکلات،استفاده مناسب از تامین کنندگان توانمند و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پژوهش ،در حوزه توانمندی و رتبه بندی است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیار های سنجشتامین کنندگان توانمند پرداخته شده است.سپس با استفاده از تکنیکهای madm به سطح بندی این عوامل ، و بدنبال آن رتبه بندیتامین کنندگان بر اساس این شاخصها پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا با مطالعات عمیق ادبیات موضوع، شاخصهای پیشنهادی برای امر انتخاب تامین کنندگان شناسایی شدند. پس از آن با استفاده از پرسشنامه فازی که در شرکت فولاد مبارکه و در سطح دانشگاه توزیع شد به غربال سازی شاخصها پرداختیم. درگام بعد باتوجه به تعداد زیاد تامین کنندگان قطعات شرکت فولاد مبارکه، با استفاده از روش پاره تو ، تعداد 10 تامین کننده بعنوان گروهی برای ارزیابی با شاخصهای استخراجی انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه دیگری که در شرکت فولاد مبارکه توزیع شد میزان برخورداری هریک از تامین کنندگان منتخب از شاخص های بدست آمده در مراحل قبل بصورت کیفی سنجیده شدو نتایج آن با استفاده از تئوری اعداد فازی بصورت کمی درآمدو در جدولی تنظیم شد تا ماتریس تصمیم گیری برای مراحل بعد تهیه شود. نتایج این روش نشان می دهد که معیار قیمت در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی است. همچنین، معیار سرعت تحویل نیز از این ویژگیها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب فازی ، وزن معیارهای سنجش توانمندی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی 10 تامین کننده برتر پرداخته شد. در ادامه به منظور پشتیبانی از نتایج این روش ، از روشهای saw و مطلوبیت نیز جهت رتبه بندی استفاده می شود. در نهایت برای رسیدن به یک الگو و رتبه بندی واحد از تامین کنندگان ، با بکارگیری استراتژی های ترکیب اولویت بندی ( که به آن روشهای ادغام نیز گفته می شود و شامل : روش میانگین رتبه ها ، روش بردا ، و روش کپ لند می باشد) به ادغام تکنیکهای مورد استفاده می پردازیم و بهترین تامین کننده قطعات شناسایی می گردد.

شناسایی معیار های پیچیدگی پروژه و رتبه بندی پروژه ها بر اساس آن،با استفاده از روش dematelوanp( مورد مطالعه : رتبه بندی پیچیدگی پروژه های r&d شرکت سایپا )
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی مهر البرز - دانشکده مدیریت 1391
    نیما قادری     علی محقر

امروزه در طرح های صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاه ها و طرح های بزرگ زیربنایی که به صورت بارز از تحولات فناوری تاثیر می پذیرند، استفاده ازروش ها و ساختار های نوین مدیریت، اجتناب ناپذیر است. یکی از ابزارهای موثر در سرعت بخشیدن به برنامه ها و کاهش هزینه ها، اجرای برنامه ها در چارچوب پروژه است و در این میان آنچه پروژه را معنا و حیات می بخشد، مدیریت حاکم بر پروژه است. به گفته صاحب نظران، مدیریت پروژه شامل به کارگیری چهار عامل اساسی دانش، مهارت ، ابزار و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرایی فعالیت ها به منظور برطرف سازی نیازهای پروژه است. برخی از خصوصیات پروژه ها، مبنایی برای نحوه مدیریت بر پروژه می شوند به طوری که مدیریت بر مبنای آن ویژگی ، راه کار های مناسب را مد نظر قرار می دهد تا پروژه با موفقیت و تامیین همه اهداف مورد نظر خاتمه یابد. پیچیدگی پروژه خصوصیتی از پروژه است که حتی در زمانی که اطلاعات کامل و معقولانه ای درباره سیستم پروژه داریم فهم و پیش بینی و تحت کنترل در آوردن رفتارهای پروژه را مشکل می سازد. پیچیدگی پروژه تاثیر مستقیمی در مدت زمان انجام و هزینه پروژه دارد. برای جلوگیری از ضررهای مالی و اعتباری حاصل از پیچیدگی نیاز است که پیچیدگی پروژه های مختلف را شناخت و آنها را اندازه کرد. تا با آگاهی کامل از میزان این مشخصه زمان و قیمت مناسبی را برای انجام پروژه ارائه داد . هیل در این زمینه می گوید که مهمترین نقش مدیر تولید یک پروژه مدیریت پیچیدگی است. به همین منظور برای سنجش پیچیدگی پروژه ها نیاز است تا معیارهای اندازه گیری را شناسایی نمائیم و براساس آنها پیچیدگی را اندازه بگیرم. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا یک رویکرد منسجم را بر پایه استفاده از تکنیک های dematel و anp برای مسئله شناسایی معیارها و سنجش پیچیدگی پروژه ارائه دهد. در نهایت نیز می توان گفت که هرچه قدر پروژه ها پیچیده تر می شوند، نگرانی ها پیرامون مفهوم پیچیدگی پروژه و تاثیر آن بر فرایند مدیریت پروژه بیشتر می شود و استنباط پیچیدگی پروژه جز با هماهنگی و ارتباط و کنترل بیشتر بر پروژه امکان پذیر نمی باشد.

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران (موردمطالعه: شرکت فاضلاب تهران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1391
    کمال انتظاری زارچ     علی محقر

تعداد کمی از سازمانها به لزوم آماده ساختن خود برای رویارویی با بحرانهای احتمالی پی برده اند. به همین ترتیب برای مقابله با خطرات احتمالی ساز و کارهای لازم را پیش بینی نکرده اند. این عدم توجه باعث از بین رفتن سازمانهای بسیاری شده است . بنابراین لازم است سازمانها همواره خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده نمایند . بهترین اقدام بکارگیری مدیریت بحران است. مدیریت بحران دارای جنبه های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی ،ساختار ،آموزش،تکنولوژی و...را در بر میگیرد. در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحران یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته ایم. جامعه آماری این پژوهش شرکت فاضلاب تهران میباشد که مدیریت بحران در این شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است . این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه اول سال 91از نمونه ای متشکل از 151 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت فاضلاب تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام ، صحیح ، مناسب ، کامل ، سریع و بازخور و کانالهای ارتباطی رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی رابطه بین نوآوری محصول وعملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های تولید کننده ماشین آلات دفتری و حسابداری ثبت شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران پایگاه اطلاع رسانی صنایع کوچک و متوسط www.sme.ir)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    حمید رضا زارع نصرآبادی     علی محقر

نوآوری به طور گسترده ای به عنوان یک جزء حیاتی از رقابت در خدمات ، محصولات ، فرایندها و ساختارهای سازمانی درون یک شرکت جاسازی شده است.هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرات نوآوری محصول بر جنبه های مختلف عملکرد مالی شرکت های تولید کننده ماشین آلات دفتری و حسابداری ثبت شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد ، روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی صورت پذیرفته است. جامعه آماری مورد نظر را مدیران ارشد و میانی شرکت های مذکور تشکیل می دهند که شامل 154 نفر بوده و طبق فرمول کوکران تعداد 110 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون میانگین یک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج ، تاثیرات مثبت نوآوری در عملکرد مالی شرکت های مورد مطالعه را نشان می دهد.

بررسی اثر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه کارکنان دانشی شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (pidec) از دیدگاه مبتنی بر منابع
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389
    سعید نوذری     علی محقر

در محیط رقابتی جهان حال حاضر، مدیریت دانش بعنوان ابزاری توانمند جهت حفظ موقعیت رقابتی و مدیریت نوآوری و عامل کلیدی برای بقا در سازمانها تلقی گردیده است. دانش، مهم ترین دارایی رقابتی سازمان هاست. تئوری مبتنی بر منابع، برای توضیح چگونگی رسیدن شرکت ها به مزیت رقابتی پایدار ارایه شده است. در این پژوهش به بررسی اثرات شاخصهای مدیریت دانش از جمله زیر ساخت مدیریت دانش، کیفیت دانش و سیستم مدیریت دانش برمزیت رقابتی پرداختیم که بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سوال تهیه و پس از تایید روایی و پایایی آن بین 213 کارکنان دانشی شرکت مهندسی صنایع پتروشیمی توزیع که تعداد168 نفر یعنی 87/78درصد به پرسشنامه پاسخ داده بودند. در این پژوهش به منظور توصیف جامعه آماری از آمار توصیفی و جهت بررسی ارتباط میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل آن از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردیده است. در پایان تمام فرضیات تحقیق تایید و مشخص گردید که متغیرهای زیر ساخت مدیریت دانش،کیفیت دانش، ویژگیهای مدیریت دانش با هم و همچنین با مزیت رقابتی دارای رابطه معنی دار و مثبتی هستند و نهایتاً چند پیشنهاد در ارتباط با ارتقاء یادگیری، رهبری و مدیریت، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، نوآوری، تسهیم دانش، استراتژی و چگونگی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارایه گردید.

