تاثیر تدریس استراتژی های استنتاج و زمینه سازی بر بهبود یادگیری لغات فراگیران زبان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه
چکیده

چکیده تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تدریس دو استراتژی شناختی شامل زمینه سازی در مقابل استنتاج بر روی بهبود یادگیری لغت دانش آموزان سطح متوسط ایرانی می پردازد. در این مطالعه، محقق از این دو استراتژی گرفته شده از براون (2000) بهره گرفته است تا چهل لغت سطح متوسط را به 77 شرکت کننده آموزش دهد.شرکت کنندگان دانش آموزان سطح متوسط موسسه زبان گلستان مشهد بودند. آن ها به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند: بر روی گروه a (کنترل) هیچگونه راهکار خاصی انجام نشد و گروه b از استراتژی زمینه سازی و گروه c از استراتژی استنتاج بهره بردند. بر اساس تعریف استراتژی های شناختی و دو استراتژی انتخاب شده ، محقق تلاش کرد تا برای استراتژی زمینه سازی مواد آموزشی را به نحوی تغییر دهد تا کلمات در یک ترتیب معنادار قرار بگیرند، در حالیکه برای استراتژی استنتاج اطلاعات و نشانه هایی فراهم شد تا به شرکت کنندگان کمک کند تا معنی لغات جدید را حدس بزنند. نتایج این تحقیق که از طریق تحلیل تی تست و واریانس یکطرفه بدست آمده، نشان داد که استراتژی زمینه سازی در بهبود یادگیری لغات نسبت به دو گروه دیگر موثرتر بوده است. به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین نمرات استراتژی زمینه سازی و استنتاج از نظر آماری معنادار بوده است. نتایج این تحقیق به معلمان پیشنهاد می کند تا جهت تدریس لغات، بیشتر و موثرتر از استراتژی های شناختی بویژه زمینه سازی بهره ببرند.

منابع مشابه

تاثیر نشانه های بصری بر یادگیری لغات زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

این تحقیق به بررسی تاثیر نشانه های بصری بر یادگیری لغت زبان آموزان ایرانی سطح متوسط میپردازد. این تحقیق در موسسه شکوه، تهران ، ایران انجام شده است. شرکت کنندگان در این تحقیق با استفاده از ازمون ا پی تی به دو گروه متشابه آزمایشی و کنترلی تقسیم شده اند. از گروه آزمایشی خواسته شد که لغت را با نشانه های بصری مانند تصویرها، فلش کارت ها، و غیره یادبگیرند. در حالیکه از گروه کنترلی انتظار میرفت که لغت ...

call : تاثیر تدریس مستقیم خوشه بندی لغات به دو دسته مختلف در یادگیری لغات توسط فراگیران efl ایرانی در سطح متوسط از طریق پاورپینت

تاثیر آموزش صریح استراتژی خوشه بندی واژگان مضمونی به دو گروه متفاوت از طریق hyperlink پاورپینت بر یادگیری و یادآوری واژگان 75 فراگیر efl ایرانی در سطح متوسط مورد برسی قرار گرفت. فراگیران به صورت تصادفی از یک آموزشگاه انگلیسی در شهر قم انتخاب شدند. کسانی که موفق به گذراندن تست nelson ( تست200a (شدند، در این مطالعه شرکت داده شدند. گروه نمونه به صورت تصادفی به سه گروه مختلف اختصاص داده شد: دو گروه...

15 صفحه اول

مقایسه اثربخشی روش های تدریس معلم محور با استراتژی های یادگیری مشارکتی بر درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

این مطالعه در راستای مطالعات انجام شده به منظور بررسی کارآیی مدل های مختلف آموزش خواندن انجام شد. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات دو برنامه آموزشی، یعنی روش های تدریس معلم محور و استراتژی های یادگیری مشارکتی بر درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی بود. علاوه بر این، مطالعه حاضر قصد داشت نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری مشارکتی را نیز بررسی کند. اگر چه روش یادگیری مشارکتی در حال رواج یافتن در مدا...

مقایسه تاثیر بازخورد برخط معلم و همتایان بر بهبود کیفیت نگارش فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

پژوهش حاضر، به بررسی جوانب گوناگونِ بازخوردِ برخطِ ارائه‌شده توسط معلم و گروه همتایان می‌پردازد. تأثیر انواع بازخورد بر توانایی نگارش فراگیران، نوع بازخورد زبان آموزان و دقتِ بازخورد زبان‌آموزان مورد بررسی قرار گرفتند. دانشجویان سه کلاس که در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی تحصیل می‌کردند، در این مطالعه شرکت نمودند. به فراگیران یکی از کلاس‌ها، بازخورد برخط توسط معلم داده شد. در ...

متن کامل

تاثیر تدریس استراتژی های استنباط معنی لغات بر روی مهارت درک مطلب زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی

abstract this study examines the effect of teaching lexical inferencing strategies on developing reading comprehension skill of iranian advanced efl learners. participants were female students of meraj and shokouh institudes of garmsar a quasi-experimental design using two intact advanced classes of efl students at meraj and shokouh institutes. as the first step, a general toefl proficiency te...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023