نام پژوهشگر:

محمود کاظمی

رابطه ی میزان بحران هویت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه زنجان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1389
    سمیه مداحی     محمود کاظمی

چکیده ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود مهمترین جنبه رشد روانی اجتماعی در دوره نوجوانی و جوانی است. جوان نیاز دارد که خود را به عنوان یک انسان منحصر به فرد مطرح ساخته جایگاه خود را در نظام اجتماعی بیابد و کسب هویت پاسخی است به نیاز وی تا خود را متمایز و مجزا از دیگران درک نماید. با توجه به مساله تشکیل هویت در دوره آخر نوجوانی پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه میزان بحران هویت با موفقیت تحصیلی دردانشجویان دانشگاه زنجان انجام شده است و در صدد پاسخگوئی به این سئوال بود که آیا بین میزان بحران هویت در بین دانشجویان (دختر و پسر در رشته های مختلف تحصیلی) با موفقیت تحصیلی ارتباط وجود دارد یا خیر ؟ نمونه پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان ( 198 نفر دختر ، 202 نفر پسر ) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق دو پرسشنامه ی اطلاعات فردی و میانگین کل نمرات درسی دانشجویان و پرسشنامه هویت شخصی جمع آوری شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان بحران هویت با موفقیت تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد. بین میزان بحران هویت در دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین میزان بحران هویت در رشته های تحصیلی فنی مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

مقایسه سلامت روانی دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1389
    الهام قنواتی     محمود کاظمی

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی نقش تحصیل در سلامت روانی دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است که برای این منظور به مقایسه ی دانشجویان در مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته ی پزشکی عمومی و همچنین با سایر دانشجویان غیر پزشکی پرداخته شد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که بر روی کلیه ی دانشجویان رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش، چک لیست 90 سوالی نشانگان اختلالات روانی (scl90) و پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک بود. 392 پرسشنامه بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشجویان دانشگاه سراسری توزیع و گردآوری شد. از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (کروسکال والیس و u من ویتنی) برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که هم در شاخص «شدت کلی» و هم در خرده مقیاس های scl90 (به جز جسمانی سازی، اضطراب و خصومت)( 05/0 < a)، بین سه مقطع دانشجویان پزشکی تفاوت معنی داری وجود داشت که تمامی این تفاوت ها در سطح 01/0 > a (به جز ترس مرضی 05/0 > a) معنی دار بود. پژوهش حاضر همچنین نشان داد که در مقاطع بالاتر نمره ی سلامت روانی دانشجویان بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه ی سلامت روانی دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی حاکی از بهتر بودن وضعیت سلامت روانی در دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان غیرپزشکی بود (05/0 > a). بین وضعیت روانی و جنسیت، وضعیت تأهل، بومی بودن و سکونت ارتباط معنی داری به دست نیامد. در مجموع این پژوهش نشان می دهد که تحصیل در رشته ی پزشکی عاملی برای به خطر افتادن سلامت روانی نیست.

ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی سال چهرم ناحیه 1 زنجان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1390
    جمال خوبچین     محمود کاظمی

هدف : هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر میزان جهت گیری مذهبی بر سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی زنجان می باشد. مواد و روش ها:پژوهش حاضر به صورت توصیفی - همبستگی طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ناحیه یک زنجان می باشد . ابزار سنجش در این مطالعه عبارتند: از پرسشنامه سنجش جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سنجش سلامت روان 90 سوالی scl-90 .نمونه گیری بصورت خوشه ای ، طبقه ای ، تصادفی انجام شد و در نهایت 300 نفر (140 پسرو 160دختر)از دانش آموزان انتخاب شدند و بین آنان پرسشنامه ها توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط آنان ، اطلاعات استخراج گردید.جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار spssاستفاده شد. یافته ها:نتایج نشان میدهد که بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان همبستگی وجود دارد (r= -.35وp<.01). به طوری که هر چه جهت گیری مذهبی درونی تر شود ، سلامت روان نیز بیشتر می شود . و علاوه براین میزان سلامت روان پسران بیشتر از دختران می باشد. نتیجه گیری :نتایج ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان رانشان می دهد. با توجه به تاثیر مثبت جهت گیری مذهبی در سلامت روان ، استفاده از این ظرفیت ها در برنامه ریزی اقدام های بهداشتی روانی به خصوص جوانان توصیه می شود . کلید واژگان: سلامت روان ، جهت گیری مذهبی، دانش آموزان.

