مقایسه سلامت روانی دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی نقش تحصیل در سلامت روانی دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است که برای این منظور به مقایسه ی دانشجویان در مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته ی پزشکی عمومی و همچنین با سایر دانشجویان غیر پزشکی پرداخته شد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که بر روی کلیه ی دانشجویان رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش، چک لیست 90 سوالی نشانگان اختلالات روانی (scl90) و پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک بود. 392 پرسشنامه بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشجویان دانشگاه سراسری توزیع و گردآوری شد. از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (کروسکال والیس و u من ویتنی) برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که هم در شاخص «شدت کلی» و هم در خرده مقیاس های scl90 (به جز جسمانی سازی، اضطراب و خصومت)( 05/0 < a)، بین سه مقطع دانشجویان پزشکی تفاوت معنی داری وجود داشت که تمامی این تفاوت ها در سطح 01/0 > a (به جز ترس مرضی 05/0 > a) معنی دار بود. پژوهش حاضر همچنین نشان داد که در مقاطع بالاتر نمره ی سلامت روانی دانشجویان بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه ی سلامت روانی دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی حاکی از بهتر بودن وضعیت سلامت روانی در دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان غیرپزشکی بود (05/0 > a). بین وضعیت روانی و جنسیت، وضعیت تأهل، بومی بودن و سکونت ارتباط معنی داری به دست نیامد. در مجموع این پژوهش نشان می دهد که تحصیل در رشته ی پزشکی عاملی برای به خطر افتادن سلامت روانی نیست.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از نظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مقدمه: دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با آموزش دانشجویان پزشکی در فیلد بهداشتی، آنها را برای ورود به برنامه پزشک خانواده و اجرای خدمات پزشکی جامعه‌نگر به خصوص در مناطق روستایی آماده می‌کند. هدف این مطالعه بررسی کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، دیدگاه تمامی دانشجویان فیلد پزشکی ...

متن کامل

بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: Every nation needs to organize research activities for its development and promotion. Since students are recognized as dynamic and future-makers in any society, therefore it is necessary to determine and resolve their research drawbacks. This research was aimed to identify the probable drawbacks and present suitable resolutions in this regard. Materials and ...

متن کامل

مقایسه سبکهای مقابله با استرس و سلامت روانی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقطع علوم پایه در سال 1391

ویژگیهای شخصیتی افراد در نحوه برخورد آنها با شرایط فشارزا و استرس¬آفرین تأثیرگذار است. از سوی دیگر رشد و توسعه هر جامعه تحت تاثیر نیروی آموزش دیده آن جامعه می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای مقابله با استرس و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1391 انجام گردید. تعداد300 نفر دانشجو از رشته پزشکی دانشگاه اراک و کردستان - 150 نفر از اراک ...

15 صفحه اول

نظر دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه, فیزیوپاتولوژی و کارآموزی نسبت به آینده شغلی

زمینه : نگرش دانشجویان به آینده شغلی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش است و عوامل مختلفی میتواند بر نگرش انسان نسبت به آینده شغلی اثر بگذارد. هدف : مطالعه به منظور تعیین نظرات دانشجویان مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی نسبت به آینده شغلی انجام شد. مواد و روشها : این مطالعه توصیفی بر روی تمام دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 80-79 دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. تعداد 339...

متن کامل

تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رویکرد کیفی

Introduction: Laboratory science graduates are experts who together with other health care workers will be responsible for performing common clinical laboratories practices. In order to do this, the students must acquire the necessary knowledge and skills during the internship, and various problems will reduce the efficiency of internship in the field of laboratory sciences students. Identifyin...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022