نام پژوهشگر: خلیل مطلب زاده

the effect of explicit versus implicit error correction on writing of iranian intermediate efl learners
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1389
  شیرین کاظمی مقدم   رضا پیشقدم

در این پایان نامه دو روش اصلاح اشتباهات نوشتاری زبان آموزان بزرگسال ایرانی در سطح متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. در روش اول (explicit) اشتباهات بطور مستقیم و در روش دوم (implicit) اشتباهات بصورت غیر مستقیم اصلاح می شود. برای انجام این تحقیق از دو گروه 15 نفری استفاده شده است. به زبان آموزان در هر جلسه یک موضوع انشا داده شده است. این کار در 15 هفته (15 جلسه) تکرار شده است. مقایسه نتایج این آزمونها بصورت آماری و به روش تی تست محاسبه شده است و مبین برتری روش تصحیح اشتباهات بصورت غیر مستقیم است.

تاثیر استراتژی های یادگیری بر پیشرفت مهارت خواندن داوطلبان تافل
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  ندا ممدوحی   خلیل مطلب زاده

مطالعات زیادی برای کشف استراتژیهای یادگیری زبان و رابطه یا تأثیر این استراتژیها بر عملکرد یادگیرنده ها انجام شده است. این تحقیق که در مقیاس بسیار کم انجام شده است سعی بر این دارد تا برد کاملی از روش هایی کشف کند که منجر به موفقیت در یادگیری می شود و در اینجا تأکید بر مهارت خواندن است.در اکثر کلاسهای زبان هم به خاطر اهداف آزمون و هم اهداف علمی به درک مطلب اهمیت زیادی می دهند. این تحقیق تعیین می کند که آیا استراتژیهای ادراکی یادگیری تأثیری روی پیشرفت درک مطلب دارد یا خیر. هدف از آموزش استراتژیها این است که به تمام دانش آموزان کمک کنیم تا زبان آموزان بهتری شوند. این مقاله قصد دارد تا به یادگیرنده های زبان های خارجی کمک کند که خوانندگان موفقی شوند. در یک دوره آموزشی غیر فشرده تافل بیست دانش آموز به مدت یک ماه آموزش دیدند. نتایج داده ها نشان داد شرکت کنندگانی که به آنها استراتژیها تدریس شده بود به طور قابل توجهی از گروه گواه بهتر عمل کردند و این مدرک مهمی بود که ثابت کند استراتژیها در بالابردن نمره درک مطلب موثر می باشند. در متن مربوط، نویسنده استراتژیهای ادراکی را که به عنوان روش های بهتر در کلاسهای زبان خارجی در نظر گرفته شده اند را مورد بررسی قرار می دهد.

تأثیر پیامک(sms)برماندگاری عبارات ترکیبی زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
  سمانه دلیری راد   خلیل مطلب زاده

پیشرفت سریع اطلاعات و فناوری ارتباطات فرصت های جدیدی برای بهبود بخشیدن به اهداف و کیفیت آموزش و تحصیل ایجاد کرده است. گوشی تلفن همراه به عنوان ترکیب های جدیدی از انواع فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اند.این مطالعه به طور جامع تلاش برای تحقیق روی تأثیر استفاده از پیامک بر ماندگاری عبارات ترکیبی زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی دارد.بدین منظور 40 دانشجو به دو گروه شاهد و گواه تقسیم شده اند. مشارکت کنندگان عبارات ترکیبی انگلیسی را به همراه توضیح و مثال یا از طریق برگه یا از طریق پیامک طی برنامه ای منظم دو بار در هفته طی پنج هفته دریافت کرده اند.بعد از جلسه 3 و 6 از این دانشجویان از طریق برگه یا پیامک دو کوئیز گرفته شد تا میزان پیشرفت انان سنجیده شود این دو گروه دانشجو در انتهای مطالعه با هم مقایسه شدند و نتایج نشان داد که در گروه پیامک بوده اند بهتر از گروه برگه بوده اند عمل کردند.