بررسی تاثیر عوامل داخلی و خارجی همسو با محیط زیست در سازمان تولیدی و تعاملات اعضای زنجیره تامین بر عملکرد سازمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    لیلا احمری     علی محقر

چکیده بهینه سازی زنجیره تامین نیاز به چشم انداز ی جامع از تعاملات اعضاء زنجیره ، بخصوص از منظر زیست محیطی دارد. چهارچوب "سبز" یا محیطی که امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی در آن فعالیت دارند، محیطی پویا، نافذ، با قدرت و در حال رشد و توسعه است که امروزه به مسئله ای حیاتی برای ذینفعان سازمان، بخصوص سازمان هایی که دارای ارتباطات بین المللی هستند، تبدیل شده است. لازمه محیط "سبز" تمرکز دو سویه سازمان هاست یعنی علاوه بر توجه به فعالیت های عملیات اجرایی، فعالیت های زیست محیطی را نیز به درستی مد نظر قرار دهند. برای حرکت در هر دو سوی این طیف، سازمان ها می بایست چشم انداز وسیعتری از عملیات، روابط بین شرکاء و تاثیرات تولیدات خود داشته باشند که لازمه این چشم انداز متفاوت، استفاده از استراتژیهای مدیریت اعضاء زنجیره تامین در کنار استراتژی های سازمانی است تا بتوان با استفاده از آنها ، مزیتهای رقابتی و نیز فعالیتهای تجاری سازگار با محیط زیست (پایدار) را توامان توسعه داده و حفظ نمود. بر اساس مطالعات انجام شده روی تئوری های اقتضایی، تئوری پیچیدگی، دیدگاه منبع پایه و تئوری منبع پایه طبیعی، چند عامل عمده جهت دستیابی بنگاه اقتصادی به موفقیت، معرفی و ارزیابی شده اند. تعامل تنگاتنگ، با کیفیت و یکپارچه اعضای زنجیره تامین می تواند به واسطه دانش و تجاربی که ایجاد میکند، موجب ارتقاء منابع اصلی (پایه) یک سازمان شود . تعاملات اعضاء زنجیره تامین و شرایط داخلی و خارجی یک سازمان، به عنوان عناصر اصلی در مدل این پایان نامه مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفته است . این مطالعه ، از مدیران ارشد شرکت های تولیدی که دارای استاند ارد هستند، اطلاعات جمع آوری نموده و مدل پیشنهادی را بر اساس مدل iso و یا 14000 iso9000 و اطلاعات به دست آمده، مورد آزمون قرار دهد. sem(structural equation modeling) نتایج تجربی نشان می دهد که محیط خارجی سازمان روی نوع فرهنگ و رهبری آن سازمان تاثیر گزار است و اینکه رابطه و تاثیر حائز اهمیتی بین محیط داخلی و تعاملات پیشرفته اعضای زنجیره تامین با مشتریان و تامین کنندگان، وجود دارد . تعاملات بین تامین کنندگان و مشتریان ، برای کسب موفقیتهای عملکردی سازمان و شرکت تولیدی بسیار حیاتی و ضروری ا ست. از طرفی تجزیه و تحلیلهای مقایسهای، تفاوت بین تمرکز بنگاه اقتصادی روی مسائل زیست محیطی و غیر زیست محیطی را نشان می دهد.

تبیین اثرات توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرایند مدیریت دانش صنایع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی:شرکت سایپاپرس)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
    محمدصادق قایم پناه     علی محقر

توانمندسازهای مدیریت دانش به مکانیزم سازمانی که اجرای فرایند مدیریت دانش را تسهیل و پشتیبانی می کند اشاره دارد که وجود آنها خلق و نگهداری دانش در سازمان را تحریک نموده،امکاناتی را نیز برای تسهیم دانش در سازمان بوجود می آورند و فقدان آنها می تواند در اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش خلل ایجاد کند. در همین راستا این تحقیق به بررسی رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و فرایند مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته پرداخته است.فرضیه اصلی تحقیق به این صورت است که بین توانمندسازها و فرایند مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی –همبستگی می باشد.جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت سایپاپرس و حجم نمونه 201 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد.برای شناخت متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و فن تحلیل مسیر،معناداری روابط بدست آمده آزمون شد تا نهایتاً مدل مفهومی پژوهش به درستی بدست آید.در ادامه برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سولات تحقیق،از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss18 و lisrel 8.54 استفاده شد.براساس نتایج این پژوهش،متغیر توانمندسازهای مدیریت دانش در حدود 70.56% تغییرات فرایند مدیریت دانش را پیش بینی می کنند. لذا فرضیه اصلی تایید می شود و می توان بیان کرد که بهبود توانمندسازهای مدیریت دانش در جامعه مورد نظر در سطح اطمینان 95% موجب ارتقای فرایند مدیریت دانش می شود.

تحلیل کارایی شرکتهای مخابرات استانهای ایران در سالهای 89-85 با استفاده از مدل dea پنجره ای و شاخص مالم کوئیست
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
    همایون نوربخش     علی محقر

در این پایان نامه عملکرد شرکتهای مخابرات استانهای ایران، که عمده‏ترین تأمین کننده خدمات مخابراتی در کشور هستند، طی سالهای 1385 تا 1389 مورد تحلیل قرار گرفته‏است. این تحلیل از طریق ارزیابی کارایی و تغییرات بهره‏وری کل عوامل این شرکتها صورت می‏گیرد. تحلیل پوششی داده‏ها (dea) یک مدل برنامه‏ریزی خطی است که در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده به طور وسیعی مورد مراجعه قرار گرفته و در مواردی که تفکیک بیشتر در مقادیر کارایی واحدها مورد نظر باشد از مدل dea پنجره‏ای استفاده می‏گردد. این پایان نامه ضمن بکارگیری مدلهای فوق الذکر برای محاسبه کارایی واحدها، از شاخص بهره‏وری مالم‏کوئیست به منظور ارزیابی تغییرات بهره‏وری کل عوامل استفاده نموده است و با تفکیک این شاخص به دو عامل: تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی، سهم هرکدام از این عوامل را در تغییرات بهره‏وری کل مشخص نموده است‏. بر اساس یافته های تحقیق و بر مبنای مدل dea، میانگین کارایی فنی واحدها طی سالهای تحقیق 9436/0 بوده و به استثناء شرکتهای مخابرات استانهای اصفهان، فارس، قزوین، قم و گلستان، میانگین کارایی بقیه کمتر از یک است. همچنین میانگین شاخص بهره‏وری مالم‏کوئیست نسبت به سال پایه معادل 967/0 می‏باشد که نشان دهنده رشد سالانه 3/3% در بهره‏وری کل عوامل می‏باشد. از دیگر یافته‏های این تحقیق مقادیر بهینه عوامل ورودی هر یک از واحدهای ناکارا است که با دستیابی به آنها، واحد ناکارا تبدیل به واحدی کارا می‏شود.

آینده پژوهی جهاد دانشگاهی در افق 1404هجری شمسی با استفاده از رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی: حوزه پژوهش و فناوری)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
    مسعود شهرجردی     محمد محمودی میمند

آینده پژوهی یا مطالعات آینده یک حوزه پژوهشی – کاربردی نوظهور است که می تواند به شیوه ای آگاهانه و فعال آرمان های یک فرد، سازمان و یا یک ملت را برآورده سازد. قلمرو موضوعی آینده پژوهی، تمام بخش های فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و هنر را در بر گرفته و نظر به تغییرات پیش رو، موضوعات آن رو به افزایش است. بکارگیری آینده پژوهی در سازمان ها یک ضرورت است، زیرا تجربه نشان داده موفقیت سازمان ها در گرو درک سریع متغیرهای محیطی و پیش بینی تهدیدات و فرصت ها و احراز آمادگی های لازم می باشد. سازمان ها با استفاده از آن به دنبال بستر سازی و ایجاد مدلهای ذهنی مبتنی بر آینده بوده و با خلق یک چشم انداز گروهی نسبت به آینده درصدد به وجود آوردن اطلاعاتی هستند که به روند تصمیم گیری آنها کمک کند. جهاد دانشگاهی نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و برآمده از دل انقلاب فرهنگی، و نظر به توجه ویژه مسئولین کشور به امر پژوهش و فناوری تهدیدها و فرصتهایی را برای حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ایجاد می کند که با شناخت آن می توان سیاست گذاران و برنامه ریزان این حوزه را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطرات احتمالی آینده آگاه ساخت در این تحقیق با استفاده از روش پانل تعداد 28 عامل کلیدی حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل تأثیرات متقاطع با استفاده از نرم افزار میک مک این عوامل تحلیل و به 9 عامل کلیدی کاهش و در انتها، با استفاده از روش دلفی ابعاد سناریوهای آینده حوزه پژوهش و فناوری شناسایی و فضاهای این سناریوها تشریح گردید.

تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد سازمانی و رضایت مشتریان (مورد مطالعه نمایندگی های مجاز ایران خودرو در شهر تهران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
    امیر قنبری     علی محقر

چکیده استفاده روزافزون وروند رو به رشد به کارگیری تجارت الکترونیک در سازمانها ونقش تجارت الکترونیک در ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه اقتصادی وانجام امورتجاری و مالی، ضرورت بررسی تاثیرات تجارت الکترونیک بر ابعاد مختلف فعالیتهای سازمانها را ایجاب می نماید.این تحقیق به بررسی اثرات تجارت الکترونیک برعملکرد سازمانی و رضایت مشتریان سازمان می پردازد. اهداف، سوالات وفرضیات بر مبنای آثار تجارت الکترونیک به عنوان متغییرمستقل، برعملکرد مالی وغیرمالی،رضایت وزندگی فردی مشتریان به عنوان چهار متغییروابسته، شکل میگیرد.همچنین مدل تحقیق، اثرات تجارت الکترونیک را در دو بعدداخل(عملکرد مالی و غیر مالی) و خارج(رضایت وزندگی فردی مشتری)سازمان درنظر می گیرد.روش تحقیق از نظر هدف: کاربردی وازنظر ماهیت: توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری در دو بخش مدیران وکارکنان ایران خودرو، با حجم نمونه 357 نفر و مشتریان شرکت، باحجم نمونه 264 نفر می باشد. که به ترتیب با فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و نامحدود محاسبه گشته و ازطریق روش نمونه گیری تصادفی بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا باآمار توصیفی، متغیرهای جمعیت شناختی شامل: جنسیت، سابقه کار، میزان تحصیلات و... مورد بررسی قرارگرفت. سپس در آمار تحلیلی به کمک نرم افزار spss19، ارزیابی وضعیت نرمال بودن داده ها،تعیین شدت ونوع روابط همبستگی بین متغییرها، بررسی وآزمون فرضیات صورت پذیرفت.که بر اساس نتایج این پژوهش آثارتجارت الکترونیک بر عملکرد مالی وغیرمالی ونیز رضایت وزندگی فردی مشتریان در سطح 95% مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک،عملکرد سازمان،رضایت مشتری

بررسی اثر کیفیت توان برمصرف کنندگان برق خانگی شرکتهای توزیع نیروی برق ( امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان )
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
    احمد جمال پور     علی محقر

گسترش وبکارگیری تجهیزات حساس به کیفیت برق مصرفی توسط مشترکین وچگونگی محافظت این گونه تجهیزات دربرابرپدیده های مختل کننده کیفیت برق وهمچنین بررسی این موضوع که چگونه می توان کیفیت برق راارتقاءداد، توسط مشترکین وشرکت های توزیع نیروی برق امری ضروری نموده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر کیفیت توان بر مصرف کنندگان برق خانگی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان بوده است .در این پژوهش ابتدا به بررسی عوامل موثربر کیفیت کالای برق پرداخته و سپس عوارض حاصل از کیفیت نامناسب برق با بررسی تجهیزات ولوازم انرژی برخانگی آسیب دیده مصرف کنندگان برق شناسایی می گردند.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی کاربردی می باشد . جامعه آماری پژوهش را کارکنان یکی از مناطق هشت گانه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ( امور برق جنوب شرق ) تشکیل می دهند که مشتمل بر 120 نفر بوده اند . که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به همین تعداد پرسشنامه توزیع و 56 پرسشنامه برگشت داده شد. همچنین برای جامعه آماری ا طلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس عوامل موثر بر کیفیت کالا برق و همچنین نوع عوارض حاصل از کیفیت نامناسب کالای برق استفاده شده است . که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان در صنعت برق و برای تعیین پا یابی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که باکمک نرم افزار 82spssدرصد محاسبه شد. برای بررسی پرسش های پژوهش از روش های آمار استنباطی با توجه به نوع متغییرهای پژوهش در صورت نیاز استفاده شده است .یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت مطلوب کالای برق یک ضرورت جامعه امروزی محسوب می گردد.شناخت از عوامل موثر بر کیفیت کالای برق و شناسایی عوارض نامناسب آن جهت آگاه سازی مشترکین و متقاضیان برق جهت نصب تجهیزات حفاظتی مناسب برای کنترل و مدیریت پدیده های کیفیت توان نیاز جامعه امروزی بویژه جامعه دیجیتال می باشد. بطوریکه کیفیت مطلوب کالای برق (power quality ) باعث ارتقا ی رضایت مندی مشترکین , ارتقا ی بهروری اقتصادی و ارتقا ی پایداری فنی شبکه برق می گردد.

بررسی رابطه میان عوامل بازار،مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک و متوسط شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1391
    افسانه جلالی نسب     علی ربیعی

هدف این تحقیق این است تا با ارائه مدلیارتباط بین فاکتورهای محیطی، مدیریت استراتژیک و کارکردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی را تبیین نماید. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی انجام شده است. ابزارهای گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده و اطلاعات به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرا گرفته است.از میان فرضیات ده گانه تحقیق 7 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت و 3 فرضیه رد شد. در بررسی روابط، آموزش، پاداش و سیستمهای مدیریت عملکرد رابطه معناداری با عملکرد سازمانی ،مدیریت استراتژیک رابطه معناداری با آموزش و مدیریت عملکرد، وضعیت رقابتی و انعطاف پذیری رابطه معناداری با مدیریت استراتژیک دارند اما جذابیت صنعت رابطه معناداری با عملکرد سازمانی و مدیریت استراتژیک و همچنینن انعطاف پذیری نیروی انسانی هیچ رابطه معناداری با عملکرد سازمانی نداشتند. تحقیق حاضر، از جمله معدود کارهایی در در حوزه استراتژیک در ایران است که به بررسی رابطه چندین عامل پرداخته است.

بررسی رابطه بین عملکرد مدیریت و رضایت مشترکین شرکت ارتباطات سیار در استان تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1392
    علیرضا مانده گاری     علی محقر

اگر چه تأثیر رضایت کارکنان و مشتری ها بر سوددهی شرکت ممکن است در یک زمان خاص قابل مشاهده و تشخیص نباشد اما در یک بازه زمانی، این تأثیر مستقیم و مثبت و کاملاً قابل مشاهده و اثبات است. به ویژه این محققان نشان دادند بین تغییر در رضایت مندی مشتری ها کارکنان و تغییر سود شرکت و رضایت کارکنان و رضایت مشتری ها، همواره رابطه ای مثبت وجود دارد

تعیین و اولویت بندی پورتفولیوی پروژه های شرکتهای پروژه محور با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری کمی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی مشاور دریا پالا)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    راحله سادات حسینی     علی محقر

مدیریت پورتفولیوی پروژه ها، یکی از ارکان مدیریتی جدید در شرکتهای پروژه محور است که روز به روز بر اهمیت و توجه به آن افزوده می شود. هدف مدیریت پورتفولیو در شرکتها، اطمینان از همسویی بکارگیری منابع و سرمایه های ارزشمند شرکت با اهداف و استراتژیهای سازمانی در راستای نیل به کسب بیشترین ارزش افزوده است.از آنجایی که شرکتهای نفت و گاز معمولاً سازمانهای پروژه محور هستند، مدیریت بر مبنای پروژه به عنوان یک استراتژی سازمانی تعریف شده و انتخاب پروژه ها در آنها به عنوان عوامل تعیین کننده استراتژیکی جهت بقا در بازارهای تجاری، رقابت پذیری، کسب درآمد و توسعه اقتصادی- اجتماعی سازمان، دقت بالایی را می طلبد خصوصاً در زمانیکه مدیران سازمان بدون توجه به شرایط تنها سعی بر افزایش تعداد پروژه ها دارند.با توجه به این واقعیت به نظر می رسد وجود سیستم انتخاب سبد پروژه برای سازمانها و شرکتهای دارای پروژه های متعدد بتواند بسیار مثمر ثمر واقع شود. در این پایان نامه، ابتدا به بررسی اهمیت استفاده از مدیریت پورتفولیو در شرکتهای پروژه محور و روشهای مختلف مورد استفاده در مدیریت پورتفولیوی پروژه پرداخته می شود تا خواننده با مفاهیم و اصول مدیریت پورتفولیوی پروژه ها آشنا شود .در ادامه با بهره مندی از نظرات خبرگان یکی از سازمانهای پروژه محور در زمینه نفت و گاز و نیز ماهیت پروژه های آن سازمان، در صدد برآمدیم که هم اهداف مدیریت سبد پروژه را برآورده نماییم و هم بتوانیم مدیریت سازمان را در اتخاذ تصمیم صحیح جهت انتخاب بهترین پروژه ها با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری کمی یاری نماییم.در این راستا پروژه های شرکت مورد نظر را بر اساس سه شاخص هزینه، زمان و کیفیت مورد ارزیابی قرار داده و هر کدام از آنها را بر اساس ماهیت کاری در یکی از خوشه های فعالیت شرکت قرار دادیم. برای اولویت بندی پروژه های درون هر یک از عناصر این خوشه ها، از روش topsis و برای بدست آوردن بهترین ترکیب از پروژه های با اولویت بالای بدست آمده از روش فوق (ارجح ترین سبد پروژه)، از روش سلسله مراتبی ahp استفاده کردیم که در نهایت بهترین پورتفولیو برای سازمان مورد نظر، پروژه های epc تعیین گردید.

