بررسی المانهای تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب از سال 1375 تاکنون در ایران

پایان نامه
چکیده

کودکان سرمایه های هر جامعه ای به شمار می آیند و آموزش به این گروه از افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین المللی تمامی کودکان جهان می باشد که همه آن ها این زبان را به خوبی متوجه می شوند. در این میان، تصویر کودک و به تصویر کشیده شدن آن از همه مهم تر می باشد زیرا معرف فرهنگ و شخصیت او در هر جامعه ای است. در این پایان نامه به بررسی المان های تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب در 3 انتشارات مختلف کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، انتشارات شباویز و انتشارات مدرسه (مدرسه برهان) از سال 1375 تا تاریخ 7 / 9/ 1389 در ایران پرداخته شده است. در این جا سه فرضیه مطرح گشته است که برای بررسی آن ها کتاب های هر 3 انتشارات مختلف (کانون، شباویز و مدرسه) با گروه سنی مورد نظر در این پایان نامه (الف و ب) انتخاب گردیده است و کتاب هایی که در آن ها تصویر کودک به همراه این المان ها دیده می شود، انتخاب گردیده است. از میان کتاب های جمع آوری شده، انتشارات کانون با 77 جلد کتاب، انتشارات شباویز با 85 جلد کتاب و انتشارات مدرسه (مدرسه برهان) با 34 جلد کتاب دارای المان های تصویری به همراه کودک می باشد. منابع اصلی این تحقیق شامل اسناد علمی موجود در کتابخانه هایی از جمله کتابخانه دانشگاه الزهراء، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان و اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه فرهنگستان هنر و ... می باشد. نتایج نشان می دهد که هویت ایرانی در تعدادی از تصویرسازی های کتاب های کودک و نوجوان دیده می شود، ویژگی های شخصیتی کودک در رابطه با جامعه مثبت نمی باشد و ویژگی های روحی و روانی کودک در تصویرسازی های کتاب ها مثبت است که نمودارهای موجود در این پایان نامه اطلاعات بیشتری را در این زمینه مشخص می سازد که نشان دهنده رد و اثبات فرضیات پژوهش می باشد. جهت تحقیق و بررسی این تصویرسازی ها از روش آماری استفاده شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل این مجموعه به همراه بررسی کتاب ها و با هدف بررسی المان های تصویری و کودک در تصویرسازی کتاب های کودکان موضوع اصلی پژوهش می باشد. در بخش ارائه پیشنهادات پژوهشگر به پیشنهاداتی پرداخته است که می تواند برای نویسندگان، هنرمندان، تصویرگران و سایرین قابل توجه باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انعکاس تصویر خانواده در کتاب های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان گروه سنی الف و ب طی سال های 1388 تا 1392

چکیده تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین المللی تمامی کودکان جهان می¬باشد که همه آن¬ها این زبان را به خوبی متوجه می¬شوند. بدون شک خانواده مهم ترین نقش در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت¬ها را دارد. نقش خانواده و ارزش¬های تصویری آن در کتاب¬های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در گروه سنی الف و ب به عنوان موضوعی با ارزش تصویری محسوب می¬شود. جهان کودک خانواده¬ی اوست و روابطی...

بررسی راه های خداشناسی در کتاب های شعر کودک و نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال های 1376 تا 1387

هدف از مطالعه حاضر، بررسی راه­های خدا­شناسی موجود در شعر کودک و نوجوان بود. به این منظور با جست و جو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هفده کتاب شعر که اشعار آنها در رابطه با خدا سروده شده و در فواصل سال­های 1387-1376، در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به چاپ رسیده است، بررسی شد. روش پژوهش مطالعه حاضر تحلیل محتوای کیفی قیاسی بود که واحد تحلیل، شعر، در نظر گرفته شد. تحلیل اشعا...

متن کامل

بررسی تصویرگریهای کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران

تصویرسازی معاصر ایران برخاسته از تجربیات تصویرگران دهه های گذشته ی ایران، تحت تأثیر شیوه های اروپایی و تلفیق آن با خصوصیات بومی، سنتی و قومی است. با تمام تلاش ‌هایی که در دهه ‌های اخیر در این راستا انجام پذیرفته، کودکان پیش از دبستان (گروه سنی الف) در ایران کمتر از دیگر گروه های سنی(گروه سنی ب، ج و د) مورد توجه نویسندگان و تصویرگران قرار گرفته اند و شاهد عدم توجه به کتاب های این گروه سنی می باش...

متن کامل

بررسی ساختاری و محتوایی داستان های عاشورایی کودک و نوجوان گروه سنی ب و ج در دهه ی 90-70

کودکان هر جامعه سرمایه های ارزشمندی هستند که باروری مذهبی آن ها در بزرگسالی، ریشه در سال های کودکی شان دارد. ادبیات دینی کودک نقش موثری در شکل گیری باورها و اعتقادات کودکان ایفا می کند. پژوهش حاضر در بررسی ساختاری و محتوایی کتب برگزیده عاشورایی کودک و نوجوان در فاصله سال های 90-70 تدوین شده است. هدف این پژوهش، نشان دادن آسیب های ساختاری، محتوایی و تصویری کتب عاشورایی است که برای گروه سنی ب و ج ...

15 صفحه اول

بررسی جاذبه ها و دافعه های تصویری در تصویرسازی کتابهای داستانی کودک در گروه سنی الف و ب

کودکان در عالمی کاملاً بصری زندگی می کنند، آن ها بیشتر اوقات قادر نیستند شکل چیزی را که درباره اش می شنوند، در ذهن شان تصور کنند. بنابراین، حتی کلمات بسیار ساده نیز برای شان عجیب است. کودکان برای کاوش در محیط اطراف و فهم دنیا، از شکل ظاهری اشیا یا بازنمایی آن بهره می گیرند. تهیه انواع کتاب های تصویری برای لذت بردن کودکان، از بهترین راه های بالا بردن شعور بصری آنان است. پژوهش حاضر با هدف پیدا ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}