بررسی صوری و کاربردشناختی نشانه های بازخوردی در مکالمات زبان فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  مهناز ازادمنش   محمدرضا پهلوان نژاد

در این رساله، برای نخستین بار نشانه های بازخوردی در مکالمات فارسی زبانان از نظر بسامد، نوع، نقش، خصوصیات زبرزنجیره ای و مکان آنها در گفتار بررسی شده است. بدین منظور، در چهارچوب تجزیه و تحلیل گفت و گو 203 دقیقه مکالمات فارسی زبانان مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر صورت، نشانه های بازخوردی به دو دسته ی گفتاری و غیر گفتاری تقسیم شده اند که هر کدام زیربخش های خود را داشته اند. نشانه های گفتاری به دو زیربخش لغوی و غیرلغوی تقسیم شده اند، شامل: اصوات، پاره گفتارهای کوتاه، تکمیل گفته ی سخنگو، سوالات کوتاه و تکرار بخشی از صحبت گوینده. از نظر مکان، نشانه های بازخوردی بعد از واکه های پایانی کشیده، سوالات تأکیدی کوتاه، پایان سازه های نحوی، زیر و بمی افتان، زیر و بمی خیزان و زیر و بمی یکنواخت کم آمده اند. از نظر نقش، این نشانه ها به دو دسته ی نشانه های بازخوردی عام و مفهومی تقسیم شده اند. تمام نشانه های بازخوردی به نحوی معنای ادامه دادن را می رسانده اند، اما گاهی معانی جانبی دیگری چون تأیید، درک و فهم، تعجب، عدم درک، مخالفت و عکس العملهای احساسی داشته اند. از نظر کاربرد، بسامد کاربرد نشانه های "bale" و "doroste" در بافت رسمی بیشتر بوده است، حال آنکه در بافت غیر رسمی نشانه ی "xob" کاربرد بیشتری داشته است. بعلاوه، نقش تأییدی در بافت رسمی و نقش درک و فهم در بافت غیر رسمی بیشتر کاربرد داشته است. همچنین، سوالات تأکیدی کوتاه در گفتار گوینده مکان محتملتری برای تولید نشانه های بازخوردی در بافت غیر رسمی بوده اند.

تاثیر فعالیت های شنیداری کارمحور بر روی خودکارامدی و بهبود درک شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  سلماز دفاعی   خلیل مطلب زاده

هدف از این پژوهش، تحقیق در مورد تاثیر فعالیت های شنیداری کار محور در پیشرفت درک شنیداری و خودکارآمدی شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط بود. بدین منظور 70 زبان آموز دختر و پسر در این تحقیق شرکت کردند. به منظور همگن سازی سطح بسندگی فراگیران از آزمون تعیین سطح اینترچینج (the interchange/passages objective placement test, version c)استفاده شد. از میان 70 زبان آموز، 50 نفر که سطح زبانی متوسط داشتند برای این پژوهش انتخاب شدند. جهت تخمین سطح خود کارآمدی فراگیران پرشسنامه خود کارآمدی شنیداری در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور یررسی تاثیر فعالیت های شنیداری کار محور بر درک شنیداری یادگیرندگان، دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. برای گروه آزمایش فعالیت های شنیداری کار محور بکار برده می شد اما در گروه کنترل شیوه سنتی پرسش و پاسخ استفاده می شد. هر گروه به مدت 19 جلسه 20 الی 30 دقیقه ای فعالیت شنیداری مربوط به خود را تجربه کرد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های شنیداری کار محور در پیشرفت درک شنیداری و خود کارآمدی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط موثر واقع شد و گروه آزمایش به صورت معنا داری بهتر از گروه کنترل در پس آزمون عمل کرد.