مقایسه هوش هیجانی وسلامت روانی درنوجوانان کانون اصلاح و تربیت بانوجوانان عادی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1390
    زهرا نظرزاده     محمود کاظمی

هوش هیجانی برروی سلامت روان افرادتاثیرمی گذارد ودرپرورش باورهای خودکارآمدی وخودپنداره افرادوارتقای سلامت روان آنان نقش مهمی دارد . / هدف از این پژوهش مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی می باشد ./ مواد و روشها : نمونه ها شامل 30نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و30نفر از افراد عادی بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس از مرکز کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انتخاب شدنددو گروه از نظرسنی همتاسازی شدند آنگاه آزمودنیها به پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998) و فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی هیلر و گلدبرگ (1979) پاسخ دادند و داده ها با آزمونهای آماری بررسی شد ./ نتایج : تحلیل داده های نمونه های جور شده نشان داد که بین هوش هیجانی و سلامت روان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی تفاوت معناداری وجود دارد . به طوری که نوجوانان کانون اصلاح و تربیت از هوش هیجانی و سلامت روان پایین تری نسبت به گروه عادی برخورداربودند علاوه بر این ضریب همبستگی پیرسون میزان رابطه هوش هیجانی و سلامت روان را در نمونه افراد کانون اصلاح و تربیت و افراد عادی به ترتیب (57% و 505% ) نشان داد . / نتیجه گیری : میزان هوش هیجانی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت پایین تر از نوجوانان عادی است و بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد . کلید واژه ها : هوش هیجانی ، سلامت روان ، نوجوانان ، کانون اصلاح و تربیت .

کاربرد نانو ذرات اکسید روی جهت حفاظت چوب های راش (fagus orientalis) و توسکا (alnus glutinosa)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده منابع طبیعی 1390
    محسن یکه خانی     محمود کاظمی

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نانو اکسید روی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی دو گونه پهن برگِ راش ایرانی (fagus orientalis) و توسکا (alnus glutinosa) است. به این منظور گرده بینه هایی از این دو گونه از منطقه داراب کلا واقع در جنگل های نکاء استان مازندران قطع گردید. از هر گرده بینه، نمونه-هایی در ابعاد استاندارد برای آزمون های ذکر شده تهیه شد. جهت تیمار نمونه های یاد شده محلول نانو اکسید روی از طریق روش سل ژل در آزمایشگاه تهیه شد. همچنین محلول تجاری نانو اکسید روی نیز جهت مقایسه با تیمار تولیدی خریداری گردید. نمونه های چوبی آزمون با روش سلول پر با محلول های نانو اکسید روی با غلظت ppm 5000 تیمار شدند و نمونه ها در دما 40 درجه سانتی گراد به مدت 3روز در آون خشک شدند. سپس نمونه های آزمون بیولوژیکی به مدت 16 هفته در معرض قارچ پوسیدگی سفید(trametes versicolor) قرار گرفتند و آزمون های مکانیکی و فیزیکی نیز طبق استاندار (din به شماره 143d ) انجام شد. نمونه های چوبی راش و توسکا تیمار شده با نانو اکسید روی تجاری و تولید شده در مقابل حمله قارچ رنگین کمان نسبت به نمونه های شاهد ازخود مقاومت نشان دادند. همچنین کاهش جذب آب، و کاهش واکشیدگی ابعاد نمونه های تیمار شده ازدیگر نتایج این تحقیق بود. فشار موازی الیاف نیز در دو گونه تیمار شده افزایش یافت. بهر حال بین تیمار تجاری و آزمایشگاهی آزمون های بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی تفاوت معنی داری وجود نداشت. کلیدواژه: قارچ رنگین کمان، خواص بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی، نانواکسید روی، راش و توسکا

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با تاکید بر مقررات فراملی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390
    مرضیه ربیعی     محمود کاظمی