رتبه بندی و انتخاب پروژه های استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازنbsc بر اساس مدل سلسله مراتبی و تخصیص بودجه به آنها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در یک شرکت منتخب ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1391
    شهاب پرنده افشار     علی محقر

امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها اجرای صحیح استراتژی و مصرف بهینه بودجه است. در این راستا برخی از سازمان ها به منظور تدوین و اجرای صحیح استراتژی از روش کارت امتیازی متوازن (bsc) کمک می گیرند. در روند اجرای این روش گاهی پروژه های استراتژیک با تعداد زیادی تعریف می شوند که با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، سازمان ها توانایی اجرای همه ی این پروژه ها را ندارند. به همین دلیل انتخاب و اولویت بندی پروژه می تواند کمک بزرگی در راستای اجرای صحیح استراتژی باشد. انتخاب پروژه به معنی اولویت بندی پروژه ها و تخصیص منابع سازمان در بین پروژه هایی است که بالاترین اولویت را دارند به کار برده شده، تا به این وسیله، اجرای استراتژی به صورت بهینه انجام گردد. در انتخاب پروژه عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که پروژه ها با توجه به آنها اولویت بندی و انتخاب می گردند. هدف این پایان نامه ارائه روشی نظام مند است که با توجه به معیارهای منتخب از طرف خبرگان سازمان، پروژه های استراتژیک با رویکرد bsc را اولویت بندی نماید و منابع سازمان را به پروژه هایی با اولویت بالاتر تخصیص دهد. در این پایان نامه پس از تعیین معیارها از بین معیارهای موجود، با استفاده از فرایند سلسله مراتبی، نسبت به اولویت بندی پروژه ها اقدام می گردد و در گام بعدی منابع سازمان با استفاده از برنامه ریزی آرمانی صفر و یک بین پروژه ها با اولویت بالاتر تخصیص می یابد. نتایج اجرای مدل مورد نظر در سازمان مورد مطالعه به گونه ای است که از بین معیارهای مورد نظر پنج معیار جهت اولویت بندی پروژه ها تعیین شده و با توجه به معیارهای منتخب پروژه ها بر اساس مقایسات زوجی اولویت بندی شده. در نهایت مدل برنامه ریزی آرمانی صفر و یک بر اساس وزن های به دست آمده از مقایسات زوجی و محدودیت مالی و زمانی سازمان، فرموله شده است. به طوریکه با حل این مدل از بین 9 پروژه مورد نظر 5 پروژه انتخاب و منابع سازمان بین آن پروژه ها تخصیص داده می شود.

بودجه بندی بانک صادرات ایران بر مبنای عملکرد با رویکرد برنامه ریزی آرمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1391
    حامد حیدری     علی محقر

نیاز شدید شرکتها، سازمانها و موسسات به بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی و کنترل باعث گردیده که سعی شود از این ابزار به نحو مناسب استفاده شود. نظام بودجه بندی، تغییر و تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته است و امروزه به صورت یک نظام پیچیده ی فنی و مالی مشتمل بر طرح ها و برنامه ها در خدمت مدیریت قرار دارد. با توجه به نقش بودجه در تحقق اهداف سازمان، هدف از تحقیق پیش رو، بررسی و ارائه ی مدل بودجه بندی انعطاف پذیر و با قابلیت پیش بینی در بانک صادرات ایران و تعمیم آن به سایر بانکها، شرکتها و موسسات مالی است. لذا این تحقیق با این طرز تلقی و سوال در ذهن پژوهشگر آغاز شد که آیا میتوان برای بودجه بندی در بانک ها از ابزارهای ریاضی استفاده کرد به نحوی که بتوان به طورهمزمان چندین هدف مورد نظر سازمان را در مدل بودجه، بهینه نمود؟ به دنبال پاسخ به سوال مطروحه برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و اولویت ها، از روش مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که همه اولویت ها و اهداف بیان شده تأمین گردیده است.

تحلیل کارائی شعب پست بانک با استفاده از رویکرد تلفیقی dea و شبکه عصبی مصنوعی فازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
    سلماز عالی     علی محقر

در دهه های اخیر به دلیل توسعه فناوری های پیشرفته در صنعت بانکداری ، رقابت میان بانکها افزایش قابل توجهی داشته است. از اینرو تحلیل کارایی بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش سعی بر آن است که از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی فازی در تحلیل کارایی 66 شعبه هم درجه پست بانک استفاده شود . یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که شبکه های عصبی پتانسیل بالایی در یادگیری مدلهای تحلیل پوششی داده ها و تخمین کارایی شعب دارند . همچنین مقایسه نتایج کارایی بین دو روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی نشان می دهد که بین دو مدل رابطه قوی و سازگاری خوبی وجود دارد . شایان ذکر است که در این پژوهش از رویکرد واسطه ای به منظور تعیین شاخصهای ورودی و خروجی استفاده گردید .تعداد پرسنل ، هزینه ها و میزان سپرده ها به عنوان نهاده های مدل و تسهیلات اعطایی و کارمزد دریافتی ستاده های مدل در نظر گرفته شدند .

سنجش بلوغ در سازمان های پروژه محور به کمک مدل های opm3 و kerzner (مورد کاوی گروه فاتح صنعت)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده دماوند 1391
    مژگان خدایاری     داود سلمانی

از سال 1980 که ایده اولیه استانداردهای مدیریت پروژه مطرح گردید، سازمان ها تلاش کردند به جهت تناسب با تغییرات پیش رو، ساختارهای سازمانی خود را از وظیفه ای به پروژه ای تغییر دهند تا در این پیچیدگی بازار، کارایی خود را افزایش داده و فعالیت های خود را در زمان کمتر، هزینه پایین تر و کیفیت بهتر به انجام برسانند. با وجود موثر بودن راهکار مدیریت پروژه، اما همچنان آمارها نشان از نرخ بالای شکست پروژه ها و هزینه های گزاف مرتبط با آن دارند. از اینرو بحث بلوغ فرایندی از سال 2000 مورد توجه بیشتری قرار گرفت؛ بگونه ایکه با ارائه اولین مدل های بلوغ توسط صاحب نظران مدیریت پروژه، بسیاری از سازمان ها به این فکر افتادند که از این مدل ها به عنوان روش هایی گام به گام برای بهبود عملکرد پروژه ها استفاده نمایند و همچنین به جهت هماهنگ نمودن استراتژی سازمانی با پروژه ها از مدیریت پروژه سازمانی استفاده نمایند. در این پژوهش از میان مدل های بلوغ فراوانی در حوزه مدیریت سازمانی ضمن قیاس ویژگی های مدل ها با یکدیگر دو مدل بلوغ کرزنر و opm3 به جهت جامعیت بیشتر، ساختار منسجم تر و همپوشانی همدیگر انتخاب گردیدند تا به کمک این دو مدل به سازمانها پس از شناخت نقاط قوت و ضعف خود کمک نماید تا نسبت به اولویت بندی زمینه های بهبود در هنگام پیاده سازی آنها اقدام نماید.

بررسی وطراحی مدل بهینه ی ترازنامه ی بانک صادرات ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وبرنامه ریزی آرمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
    نوید نقدی دستنایی     علی محقر

مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی همزمان همه ی دارایی ها و بدهی های بانک در ترکیب ترازنامه ی بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره،کاهش ریسک نقدینگی تامین کفایت سرمایه و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که:ترکیب دارایی ها و بدهی ها چه باید باشد تا میانگین بازده ها و هزینه های مرتبط به منظوردستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ در این تحقیق ابتدا ساختار سیستم مالی و روابط میان متغیرهای اقلام ترازنامه ی بانک صادرات به منظور شناسایی روابط حاکم بر اقلام ترازنامه شناسایی می شود وسپس با توجه به اهداف، محدودیت هاو الزامات حاکم محدودیت های مدل تعریف می گردد. با توجه به مقدار واقعی و یا میزان بودجه انواع سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان ورودی برای مدل، با کمک مدل مورداستفاده یعنی برنامه ریزی آرمانی میزان بهینه ی تخصیص ورودی ها بین اقلام مختلف دارایی هابررسی و تحلیل می گردد و میزان بازده ی حاصل از تخصیص دارایی های مدل و نتایج بازده ی حاصل از همان مقدار بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ اجرایی، تحقیق شامل مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق و نیز مدل های کمی مرتبط،تعریف مساله، انتخاب مدل مورد نظر، مدل سازی و حل مدل می گردد. این تحقیق از دو روشahp برای اولویت بندی و تعیین درجه ی اهمیت اهداف، و مدل برنامه ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و اولویت ها و غیره در ترازنامه ی بانک صادرات بهره می گیرد.