تاثیر سیلاب داده در مقابل ت.جه از طریق مهارت شنیداری بر روی گرامر شفاهی فراگیران پیش متوسطه eflایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  فائزه نعمتی   خلیل مطلب زاده

the present study was conducted to investigate the effect of implicit focus on form through input flooding and the effect of noticing, explicit focus on form on linguistic accuracy. to fulfill the purpose of the study, 86 iranian pre-intermediate efl learners of one of the language institutes were chosen by means of administering ket as the homogeneity test. these learners were pretested through a structured interview to check their current accuracy level regarding the oral production of five structures. based on the results of the pretest, four matched groups, one as the control group and the others as experimental groups, were formed. then, the four groups were provided with tasks through listening about the aimed structures in the study. of course, the experimental groups were provided with focus on form implicitly and explicitly through input flooding and noticing, while the control group was not provided with them. after twenty sessions of treatment, each ninety minutes, the four groups were post tested through another structured interview. the data obtained from instruments used in the present study indicated that the instructional treatment, input flooding, did not have a significant effect on the acquisition of the target forms. the scores of the participants demonstrated that the second and third experimental groups outperformed the control group in terms of the average accuracy gains. the analyses of the data were done through the analysis of variance (anova). finally, it was concluded that implicit focus on form through input flooding combined with explicit focus on form, noticing, can lead to higher accuracy in oral production in comparison to input flooding, implicit focus on form.

the effect of classroom observation on eflteachers skills ans students outcomes
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  الهام اسعدی   خلیل مطلب زاده

abstract the following study, in the first place, attempted to examine the effect of less experienced teachers participation in experienced teachers classes on their own skills and teaching methodology, in the second place, attempted to find out the role of teachers training in students achievements. for this purpose, 21 efl teachers were selected according to available sampling in kish language school in bojnurd, a city in the northeast of iran. also 169 male and female students taking elementary and pre-intermediate courses formed the participants of this quasi-experimental study. the participants were assigned into experimental and control group. four instruments were employed to collect data: a sample of toefl test, ket and pet tests, and interview. data analysis and statistical calculations through ttest and one way anova revealed that although both control and experimental group students proficiency enhanced, there was a significant difference in experimental group students scores before and after treatment. furthermore, the result of interview showed that almost all teachers were satisfied with their participation in experienced teachers classes. the conclusions and implications of the research are further discussed with reference to earlier findings.

تاثیر تدریس استراتژی های استنتاج و زمینه سازی بر بهبود یادگیری لغات فراگیران زبان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  رضا زردکانلو   حمید اشرف

چکیده تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تدریس دو استراتژی شناختی شامل زمینه سازی در مقابل استنتاج بر روی بهبود یادگیری لغت دانش آموزان سطح متوسط ایرانی می پردازد. در این مطالعه، محقق از این دو استراتژی گرفته شده از براون (2000) بهره گرفته است تا چهل لغت سطح متوسط را به 77 شرکت کننده آموزش دهد.شرکت کنندگان دانش آموزان سطح متوسط موسسه زبان گلستان مشهد بودند. آن ها به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند: بر روی گروه a (کنترل) هیچگونه راهکار خاصی انجام نشد و گروه b از استراتژی زمینه سازی و گروه c از استراتژی استنتاج بهره بردند. بر اساس تعریف استراتژی های شناختی و دو استراتژی انتخاب شده ، محقق تلاش کرد تا برای استراتژی زمینه سازی مواد آموزشی را به نحوی تغییر دهد تا کلمات در یک ترتیب معنادار قرار بگیرند، در حالیکه برای استراتژی استنتاج اطلاعات و نشانه هایی فراهم شد تا به شرکت کنندگان کمک کند تا معنی لغات جدید را حدس بزنند. نتایج این تحقیق که از طریق تحلیل تی تست و واریانس یکطرفه بدست آمده، نشان داد که استراتژی زمینه سازی در بهبود یادگیری لغات نسبت به دو گروه دیگر موثرتر بوده است. به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین نمرات استراتژی زمینه سازی و استنتاج از نظر آماری معنادار بوده است. نتایج این تحقیق به معلمان پیشنهاد می کند تا جهت تدریس لغات، بیشتر و موثرتر از استراتژی های شناختی بویژه زمینه سازی بهره ببرند.

the effect of test item sequencing in vocabulary exams on performance of testees تاثیر ترتیب سوالات آزمون واژگان بر روی عملکرد داوطلبین آزمون
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  عباس خدمتگذاری کاشک   پوریا بقایی مقدم

طراحی فرم های گوناگون از یک آزمون از جنبه ی ترتیب قرار گیری سوالات به موجب جلوگیری از تقلب امری رایج میان مدرسین زبان به کار می آید. این گونه پنداشته می شود که در چنین زمینه هایی ترتیب سوالات تأثیری بر عملکرد و ویژگی های روانشناختی آزمون ندارد. در این تحقیق بر این هستیم تا میزان تأثیر ترتیب گوناگون سوالات یک آزمون را بر عملکرد در آزمون بررسی کنیم و محاسبه تأثیر آن در آزمون واژگان زبان انگلیسی با استفاده از میزان پارامترهای مدل راش. چهار فرم متفاوت، فقط از نظر ترتیب سوالات، از یک آزمون چهار گزینه ای واژگان زبان انگلیسی طراحی شده است. ترتیب قرار گیری سوالات در هر فرم با توجه به این موارد صررت گرفته است: 1) آسان به سخت 2) سخت به آسان 3) آسان- سخت- آسان 4) تصادفی آنالیزهای مدل راش بیانگر این امر است که ترتیب سوالات بر میزان پارامترهای دشواری پرسش، شاخص های برازش، و پارامترهای تمایز تأثیر گذار است اما این تفاوت ها تأثیر یکدیگر را در میان فرمها از بین می برند که در نتیجه آزمونهایی با ترتیب سوالات متفاوت میانگین میزان پارامتر تقریبا یکسانی را خواهند داشت. نتایج بدست آمده بیانگر این مسأله است که عملکردهای فرد بطور نسبی و هم چنین اعتبار آزمون به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر ترتیب سوالات قرار دارند

تأثیربه کارگیری استراتژی های یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت در زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی
پایان نامه موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  مهدی حسین زاده   حمید اشرف

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از دو استراتژی یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی است. بدین منظور تعداد 78 زبان آموز نوجوان ایرانی که در سطح مقدماتی یکی از آموزشگاههای زبان شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و پس از یکسان سازی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم بندی شدند. ابتدا پیش آزمون لغت میان تمام افراد گروه ها برگزار شد و سپس افراد در گروه های آزمایش بمدت یک ترم دو استراتژی یادگیری لغت را مورد استفاده قرار دادند. پس از اتمام دوره پس آزمون آنی و پس آزمون پیگیری برگزار گردید. بررسی نتایج میزان تاثیر استفاده از دو استراتژی بر یادگیری لغت زبان آموزان را نشان داد. تحلیل نتایج آزمونها نشان داد افرادی که از روش شخصی سازی واژگان برای یادگیری لغات استفاده کردند بهتر از گروهی که از توصیف مشارکتی تصاویر برای یادگیری لغات استفاده کردند لغات را بخاطر سپردند

تاثیرکلاسهای همگن وناهمگن برمهارت گفتاری فراگیران زبان انگلیسی ازطریق فعالیت های مشارکتی وتعاملی در ایران
پایان نامه موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
  سمانه سادات اردلان جوان   بهرام طوسی