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می گردد که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل ننموده و به عبارتی نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . در عین حال ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال یک طرف ، طرف دیگر به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید و بر این اساس که به نظریه نقض احتمالی قرارداد موسوم است ، مکلف به انتظار فرارسیدن موعد اجرای قرارداد نبوده و تحت شرایطی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورد و یا قرارداد را فسخ کند . نظریه نقض احتمالی قرارداد در حقوق کامن لا مخصوصاً آمریکا و انگلستان به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی وین به طور گسترده ای پذیرفته شده است . در حقوق ایران به دلیل عدم توجه به مقتضیات روز تجارت و به تبع آن عدم اصلاح و تعدیل قانون متناسب با عرف تجاری ، این نظریه مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی به آن اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد با توجه به منطوق و روح مقررات موجود در قوانین ایران ، پذیرش این نظریه امکان پذیر باشد و لطمه ای به ساختار ها و هنجارهای حقوقی ما وارد ننماید .

وعده یکطرفه قرارداد
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391
    افشار آقایی نودهی     محمود کاظمی

پیش از توافق نهایی و انعقاد قرارداد، طرفین در خصوص شرایط عقد آینده و حدود تعهدات هر طرف به مذاکره، بحث و تبادل نظر می پردازند. این مذاکرات و گفتگوهای مقدماتی ممکن است به «توافق نهایی» و انعقاد قرارداد منجر گردد. اما، در مواردی هم ممکن است بدلیل لزوم انجام پاره ای مقدمات و تشریفات و یا به سبب اهمیت قرارداد، دو طرف تمایلی به انعقاد قرارداد در آن لحظه نداشته باشند، اما بخواهند آن قرارداد را در آینده واقع سازند. در این موارد طرفین پس از حصول «توافق مقدماتی»، پیش قراردادی را به منظور انعقاد قرارداد نهایی در آینده منعقد می نمایند تا متعهد به انعقاد قرارداد موردنظرشان گردند و بدین ترتیب با اطمینان خاطر از تشکیل عقد اصلی در آینده، مقدمات انعقاد آن را فراهم آورند. این «توافق مقدماتی» یا «پیش قرارداد» را «وعده قرارداد» نامیده اند که، دارای اقسامی است. یکی از اقسام «وعده قرارداد»، «وعده یکطرفه قرارداد» است. با این توضیح که، در جریان مذاکرات مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد، احتمال دارد یکی از دو طرف تصمیم نهایی و قاطع خود به انعقاد قرارداد را گرفته باشد اما، طرف دیگر که به هر دلیلی تصمیم نهایی خود را نگرفته، بخواهد تصمیم نهایی طرف دیگر به انعقاد قرارداد را برای خود ذخیره کند تا هرگاه مایل باشد آن قرارداد را منعقد سازد و به تصمیم نهایی طرف دیگر بپیوندد. در این موارد طرفین به منظور اطمینان از الزام یک طرف و وقوع عقد اصلی با اعلام قبولی طرف دیگر ، قرارداد «وعده یکطرفه» را منعقد می نمایند. این قرارداد بدلیل ماهیت ویژه ای که دارد آثار و تبعات حقوقی خاصی را در پی خواهد داشت که در این تحقیق آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان رزن و رابطه آن با هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    احمد حنیفی     محمود کاظمی

فرسودگی شغلی منجر به ایجاد خودپنداری منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام وظیفه می گردد . هدف پژوهش حاضر این است که میزان شیوع فرسودگی شغلی در میان معلمین در چه حد است و رابطه آن با هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی چگونه است؟برای این منظور201 نفر (111 = مرد و90 = زن ) از معلمان مقطع متوسطه شهرستان رزن از طریق نمونه گیری برای این منظور انتخاب شدند.ابزارهای تحقیق عبارت بودند از : پرسشنامه اطلاعات فردی ، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه هوش هیجانی شات. برای تحلیل داده ها از درصد، ضریب همبستگی پیرسون و برای سنجش تاثیرگذاری متغیرهای دو حالتی مانند جنس , وضعیت تاهل و وضعیت مسکن از آزمون t استودنت و برای بررسی تاثیر سن و تحصیلات و درآمد از تحلیل واریانس و آزمون دانکن استفاده شده است . یافته های بدست آمده حاکی از آن است که میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان، در بعد خستگی عاطفی ، بعد مسخ شخصیت و بعد فقدان عملکرد فردی درحد پایین می باشد ، رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی معنادار است و همچنین تفاوت معنی داری در فرسودگی شغلی معلمان میان زن و مرد، متاهلین و مجردین ، صاحب مسکن و فاقد مسکن وگروههای تحصیلی مختلف مشاهده نشد ولی سن، سابقه تدریس و میزان درآمد بر میزان فرسودگی شغلی معلمان تاثیر گذار بوده است. نتیجه گیری : اگرچه میزان شیوع فرسودگی در میان معلمان در حد پایین می باشد ولی با این وجود بعضی از معلمان دارای فرسودگی شغلی شدید بودند و همچنین هوش هیجانی تاثیر معناداری در میزان شیوع فرسودگی شغلی داشته است .