حداکثر سازی قابلیت اطمینان و دسترس پذیری تجهیزات شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای تهران از طریق بهینه سازی نگهداری و تعمیرات(نت) با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و مورچگان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392
    حسن بهرامی     علی محقر

قابلیت اطمینان یا دسترس پذیری سیستم یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سیستمها وتجهیزات مختلف میباشد دسترس پذیری را معمولا برای یک بازه زمانی مشخص بهره برداری از سیستم در نظر گرفته و به صورت احتمال سرویس دهی بدون وقفه در طول آن بازه زمانی تعریف میگردد یکی از راهکارهایی که برای افزایش قابلیت اطمینان یک سیستم بکار برده میشود انجام فعالیتها وسرویس های پیشگیرانه روی تجهیزات مختلف آن سیستم میباشد به گونه ای که نرخ و احتمال خرابی اجزاء وبه تبع آن بروز وقفه در بهره برداری از سیستم کاهش یابد تعیین وانتخاب یک برنامه زمان بندی مناسب برای انجام اینگونه سرویس ها بطوریکه با درنظر گرفتن محدودیت های سیستم ،شاخص قابلیت اطمینان به حداکثر ممکن برسد در واقع یک مسئله بهینه سازی غیرخطی دارای مجهولات بسیار می باشد که معمولا رسیدن به یک راه حل بهینه از طریق روشهای بهینه سازی کلاسیک بسیار مشکل می باشد.دراین تحقیق تجهیزات یک پست برق انتقال بعنوان یک سیستم نمونه انتخاب گردیده و قابلیت اطمینان سیستم با توجه به تاثیر سرویس های تعمیر ونگهداری مدلسازی شده و مدل به طور جداگانه بااستفاده از الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک وکلونی مورچگان ، جهت حداکثر سازی قابلیت اطمینان حل گردیده وپاسخ های بدست آمده با برنامه زمان بندی کلاسیک (پریودیک با فواصل زمانی یکنواخت پربسامد یا کم بسامد ) مقایسه گردیده و کارایی روش های ژنتیک ومورچگان نسبت به روشهای سنتی وکلاسیک (پریودیک)ملاحظه ونشان داده شده است. نتایج موید کاهش هزینه ودفعات انجام سرویس و در عین حال افزایش قابلیت اطمینان سیستم تحت سرویس با برنامه زمان بندی منتج از روش های ژنتیک ومورچگان نسبت به روش های کلاسیک می باشد.

بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392
    عزیزاله دهقان     علی محقر

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شعب سرپرستی بانک سپه در شهر تهران می باشد که باتوجه به ویژگی های جامعه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای یک نمونه 150 نفره انتخاب گردیده است. با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری شدند، پایایی این پرسشنامه755/0 است که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بدست آمده است و روایی آن نیز توسط استادان راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی روابط بین متغییرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار spss و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

بررسی پیامدهای نگرشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت شیرآلات صنعتی فلواستریم پارس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
    نسرین اکبرپور     علی محقر

شدت رقابت و پیچیدگی بازارها، بسیاری از بنگاه ها را ناگزیر از پذیرش نگرش نوینی از مفهوم بازاریابی، یعنی «بازاریابی رابطه مند » نموده و آنها را به جای راهبردهای تهاجمی بازاریابی به سوی راهبردهای دفاعی بازاریابی، خصوصاً در بازارهای صنعتی، سوق می دهد. در واقع، بازاریابی رابطه مند به عنوان عامل اثرگذار در ایجاد وفاداری در مشتریان می تواند مزیت رقابتی پایداری برای بنگاه خلق نماید. لذا، ضرورت بررسی پیامدهای بازاریابی رابطه مند همواره مورد توجه شرکت ها، خصوصاً فعالان بازارهای صنعتی بوده است. هدف از این پژوهش نیز، بررسی پیامدهای نگرشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت شیرآلات صنعتی فلواستریم پارس می باشد، تا بتوان با آگاهی از وضعیت عوامل مذکور، شرکت را در بهینه کردن برنامه های بازاریابی خصوصاً وفاداری مشتریان یاری نمود. بدین منظور، بر اساس پیامدهای نگرشی بازاریابی رابطه مند، پنج فرضیه تدوین گردیده است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی/همبستگی و جامعه آماری آن، شامل کلیه مدیران، روسأ و کارشناسان هفت شرکت طرف قرارداد شرکت شیرآلات صنعتی فلواستریم پارس بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 247 مورد انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و در نهایت، پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، به منظور تحلیل و تفسیر فرضیه های پژوهش از تکینیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش موید آنست که بازاریابی رابطه مند بر تصویر ذهنی از برند، رضایت مندی از برند و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین، وفاداری به برند تحت تأثیر سایر عوامل برند نیز قرار دارد که به ترتیب اولویت عبارتند از؛ 1) بازاریابی رابطه مند، 2) رضایت مندی از برند و 3) تصویر ذهنی مثبت از برند.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر اثربخشی آموزش الکترونیکی دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه مجازی مهرالبرز، دانشکده مجازی علوم حدیث، بخش مجازی دانشگاه تهران و بخش مجازی دانشگاه شهید بهشتی)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی مهر البرز - دانشکده مدیریت 1392
    واحد پوریان     علی محقر

امروزه دانشگاه های پیشرفته دنیا درصدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارت های تبادل دانش به نسل بعدی دانشجویان و تغییر فرایند تحقیق هستند که رویکرد آموزش الکترونیکی یکی از این ابعاد نظام آموزشی نوین میباشد که با درنظر گرفتن ماهیت کاربردی توسعه به دنبال ایده های جدیدند. همچنین، آنان نوآوری های مرتبط با تبادل دانش را مطالعه وآنها را مستند میکنند و نحوه تفکر، سیاستگذاری وعمل درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را تغییر می دهند. آموزش الکترونیکی و تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، همۀ فرآیندهای مورد نیاز برای اتّخاذ، تدوین و انتقال دانش به ویژه در سازمانهای علمی- آموزشی و پژوهشی را متأثّر ساخته است. مجموع فرآیندهای سازمانی مورد نظر، بخشی از سرمایه فکری در هر سازمان است. سرمایه فکری، به طور خلاصه، دارایی های نامرئی و غیرملموس سازمان است که برای رسیدن به اهداف سازمانی به کار گرفته می شود. در پژوهش حاضر (که برگرفته از نتایج یک پیمایش، با حجم نمونۀ 301 نفر است) به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر اثربخشی آموزش الکترونیکی دانشگاه ها خواهیم پرداخت. مبتنی بر اصول نظری مطرح در این تحقیق، بهره مندی از اینترنت می تواند عاملی اساسی در رشد سرمایه فکری یک سازمان (در اینجا دانشگاه) باشد. نتایج حاصل از پیمایش نشان می دهد که دانشگاه های مختلف به لحاظ سطح سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی، وضعیّت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. به علاوه نتایج نشان می دهد که عوامل دیگری در فرآیند اثرگذاری ابعاد سرمایه فکری بر آموزش الکترونیکی دخالت دارند. از جمله این عوامل، متغیرهای دانشگاه، گروه آموزشی، مقطع تحصیلی (دانشجویان) یا رتبۀ علمی (اعضای هیئت علمی) و جنسیت آنها است. در نهایت اینکه متغیر حضور اجتماعی اقراد در سیستم و تعامل در محیط آموزش الکترونیکی در کنار متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تأهل، قابلیت تبیین بخشی از تغییرات سرمایه انسانی ساختاری و ارتباطی جامعۀ آماری مورد مطالعه را دارد.

ارائه روش نوین اندازه گیری بافر با استفاده از چهار روش معمول اندازه گیری بافر (apd ، aprt ، c&pmو rsem) (مطالعه موردی: احداث مجتمع پردیس رفاهی تفریحی بنیاد تعاون شهر بیرجند)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
    سید محمود هاشم آبادی     علی محقر

در این مقاله در مبحث زنجیره بحرانی، ما به دنبال روشی هستیم که زمان ایمنی محاسبه بافر را به گونه ای محاسبه نماید که نه تنها پوشش دهنده عدم اطمینان در پروژه ها بوده بلکه حتی الامکان بار هزینه ای پروژه را کاهش دهد. زنجیره بحرانی شیوه زمانبندی معرفی شده توسط دکتر گلدرات (1997) است. در این شیوه که بر مبنای تئوری محدودیت ها بنا نهاده شده, محدودیت های پروژه به ویژه محدودیت منابع، در زمانبندی مورد توجه واقع شده است. همچنین زنجیره بحرانی به منظور لحاظ کردن زمان ایمنی، بافر (ضربه گیر) را پیشنهاد می دهد. بافر زمانیست که به منظور پوشش دادن عدم اطمینان در پروژه ها، به انتهای مدت زمان اجرای پروژه افزوده می شود، بر خلاف روش مسیر بحرانی که برای تک تک فعالیت ها زمان ایمنی در نظر می گرفت.می کنیم از زمانی که گلدرات زنجیره بحرانی را مطرح نمود، شیوه های متفاوتی توسط محققان برای محاسبه بافر، پیشنهاد شده است. ما در این مقاله و در ادامه چهار روش ابتدایی و معمول محاسبه بافر(apd ، aprt ، c&pmو rsem)را معرفی میکنیم و پس از بررسی معایب آن ها، در جهت بهبود نتایج حاصله، روش پیشنهادی که در آن محاسبه بافر با ملاحظه ریسک فعالیت ها انجام گرفته است را مطرح می نماییم.

