تاثیر مدیریت مشارکتی بر میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدرسین زبانهای خارجی آموزشگاههای ایران

پایان نامه
چکیده

با توجه به تغییر نگرش مدرسین زبان انگلیسی و عدم رضایت آنها از شرایط شغلی و کاهش تعهد به اهداف آموزشگاه به ویژه پس از چندین سال تدریس، به نظر می رسد مسائلی به غیر از مدل و شیوه تدریس در این امر دخیل باشد. رضایت شغلی و احساس تعلق به محیط کاری تاثیر مهمی بر میزان انگیزه، روحیه و کارآمدی معلم های زبان خارجی دارد و در نتیجه نقشی کلیدی در نحوی اجرای کار و تدریس معلم و توانایی خلق و ترکیب ایده های جدید و به مرحله اجرا در آوردن این ایده ها در کلاس درس، و نهایتا رشد کلی موسسه زبان دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مشارکت و همکاری معلمین زبان انگلیسی در تصمیم گیریهای آموزشی بر میزان رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی این معلمین است.

منابع مشابه

تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی

  تاریخ دریافت 11/10/1392 تار یخ پذیرش 13/12/1392      چک ی ده   پ ی ش زم ی نه و هدف: سازمان‌ها تدابیر گوناگونی را می‌توانند برای بهبود رضایت شغلی کارکنان و اثربخشی سازمانی خود به کار برند که یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین ساز و کارها به‌کارگیری سبک مدیریت مشارکتی است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف سنجش رابطه مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی انجام گرفت.   مواد و روش کار: مطالعه ح...

متن کامل

تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایندگان فروش و عملکرد آن‏ها در هر صنعت و عرصه‏ای یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار در موفقیت سازمان‏ها است. رفتار شبکه‏ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با تعهد سازمانی و رضایت شغلی آن‏ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همین‏رو و به منظور غنی‏تر...

متن کامل

تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی

تاریخ دریافت 11/10/1392 تار یخ پذیرش 13/12/1392      چک ی ده   پ ی ش زم ی نه و هدف: سازمان ها تدابیر گوناگونی را می توانند برای بهبود رضایت شغلی کارکنان و اثربخشی سازمانی خود به کار برند که یکی از ساده ترین و مؤثرترین ساز و کارها به کارگیری سبک مدیریت مشارکتی است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف سنجش رابطه مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی انجام گرفت.   مواد و روش کار: مطالعه حاضر ...

متن کامل

تاثیر نشان کارفرما بر نگهداشت کارکنان: هویت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نقش میانجی

When an organization hires the intended individuals, it is time to act on its commitments towards those entrants. Now, the organization  should be more alert than before to draw their attention in order to provide a long-term relationship with them. The present research aims to introduce employer brand as a new tool in managing human capital and to explain its impact on employee retention...

متن کامل

تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

تحقیق حاضر با هدف مطالعه تأثیر تعهد مدیران عالی در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و اثر آن بر عملکرد آنان صورت گرفته است و تعهد مدیران در قبال کارکنان با عامل‏های آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که با روش پیمایشی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مجموعه کارکنان شعب بانک مورد مطالعه در غرب تهران می‏باشند که تعداد...

متن کامل

سنجش راهبرد مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبرد مدیریت استعداد،  رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت با حدود 700 نفر می­باشد و حجم نمونه 202 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه راهبرد مدیریت استعداد محقق ساخته، ضایت شغلی «م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023