بررسی مبانی فلسفی، اصول و اهداف ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
    زینب غابلو     محمود کاظمی

چکیده در عصر اطلاعات، آموزش و پرورش انسان رشد یافته درتمامی جنبه ها(جسمانی، عاطفی، اجتماعی) و بر اساس معیارهای نوین تکلیفی است که نهاد آموزش و پرورش سنگینی آن را احساس می نماید، از آن جا که روش ارزشیابی سنتی (کمی)تمامی جوانب رشد و موانع آن را موردتوجه قرار نمی دهد، روش توصیفی طراحی گردیده که از مشخصه این نوع ارزشیابی، آن است که تا پایان فرایند یاددهی–یادگیری همگام با آموزش پیش می رود یعنی دانش آموز لحظه به لحظه که آموزش می بیندارزشیابی هم می شود. هدف ازاین تحقیق بررسی مبانی،اصول واهداف فلسفی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی می باشد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است، بخش عمده ای از یافته های تحقیق براساس توصیف رویکردهای فلسفی و سپس استنتاجات وتحلیل های فلسفی است. نتایجی که ازاین تحقیق به عمل آمده این است که ارزشیابی‎توصیفی یک الگوی جدید درارزشیابی نیست واین نوع ارزشیابی را نمی توان بااستنادبه ابزارهای سنجش موجود تعریف نموده وکیفی قلمداد کرد و نیز دراکثر کشورها و توسط هیچ یک ازمتخصصان الگوی جدیدی به نام ارزشیابی توصیفی در مدارس اجرانمی شود

تحلیل عددی ایمپلنت های دندان پزشکی در معرض بار گذاری خستگی و حرارتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک 1391
    بابک ضیایی     سید محمد رضا خلیلی

ایمپلنت های دندانپزشکی در طی سالها مورد مطالعه قرار گرفته اند تا جایگزین دندانهای از بین رفته شوند. موفقیت ایمپلنت ها شدیداً وابسته به پایداری و مقاومت آنها تحت نیروهای وارده و کمینه بودن تنش در استخوان فک کاشت شده در آن می باشند. جهت کاهش توزیع تنش در استخوان و در اطراف ایمپلنت کاشت شده، ایمپلنت ها در اندازه ها و شکل های مختلفی ساخته می شوند. به دلیل بارهای مکانیکی مکرر وارده به ایمپلنت و قرار گرفتن در معرض تنش های مکانیکی، تحلیل خستگی مکانیکی و محاسبه ی عمر مفید آن امری ضروری است. هدف از این تحقیق تحلیل عددی و سه بعدی فک دارای ایمپلنت، تحت بار گذاری مکانیکی مکرر و حرارتی می باشد. به این منظور، استخوان فک در نرم افزار سالیدورکس مدل شده و جهت دستیابی به مدل هر چه دقیقتر، استخوان فک به صورت یک ماده ی ایزوتروپیک خطی در نظر گرفته شده است. همچنین ایمپلنت های ساده و v شکل، مدل شده و در استخوان کاشت شده اند. بارگذاری ها در دو حالت مکانیکی و حرارتی به مدل اعمال شده اند. بار مکانیکی به صورت گشتاور سفت کنندگی به اباتمنت به علاوه نیروی جویدن به سطح بالای تاج و بار حرارتی نیز به صورت شار حرارتی به کل سطح تاج دندان اعمال شده اند. نتایج بدست آمده از تحلیل مکانیکی، گویای این مطلب می باشند که در مجموعه ایمپلنت، قطعه بحرانی از منظر شکست خستگی اباتمنت می باشد. دلیل آن این است که در اثر گشتاور سفت کنندگی، در اباتمنت پیش بار کششی مکانیکی بوجود می آید . تنش های ایجاد شده در ایمپلنت، عموماً فشاری هستند. در نتیجه احتمال بروز شکست خستگی کم است و بیشتر احتمال کند گی در بعضی قسمتهای آن پیش بینی می شود. در حالت اسئوانتگریشن کامل (استخوان سازی کامل) شکل ایمپلنت تاثیری در توزیع تنش ندارد. نتایج تحلیل حرارتی ، تغییرات دمایی در استخوان فک را حدوداً 5 درجه سانتیگراد در دو حالت نوشیدن مایعات سرد یا گرم نشان می دهد. تغییرات دمایی در کل مجموعه فک و استخوان در این دو حالت، تا حدود 15 درجه پیش بینی می شود. عموماً مقادیر تنش های حرارتی در برابر مقادیر تنش مکانیکی بسیار ناچیز می باشند و در نتیجه در تحلیل تنش، از اثرات تنش های حرارتی صرف نظر شده است.