تعیین اولویت توسعه خوشه های اقتصادی در استان گیلان با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1389
    سیدافضل حسینی     علی محقر

توسعه خوشه های اقتصادی –صنعتی یکی از الگوهای نوین توسعه اقتصادی – صنعتی می باشد که امروزه بسیاری از کشور های توسعه یافته از آن استفاده می کنند . خوشه های اقتصادی – صنعتی یکی از الگوهای موفق سازماندهی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط هستند که کاستی های بنگاههای کوچک و متوسط را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک چون انعطاف پذیری و تنوع راتقویت می بخشد باتوجه به اهمیت شناسایی خوشه های اقتصادی – صنعتی در طی این پژوهش تلاش گردیده تا خوشه های اقتصادی – صنعتی استان گیلان شناسایی گردند و همچنین از آنجاکه توسعه تمامی خوشه ها بدلیل کمبود منابع مالی و زمانی بصورت همزمان ممکن نیست لذا بایستی اولویت های توسعه خوشه های اقتصادی – صنعتی استان گیلان مشخص گردد که این اولویت ها پس از تعیین شاخص های اولویت بندی خوشه های اقتصادی – صنعتی و با توجه به سیاست های توسعه استان گیلان انجام پذیرد. از این رو محقق پس از یافتن شاخص های اولویت بندی با کمک افراد موثر در سیاستگذاری توسعه استان وزن هریک از این شاخص ها را توسط پرسشنامه و روش آنتروپی شانون پیدا نموده ،آنگاه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره topsis،saw،lam وتلفیق آنها به تعیین اولویت های توسعه خوشه های اقتصادی – صنعتی استان گیلان پرداخته است نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان دهنده این است که خوشه اقتصادی برنج، اولین اولویت برای توسعه استان است و گزینه دوم خوشه گردشگری است و گزینه های بعدی به ترتیب عبارتند از : خوشه چای ،خوشه اقتصادی شیلات ، خوشه اقتصادی صنایع چوب و جنگل،خوشه اقتصادی زیتون ،خوشه اقتصادی کرم ابریشم در انتها محقق پیشنهادهایی در زمینه هریک از خوشه های اقتصادی –صنعتی استان ارائه نموده است

بررسی رابطه تبلیغات با توسعه آموزش اتوماسیون صنعتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
    گلاره رادمند     علی محقر

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه تبلیغات با آموزش اتوماسیون صنعتی در شهر تهران است. در واقع این تحقیق بررسی می کند که آیا رابطه ای بین تبلیغات و آموزش اتوماسیون صنعتی وجود دارد یا نه. با این تفاسیر ،این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر اجزا از نوع توصیفی–همبستگی و از شاخه میدانی است..در این تحقیق،دو نوع متغیر وجود دارد:.تبلیغات متغیر مستقل بوده و دستکاری و واریانس این متغیر بر مقدار متغیر وابسته اثر می گذارد. آموزش اتوماسیون صنعتی در این تحقیق بعنوان متغیر وابسته لحاظ شده است که همانگونه که در بالا اشاره شده است، تحت الشعاع متغیرهای مستقل است. ابزار بکار رفته در این تحقیق ،پرسشنامه است. برای پاسخگویی به این ابزار از طیف لیکرت با مقیاس 5 تایی استفاده شد. گفتنی است که 4 سئوال نیز درباره ویژگیهای جمعیت شناختی در ابتدای ابزار تحقیق نوشته شده (از جمله جنس، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات). در مورد روایی و پایایی ابزار سنجش باید گفت که روایی محتوایی این تحقیق با استفاده از نظرات سازنده و ارزشمند اساتیر راهنما و مشاور و تنی چند از صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت تحقق یافت. همچنین پایایی این ابزار با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری این تحقیق ،کلیه دانشجویان ، فارغ التحصیلان یا شاغلان رشته برق مرتبط با مراکزی که خدمات آموزش اتوماسیون صنعتی ارائه می دهند می باشد. با در نظر گرفتن روش نمونه گیری تصافی ساده ، با استفاده از فرمول آماری کوکران معین گردید که حجم نمونه باید 305 نفر باشد. تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات گرد آوری شده از تحقیق هم مبتنی بر آمار توصیفی و هم مبتنی بر آمار استنباطی است. نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که همبستگی بالایی میان تبلیغات و آموزش اتوماسیون صنعتی وجود دارد ، بدین معنا که با افزایش تبلیغات میتوان انتظار داشت که آموزش اتوماسیون صنعتی نیز توسعه یابد.

بررسی عملکرد شرکت های حمل و نقل جاده ای بین المللی عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل (iru) در ایران و ارائه راهکار بهبود با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (dea)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم انسانی 1390
    امیرحسین سمرد     علی محقر

تکنیک تحلیل پوششی داده ها (data envelopment alalysis)، یک روش محاسباتی تعیین میزان عملکرد گروهی از سازمانها و یا واحدهای تصمیم گیری با زمینه فعالیت مشابه است که از طریق محاسبه نسبت متغیرهای ستاده به متغیرهای داده هر واحد تصمیم گیری انجام می گیرد و امکان ارزیابی و مقایسه میزان کارآیی واحدهای اجرایی را با یکدیگر، شناسایی کارآترین واحدهای اجرایی، شناسایی واحدهای اجرایی ناکارآ و تعیین ابعاد ناکارآیی آنها فراهم می آورد. هدف از این تحقیق، رتبه بندی شرکتهای حمل و نقل جاده ای فعال در ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها می باشد که بطور پیوسته به مدت 4 سال از سالهای 1384 لغایت 1387 از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل (iru) بوده اند. برای این منظور با نظر کارشناسان و اساتید امر، اطلاعات متغیرهای ورودی و خروجی 45 شرکت حمل و نقل بین المللی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یک دوره 4 ساله ابتداء میانگین گیری شده و سپس با سه مدل بازدهی به مقیاس ثابت، بازدهی به مقیاس متغیر و بازدهی غیر صعودی (از مدلهای این رویکرد) توسط نرم افزار حل مسائل تحلیل پوششی داده ها (ems 1.2) بصورت نهاده گرا محاسبه و رتبه بندی اولیه آنها در سه فهرست مجزا و مربوط به هر مدل انجام شد. در ادامه رتبه بندی نهائی براساس روش شمارشی انجام شده و طی آن کارآمدترین و ناکارآمدترین شرکت ها در این رتبه بندی مشخص شد. با توجه به متغیرهای انتخاب شده برای محاسبه توسط سه مدل فوق، نقش و میزان تأثیر هر متغیر در اندازه کل کارآئی و ارتقاء عملکرد هر شرکت در هر مدل مشخص شد. با در نظر گرفتن اهمیت نقش ارزیابی عملکرد برای کمک به بهبود و اصلاح برنامه ریزی استراتژیک هر سازمان و موسسه، می توان با استناد به نتایج حاصل از این تحقیق به نقاط ضعف برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای حمل و نقل بین المللی فعال در ایران پی برده و از این نتایج در اصلاح آن برای بهینه سازی عملکرد استفاده نمود. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به شناخت مشکلات شرکتهای حمل و نقل توسط سازمانهای دست اندکار امور حمل و نقل کشور کمک نماید.

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و موفقیت و بقاء سازمانی از مسیر بازارگرایی و کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شرکت توانیر)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
    محسن بقایی     علی محقر

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و موفقیت و بقاء سازمانی از مسیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بوده است. روش این تحقیق توصیفی، پیمایشی و کاربردی می باشد. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت توانیر بودند که تعداد آن ها 190 نفر بوده است.نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 123 نفر برآورد گردید که پرسشنامه بین آن ها پخش شد. جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ ، بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از آزمون رگرسیون و هم چنین تحلیل عاملی مولفه های تحقیق با استفاده از نرم افزار amos استفاده گردید. نتایج تحقیق فرضیات زیر را تایید نمود. رابطه معنی داری بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی وجود دارد. رابطه معنی داری بین مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات وجود دارد. رابطه معنی داری بین بازارگرایی و کیفیت خرمات وجود دارد. رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات و موفقیت و بقا سامانی وجود دارد. رابطه معنی داری بین بازارگرایی و موفقیت و بقا سازمانی وجود دارد. . کلید واژه مدیریت کیفیت جامع ، بازارگرایی، کیفیت خدمات، موفقیت و بقای سازمانی، شرکت توانیر.

ارزیابی کارایی پیمانکاران طرح خط لوله اتیلن غرب با روش تحلیل پوششی داده ها با مرز عملی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
    سید محمد حسن امامپور     علی محقر

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی پیمانکاران با روش تحلیل پوششی داده ها در طرح خط لوله اتیلن غرب انجام گردید. یکی از بهترین شاخصها برای ارزیابی پیمانکاران ارزیابی کارایی آنها است. یکی از بهترین روشهای ناپارامتریک اندازه گیری کارایی روش تحلیل پوششی داده ها(dea) می باشد. در این روش ابتدا یک مرز کارا تعریف می شود. واحدهایی که روی مرز کارا قرار بگیرند، کارا و بقیه ناکارا می باشند. در روش dea معمولی ممکن است تعداد زیادی از واحدها به عنوان کارا شناخته شوند. لذا روشهایی با عنوان روشهای رتبه بندی کامل جهت رتبه بندی بین واحدهای کارا توسعه داده شده اند. یکی از این روشهای رتبه بندی کامل روش p-dea می باشد. این تحقیق در بین 15 پیمانکار طرح خط لوله اتیلن غرب انجام گردید. در ابتدا متغیرهای ورودی و خروجی مدل تعریف گردید. سپس نوع مدل مناسب برای انجام تحقیق(bcc خروجی محور) انتخاب گردید. سپس با اجرای اولیه مدل واحدهای کارا و واحدهای ناکارا مشخص شد که در این مرحله 46 درصد واحدها کارا شناخته شدند. به علت زیاد بودن درصد واحدهای کارا و عدم تمایز مدل، در مرحله دوم محدودیتهای وزنی بر روی ورودیها و خروجیها اعمال گردید و مدل مجددا با محدودیتهای وزنی حل شد. در مرحله بعد با استفاده از مدل p-dea تعدادی واحد مجازی ایجاد گردید. در مرحله نهایی مدل با 15 واحد حقیقی و 2 واحد مجازی حل شد و مرز عملی تشکیل گردید. در این مرحله رتبه بندی کاملی از همه واحدها انجام شد. در نهایت اهداف تعیین شده برای واحدهای ناکارا مشخص گردید.

