بررسی تاثیر دو روش حمایت شنیداری (آشنایی با موضوع وپیش رویت سوالات) درکاهش اضطراب ناشی از امتحان دانش آموزان ایرانی.

پایان نامه
چکیده

اضطراب ناشی از امتحان یکی از عوامل احساسی مهم دریادگیری زبان است. اضطراب مشکلات زیادی را برای یادگیرندگان زبان دوم بوجود می آورد زیرا با یادگیری، به یاد آوردن و تولید زبان جدید تداخل دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی دو روش حمایت شنیداری (آشنایی با موضوع وپیش رویت سوالات) تاثیر آنها را درکاهش اضطراب ناشی از امتحان دانش آموزان ایرانی را بررسی کند. جامعه آماری این تحقیق را 60 دانش آموزخانم فارسی زبان موسسه انگلیسی شکوه تشکیل می دادند. درابتدای کار دانش آموزان پرسشنامه اضطراب ناشی از امتحان را پرکردند. بعد از 10جلسه تمرین بر اساس این دوروش، دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گروه شاهد دوباره در آزمون درک مطلب شنیداری دیگری همراه با یک روش حمایت شرکت کردند. گروه پیش رویت سوالات، سوالات را در ابتدا روئیت می کردند و بعد از دو بار شنیدن متن امتحان به سوالات پاسخ دادند. گروه آشنایی با موضوع، فقط موضوع متن امتحان را بحث کردند. همچنین همه دانش آموزان قبل از این آزمون دوباره پرسشنامه اضطراب را پر کردند. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آشنایی با موضوع به عملکرد بهتر و کاهش اضطراب پیش از امتحان دانش آموزان منجر می شود. بنابراین به معلمان توصیه می شود که تلاش کنند اضطراب پیش از امتحان را با بوجود آوردن شرایط دوستانه و حمایتی در کلاس کاهش دهند و همچنین شرکت دانش آموزان را در فعالیتهای کلاسی تشویق کنند و راهکارهای کاهش اضطراب را به دانش آموزان آموزش دهند تا بتوانند آنها را برای امتحان آماده کنند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی والدین واضطراب امتحان دانش؟ آموزان است. چهارصد و بیست ودو دانش آموز (237 دختر و 205 پسر) کلاس سوم نظری رشته علوم انسانی با تکمیل مقیاس اضطراب امتحان و 386 نفر از والدین آنها (212 مادر و 174 پدر) با تکمیل مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی، در این پژوهش شکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی مثبت والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی و بین کمال گر...

متن کامل

تاثیز آشنایی فرهنگی بر بهبود قدرت شنیداری دانش آموزان ایرانی

مهارت شنیداری همیشه به عنوان یک مهارت غیر فعال در نظر گرفته شده و مسامحه شده است. این مهارت نقش بسیار مهمی در یادگیری دانش آموزان دارد.یاد گیرندگان زبان خارجی یا زبان دوم نیاز دارند برای شنیدن و تمرین لهجه ای شبیه لهجه ی بومی زبانان این مهارت را بهبود بخشند و این امر بدون گوش کردن ساعات متعدی به متن های زبان خارجی میسر نمی باشد. فرهنگ ها و رسوم در نقاط مختلف دنیا یکسان نیستند و تفاوت فاحشی بین ...

بررسی تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه وهدف: با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان و همچنین تاثیر منفی آن  بر روی عملکرد پیشرفت تحصیلی؛ تاکنون شیوه های مختلفی از مداخله های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی برذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گردید. مواد و روشها: پژوهش حاضر پس از گمارش تصادفی 11 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگا...

متن کامل

رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل‏کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

    رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل‏کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی     الهه ستوده‏نما [1]   سیده سمیه حسینی اطاقسرایی [2]     تاریخ دریافت: 1/4/1390   تاریخ تصویب: 10/2/1391     چکیده   در پژوهش حاضر، رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان، و جنسیت را با عمل‏کرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بررسی کرده‏ایم. شرکت‏کنندگان در این تحقیق، 96 نفر از دانشجویان زبان انگلیس...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود.40 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر بابل که دارای اضطراب امتحان بالا بودند با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایدهی شدند و ب...

متن کامل

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه‌ای تمایز یافتگی در دانش آموزان

اضطراب امتحان دانش­آموزان از جمله مهمترین مسائلی است که نوجوانان را درگیر خود می‌­کند. عوامل متعددی در شکل­گیری و تقویت اضطراب امتحان نقش دارند که از آن جمله می‌­توان به عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی افراد اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه­ای تمایز یافتگی در بین دانش­آموزان پسر است. پژوهش حاضر با روش کمی‌، توصیفی و از نوع همبستگی به...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022