ارتباط بین صفات شخصیتی با نحوه استفاده از تلفن همراه و کاربردهای جانبی آن در دانشجویان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1391
    مراد حیدری     محمود کاظمی

تلفن همراه به عنوان یک تکنولوژی نو ظهور دنیای روابط انسانی را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار داده است. چگونگی استفاده از این تکنولوژی مانند سایر رفتارهای انسانی تحت تاثیر شخصیت و مولفه های آن قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و چگونگی استفاده از تلفن همراه و کاربردهای جانبی آن می باشد. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دو دانشگاه دولتی علامه طباطبایی و تربیت معلم تهران بود که در سال 90-91 مشغول تحصیل بودند.نمونه پژوهش 323دانشجو (165 زن و158 مرد) بود که به شیوه در دسترس از جامعه انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس خود گزارشی نحوه استفاده از تلفن همراه، مقیاس اعتیاد به تلفن همراه و مقیاس نئو استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی سوالات و فرضیه ها از روشهای آمار توصیفی(میانگین، میانه و درصد) و آمار استنباطی( همبستگی پیرسون، رگرسیون و خی دو) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین شخصیت افراد و اعتیاد به تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد. تمامی مولفه های شخصیتی به جزء صفت وجدانی بودن می توانند اعتیاد به تلفن همراه را پیش بینی کنند.

بررسی نقش مصلحت در استنباط احکام در حوزه ی حقوق قراردادها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390
    عادل ابراهیم پور اسنجان     محمدعلی انصاری پور

بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخته شود به نحوی که مصلحت علیرغم این که در فقه شیعه به عنوان یک منبع مستقل شناخته نمیشود لیکن در ذیل عقل و به تبع آن قابلیت استناد دارد، به عبارت دیگر می توان گفت که استناد به مصلحت از طریق منبع عقل و توجه به مقاصد کلان شریعت میسر می شود. فقیه در مقام استنباط و یا اجرای احکام با توجه یه عنصر عقل و مقاصد کلان شریعت ، متون معتبر وادله به نحوی توجیه می نماید که با حفظ اعتبار این متون عنصر مصلحت را در استنباط خود دخالت دهد. اهمیت این موضوع در حقوق قراردادها نیز امری قابل انکار نیست، هر چند در ابتدا ذهن هر حقوقدان با شنیدن واژه مصلحت منصرف به مسایل حقوق عمومی می گردد. لیکن در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه در حقوق قرارداد ها استناد به مصلحت از سوی فقیه در مقام استنباط و با حقوقدان در مقام تفسیر قانون امری است که بسیاری از نیازهای امروزی را پاسخ می دهد، به نحوی که این استناد در تمامی مراحل قرارداد اعم از تشکیل، اجرا و پایان آن قابل استفاده بوده که مواردی از هریک از این مراحل مورد بررسی قرار گرفته است.