شناسایی تکنیک های ایده پردازی و نوآوری مرتبط با خلق استراتژی و رتبه بندی آنها با استفاده از روش های madm بر اساس رویکرد فازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1399
    علیرضا اصلانی     علی محقر

در بحث مدل کلاسیک فرآیند استراتژی، شکل گیری استراتژی فرآیندی عقلایی است که با تجزیه و تحلیل های محیطی آغاز و سپس مرحله ی تدوین و تنظیم و بعد از آن اجرا و پیاده سازی استراتژی طی می گردد. بر مبنای این مدل، جدایی بین فعالیت های تنظیم و اجرا تشویق می گردد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها این جدایی از طریق تقسیم سلسله مراتبی نیروی کار رخ می دهد. این جدایی باعث پیدایش مشکلات ارتباطی و در نتیجه عدم تحقق موفقیت آمیز استراتژی می گردد لذا برخی نظریات مرتبط با شکل گیری استراتژی، ضمن نقد مدل عقلایی به طرح نظریات اصلاح کننده پرداخته است که ظهور نگرش هایی چون استراتژی های خودجوش، تدریجی گرایی عقلایی و ... نمونه ای از این موارد است. یکی از این نگاهها بحث خلق استراتژی بصورت جمعی می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ادبیات موضوعی خلق استراتژی بصورت جمعی به معرفی ابعاد پشتیبانی کننده خلق جمعی استراتژی پرداخته و سپس با معرفی مجموعه ای از تکنیک های پرورش ایده پردازی و خلاقیت به اولویت بندی این تکنیک ها به منظور اثربخش تر کردن آن می پردازیم.

بررسی رابطه عوامل قیمت، محصول و تعهد سازمانی با عملکرد صادراتی صادر کنندگان فرش دستباف استان قم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
    علی زنگنه     علی محقر

در سالهای اخیر باتوجه به تهدیدها و تحریم های نفتی نقش تولید و صادرات در کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در این میان استان قم در صادرات سه محصول کفش , پلاستیک و فرش موفقیت های چشمگیری داشته است . استان قم بعد از تبریز و اصفهان رتبه سوم را در صادرات فرش دستباف به خود اختصاص داده است . که در این تحقیق سعی شده است به رابطه عوامل مختلف با صادرات فرش استان پرداخته شود .در این تحقیق رابطه چهار عامل موثرکه عبارتند از قیمت،محصول،تعهد سازمانی و استراتژی سازمان در عملکرد صادرات فرش دستباف مورد توجه واقع شده است . در این تحقیق از شیوه پرسشنامه برای کسب اطلاعات استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ابزارهای spss و lisrel استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل 154 نفراز خبرگان شامل مدیران ارشد و کارشناسان صادرکنندگان فرش با حداقل 3 سال سابقه می باشد .در این تحقیق مشخص شد که محصول ،تعهد سازمانی و قیمت به ترتیب بیشترین رابطه و اهمیت را بر عملکرد صادرات دارند .

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با نوآوری از مسیر سرمایه دانشی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
    مصطفی سوری باباکمالی     علی محقر

هدف اصلی تحقیق مطالعه و تعیین رابطه بین سرمایه ی اجتماعی با نوآوری از مسیر سرمایه ی دانشی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی کارکنان پژوهشکده ی سامانه¬های ماهواره در شهر تهران تشکیل دادند که تعداد 250 نفر می¬باشند. نمونه ی آماری به دلیل محدود بودن جامعه و نیاز به جمع آوری داده ها از متخصصین و کارشناسان فنی پژوهشکده تقریباً برابر با 60 درصد کل جامعه، معادل 150 نفر در نظر گرفته شده است. پرسشنامه ی تهیه شده در پژوهش حاضر، از پرسشنامه ی سرمایه ی اجتماعی محقق ساخته و براساس الگوی ویلانوا (2003)، پرسشنامه ی گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان توسط اسماعیل و همکاران (2002) و پرسشنامه ی سرمایه ی دانشی بونتیس (1998) ساخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون آمار استنباطی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی و نوآوری و همچنین مولفه¬های آنها باهم ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین سرمایه ی اجتماعی تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری دارد. یافته¬های دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی دانشی و همچنین مولفه¬های آنها باهم نیز ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین سرمایه ی اجتماعی تأثیر معنادار و مثبتی بر سرمایه ی دانشی دارد. از دیگر یافته¬های پژوهش حاضر این بود که بین سرمایه ی دانشی و نوآوری و همچنین مولفه¬های آنها باهم نیز ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین سرمایه ی دانشی تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری دارد. شاخص نیکویی برازش(gfi) در تمامی فرضیه ها، نشان دهنده ی قابل قبول بودن میزان (gfi) برای برازش مطلوب مدل بود. همچنین سایر شاخص¬های برازش مدل از مقداری قابل قبول برخوردار بوده و نشان دهنده ی تایید مدل می¬باشد

اولویت بندی استراتژی ها و سیاست های انعطاف پذیری زنجیره تأمین صنایع دفاعی با تلفیق تکنیک های fanp و fdematel (مورد مطالعه یکی از زنجیره های تأمین سازمانهای صنعتی دفاعی)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی مهر البرز - دانشکده مدیریت 1393
    یونس کرمانشاهیان     علیرضا پویا

استراتژی زنجیره تامین تعیین کننده چگونگی عملیات شرکای زنجیره برای رقابت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین صنایع دفاعی از بین استراتژی¬های ناب، چابک و ناب-چابک، جهت کسب مزیت رقابتی است. همچنین معیارهای انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین در حوزه صنایع دفاعی، از جمله ابعاد انعطاف¬پذیری اولویت¬بندی می¬شوند. این فرایند برای کل زنجیره تامین و به تفکیک برای شرکتهای بالادست، شرکتهای پایین¬دست و شرکت مرکزی زنجیره تامین انجام شده است. زنجیره تامین مورد بررسی تولید کننده سلاح¬های انفرادی در سازمان صنایع دفاعی بوده و خبرگان تحقیق از میان افراد متخصص این حوزه که هم فعالیت اجرایی و هم فعالیت پژوهشی داشته¬اند، انتخاب شدند. از مطالعه پیشینه و تکنیک گروه اسمی برای استخراج معیارهای بومی انتخاب استراتژی و سپس از ترکیب روش¬های fanp و fdematel برای اولویت¬بندی استراتژی¬ها و معیارها، استفاده شد. نتایج حاکی از اولویت بالاتر استراتژی ناب-چابک برای کل زنجیره تامین مورد مطالعه است. همچنین به ترتیب انعطاف پذیری سیستم، انعطاف پذیری برگشتی، انعطاف پذیری تحویل، و انعطاف پذیری تامین، برای زنجیره دارای اهمیت شدند. شرکتهای بالادست که به آماده¬سازی قطعات فعالیت دارند با امتیازی تقریبا برابر استراتژی¬های ناب و ناب-چابک را مناسب ارزیابی کرده¬اند. شرکتهای پایین دست که در امر طراحی محصول و حمل و نقل سلاح¬ها و سایر امور آماد نیروهای مسلح فعالیت دارند، استراتژی چابک را در اولویت قرارداده¬اند. شرکت مرکزی زنجیره تامین نیز که به مونتاژ قطعات سلاح¬ها فعالیت دارد، استراتژی ناب-چابک را در اولویت تعیین کرده است. پیشنهاد می¬شود در تحقیقات آتی برای زنجیره تامین این پژوهش، به بررسی نقطه تفکیک و تعیین شرکتهای بالادست و پایین دست براساس آن اقدام شود. همچنین بررسی شیوه اجرایی نمودن معیارهای مهم صنایع دفاعی اقدام کنند و تدوین برنامه¬های عملیاتی و سیاست¬های اجرایی با تعیین بودجه برای هر برنامه، در راستای اولویت-های استراتژیک، می¬بایست بررسی شوند.

