تاثیر تمرکز برساختار تمهید شده بر صحت کلامی زبان آموزان ایرانی از طریق باز گوئی داستان

پایان نامه
چکیده

: یکی از محدودیت های روش های تدریس ارتباطی تاکید بر روانی کلام و نادیده گرفتن صحت ساختار کلامی فراگیران است که منجر به ایجاد خطا های ساختاری در کلام آنها شده است. این مشکل در موسسه های آموزش زبانی که بر اساس تدریس متمرکزبرمعنا استوار هستند ملموس تر است . هدف این پایان نامه مطالعه تاثیر تمرکز بر ساختارتمهید شده بر صحت کلامی زبان آموزان وبر دانش صریح آنها در مورد زمان گذشته ساده بود. بدین منظور 3 کلاس بطور تصادفی بترتیب بعنوان گروه های کنترل (تعداد = 17)، تمرکز ضمنی بر ساختارآنی (تعداد = 19) و تمرکزصریح بر ساختاتر متاخر (تعداد = 21) انتخاب شدند. همه گروه ها 6 جلسه در فعالیت بازگویی داستان شرکت کردند.آنها همچنین به سوالات کتبی مرتبط با زمان گذشته ساده که در3 زمان مختلف و بترتیب 1 جلسه قبل از شروع تحقیق، 1 جلسه بعد از پایان تحقیق و ا ماه بعد از پایان تحقیق به آنها ارائه شد پاسخ دادند. در طول 6 جلسه تحقیق، تمامی زبان آموزان این 3 گروه داستان را در کلاس ودر محدوده زمانی 4 دقیقه ای خوانده ، خلاصه کرده و بعد از اتمام این زمان و بطور انفرادی خلاصه داستان را به کلاس بازگوئی می کردند. در گروه کنترل زبان آموزان هیچگونه پس خورانی مبنی بر خطای گفتاری دربکار گیری زمان گذشته دریافت نکردند. در گروه تمرکز ضمنی بر ساختارآنی ، خطاهای زبان آموزان بطور آنی و ضمنی توسط محقق تصحیح می شد. در گروه تمرکز صریح بر ساختار متاخر، به خطا ها بعد ازاتمام بازگوئی داستان توسط هر فرد و بطور صریح پرداخته می شد. بعد از بکار گیری آمار توصیفی و استنباطی مشخص شد که از نظر صحت کلامی و دانش صریح زمان گذشته ساده زبان آموزان گروه های 2 و 3، تمرکزضمنی بر ساختار آنی و تمرکزصریح بر ساختارمتاخر، از گروه کنترل،بدون دریافت پساخوران، در جلسه 6 بازگوئی داستان ودر آزمون کتبی که ا ماه بعد از اتمام تحقیق ارائه شده بود پیشی گرفتند. یافته های تحقیق حاضر می تواند در تقویت صحت کلامی و دانش صریح زمان گدشته ساده فراگیرانی که بر اساس روش های تدریس ارتباطی آموزش می بینند موثر باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر مقایسه ای داستان گویی و بازنویسی متن بر درک اصطلاحات زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دو روش داستان سرایی و باز نویسی متن در زبان دوم بر درک اصطلاحات انگلیسی زبان اموزان ایرانی است. برای این منظور,90نفر زبان آموز سطح متوسط مونث ایرانی براساس نمرات آزمون تعیین سطح آکسفورد برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده وبه سه گروه 30 نفری تقسیم شده اند که این سه گروه تحت آموزش اصطلاحات انگلیسی ازطریق داستان گفتن وبازنویسی متن و روش سنتی حفظ معادل آنها قرار گرفتند...

متن کامل

تاثیر زمان آمادگی بر صحت کلام زبان آموزان ایرانی

این مطاله با هدف بررسی تاثیر زمان امادگی بر صحت کلام زبان اموزان ایرانی انجام شد. تعداد سی نفر در این مطالعه شرکت کردند. به گروه اول سه دقیقه زمان امادگی قبل از کار داده شدو به گروه دوم بنج دقیقه زمان حین کار و به گروه سوم ترکیبی از هر دو. نتایج نشان دادند که گروه سوم به بیشترین میزان درستی در کلام رسید.

15 صفحه اول

تاثیر بازخورد تعاملی کارمحور بر صحت دستوری، روانی کلام و ساختار نوشتاری زبان آموزان ایرانی

محققان آموزش زبان دوم هنوز در مورد کارایی بازخورد در بهبود جنبه های مختلف آموزش نگارش  به زبان انگلیسی به اتفاق نظر نرسیده اند. نتایج تحقیقات اخیر مبین اهمیت کارهای آموزشی تعاملی در درگیر کردن زبان آموزان در فرآیند آموزش انگیزه اصلی پژوهش حاضر را فراهم نمود که به بررسی تاثیر بازخورد تعاملی کارمحور بر صحت دستوری، روانی کلام، و ساختار 72 دانشجوی سال دوم زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش...

متن کامل

تأثیر تولید شفاهی بر صحت دستوری و روانی گفتار کارمدار زبان آموزان ایرانی

یکی از مسائل مهم برای بسیاری از معلمان زبان انگلیسی یافتن راهی برای یاری رساندن به زبان‌اموزان در تولید گفتار صحیح و روان است. بنا بر نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش زبان دوم تمرین شفاهی تأثیر بسزایی در تولید گفتار صحیح و روان دارد. به اعتقاد متخصصین، تولید جملات انگلیسی به زبان‌آموزان امکان می‌دهد تا شناخت عمیق‌تری نسبت به ساختار جملات این زبان پیدا کنند و این شناخت موجب تسهیل آم...

متن کامل

تاثیر اصلاح صریح و ضمنی خطاها بر نگارش زبان آموزان ایرانی (صحت دستوری)

هدف این تحقیق بررسی اثر اصلاح صریح و ضمنی اشکالات بر یادگیری نگارش فراگیران ایرانی در حال یادگیری زبان خارجی  میباشد .بدین منظور 64 شرکت کننده از 94 زبان آموز سطوح میانی موسسه زبان فلق رشت انتخاب شدند .جهت  سنجش همگن بودنشان، از آنها امتحان تافل گرفته شد. سپس آنها بطور تصادفی در یکی از سه گروه اصلاح صریح ، اصلاح ضمنی و گروه شاهد قرار داده شدند. در طی چهار جلسه انها همراه با محقق فعالیتهای بر پا...

متن کامل

تاثیر فرصت تمهید حین اجرا و قبل از اجرا روی نوشتار توصیفی زبان آموزان ایرانی

بر پایه مطالعات انجام شده در مورد اثرات فرصت تمهید بر روی قدرت اجرایی نوشتاری و شفاهی زبان آموزان و بر اساس مدل نوشتاری کلوگ (1996)، هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرصت تمهید بر روی پیچیدگی کلامی کنش زبانی، روانی کنش زبانی، درستی ساختار نحوی نوشتار توصیفی زبان آموزان ایرانی بود. در این مطالعه 37 زبان آموز مابین سنین 18-24 که به طور تصادفی به دو گروه، فرصت تمهید قبل از اجراء و بعد از اجراء تقسیم شده ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022