ایقاع معلق
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389
    علی اصغر صانعیان     عباس کریمی

به عقیده برخی از دانشمندان و نویسندگان حقوقی « اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند » ، این اعلام اراده را «انشاء» می گویند. انشاء عمل حقوقی چنانچه با دو اراده واقع شود، به آن «عقد» چنانچه تنها با یک اراده واقع شود، به آن «ایقاع» می گویند. ایقاع به عنوان بخش مهمی از اعمال حقوقی، نقش انکارناپذری در سرنوشت روابط حقوقی و اجتماعی بر عهده دارد ولی در حقوق مدنی چندان از آن سخن به میان نیامده است. در این پایان نامه ایقاع معلق انتخاب شده تا به طور خاص به آن پرداخته شود. ایقاع معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری باشد. روش تحقیق در این رساله به شیوه تحلیلی و با استفاده از بررشی های کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. مطالب در دو بخش جداگاه مطرح شده است. در بخش نخست، مفهوم معلق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به شناخت ساختار ایقاع معلق پرداخته می شود. در بخش دوم حکم ایقاع معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس آثار ایقاع معلق پیش از تحقق معلق علیه و پس از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارتباط بین خودکارآمدی، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
    مصطفی صادقی     محمود کاظمی

این پژوهش به منظور تعیین ارتباط خودکارآمدی، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان انجام شد. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پسر دانشگاه زنجان بود (3377) تعداد 313 نفر به صورت سهمیه ای انتخاب شدند و به مقیاس های خودکارآمدی شوآرتز و جروسلم (1979)، هوش هیجانی شات (1988)، پاسخ های مقابله ای بیلینگز و موس (1981)، و مقیاس استعداد سوء مصرف مواد وید و بوچر (1992) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی، هوش هیجانی و مولفه هایش و راهبرد مقابله مسئله مدار با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین راهبرد هیجان مدار با استعداد سوء مصرف مواد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، خودکارآمدی، خرده مقیاس نظم جویی هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس می توانند استعداد سوء مصرف مواد را در دانشجویان پیش بینی کنند. با توجه به اینکه خودکارآمدی، خرده مقیاس نظم جویی هیجانی و راهبردهای مقابله هیجان مدار و مساله مدار پیش بینی کننده های استعداد سوء مصرف مواد هستند. بر این اساس متخصصان می توانند از طریق آموزش راهبردهای مقابله ای موثر و ارتقاء هوش هیجانی و خودکارآمدی به منظور پیش گیری از سوء مصرف استفاده کنند.

بررسی الزام به تعمیر و تعویض کالا و مقایسه آن با مقررات فراملی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392
    حسین حسین مردی     محمود کاظمی

در این پژوهش حق الزام به تعمیر و تعویض کالا که از دید خریدار از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر بوده و در عین حال از راه های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نیز قلمداد می گردند مورد بررسی قرارگرفته اند؛ چراکه این امر می تواند به حسن انجام قرارداد و جبران بهتر ضرر طرف متضرر، منتهی شود. مانند هر حق دیگری، این دو حق نیز دارای مبانی ای می باشند که بر آن ها استوارند. اصل لزوم اجرای تعهد، اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم جبران خسارت (قاعده لاضرر) از مبانی این دو حق به شمار رفته و در حقوق ایران با استناد به این اصول می توان وجود این دو حق را برای خریدار مورد پذیرش قرارداد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا)، به حق الزام به تعمیر و تعویض کالا برای خریدار، به صراحت اشاره شده است. در اصول حقوق قراردادهای اروپا به این حقوق خریدار به صراحت اشاره نشده امّا حق درخواست اجرای عین قرارداد در معنای عام، که شامل حق درخواست تعمیر و تعویض کالا نیز می شود برای خریدار پذیرفته شده است. حق الزام فروشنده به تعمیر و تعویض کالا مطلق نبوده و برای ایجاد یا اِعمال آن ها شرایطی وجود دارند. از آنجا که الزام به تعمیر و تعویض کالا از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر محسوب می شوند بنابراین چه در حقوق ایران و چه در مقررات فراملی، عدم مطابقت کالا و هر شرطی که برای استناد به آن لازم است برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعمیر و تعویض کالا نیز ضروری می باشند. این شرایط، عمومی هستند یعنی وجود آن ها هم برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعمیرکالا و هم برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعویض کالا لازم است. اما به جز این گونه شرایط، شرایطی وجود دارند که مختص الزام به تعمیر و یا الزام به تعویض کالا می باشند. برای مثال، خریدار زمانی می تواند تعویض کالا را درخواست نماید که کالا مثلی(و نه قیمی) باشد. حق درخواست تعمیر و تعویض کالا تنها از جانب خریدار قابل تصور نیست بلکه فروشنده هم، می تواند تعمیر و تعویض کالای غیرمنطبقی که به خریدار تحویل داده است را خواستار شود.

