× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

فرهمن فرخی

پیچیدگی فعالیت، سطح مهارت زبانی و کنش زبان نوشتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
    پخشان حسینی     مسعود رحیم پور

پنجاه و دو نفر(32 دختر و 20 پسر) زبان آموز انگلیسی سطوح مقدماتی و پیشرفته آموزشگاه شکوه مهاباد انتخاب شدند. زبان آموزان، دو داستان متفاوت را بر اساس تصاویر کارتونی در شرایط متفاوت (نوشتن داستان به زمان حال ساده همراه با در دست داشتن تصویر کارتونی/ نوشتن داستان به زمان گذشته ساده بدون در دست داشتن تصویر کارتونی) به نگارش درآوردند. آنگاه صحت دستوری، روانی گفتار و پیچیدگی کلام داستانهای نوشته شده محاسبه گردید. اطلاعات جمع آوری شده با به کارگیری روشهای آماری آزمون t مستقل و هم بسته و تحلیل واریانس دو عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه افزایش پیچیدگی فعالیت باعث افزایش روانی گفتار می شود. اما تأثیر مثبت معناداری ناشی از افزایش پیچیدگی فعالیت روی صحت دستوری و پیچیدگی کلام داستانهای نوشته شده مشاهده نمی شود. در انجام فعالیت ها، زبان آموزان سطح پیشرفته نسبت به زبان آموزان سطح مقدماتی نتایج بهتری کسب کردند. نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان می دهد که تعامل پیچیدگی فعالیت و سطح مهارت زبانی تأثیری روی داستانهای نوشته شده از لحاظ صحت دستوری، روانی گفتار و پیچیدگی کلام ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند درحوزه های تهیه وتدوین مطالب درسی، آموزش زبان و آزمون سازی مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیرات متفاوت روشهای تدریس بعنوان تابعی از پیچیدگیهای ساختاری زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    بهنام آراسته عباس آباد     علی اکبر انصارین

چکیده: بیش از سه دهه تحقیق درحوزه تدریس ساختارهای زبان اهمیت و ضرورت توجه به ساختار را تصدیق می کند. اخیرا محققان درصدد یافتن موثرترین روش تدریس در یادگیری زبان هستند و در این راستا رابطه های پیچیده بین متغیرهای مختلف در تدریس زبان دوم را مورد بررسی قرار می دهند. این تحقیق تاثیرات متفاوت تدریس به روشهای تدریس صریح، آگاهی انگیزی ساختاری و داده های قابل درک را در یادگیری یک ساختار پیچیده انگلیسی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، یک آزمون تشخیص درستی ساختارمورد نظرازدانشجویان دانشگاه تبریزدر کلاسهای زبان انگلیسی عمومی با سطح متوسط گرفته شد. شصت زبان آموز بزرگسال براساس آزمون داده شده انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. مواد درسی مستقلی برای هر سه گروه تهیه شد. پس از آزمایش مواد و روشهای تدریس بر روی گروههای مشابه، ساختار پیچیده انتخاب شده درهر گروه با روشهای (explicit instruction)، (cr task) و (comprehensible input) تدریس شدند. در مواد درسی تهیه شده برای گروه سوم که گروه کنترل نام داشت ساختار مورد نظر بطور صریح و مستقیم تدریس نشد بلکه به زبان آموزان متن هایی داده شد که برای درک مطلب آنها را مطالعه کردند. پس از تدریس ساختار با روشهای انتخاب شده درگروههای مستقل، آزمون تشخیص درستی ساختار برای دومین باراززبان آموزان بعمل آمد. تی تست (t-test) و تحلیل یک طرفه واریانس (anova) برای تحلیل نتایج تدریس در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. تی تست نشان داد که هر دو روش (explicit instruction) و ( cr task) آگاهی زبان آموزان را بطور معنی دار در ساختار انتخاب شده افزایش داده است. همچنین، مقایسه نتایج گروهها نشان داد که هر دو روش (explicit instruction) و ( cr task) بطور معنی داری موثرتر از گروه کنترل اطلاعات زبان آموزان را در ساختار انتخاب شده افزایش دادند.

