شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی به روش های مولکولی در مزارع توتون استان گلستان

پایان نامه
چکیده

بیماری های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مهمترین ویروس های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب زمینی (potato virus y, pvy) می باشد. این ویروس از جنس potyvirus و خانواده potyviridae با پیکره ایزومتریک و ژنوم rna تک لا و مثبت می باشد. به منظور بررسی پراکندگی مکانی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه های pvy ، در تابستان 1389 تعداد 182 نمونه از مزارع توتون نواحی مینودشت، علی آباد، فاضل آباد و قرق استان گلستان جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون das-elisa بوسیله آنتی سرم چند همسانه ای مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 نمونه آلوده به pvy بودند. به منظور شناسایی علایم هر جدایه، عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند، بر روی گیاهان آزمون شامل nicotiana.tabacum cv.samsun (ایجاد نقاط نکروتیک روی برگ و موزائیک)، n.whiteburley (موزائیک)، n.glutinosa (موزائیک و ایجاد نقاط کلروتیک)، n.rustica (نکروز رگبرگ)، chenopodium amaranticolor (ایجاد نقاط نکروتیک)، physalis floridana (رگبرگ روشنی و ایجاد نقاط کلروتیک) و datura metel (رگبرگ روشنی) مایه زنی شدند. rna ویروس با استفاده از کیت rnx-plus استخراج و برای ساخت cdna بوسیله آغازگر الیگو dt رونویسی معکوس گردید و با یک جفت آغازگر اختصاصی pvy که در ناحیه cp طراحی شده بود، در واکنش rt-pcr تکثیر شد. بعد از تأیید بر روی ژل آگارز 1% در الکتروفورز، نمونه های آلوده به pvy در محدوده bp1000 مورد انتظار، ایجاد باند نمودند. محصول pcr بطور مستقیم ترادف یابی شد و ترادف های بدست آمده به طول850 نوکلئوتید همراه با 30 ترادف انتخاب شده از genbank مقایسه شدند. همردیف سازی چندگانه و آنالیز فیلوژنتیک با clastalx و blast در نرم افزار bioedit انجام و درخت فیلوژنتیک به روش maximum parsimony ترسیم گردید. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه های pvy از تمام دنیا در 4 گروه قرار می گیرند و جدایه های علی آباد و فاضل آباد از ایران همراه با جدایه های اسپانیا، ایتالیا و بوشهر در یک گروه و جدایه مینودشت همراه با جدایه های هلند، ویتنام و تایوان در گروه دیگر قرار می گیرند. فواصل ژنتیکی بین و داخل گروهی نتایج آنالیز فیلوژنتیکی را تأیید نمودند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد ه...

15 صفحه اول

ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی  (Potato virus Y, PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می­باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه­ی میزبانی و تعیین میزبان­های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای ...

متن کامل

ردیابی و تعیین استرین ویروس وای سیب زمینی به روش تاس الایزا و آرتی پی سی آر از مزارع فلفل استان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مخرب گیاهان تیره­ی سولاناسه می­باشد که در استان گلستان از سیب­زمینی و توتون گزارش شده ­است، اما در خصوص وجود آن در مزارع فلفل استان تاکنون بررسی صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت فلفل به عنوان یکی از میزبان­های مهم PVY و کشت محصولات تیره­ی سولاناسه در مجاورت یکدیگر، آگاهی از وجود این ویروس در فلفل، حائز اهمیت می­باشد. در این بررس...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

شناسایی و بررسی ویژگی های ویروس وای سیب زمینی از مزارع شلغم استان خوزستان

ویروس وای سیب زمینی (potato virus y, pvy) یکی از ویروس های مهم خسارت زا با دامنه ی میزبانی وسیع است. در این پژوهش با توجه به مشاهده ی علائم ویروسی در مزارع شلغم استان خوزستان، در سال زراعی 1392، 105 نمونه ی برگی دارای علایم موزائیک و بدشکلی جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون das-elisa و آنتی سرم اختصاصی چندهمسانه ای pvy مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 9/40% از کل ...

برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY)، گونۀ تیپ جنس Potyvirusاز تیرة Potyviridae، از جمله ویروس­های مخرب­ توتون در دنیا می­باشد. به منظور تعیین رابطه کمی بین میزان وقوع و شدت بیماری ناشی از PVY در پنج رقم رایج مورد کشت در مزارع توتون استان گلستان، طی فصل زراعی 1396، تعداد 15 مزرعه توتون در سه شهرستان گرگان، علی­آباد و مینودشت انتخاب و در فواصل زمانی 15 روزه مورد ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده علوم کشاورزی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023