بررسی وضعیت موجود مشکلات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی سالمندان 65 ساله به بالا در شهر تهران طی سال 1392
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم اجتماعی 1392
    محمود کاظمی     عالیه شکربیکی

افزایش عمرانسان به عنوان یکی از پیامدهای دوران مدرن تلقی می شود که افراد از سالهای بیشتری برای زندگی در این دنیا بهره مند می شوند که بنا به دلایل مختلف از جمله؛ کاهش میزان موالید، پیشرفت های علم پزشکی، آموزش و پرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهور است. در حال حاضر شهر تهران نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند. این تحقیق، به منظور مطالعه و بررسی مشکلات رفاهی، فرهنگی، اجتماعی سالمندان 65 ساله به بالا در شهر تهران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه سالمندان ساکن تهران می باشدکه385 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. این تحقیق بااستفاده از روش مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است که در جمعیت شناسی به منظور مطالعه شرایط موجود و رابطه آن با نیازهای جامعه بکار می رود..در مبانی نظری از نظریه های مرتبط با این حوزه استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند .با توجه به سطح متغیرها، از آزمون های مرتبط استفاده شده که نتیجه حاصل شده به این صورت است که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال با مشکلات رفاهی وفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جسمانی و روانی سالمندان 65 ساله به بالا در شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه ادراک از فرزندپروری والدین با تاب آوری وخودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه زنجان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392
    فاطمه قنبری     محمود کاظمی

چکیده مقدمه و هدف: محیط خانواده اولین و بادوامترین عامل اثرگزار بر رشد شخصیت افراد است. این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین ادراک از سبکهای فرزندپروری والدین با تابآوری و خودکارآمدی در دانشجویان انجام شد. روش: روش مطالعه این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش: کلیه ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه زنجان که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 389 نفر به صورت تصادفی خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند؛ و به مقیاس های فرزند پروری (pops)، تابآوری کانر و دیویدسون (cd-risc) و خودکارآمدی شرر و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون تی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری والدین با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و سبک ادراک حمایت از خودمختاری و گرمی پدر و سبک ادراک درگیری و گرمی مادر پیش بینی کننده ی خودکارآمدی در دانشجویان بود. از دیگر یافته های این پژوهش، بین مولفه های سبک فرزند پروری (حمایت از خودمختاری، درگیری و گرمی) والدین با تاب آوری رابطه وجود داشت؛ و سبک حمایت پدر و حمایت مادر از خودمختاری پیشبینی کننده تاب آوری در دانشجویان بود. یافته دیگر پژوهش نشان داد، که خودکارآمدی پیش بینی کننده تاب آوری در دانشجویان است.. از سوی دیگر آزمون تی بیانگر این بود، که خودکارآمدی پسران بیشتر از دختران بود. اما میان دختران و پسران از نظر تاب آوری تفاوتی بهدست نیامد. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که چگونگی ادراک از سبک های فرزند پروری والدین یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تواناییهای شناختی خودکارآمدی و تاب آوری فرزندان است.

بررسی انحلال جزیی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391
    مهزیار فلاحتیان     محمود کاظمی

چکیده تجزیه ی قرارداد یکی از نهادهای مهم حقوقی می باشد که به منظور حفظ و بقای قراردادی که بخش یا بخش هایی از آن مورد نقض واقع شده، در کنوانسیون و حقوق ایران پیش بینی گردیده است؛ اما علیرغم اهمیتی که این نهاد دارد، تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه نشده است. به نظر می رسد وجود یک تعریف جامع و مانع از مفهوم تجزیه ی قراداد مورد نیاز است تا در کاربرد آن هیچ ابهام و مشکلی ایجاد نگردد. به موجب کنوانسیون، یکی از قواعد عمومی تجزیه­ی قرارداد متعارف بودن مدت اعلام نقض (عدم مطابقت مادی و حقوقی) به طرف مقابل می باشد که در مورد مدت اعلام عدم مطابقت حقوقی محدودیت زمانی تعیین نشده است. این امر به نظر نگارنده قابل انتقاد است، زیرا عدم وجود محدودیت زمانی برای اعلام نقض قرارداد نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت برای طرف مقابل ایجاد می کند؛ همچنین تفاوتی میان عدم مطابقت مادی و حقوقی ضروری به نظر می رسد. در حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص تجزیه­ی قهری قرارداد بسیار موسع عمل شده وقاعده­ی انحلال عقد واحد به عقود متعدد تقریباً در همه­ی موارد به جز موارد استثنائی پذیرفته شده است. اما در مورد تجزیه­ی ارادی قرارداد بسیار سختگیرانه عمل شده است؛ در حالی که با توجه به اهمیت بقا و اجرای قرارداد در حقوق ایران و وجود قاعده ی مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، در موارد تجزیه ی ارادی قرارداد هم می توان به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ بخش نقض شده را داد و در نتیجه امکان تجزیه قرارداد را فراهم نمود. این راه حل در بسیاری از موارد مانع انحلال کامل قرارداد شده و هدف حفظ و بقای قرارداد نیز تأمین می گردد؛ همچنین با روش مندرج در کنوانسیون نیز سازگار می باشد.