تاثیر برجسته سازی بصری داده ها درمتون خواندن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    فتانه عباسی طلابری     فرهمن فرخی

یکی از مهمترین بحثهای حوزه ی اکتساب زبان دوم، یادگیری واژگان و دستورزبان انگلیسی میباشد(برون،2001). این تحقیق سعی بر آن داشت تا تاثیر برجسته سازی بصری داده ها را در یادگیری واژگان و دستور زبان انگلیسی از طریق برجسته سازی بصری فرمها در متون خواندن بسنجد. شصت و چهار زبان آموز زبان انگلیسی در سطح متوسط در این مطالعه شرکت کردند که به سه گروه واژگان، دستورزبان و کنترل تقسیم شده بودند. ده متن یکسان برای سه گروه انتخاب شده بود که برای گروه واژگان بعضی از کلمات و برای گروه دستور زبان بعضی از قواعد زبان به صورت بصری برجسته سازی شده، درحالیکه این تغییرات برای گروه کنترل اعمال نشده بود. محقق سعی داشت میزان تاثیر برجسته سازی بصری داده ها را بر یادگیری واژگان و دستورزبان انگلیسی در این دو گروه و در مقایسه با هم بسنجد. نتایج به دست آمده از تحلیل آماری این تحقیق که بر مبنای t-test بوده است گواه تاثیر مثبت برجسته سازی بصری داده ها بر یادگیری واژگان و دستورزبان انگلیسی بود. همچنین نتایج حاصل شده نشانگر تاثیر بیشتر برجسته سازی بصری داده ها بر یادگیری واژگان در مقایسه بایادگیری دستورزبان انگلیسی بود. امید است این تحقیق برای مدرسان و مولفان کتب زبان انگلیسی مفید واقع شود.

تاثیر نگرش و جنسیت بر روی عملکرد زبانی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    فاطمه دویران     فرهمن فرخی

در دهه های اخیر، گفته می شود که یکی از مهمترین وظایف مدرسان و موسسات زبانهای خارجی شناسایی عواملی است که می تواند به آنها در ایجاد یادگیری لذت بخش و موثر برای زبان آموزان کمک کند. فهم بهتر از طبیعت فردی زبان آموزان، تفاوتهای آنان، و متغیرهای موثر بدون شک در دستیابی به این اهداف موثر خواهد بود. این تحقیق اثرات نگرش و جنسیت بر روی عملکرد زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. 154 زبان آموز ایرانی، شامل 63 مذکر و 91 مونث، بین 16 تا 32 سال که در حال یادگیری زبان در سطح متوسط به بالا در یک موسسه زبان در شهر زنجان هستند در این تحقیق شرکت کردند. بر اساس نوع نظر آنان به یادگیری زبان که از طریق پرشسنامه نگرش و انگیزه gardner (2004) به دست آمده است، شرکت کنندگان به چهار گروه تقسیم شدند. تاثیر جنسیت بر روی نگرش زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که زبان آموزان مونث نگرش مثبت تری به زبان و یادگیری آن در مقایسه با زبان آموزان مذکر دارند. سپس اثر نگرش بر روی عملکرد زبانی زبان آموزان بررسی شد و نتایج نشانگر آن بود که رابطه قابل ملاحظه ای بین نگرش زبان آموزان و عملکرد آنها وجود دارد. در پایان، رابطه احتمالی جنسیت، نگرش، و عملکرد زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت تا رابطه بین عملکرد زبان آموزان مونث با نگرش مثبت و زبان آموزان مذکر با نگرش مثبت و همچنین، رابطه عملکرد زبان آموزان مونث با نگرش منفی و زبان آموزان مذکر با نگرش منفی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده معلوم شد که رابطه قابل ملاحظه ای بین گروه های ذکر شده وجود ندارد. در پایان این تحقیق بحث ها و نتیجه گیری هایی ارائه شده است.

بررسی مقابله ای ساختار طرحواره ای کلام در ژانر آگهی استخدام
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    نسرین بهنام     پرویز آژیده

از آنجا که ژانرهای متفاوت با اهداف متفاوت ارتباطی از ساختار های طرحواره ای متفاوتی استفاده می کنند، می توان نتیجه گرفت که افراد با زبان و فرهنگ های متفاوت و دارای ساختار فکری متفاوت راه های متفاوتی برای بیان مفاهیم مورد نظر خود در قالب ساختارهای طرحواره ای خاص دارند. با داشتن چنین زمینه ی فکری، محقق در صدد آن بر آمد که تشابه ها و تفاوت های ساختار های طرحواره ای آگهی های استخدام انگلیسی و فارسی را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، محقق 40 آگهی استخدام انگلیسی – 20 عدد از روزنامه ی واشنگتن پست و 20 عدد از روزنامه ی تایمز- و 40 آگهی استخدام فارسی- 20 عدد از روزنامه ی آسمان دوستی و 20 عدد از روزنامه ی سهند- انتحاب کرد. کل داده ها از نظر اظهار (move) و اظهار فرعی (sub-move ) تجزیه و تحلیل شد و یک ساختار طرحواره ای مجزا برای هر یک ارایه شد. نظاممندی موجود در داده ها محاسبه و یک ساختار طرحواره ای کلی (چهارچوب ساختاری) برای هر دسته از آگهی های استخدام انگلیسی و فارسی پیشنهاد شد. با در دست داشتن یک چنین ساختار طرحواره ای کلی برای آگهی های استخدام های انگلیسی و فارسی، محقق قادرشد تا تشابه ها و تفاوت های موجود را مقایسه کند. نتیجه ی تحقیق نشان داد که در برخی از اظهار های ساختارهای طرحواره ای کلی ارایه شده نظاممندی وجود دارد، ولی هیچ الگوی تابت و بخصوصی در وقوعشان وجود ندارد. به عبارت دیگر تفاوت در توزیع و ترتیب اظهار های استفاده شده وجود دارد. نتایج به دست آمده با مطالعات باهاتیا (1993) در زمینه ی ژانر های آکادمیک و حرفه ای همسویی نشان داد. مطالعه ی مقابله ای ما بین آگهی های استخدام انگلیسی و فارسی نشان داد که ساختارهای طرحواره ای کلی در بین فرهنگ ها به طور نظام مند تغییر نمی کنند و تحقیق بیشتری در این زمینه مفید خواهد بود.

تاثیر فرصت تمهید حین اجرا و قبل از اجرا روی نوشتار توصیفی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    محسن صفری     مسعود رحیم پور

بر پایه مطالعات انجام شده در مورد اثرات فرصت تمهید بر روی قدرت اجرایی نوشتاری و شفاهی زبان آموزان و بر اساس مدل نوشتاری کلوگ (1996)، هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرصت تمهید بر روی پیچیدگی کلامی کنش زبانی، روانی کنش زبانی، درستی ساختار نحوی نوشتار توصیفی زبان آموزان ایرانی بود. در این مطالعه 37 زبان آموز مابین سنین 18-24 که به طور تصادفی به دو گروه، فرصت تمهید قبل از اجراء و بعد از اجراء تقسیم شده بودند، شرکت داشتند. از زبان آموزان هر گروه خواسته شد که یک متن توصیفی بنویسند.به اعضای گروه فرصت تمهید قبل از اجراء 10 دقیقه زمان داده شد که عملکرد خود را قبل از اجرای فعلیت اصلی طرح ریزی کنند در حالی که اعضای گروه فرصت تمهید حین اجراء باید بلافاصله شروع به نوشتن می کردند و هر چه قدر می خواستند زمان در اختیار داشتند. داده ها جمع آوری و کد گذاری شد و سپس به وسیله فرایند آماری تست نمونه های مستقل تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که فرصت تمهید بر روی پیچیدگی کلامی و درستی ساختار عملکرد زبان آموزان تاثیری نداشت اما اثر مثبتی بر روانی کنش زبانی گروه فرصت تمهید قبل از اجراء داشت. یافته های این تحقیق می تواند کاربردهای آموزشی در زمینه های آموزش زبان، آزمون زبان، تربیت معلم و طراحی برنامه آموزشی داشته باشد.

کنش زبانی فراگیران در حضور و بدون حضور مدرس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    الهام ذاکری     مسعود رحیم پور

