× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a genre analytic study of research papers written by bilingual writers and their beliefs: a case of persian-english writers

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده ادبیات

دانشجو : پروین رضایی

استاد راهنما : مصطفی حسرتی عامر قیطوری

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : گونه, تحلیل گونه ای, مقاله, مقدمه, مدل cars, حرکت, زیر- حرکت-

چکیده

تحقیق حاضر گزارشی است از تحلیل بخش مقدمه دو دسته از مقالات که عبارتند از: 11 مقاله از دو نویسنده دوزبانه فارسی زبان, که شامل مقدمه 4 مقاله به زبان انگلیسی و چاپ شده در مجلات بین المللی, مقدمه 3 مقاله به زبان انگلیسی و 4 مقاله به زبان فارسی چاپ شده در مجلات داخلی می شود؛ و 12 مقاله از محققان خارجی که در مجله applied linguistics به چاپ رسیده است. مبنای تئوری این تحلیل ها نظریه سوئلز (1990) یا همان مدل ایجاد جو تحقیقاتی (cars) است. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که در حرکات 1, 2 و 3, همراه با گام های تشکیل دهنده آنها, و میزان مطابقت آنها با مدل (cars) و ساختار حرکتی مقالات بررسی شده تفاوت معناداری در مقدمه های این دو دسته از مقالات وجود ندارد؛ به جز در مورد رخداد زیر- حرکت در حرکت 3 در مقدمه یکی از مقالات نوشته شده توسط محققان ایرانی که در مجلات بین المللی به چاپ رسیده است. علاوه بر این, نیاز به تحقیقات بیشتر در مدل (cars) و ارائه ساختی باز و با انعطاف پذیری بیشتر مبرهن است که به جای آنکه به تحمیل الگوهای موجود بپردازد, تنها با ارائه اساس کار دست نویسنده را برای به کارگیری یا حذف گام ها باز بگذارد. از جمله مزایای چنین رویکردی, که در راستای پست مدرنیزم نیز می باشد, این است که شرایطی را در اختیار نویسنده قرار می دهد که طبق آن گام ها نقش ها و جایگاه های تعریف شده محدودی در ساختار کلی ندارند بلکه چندنقشی بوده و می توانند بر اساس نقشی که در ساختار کلی ایفا می کنند, جایگاه های متفاوتی را به خود اختصاص دهند. واژگان کلیدی: گونه, تحلیل گونه ای, مقاله, مقدمه, مدل cars, حرکت, زیر- حرکت

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

this contrastive study, in the first place, examined the generic structure and, in the second place, explored the face theory proposed by arundale (2006) in 140 doctoral dissertation acknowledgments written by native speakers of persian (nsp) and native speakers of english (nse) in 7 disciplines representing soft sciences to find out what discourse genre components writers employ to articulate ...

Following Swales’s  (1981)  works  on  genre  analysis,  studies  on  different  sections  of  Research Articles  (RAs)  in  various  languages  and  fields  abound;  however,  only  scant  attention  has  been directed toward abstracts written in Persian, and in the field of literature. Moreover, claims made by Lores (2004) regarding the correspondence of two types of abstracts with different ...

This contrastive study, in the first place, examined the generic structure and, in the second place, explored the face theory proposed by Arundale (2006) in 140 doctoral dissertation acknowledgments written by native speakers of Persian (NSP) and native speakers of English (NSE) in 7 disciplines representing soft sciences to find out what discourse genre components writers employ to articulate ...

This study aimed to explore the function and frequency of textual metadiscourse markers (MDMs) in scientific English and Persian texts. Based on the qualitative and quantitative analysis of textual markers characterizing the selected genre, four different textbooks, two written in English and two in Persian were analyzed to identify the textual metadiscourse categories (including logical marker...

This study aimed to explore the function and frequency of textual metadiscourse markers (MDMs) in scientific English and Persian texts. Based on the qualitative and quantitative analysis of textual markers characterizing the selected genre, four different textbooks, two written in English and two in Persian were analyzed to identify the textual metadiscourse categories (including logical marker...

The original impetus for this cross-linguistic study came from a need to explore the effect of cultural factors and generic conventions on the use and distribution of metadiscourse within a single genre. To this end, the study as a contrastive rhetoric research, examined a corpus of 60 newspaper editorials (written in English and Persian) culled from 10 elite newspapers in America and Iran. Bas...