بررسی رابطه قابلیت دانشی و اطلاعاتی زنجیره تامین با عملکرد زنجیره تامین از مسیر ارتباطات(مطاتعه موردی: شرکت صنعتی و مواد غذایی رامک شیراز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
    بهاره امیری     علی محقر

از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال بحث مدیریت دارایی های نامشهود به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است. از بین این دارایی ها، اطلاعات و دانش به عنوان مهمترین دارایی نامشهود سازمان مطرح شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت اطلاعات و دانش خود، می توانند مزیت رقابتی بلند مدتی را برای خود ایجاد کرده و باعث بهبود عملکردشان گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه قابلیت دانشی و اطلاعاتی زنجیره تأمین با عملکرد زنجیره تأمین از مسیر ارتباطات زنجیره در شرکت صنعتی و مواد غذایی رامک شیراز می باشد. در این تحقیق جامعه آماری 91 نفر شامل خبرگان و کارشناسان بخش خرید و بازاریابی و تدارکات شرکت رامک شیراز می باشد و نمونه آماری که با استفاده از روش نمونه گیری هدف دار و قضاوتی مورد بررسی قرار گرفته اند، 48 نفر می باشند. داده های گردآوری شده با روش پیمایشی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (روش حداقل مربعات جزئی) و نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان داد که رابطه قابلیت دانشی و اطلاعاتی زنجیره تأمین با عملکرد زنجیره تأمین به صورت معنادار بوده و هم چنین تسهیم اطلاعات، تسهیم دانش و ارتباطات زنجیره تأمین بر روی عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت دارد.

بررسی نقش عامل قیمت بر ارزش ویژه برند شرکت بیمه البرز در ارائه خدمات بیمه عمر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1393
    سیده ندا بیکائی     علی محقر

در سال های اخیر فضای کسب و کار در جهان شاهد تغییر و تحولات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می توان به تغییر نگرش شرکت ها از دارایی های مشهود به سمت دارایی های نامشهود اشاره کرد.از این رو فرایند ارزش گذاری دارایی نامشهود کمک می نماید تا ارزیابی درست تری از عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم . درک این موضوع که کدام ابعاد ارزش نام و نشان تجاری بیشترین تاثیر را از عناصر آمیخته بازاریابی می گیرد ، میتواند نام های تجاری را درتوسعه و اجرای بهتر استراتژی ها یاری دهد.در این تحقیق،به بررسی تاثیر عامل قیمت بر روی ارزش ویژه برند شرکت بیمه البرز در ارائه خدمات بیمه عمر پرداخته ایم.چارچوب نظری تحقیق بر مبنای مدل آکر بوده است.جامعه آماری مشتریانی بودند که در سالهای 92-91 بیمه نامه عمر از شعبه تنکابن خریداری نمودند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده کردیم.هدف ما در این پژوهش این است که دریابیم چگونه قیمت میتواند بر روی ارزش برند یک شرکت بیمه ای در فروش بیمه های عمر اثربخشی داشته باشد و باعث ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت در بازار شود. نتایج بررسی ها نشان داد که عامل قیمت بر روی کیفیت ادراک شده از برند،آگاهی و تداعی برند و وفاداری به برند تاثیر مستقیم دارد، در این میان بیشترین اثر را بروی کیفیت ادراک شده از برند می گذارد.

ارائه الگوی پیشبرنده مدیریت دانش به منظور افزایش سطوح نوآفرینی و یادگیری سازمانی در شرکت های خصوصی(مورد مطالعه :شرکت لاندا الکترونیک)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1394
    مهدی منوچهر طیبی     حبیب الله دانایی

در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی می باشد، ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی مختلف مهمترین عوامل مشترک پیشبرنده میان مدیریت دانش، سطوح نوآفرینی و یادگیری سازمانی انتخاب گردید و بخش مروری بر ادبیات موضوع بر اساس آن تدوین شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل هفت عامل اساسی و مهم پیشبرنده مدیریت دانش می باشند که تاثیر آنها بر روی نوآفرینی و یادگیری سازمانی به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است. تنها دو عامل مدیریت منابع انسانی، راهبرد ها و سیاستهای دانش محور باعث افزایش همزمان نوآفرینی و یادگیری سازمانی در شرکت های خصوصی خواهند شد.

خوشه بندی مشتریان بر مبنای انتظارات آنها از خدمت و ارائه راهکارهای بازاریابی،جذب و نگهداری انها (مطالعه موردی:طرح ایران بانک کشاورزی)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حسابداری و مدیریت 1394
    راهله نمازی سربالایی     علی محقر

امروزه شرط موفقیت در صنایع خدماتی از جمله صنعت بانکداری شناخت دقیق مشتریان و ارائه خدماتی به مراتب بالاتر از خواسته های آنها است.در این راستا ، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی مشتریان بانک کشاورزی بر مبنای انتظارات آنها از خدمت صورت پذیرفت.به منظور تحقق این هدف از مدل مفهومی سروکوال و پرسشنامه استاندارد ان برای سنجش کیفیت خدمات و بخش بندی مشتریان استفاده نمودیم که با مصاحبه های اکتشافی از تعدادی از کارشناسان بانکی و مشتریان بانک و تایید خبرگان چند مولفه دیگر انتظارات به آن افزوده شده و پرسشنامه ای در 25 مولفه و در5 بعد طراحی شده و به صورت میدانی با نمونه گیری تصادفی طبقه ای در مرحله پیش آزمون بین 30 مشتری توزیع گردید و پس از تایید روایی توسط خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ ، در مرحله اصلی 440 پرسشنامه توزیع شد که تنها 389 پرسشنامه عودت داده شده و قابل محاسبه بود .در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی به کمک نرم افزار spss استفاده گردید.برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از تحلیل خوشه ای دومرحله ای ، آزمونهای مقایسه میانگین (خی دو-پیرسون)،آزمون فریدمن و ویلکاکسون و anova و .. استفاده شد.در تحلیل خوشه ای دو مرحله ای براساس انتظارات مشتریان از خدمت 4 خوشه مختلف بدست آمد که صحت انجام خوشه بندی توسط معیار سیلهوته و anova و مقایسات دوگانه دانکن تایید شد .در نهایت با بررسی اولویتهای انتظارات و مقایسه جمعیت شناختی خوشه ها راهکارهای مناسب ارائه گردید.

بررسی رابطه مدیریت دانش نگهداری در تاسیسات بیمارستانی با ابعاد کیفیت اعتباربخشی بین المللی کانادایی در بیمارستان رضوی مشهد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
    نرجس پارسائی مقدم     علی محقر

از آنجایی که نگهداری تاسیسات در بیمارستان، نقشی کلیدی بعنوان فعالیت پشتیبانی بازی می کند و بدون مدیریت موثر، هدف مطلوب قابل دستیابی نیست. در بیمارستان تخصصی رضوی مشهد به منظور بهینه سازی مدیریت نگهداری تاسیسات بیمارستانی و بهبود استانداردهای اعتباربخشی، سیستم مدیریت دانش نگهداری، پیاده سازی و اجرا گردید. این تحقیق شامل مطالعه "اثر به کار گیری مدیریت دانش نگهداری تاسیسات بیمارستانی بر استانداردهای اعتباربخشی بین المللی کانادایی و بهبود ابعاد کیفیت آن" می باشد. شناسایی انواع مختلف دانش موجود در سازمان، اولین گام برای درک نحو? مدیریت آنها می باشد که در قالب مدل سرمایه فکری مطرح گردیده است. تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، اثر مدیریت دانش نگهداری بر روی ابعاد سرمایه فکری بوسیله پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس بررسی شده. به این ترتیب که پرسشنامه، قبل و بعد از مداخله مدیریت دانش نگهداری، توزیع و نتایج آماری با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس تحلیل گردید. در مرحله دوم، به مطالعه ارتباط سرمایه فکری و ابعاد کیفیت اعتباربخشی کانادایی پرداخته ایم

طراحی مدل تصمیم گیری مناسب جهت انتخاب مدیران در سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور(رویکرد فازی)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1382
    افشین جهانبازی گوجانی     منصور مومنی

در این تحقیق سعی شده است که با امتزاج فنون آماری، ریاضی و تصمیم گیری چند شاخصه فازی به طراحی مدل و الگویی مناسب جهت انتخاب مدیران همت گمارده شود، زیرا یکی از بزرگترین مشکلات سازمانها عدم شناخت دقیق آنها از نیروهای بالقوه موجود در سازمانها می باشد، سازمانها به دنبال نیروهای قوی خارج از سازمان جهت تصدی پست های کلیدی خود می باشند در حالی که با کمی تامل و نگاه خوش بینانه به داخل سازمان، متوجه نیروهای قوی، مستعد و بالقوه ای خواهند شد که بعضا بهتر از هر نیروی خارجی قادر به سوق دادن سازمان به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده ، می باشند.

بررسی موانع عمده در اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه دمینگ در شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان و ارائه راه حلهای پیشنهادی برای رفع این موانع
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381
    کاظم اسلامی     محمود ضارمی

اهداف تحقیق عبارتند از: 1-غنی تر کردن مطالعات در زمینه ادبیات مدیریت کیفیت جامع.2-غنی تر کردن مطالعات در زمینه اجرای مدیریت کیفیت جامع.3-کمک به تسهیل اجرای مدیریت کیفیت جامع.4-شناخت موانع و مشکلات عمده که در اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع وجود دارد.5-ارائه راهکارهای پیشنهادی برای موانع موجود در سرراه اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع