تاثیرکلاسهای همگن وناهمگن برمهارت گفتاری فراگیران زبان انگلیسی ازطریق فعالیت های مشارکتی وتعاملی در ایران

پایان نامه
چکیده

به عقیده hodgkinson (2002) مدارس امروزه ازنظرفکری، قرهنگی،نژادی، اقتصا دی واجتماعی متفاوت می باشند.اگرچه اختلاف سطح مهارتی دانش آموزان مشکلات زیادی راایجا دکرده است، توجه کمتری نسبت به تربیت مدرسین وتهیه مطا لب آموزشی وفراهم نمودن شرایط مناسب برای زبان آموزان با تواناییهای متفاوت جهت پیشرفت تحصیلی آن ها بخصوص درزمینه ی مهارت گفتاری صورت گرفته است. یکی از سوالات مهم درامرتحصیل به طورعام وبخصوص درزمینه ی مهارت گفتاری، اینست که چگونه شرایطی رافراهم کنیم تا برای فراگیران زبان انگلیسی با تواناییهای متفاوت موثرباشد .درایران،هرچند تحقیفاتی درپاسخ به این مسأ له انجام شده است، اما این موضوع که قرارگرفتن زبان آموزان ایرانی در گروه های همگن وناهمگن به پیشرفت مها رت گفتاری آن ها کمک خواهدکردیا نه، چندان مورد بررسی قرارنگرفته است. این تحقیق به منظور مقایسه ی تاثیر میزان یا دگیری مهارت گفتاری فراگیران انگلیسی ایرانی سطوح متوسط دردوگروه همگن ونا همگن ازطریق فعاالیتهای تعاملی دونفره،درآموزشگا ه زبان های خارجی حافظ، در مشهد انجا م شد.تعداد چهل نفراززبان آموزان سطوح متوسط این آموزشگا ه درتحقیق شرکت کردند. سپس بخش گفتاری آزمون ielts که به صورت مصاحبه ی شفاهی بود به عنوان آزمون اولیه (pre-test) از شرکت کنندگان گرفته شد. زبان آموزان برحسب نمرات آزمون به دوگروه تقسیم شدند. گروه همگن شامل ده نفرازشرکت کنندگان بودند که با ده نفردیگراززبان آموزانی که نمرات مشابه در ازمون pre-test کسب کرده بودند در گروه های دونفره قرارگرفتند. درگروه ناهمگن ده نفری که نمرات آزمون پایین تری داشتند با شرکث کنندگانی که نمرات با لاکسب کردند جفت شدند. درهردوگروه همگن وناهمگن زبان آموزان درگروه های دونفره ازطریق دونوع تمرین وفعالیت picture description وinformation gap به مدت دوازده جلسه باهم تعامل گفتاری داشتد.سپس مصاحبه ی شفاهیبخش گفتاری آزمون ielts،به عنوانpost-test از شرکت کنندگان به عمل آمد.نمرات مصاحبه ی pre- testوpost-test شرکت کنندگان توسط مجموعه آزمون t بررسی شد و نتایج مقایسه نشان داد که درهردوگروه میانگین نمرات post-test به طورمعنی داری بالاتراز میانگین نمراتpre-test بود. همچنین نتایج مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه نشان دهنده ی این بود که گروه همگن به طورمعنی داری، بهترازگروه نا همگن عمل کردند.

منابع مشابه

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران می­پردازد. در این مطالعه،100 دانشجو زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج به دو پرسشنامه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان پاسخ دادند. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه آماری معنی­دار بین راهبردهای استفاده از فرآیندهای ذهنی، سازماندهی و ارزیابی یادگیری و یادگی...

متن کامل

بررسی تأثیر میدان بازی مجازی بر خلاقیت مشارکتی و پیشرفت یادگیری فراگیران در پودمان ترکیبی آموزش واژگان زبان انگلیسی

چکیده زمینه: اگرچه روش‌های سنتی آموزش زبان انگلیسی در ارتقای توانش زبانی فراگیران چندان موفق نبودند، اما پیشرفت فناوری‌های نوین ارتباطی با بهره‌گیری از دانش و تلاش جمعی فراگیران موفقیت برنامه‌های آموزشی را درگرو کاربرد اصولی خود قرار داده است.  هدف: این پژوهش با طرح سه‌بعدی بر آن بود تا تأثیر میدان بازی مجازی را بر ارتقای خلاقیت مشارکتی و زایایی افکار فراگیران به هنگام یادگیری واژگان انگلیسی در...

متن کامل

تأثیر تغییر تحمل ابهام بر توانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی

 This study attempts to find the effects of learning strategies in increasing the tolerance of ambiguity and hence the language proficiency. To this aim 135 Shahed University students were randomly selected according to their English Entrance exam grades and CELT proficiency test scores to make sure that the subjects are culturally and linguistically homogeneous. These subjects filled out the q...

متن کامل

یادگیری مشارکتی: گروه بندی همگن و نا همگن در زمینه نوشتار انگلیسی زبان آموزان ایرانی

در دهه های اخیر نظر به اهمیت یادگیری مشارکتی، تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شده است (بران، 2001). نتایج بدست آمده از این بررسی ها نشان داده است که این روش یادگیری کار آمد است. یکی از جنبه های مهم مشارکت، گروه بندی افراد است. یک موضوع کلیدی در این مورد کارایی استراتژی های گوناگون گروه بندی است که تاکنون هیچ اتفاق نظری در مورد برتری گروه بندی ناهمگون و همگون حاصل نشده است. بر طبق نظر جیکا...

15 صفحه اول

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران می­پردازد. در این مطالعه،100 دانشجو زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج به دو پرسشنامه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان پاسخ دادند. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه آماری معنی­دار بین راهبردهای استفاده از فرآیندهای ذهنی، سازماندهی و ارزیابی یادگیری و یادگی...

متن کامل

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به  بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1, 2] (the L2 Motivational Self System) )، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشیمی پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره­ها­­­­­­­­­­ی راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023