× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effect of task complexity on efl learners’ written task performance in terms of accuracy and complexity

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : آرزو یوسف زاده

استاد راهنما : فرهمن فرخی علی اکبر انصارین

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : پیچیدگی- برنامه ریزی ضمنی-

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام دادند. در جلسه اول، تکلیف ساده را (در زمان حال) انجام دادندو بعداز دو هفته فاصله در جلسه دوم شرکت کنندگان تکلیف پیچیده را (در زمان گذشته )انجام دادند. در حالی که اعضای گروه کنترل، فقط یک تکلیف (بدون در نظر گرفتن زمان خاص) انجام دادند. اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش میزان پیچیدگی و صحت بر اساس تست های anova و t-test بررسی آماری شدند. نتایج تحقیق، نشان داد که بالا بردن میزان پیچیدگی بر دقت و صحت در تکلیف پیچیده موثر واقع شده است. در حالی که بالا بر دن میزان پیچیدگی بر پیچیدگی عملکرد آنها در تکلیف پیچیده تاثیر چندانی نداشت. امید است که نتایج بدست آمده از این مطالعه ی تحقیقی بتواند ایده ی جدیدی برای معلمان زبان انگلیسی جهت تدریس بهتر و مفید تر در کلاس و نیز برای طراحان مواد آموزشی در تنظیم مطالب درسی ارایه نماید.

منابع مشابه

this study examined the effects of task complexity on written narrative production under different task complexity conditions by efl learners at different proficiency levels. task complexity was manipulated along robinson’s (2001b) proposed task complexity dimension of here-and-now (simple) vs. there-and-then (complex) in. accordingly, three specific measures of the written narratives were targ...

This study examined the effects of task complexity on written narrative production under different task complexity conditions by EFL learners at different proficiency levels. Task complexity was manipulated along Robinson’s (2001b) proposed task complexity dimension of Here-and-Now (simple) vs. There-and-Then (complex) in. Accordingly, three specific measures of the written narratives were targ...

Recently tasks, as the basic units of syllabi, and the cognitive complexity, as the criterion for sequencing them, have caught many second language researchers’ attention. This study sought to explore the effect of utilizing the cognitively simple and complex tasks on high- and low-proficient EFL Iranian writers’ linguistic performance, i.e., fluency, accuracy, lexical complexity, and structura...

Different methods of language teaching have tried to help EFL learners to develop good language skills based on their various perspectives. Research findings have underscored the effect of using task types in promoting language skills in terms of accuracy in written discourse. Therefore, this study set out to investigate whether there is an evidence of correct use of simple past tense (Accuracy...

abstract this quasi-experimental study was aimed at examining the impact of storyline complexity on the grammatical accuracy and complexity of advanced and intermediate efl learners. a total of 65 advanced and intermediate efl learners were selected from iran language institute (ili). an intact group including 35 intermediate participants and another intact group with 30 advanced participants ...

one of the major criticisms leveled at task-based language teaching (tblt), despite its countless merits, is developing fluency at the cost of accuracy. the post-task stage affords a number of options to counteract this downside through task repetition and task recycling. these two options are considered to positively affect learners' oral performance in terms of fluency, accuracy, and complexi...