چکیده: اخیرا" زبان آموزی فعلیت-محوری توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است و بسیاری از مطالعات در زمینه فعالیت ها انجام می شوند.یکی از موضوعات مهم در ضمینه زبان آموزی فعلیت-محوری تاثیر شرایط انجام فعالیت بر روی کنش زبانی فراگیران زبان دوم است.در این مطالعه تاثیر حضور مدرس بر روی صحت دستوری¸ روانی گفتار و پیچیدگی کلام چهل زبان آموز ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.بیست نفر از زبان آموزان در حضور مدرس و بیست نفر از آنان بدون حضور مدرس داستان خود را بیان کردند.داده ها جمع آوری و کدگذاری شد.سپس بوسیله فرآیند آماری تست نمونه های مستقل تحلیل گردید.نتایج تحلیل داده ها نشان داد که حضور مدرس تاثیری بر صحت دستوری و پیچیدگی کلام زبان آموزان نداشت ولی اثر مثبتی بر روانی گفتار آنان داشت.زبان آموزان در حضور مدرس پیچیدگی کلام بهتری داشتند ولی این نتیجه از طریق آماری ثابت نشد.امید است که یافته های این پژوهش در زمینه های آموزش زبان¸ آزمون زبان و تهیه و تدوین مطالب درسی کاربرد داشته باشد.

تکنیک های توجه موردی ومقطعی به نکات زبانی در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در ایران: مقایسه بین مدرسین با تجربه و کم تجربه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    زینب پاپی     فرهمن فرخی

توجه به نکات زبانی از مسایلی است که در حوزه یادگیری زبان دوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد مهم که مورد توجه قرار گرفته توزیع تکنیک های مختلف توجه موردی و مقطعی به نکات زبانی میباشد. این توزیع تحت تاثیر متغیر های مختلفی از جمله ویژگیهای فراگیران ومدرسین,محیط آموزشی و سطح توانش زبانی فراگیران قرار میگیرد. یکی از ویژگیهای مدرسین که زیاد مورد بررسی قرار نگرفته تجربه مدرس میباشد. بنابراین , این تحقیق به بررسی این موضوع میپردازد که آیا میزان تجربه ی مدرسین تفاوتی در نوع و تعداد تکنیک های توجه موردی و مقطعی به نکات زبانی, در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی ایجاد میکند یا خیر. همچنین , در این پژوهش توزیع تکنیکها بین دو سطح مختلف,مقدماتی و پیش متوسط, مورد بررسی قرار گرفته است. شش مدرس(سه مدرس با تجربه و سه مدرس کم تجربه ) در این تحقیق شرکت کردند. سی و شش کلاس ( شش کلاس از هر مدرس) به صورت صوتی ضبط شد و سپس داده ها برگردانده,کدگزاری و در آخر با استفاده از آزمون (chi-square ) و آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند که مدرسین کم تجربه در مقایسه با مدرسین با تجربه از تعداد تکنیک های بیشتری برای توجه به نکات زبانی بهره گرفته اند. همچنین در رابطه با سطح توانش زبانی, مشخص شد که هر دو گروه مدرسین در سطح پیش متوسط از تکنیک های بیشتری نسبت به سطح مقدماتی استفاده کرده اند. نتایج همچنین نشان دادند که مدرسین با تجربه از لحاظ نوع تکنیک ها نیز از مدرسین کم تجربه متفاوت بودند. این یافته ها میتواند در امر تربیت مدرسین مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش درک شنیداری زبان آموز در دو سطح مبتدی و متوسط
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    نگاره اسکندانی     فرهمن فرخی

چکیده: پژوهش های انجام شده بیانگر این مطلب هستند که مهارت درک شنیداری قابل تدریس می باشد. در روشهای تدریس رایج، به جای تدریس مهارت شنیداری، این مهارت صرفآ مورد آزمون قرار می گیرد.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش درک شنیداری زبان آموز در دو سطح مبتدی و متوسط می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو پیش آزمون برای تعیین سطح مبتدی و متوسط،دو گروه همگن از زبان آموزان در دو سطح انتخاب شدند.هر گروه متشکل از40 زبان آموز در گروه سنی15 تا 27 بود.گروه مبتدی و متوسط هر کدام به دو گروه آزمایشی وگروه کنترل تقسیم شدند. راهبرد شنیداری مدل مندلسون در طول 8 جلسه آموزشی به زبان آموزان گروه آزمایشی آموزش داده شد. سپس زبان آموزان هر 4 گروه در یک پس آزمون شنیداری شرکت کردند. برای تعیین تاثیر آموزش راهبرد شنیداری بر گروه آزمایش از آزمون تحلیل واریانس چند راهه آنووا استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد آموزش راهبرد شنیداری تاثیر متفاوتی در دو سطح مبتدی و متوسط داشته است.تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش شنیداری زبان آموز در سطح مبتدی تاثیر چندانی نداشته در حالیکه تاثیراین روش تدریس بر کنش شنیداری زبان آموز در سطح متوسط چشمگیر بوده است.نتایج حاصل از این پژوهش می تواند حاوی نکات آموزشی برای معلمان در زمینه تاثیر آموزش راهبردهای شنیداری باشد.

