بررسی اثر ژن mdr1 و پلی مورفیسم های g2677t و c1236t آن در ایجاد مقاومت به دارو های شیمی درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی

پایان نامه
چکیده

یکی از مشکلات مهم در ارتباط با شیمی درمانی سرطان مقاومت به داروهای ضد سرطان است. مقاومت به داروهای ضد سرطان پدیده ای است که سلول های سرطانی زمانی که با یک داروی ضد سرطان مواجه می- شوند، نسبت به بقیه داروهای ضد سرطان با ساختار و عملکرد متفاوت نیز، مقاوم می شوند. مکانیسم های مختلفی برای این پدیده شناخته شده است. یکی از این مکانیسمها بیان بیش از حد abcترانسپورترهاست. عمومی ترینabc ترانسپورتر در غشاء سلول،p-گلیکوپروتئین است. ژن mdr1 که روی کروموزوم 7 قرار دارد، کد کننده ی p-گلیکوپروتئین با وزن مولکولی 170کیلو دالتون است. هدف از این تحقیق بررسی بیان ژن mdr1 در بیماران مبتلا به لوسمی بود. علاوه بر این فراوانی پلی مورفیسم هایg2677t و c1236t ژن mdr1 در بیماران مبتلا به لوسمی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نمونه های خون 30 بیمار مبتلا به لوسمی و30 فرد سالم جمع آوری گردید و سپس rna و dna این نمونه ها استخراج شد. سطح بیان ژن با استفاده از تکنیک real time rt-pcr ارزیابی شد .همچنین فراوانی پلی مورفیسم ها با روش سیستم تکثیر متزلزل جهش (arms) مورد مطالعه قرارگرفت. هیچگونه اختلاف معنی داری بین دو گروه ( کنترل و بیمار) از نظر بیان ژنmdr1 یافت نشد. علاوه بر این نتایج نشان داد که هیچگونه اختلاف معنی داری از نظر فراوانی پلی مورفیسم هایg2677t و c1236tبین دو گروه وجود نداشت.در نتیجه با توجه به این که افزایش بیان ژن mdr1 مشاهده نشد، بنابراین با افزایش تعداد نمونه های بیمار و همچنین مطالعه ژن های دخیل در مقاومت دارویی، می توان مطالعات وسیع تری را در این زمینه انجام داد. کلمات کلیدی: پلی مورفیسم، abc ترانسپورترها، mdr1، مقاومت دارویی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی فراوانی پلی مورفیسم C3435T ژن MDR1 در بیماران ایرانی مبتلا به کولیت اولسرو

Background: P-glycoprotein, the product of MDR1 (multi drug resistance) gene, is a trans membrane efflux pump, transferring drugs and toxins from intracellular to extracellular domains. It acts as a protective barrier to keep toxins out of the body by excreting them into the bile, urine and intestinal lumen. In the human gastrointestinal tract, P-glycoprotein is found in high concentrations on ...

متن کامل

پلی‌مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

  چکید ه   سابقه و هدف   مهمترین علت مقاومت دارویی، پمپ‌های وابسته به ATP مانند MDR1 هستند که باعث خروج دارو از سلول‌ها می‌شوند. ژن MDR1 بسیار پلی‌مورفیک می‌باشد و به نظر می‌رسد این پلی مورفیسم‌ها بر روی بیان ژن و در نتیجه پاسخ به درمان مؤثر است. هدف از این مطالعه، بررسی پلی‌مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 و ارتباط آن با پاسخ به درمان درکودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بود.   مواد و روش‌ها   در ا...

متن کامل

بررسی پلی مورفیسم c۱۲۳۶t ژن mdr۱ در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد

زمینه و هدف: دلیل اصلی عدم مو فقیت شیمی درمانی ، مقاومت دارویی چند گانه می باشد. مهمترین علت مقاومت دارویی ،پمپهای وابسته به atp مانند mdr1 هستند که باعث خروج دارو از سلول ها می شوند.ژن mdr1 بسیار پلی مورفیک می باشد و به نظر می رسد این پلی مورفیسم ها بر روی بیان ژن و در نتیجه پاسخ به درمان موثر است.هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم c1236tژن mdr1 و ارتباط آن با پاسخ به درمان درکودکان مبتلا به ...

متن کامل

بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C1236T ژن MDR1 در مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک در جمعیت گیلان

Introduction: Infertility is defined as the inability of the couples to achieve pregnancy after 12 months of unprotected intercourse. P-glycoprotein (P-gp) also known as multidrug resistance protein 1 (MDR1) is an important protein of the cell membrane that pumps many foreign substances out of cells and has a protective role in sensitive tissues such as testis. MDR1 gene is located on q21.1 of ...

متن کامل

ارتباط پلی مورفیسم C3435T ژن MDR1 با پاسخ به درمان در بیماران سرطان پستان

Background and purpose: Breast cancer is the most common cancer in women. Most recently C3435T polymorphism of MDR1 gene is considered as one of the major causes of drug resistance in treatment of this disease. This study was conducted to investigate the relationship between C3435T MDR1 gene polymorphism and treatment response in breast cancer patients. Materials and methods: In this longitudi...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023