تاثیر استراتژی های یادگیری بر پیشرفت مهارت خواندن داوطلبان تافل

پایان نامه
چکیده

مطالعات زیادی برای کشف استراتژیهای یادگیری زبان و رابطه یا تأثیر این استراتژیها بر عملکرد یادگیرنده ها انجام شده است. این تحقیق که در مقیاس بسیار کم انجام شده است سعی بر این دارد تا برد کاملی از روش هایی کشف کند که منجر به موفقیت در یادگیری می شود و در اینجا تأکید بر مهارت خواندن است.در اکثر کلاسهای زبان هم به خاطر اهداف آزمون و هم اهداف علمی به درک مطلب اهمیت زیادی می دهند. این تحقیق تعیین می کند که آیا استراتژیهای ادراکی یادگیری تأثیری روی پیشرفت درک مطلب دارد یا خیر. هدف از آموزش استراتژیها این است که به تمام دانش آموزان کمک کنیم تا زبان آموزان بهتری شوند. این مقاله قصد دارد تا به یادگیرنده های زبان های خارجی کمک کند که خوانندگان موفقی شوند. در یک دوره آموزشی غیر فشرده تافل بیست دانش آموز به مدت یک ماه آموزش دیدند. نتایج داده ها نشان داد شرکت کنندگانی که به آنها استراتژیها تدریس شده بود به طور قابل توجهی از گروه گواه بهتر عمل کردند و این مدرک مهمی بود که ثابت کند استراتژیها در بالابردن نمره درک مطلب موثر می باشند. در متن مربوط، نویسنده استراتژیهای ادراکی را که به عنوان روش های بهتر در کلاسهای زبان خارجی در نظر گرفته شده اند را مورد بررسی قرار می دهد.

منابع مشابه

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان

مقدمه: نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای سازمان‌دهی و ارائه دانش است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان انجام گرفت. روش کار: این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 61 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت...

متن کامل

اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش برنامه دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی با اختلال یادگیری خواندن در شهر اصفهان در سال تحصیلی92- 91  بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 30 نفر دانش‌آموز با اختلال یادگیری خواندن بودن...

متن کامل

تاثیر آموزش مهارت های بالینی بر ارتقای یادگیری مهارت ها در کارآموزان بخش زنان

  مقدمه : امروزه آموزش مهارت­های بالینی به دانشجویان پزشکی جایگاه مهمی دارد. مرکز مهارت­های بالینی پیوندی بین مطالب تئوری و مهارت­های عملی ایجاد می­کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت­های بالینی برکیفیت آموزش کارآموزان بخش زنان انجام شد.   روش ­ها : این مطالعه نیمه تجربی بر روی 40 نفر از کارآموزان بخش زنان در مرکز مهارت­های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درسال 1390انجام گرفت. ابتدا ...

متن کامل

بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجتماع یادگیری بر مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی تهران بود. بر اساس هدف اصلی از روش پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون دو گروهی (برای متغیر مهارت‌های اجتماعی) و پس‌آزمون دو گروهی (برای متغیر پیشرفت تحصیلی) برای بررسی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بودند. از بین جامعه آما...

متن کامل

تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی در درس زبان تخصصی است. دو گروه از دانشجویان گرایش ساخت و تولید به عنوان گروه آزمایشی و  کنترل در طرح پیش آزمون- پس آزمون شرکت کردند. گروه آزمایشی به مدت یک نیمسال تحصیلی، درس زبان تخصصی خود را از طریق روش تکلیف محور فراگرفتند. گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی دستور- ترجمه با تأکید بر ی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023