تا ثیر پیچیدگی طرح داستان و سطح مهارت زبانی بر کنش شفاهی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
    صدیقه حق جو     پرویز آژیده

تحقیق حاضر بر آن است تا ت? ثیر پیچیدگی طرح داستان و سطح مهارت زبانی زبان آموزان را بر روی کنش شفاهی آنها از لحاظ پیچیدگی کلام، صحت دستوری و روانی گفتار بررسی کند. چهل و دو زبان آموز انگلیسی (?? دخترو ? پسر)، در دو سطح متوسط و پیشرفته، که در گروه سنی ??-?? سال قرار داشتند، به صورت اتفاقی انتخاب شدند. هر زبان آموز، دو داستان متفاوت (با رویدادهای پیش زمینه و بدون رویدادهای پیش زمینه) را بر اساس تصاویر کارتونی تعریف کردند. هر تصویر کارتونی، یکی پس از دیگری، به زبان آموزان داده شد. زبان آموزان به مدت ? دقیقه فرصت داشتند تا به هر تصویر نگاه کرده و عملکرد و پاسخ خود را برنامه ریزی کنند. بعد از آن، به مدت ?-? دقیقه به آنها فرصت داده شد تا هر داستان را بازگویی کنند که در طی این مدت،عملکرد زبانی آنها ضبط شد. داده های ضبط شده از روی نوار پیاده شدند؛ آن گاه پیچیدگی کلام، صحت دستوری و روانی گفتار زبان آموزان محاسبه گردید؛ سپس داده های خام وارد ssps شدند و با به کار گیری روش های آماری آزمون t وابسته و مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که پیچیدگی کلام زبان آموزان با پیچیدگی طرح داستان رابطه مستقیم دارد. یعنی وقتی زبان آموزان داستانی را بازگویی می کنند که هم رویدادهای پیش زمینه و هم رویدادهای پس زمینه دارد، پیچیدگی کلام آنها از لحاظ نحوی افزایش می یابد. افزایش پیچیدگی طرح داستان همچنین موجب افزایش روانی گفتار زبان آموزان سطح پیشرفته می گردد. اما همین عامل هیچ ت? ثیر مثبت معناداری برروی صحت دستوری ندارد. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که زبان آموزان سطح پیشرفته، به هنگام اجرای فعالیت ها، نسبت به زبان آموزان سطح متوسط نتایج بهتری را از لحاظ پیچیدگی کلام، صحت دستوری و روانی گفتار کسب کردند. نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان می دهد که تعا مل پیچیدگی طرح داستان و سطح مهارت زبانی ت? ثیری بر روی کنش شفاهی از لحاظ پیچیدگی کلام، صحت دستوری و روانی گفتارندارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در حوزه های تهیه و تدوین مطالب درسی، آموزش زبان و آزمون سازی مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر تمرکز برساختار تمهید شده بر صحت کلامی زبان آموزان ایرانی از طریق باز گوئی داستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
    محمد حسن چهر آزاد     فرهمن فرخی