بررسی تطبیقی قراردادهای ساخت و تولید خودرو در حقوق ایران و مکتب کامن لا
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392
    حمیدرضا محمدی     محمود کاظمی

قراردادهای ساخت وتولید خودرو ازجمله پرکاربردترین نوع از قراردادها هستند که روزانه هزاران نمونه از آنها در داخل کشور ویا عرصه بین المللی منعقد میشود. نتایج حاصل از این نوع از قراردادها بسته به قصد طرفین و متناسب با شرایط مذکور در قرارداد ساخت وتولید خودرو دامنه ای گسترده ومتنوع را شامل میشود. دامنه تغییر این تیپ از قراردادها از سفارش ساخت یک قطعه جزیی از خودرو شروع شده و ممکن است شامل قراردادهای ساخت و تولید کارخانه خودرو سازی و انتقال دانش فنی خودرو سازی نیز بشود. در این راستا از قالبهای حقوقی مختلف و متناسب با شرایط وقصد طرفین به صورت مجزا و یا ترکیبی از چند روش حقوقی استفاده می شود.پرکاربرد ترین انواع قراردادهای ساخت وتولید که دارای سابقه بکارگیری در قراردادهای ساخت وتولید خودرو میباشند ویا قابل بکار گیری در قراردادهای ساخت وتولید خودرو میباشند عبارتند از: ?-قراردادهای اعطای امتیاز یا لیسانس.?-قراردادهای تولید تهاتری یا بای بک.?-قراردادهای بی او تی . ?-قراردادهای اجتماع منافع یا جوینت ونچر. ?-قراردادهای پیمانکاری. قانون حاکم بر قراردادهای ساخت وتولید خودرو معمولا تابع توافق طرفین است اما این توافق محدود به قوانین آمره طرفین قرارداد میباشد این قوانین در حیطه قوانین استاندارد های صنعتی خودرو سازی وسرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو سازی وهمچنین قوانین مرتبط با حفظ حقوق مصرف کننده خودرو میباشند. قراردادهای ساخت وتولید خودرو پس از انجام مورد قرارداد به اتمام میرسد.انجام مورد قرارداد از تحویل خودرو ساخته شده به خریدار شروع شده وممکن است در بردارنده مسایلی مانند انتقال تکنولوژی در صنعت ساخت ویا صادرات و...باشد. قرارداد ساخت وتولید خودرو ممکن است با اقاله یافسخ ویا به دلیل غیر ممکن شدن انجام قرارداد به پایان برسد.در تمام این صور اگر شخصی به دلیل نقض پیمان باعث ورود ضرر به طرف مقابل شود ملزم به جبران خسارت است.درجایی که ضرری وارد نشده وقرارداد نیز خسارتی پیش بینی ننموده ویا عدم انجام به علت غیرممکن شدن انجام موضوع قرارداداست مسولیت عدم انجام تعهد متوجه هیچ کدام از طرفین نمیباشد. واژگان کلیدی قراردادهای ساخت وتولیدخودرو-کامن لا-لیسانس-بای بک-بی او تی-جوینت ونچر-پیمانکاری-استصناع.

مسئولیت ناشی از تولد ناخواسته
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389
    زهره افشار قوچانی     محسن ایزانلو

چکیده ندارد.

حقوق ثبت اختراعات نرم افزاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388
    امیررضا حجتی سعیدی     امیر صادقی نشاط

چکیده ندارد.

شیوه ارزیابی خسارات قراردادی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387
    مهدی فتاحی     محمود کاظمی

چکیده ندارد.