تأثیربه کارگیری استراتژی های یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت در زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی

پایان نامه
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از دو استراتژی یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی است. بدین منظور تعداد 78 زبان آموز نوجوان ایرانی که در سطح مقدماتی یکی از آموزشگاههای زبان شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و پس از یکسان سازی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم بندی شدند. ابتدا پیش آزمون لغت میان تمام افراد گروه ها برگزار شد و سپس افراد در گروه های آزمایش بمدت یک ترم دو استراتژی یادگیری لغت را مورد استفاده قرار دادند. پس از اتمام دوره پس آزمون آنی و پس آزمون پیگیری برگزار گردید. بررسی نتایج میزان تاثیر استفاده از دو استراتژی بر یادگیری لغت زبان آموزان را نشان داد. تحلیل نتایج آزمونها نشان داد افرادی که از روش شخصی سازی واژگان برای یادگیری لغات استفاده کردند بهتر از گروهی که از توصیف مشارکتی تصاویر برای یادگیری لغات استفاده کردند لغات را بخاطر سپردند

منابع مشابه

ارجحیت استراتژی فراشناختی در یادگیری لغت توسط زبان آموزان ایرانی

این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استراتژی های یادگیری لغت اشمیت با درجه اعتبار %72 که به استراتژی فراشناختی و شناختی مریوط می باشد به زبان آموزان داده می شود که شامل 12 استراتژی می باشد که 7 مورد ان مربوط به استراتژی شناختی و 5 مورد آن مربوط به استراتژی فراشناختی می باشد تا ببینند گروه متوسطه و پیشرفته از کدام یک از این دو نوع استراتژی برای یادگیری لغت استفاده می کنند.

بررسی استفاده از رایانه، تلفن همراه و فرهنگ لغت در یادگیری لغت های زبان انگلیسی

درباره‌ی اثربخشی روش‌های نوین یادگیری بلندمدت لغات انگلیسی تاکنون بررسی چندانی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌یی آموزش ۳۳۰ لغت در فهرست لغات آکادمیک C‌o‌x‌h‌e‌a‌d )۲۰۰۰(، با استفاده از رایانه، تلفن همراه و فرهنگ لغت در حوزه‌ی یادگیری بلندمدت زبان‌آموزان در ایران، انجام شده است. در این راستا پس از برگزاری آزمون تعیین سطح آکسفورد به‌عنوان آزمون مهارت، ۲۶۴ زبان‌آموز در رشته‌های عل...

متن کامل

راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

دکترای زبان انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت توسط دانشجویان ایرانی می باشد. بدین منظور یک پرسشنامة لغت بر اساس پرسشنامه آکسفورد (1990) ‘وندن(1987)‘ و جانسون و گو(1996) تهیه شده وبه 231 دانشجوی رشته زبان انگلیسی و غیر انگلیسی داده شد. بررسی نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی درفرایند یادگیری لغت از راهبردهای شناختی و فراش...

متن کامل

بررسی رابطه استراتژی های یادگیری لغت و سبک های یادگیری و توانایی خودسامانی در یادگیری لغت در زبان آموزان

تیسنگ، دورنیه و اشمیت (2006) پرسشنامه ای را طراحی کردند که نقش خودسامانی در یادگیری لغت را بررسی می کرد. با توجه به مدل تیسنگ و دیگران (2006)، گااو(2007) به این بحث می پردازد که توانایی خودسامانی به محرک های ابتدایی توجه دارد در حالی که استراتژی های یادگیری به نتایج این محرک ها توجه می کند، این موضوع به این مهم اشاره دارد که دو مدل مکمل یکدیگر هستند. همراستا با گااو (2007) در این تحقیق رابطه بی...

15 صفحه اول

تاثیر موسیقی بر روی یادگیری لغت زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی زبان انگلیسی

یادگیری و بخاطر سپردن لغات یک زبان جدید علیرغم آنکه یک امر کسل کننده و چالش انگیز است ، به عنوان یک فاکتور مهم در کسب مهارت آن زبان به شمار می آید.یاد گیرندگان زبان نسبت به حفظ کردن لغات جدید اشتیاقی ندارند و در بسیاری از موارد نیز موفق به انجام آن نمی شوند . هدف این تحقیق ارائه یک روش تدریس قابل قبول و خوشایند،از طریق بکارگیری موسیقی به عنوان یک متغیر در جهت تسهیل و بالا بردن فرآیند یادگیری لغ...

تاثیر کاربرد (موسیقی) شعر انگلیسی بر یادگیری لغت زبان آموزان نوجوان ایرانی از منظر جنسیت

چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر روش های شعر (موسیقی) و غیر شعر (موسیقی) در آموزش واژگا ن انگلیسی به زبان آموزان جوان ایرانی (سطح مقدماتی) پرداخته است. همچنین، تاثیر جنسیت زبان آموزان در موفقیت آنها در یادگیری واژگان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور پاسخگویی به سوالات این تحقیق که به صورت نیمه تجربی انجام شد، 100 نفر زبان آموز در محدوده ی سنی 9 تا 12 سال به طور تصادفی انتخاب و به 2 گ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تابران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023