: یکی از محدودیت های روش های تدریس ارتباطی تاکید بر روانی کلام و نادیده گرفتن صحت ساختار کلامی فراگیران است که منجر به ایجاد خطا های ساختاری در کلام آنها شده است. این مشکل در موسسه های آموزش زبانی که بر اساس تدریس متمرکزبرمعنا استوار هستند ملموس تر است . هدف این پایان نامه مطالعه تاثیر تمرکز بر ساختارتمهید شده بر صحت کلامی زبان آموزان وبر دانش صریح آنها در مورد زمان گذشته ساده بود. بدین منظور 3 کلاس بطور تصادفی بترتیب بعنوان گروه های کنترل (تعداد = 17)، تمرکز ضمنی بر ساختارآنی (تعداد = 19) و تمرکزصریح بر ساختاتر متاخر (تعداد = 21) انتخاب شدند. همه گروه ها 6 جلسه در فعالیت بازگویی داستان شرکت کردند.آنها همچنین به سوالات کتبی مرتبط با زمان گذشته ساده که در3 زمان مختلف و بترتیب 1 جلسه قبل از شروع تحقیق، 1 جلسه بعد از پایان تحقیق و ا ماه بعد از پایان تحقیق به آنها ارائه شد پاسخ دادند. در طول 6 جلسه تحقیق، تمامی زبان آموزان این 3 گروه داستان را در کلاس ودر محدوده زمانی 4 دقیقه ای خوانده ، خلاصه کرده و بعد از اتمام این زمان و بطور انفرادی خلاصه داستان را به کلاس بازگوئی می کردند. در گروه کنترل زبان آموزان هیچگونه پس خورانی مبنی بر خطای گفتاری دربکار گیری زمان گذشته دریافت نکردند. در گروه تمرکز ضمنی بر ساختارآنی ، خطاهای زبان آموزان بطور آنی و ضمنی توسط محقق تصحیح می شد. در گروه تمرکز صریح بر ساختار متاخر، به خطا ها بعد ازاتمام بازگوئی داستان توسط هر فرد و بطور صریح پرداخته می شد. بعد از بکار گیری آمار توصیفی و استنباطی مشخص شد که از نظر صحت کلامی و دانش صریح زمان گذشته ساده زبان آموزان گروه های 2 و 3، تمرکزضمنی بر ساختار آنی و تمرکزصریح بر ساختارمتاخر، از گروه کنترل،بدون دریافت پساخوران، در جلسه 6 بازگوئی داستان ودر آزمون کتبی که ا ماه بعد از اتمام تحقیق ارائه شده بود پیشی گرفتند. یافته های تحقیق حاضر می تواند در تقویت صحت کلامی و دانش صریح زمان گدشته ساده فراگیرانی که بر اساس روش های تدریس ارتباطی آموزش می بینند موثر باشد.

: درگیر نمودن خواننده از سوی نویسنده در مقالات علمی : بررسی مقابله ای مقالات علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی در حوزه ی زبانشناسی کاربردی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
    حسن طرلانی     علی اکبر انصارین

درگیر نمودن خواننده یا وارد کردن آنها در متن نوشتار اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته است. برای اینکه تعامل موفقی بین خواننده و نویسنده برقرار شود خواننده باید نقش های فعال و ساختاری داشته باشد بخاطر اینکه نوشتار یک تعامل دو طرفه است. از ابزارهای صریح برای نشان دادن حضور خواننده در متن استفاده از نشانگرهای درگیر نمودن خواننده می باشد. تعدادی مطالعات بین رشته ای حضور خواننده در متن های مختلف را بررسی کرده است. با این حال فقط یک مطالعه ی تطبیقی حضور خواننده در متن هایی که درزبانهای مختلف نوشته شده اند را، مورد بررسی قرار داده است. هیچ مطالعه تطبیقی حضور خواننده در متن های که توسط نویسنده گان بومی انگلیسی و فارسی زبان نوشته شده است، مورد مطالعه قرار نداده است. با استفاده از شصت مقاله در حوزه ی زبانشناسی کاربردی که بیست تای آن به زبان انگلیسی توسط نویسنده گان بومی انگلیسی زبان ، بیست تای آن به زبان انگلیسی توسط نویسنده گان بومی فارسی زبان و بیست تای آن به زبان فارسی توسط نویسنده گان بومی فارسی زبان نوشته شده اند، مقاله حاضر می کوشد استفاده از نشانگرهای درگیرکردن خواننده را دراین مقالات تحقیقی بررسی کند. مدل تعاملی هایلند (2005) به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جهت بررسی نوع و تعداد نشانگرهای درگیرکردن خواننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تست های مستقل تی تست تفاوت های معناداری درنوع و فراوانی استفاده ازاین نشانگرها را نشان داد. همچنین تفاوت های معناداری در توزیع جزء به جزء این نشانگرها مشاهده شد. نتایج برآمده از این تحقیق می تواند مورد استفاده نویسنده گان فارسی و انگلیسی تازه کارقرار گیرد.

تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز و غیر متمرکز برصحت دستوری زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
    سیمین ستارپور     فرهمن فرخی

building on previous studies on the effectiveness of different types of written corrective feedback, the present study aimed at investigating whether direct focused corrective feedback and direct unfocused corrective feedback produced a