به عقیده hodgkinson (2002) مدارس امروزه ازنظرفکری، قرهنگی،نژادی، اقتصا دی واجتماعی متفاوت می باشند.اگرچه اختلاف سطح مهارتی دانش آموزان مشکلات زیادی راایجا دکرده است، توجه کمتری نسبت به تربیت مدرسین وتهیه مطا لب آموزشی وفراهم نمودن شرایط مناسب برای زبان آموزان با تواناییهای متفاوت جهت پیشرفت تحصیلی آن ها بخصوص درزمینه ی مهارت گفتاری صورت گرفته است. یکی از سوالات مهم درامرتحصیل به طورعام وبخصوص درزمینه ی مهارت گفتاری، اینست که چگونه شرایطی رافراهم کنیم تا برای فراگیران زبان انگلیسی با تواناییهای متفاوت موثرباشد .درایران،هرچند تحقیفاتی درپاسخ به این مسأ له انجام شده است، اما این موضوع که قرارگرفتن زبان آموزان ایرانی در گروه های همگن وناهمگن به پیشرفت مها رت گفتاری آن ها کمک خواهدکردیا نه، چندان مورد بررسی قرارنگرفته است. این تحقیق به منظور مقایسه ی تاثیر میزان یا دگیری مهارت گفتاری فراگیران انگلیسی ایرانی سطوح متوسط دردوگروه همگن ونا همگن ازطریق فعاالیتهای تعاملی دونفره،درآموزشگا ه زبان های خارجی حافظ، در مشهد انجا م شد.تعداد چهل نفراززبان آموزان سطوح متوسط این آموزشگا ه درتحقیق شرکت کردند. سپس بخش گفتاری آزمون ielts که به صورت مصاحبه ی شفاهی بود به عنوان آزمون اولیه (pre-test) از شرکت کنندگان گرفته شد. زبان آموزان برحسب نمرات آزمون به دوگروه تقسیم شدند. گروه همگن شامل ده نفرازشرکت کنندگان بودند که با ده نفردیگراززبان آموزانی که نمرات مشابه در ازمون pre-test کسب کرده بودند در گروه های دونفره قرارگرفتند. درگروه ناهمگن ده نفری که نمرات آزمون پایین تری داشتند با شرکث کنندگانی که نمرات با لاکسب کردند جفت شدند. درهردوگروه همگن وناهمگن زبان آموزان درگروه های دونفره ازطریق دونوع تمرین وفعالیت picture description وinformation gap به مدت دوازده جلسه باهم تعامل گفتاری داشتد.سپس مصاحبه ی شفاهیبخش گفتاری آزمون ielts،به عنوانpost-test از شرکت کنندگان به عمل آمد.نمرات مصاحبه ی pre- testوpost-test شرکت کنندگان توسط مجموعه آزمون t بررسی شد و نتایج مقایسه نشان داد که درهردوگروه میانگین نمرات post-test به طورمعنی داری بالاتراز میانگین نمراتpre-test بود. همچنین نتایج مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه نشان دهنده ی این بود که گروه همگن به طورمعنی داری، بهترازگروه نا همگن عمل کردند.

تاثیر مدیریت مشارکتی بر میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدرسین زبانهای خارجی آموزشگاههای ایران
پایان نامه موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
  اکرم کوه کن   خلیل مطلب زاده

با توجه به تغییر نگرش مدرسین زبان انگلیسی و عدم رضایت آنها از شرایط شغلی و کاهش تعهد به اهداف آموزشگاه به ویژه پس از چندین سال تدریس، به نظر می رسد مسائلی به غیر از مدل و شیوه تدریس در این امر دخیل باشد. رضایت شغلی و احساس تعلق به محیط کاری تاثیر مهمی بر میزان انگیزه، روحیه و کارآمدی معلم های زبان خارجی دارد و در نتیجه نقشی کلیدی در نحوی اجرای کار و تدریس معلم و توانایی خلق و ترکیب ایده های جدید و به مرحله اجرا در آوردن این ایده ها در کلاس درس، و نهایتا رشد کلی موسسه زبان دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مشارکت و همکاری معلمین زبان انگلیسی در تصمیم گیریهای آموزشی بر میزان رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی این معلمین است.