نام پژوهشگر: علی اکبر انصارین

تاثیراستفاده از عبارتهای پیش ساخته در روانی کلام درزبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان بیگانه فرا می گیرند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  عسگر محمودی حمید آباد   فرهمند فرخی

این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از عبارتهای پیش ساخته در ایجاد روانی کلام در زبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان بیگانه فرا می گیرند صورت گرفت. بیش از 500 جمله سوالی همراه با بیش از 2000 جواب برای آنها از دو گروه کتاب آموزشی معتبر به نام های starter و headway 1 تا درس 8 و intro و interchange 1 تا درس 8 استخراج شد. سپس این جمله ها در کلاس تحت مطالعه به شکل عبارت های آماده با استفاده از روش lexical approach به زبان آموزان ارائه شد . در این مطالعه برای جلوگیری از یکنواختی، متون کوتاه انگلیسی همراه با فیلم های کوتاه نیز مورد استفاده قرار گرفت. از سوی دیگر تدریس در کلاس کنترل مبتنی بر استفاده از کتابهای آموزشی و شامل تمام مهارتها بود. در پایان ترم دوم مهارت گفتاری زبان آموزان در هر دو گروه تحت مطالعه و کنترل مقایسه شد. این مقایسه شامل میانگین تعداد هجاهای ادا شده، تعداد کل کلمات ادا شده، تعداد کلمات متفاوت ادا شده، تعداد دفعات صحبت در فاصله زمانی تعیین شده و همچنین تعداد مکث های زبان آموزان بود. زبان آموزانی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند همگی مونث و مبتدی بودند. سن زبان آموزان بین 14 تا 24 سال متغیر بود. 43 زبان آموز به طور تصادفی به دو گروه 21 و 22 نفری تقسیم شدند. تصمیم در مورد اینکه کدام گروه برای مطالعه و کدام گروه به عنوان گروه کنترل مورد استفاده قرار گیرد نیز به طور تصادفی اتخاذ شد. نتایج به دست آمده از شمارش معمولی و independent t-test حاصل از برنامه آماری spss همگی حاکی از یاد گیری بهتر در گروه مورد مطالعه می باشد. این نتایج نشان داد که تفاوتهای مشاهده شده با ضریب احتمال 05/0 دارای معنی بوده و نظریه اولیه را تائید می نمایند.

تاثیرات متفاوت روشهای تدریس بعنوان تابعی از پیچیدگیهای ساختاری زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
  بهنام آراسته عباس آباد   علی اکبر انصارین

چکیده: بیش از سه دهه تحقیق درحوزه تدریس ساختارهای زبان اهمیت و ضرورت توجه به ساختار را تصدیق می کند. اخیرا محققان درصدد یافتن موثرترین روش تدریس در یادگیری زبان هستند و در این راستا رابطه های پیچیده بین متغیرهای مختلف در تدریس زبان دوم را مورد بررسی قرار می دهند. این تحقیق تاثیرات متفاوت تدریس به روشهای تدریس صریح، آگاهی انگیزی ساختاری و داده های قابل درک را در یادگیری یک ساختار پیچیده انگلیسی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، یک آزمون تشخیص درستی ساختارمورد نظرازدانشجویان دانشگاه تبریزدر کلاسهای زبان انگلیسی عمومی با سطح متوسط گرفته شد. شصت زبان آموز بزرگسال براساس آزمون داده شده انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. مواد درسی مستقلی برای هر سه گروه تهیه شد. پس از آزمایش مواد و روشهای تدریس بر روی گروههای مشابه، ساختار پیچیده انتخاب شده درهر گروه با روشهای (explicit instruction)، (cr task) و (comprehensible input) تدریس شدند. در مواد درسی تهیه شده برای گروه سوم که گروه کنترل نام داشت ساختار مورد نظر بطور صریح و مستقیم تدریس نشد بلکه به زبان آموزان متن هایی داده شد که برای درک مطلب آنها را مطالعه کردند. پس از تدریس ساختار با روشهای انتخاب شده درگروههای مستقل، آزمون تشخیص درستی ساختار برای دومین باراززبان آموزان بعمل آمد. تی تست (t-test) و تحلیل یک طرفه واریانس (anova) برای تحلیل نتایج تدریس در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. تی تست نشان داد که هر دو روش (explicit instruction) و ( cr task) آگاهی زبان آموزان را بطور معنی دار در ساختار انتخاب شده افزایش داده است. همچنین، مقایسه نتایج گروهها نشان داد که هر دو روش (explicit instruction) و ( cr task) بطور معنی داری موثرتر از گروه کنترل اطلاعات زبان آموزان را در ساختار انتخاب شده افزایش دادند.

تاثیر برنامه ریزی و خود کار آمدی بر روی کنش نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
  رقیه نریمان جهان   مسعود رحیم پور

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در حوزه های بررسی تهیه و تدوین مطالب درسی، آموزش زبان، آزمون سازی و ارگان های تربیت معلم مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش درک شنیداری زبان آموز در دو سطح مبتدی و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
  نگاره اسکندانی   فرهمن فرخی

چکیده: پژوهش های انجام شده بیانگر این مطلب هستند که مهارت درک شنیداری قابل تدریس می باشد. در روشهای تدریس رایج، به جای تدریس مهارت شنیداری، این مهارت صرفآ مورد آزمون قرار می گیرد.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش درک شنیداری زبان آموز در دو سطح مبتدی و متوسط می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو پیش آزمون برای تعیین سطح مبتدی و متوسط،دو گروه همگن از زبان آموزان در دو سطح انتخاب شدند.هر گروه متشکل از40 زبان آموز در گروه سنی15 تا 27 بود.گروه مبتدی و متوسط هر کدام به دو گروه آزمایشی وگروه کنترل تقسیم شدند. راهبرد شنیداری مدل مندلسون در طول 8 جلسه آموزشی به زبان آموزان گروه آزمایشی آموزش داده شد. سپس زبان آموزان هر 4 گروه در یک پس آزمون شنیداری شرکت کردند. برای تعیین تاثیر آموزش راهبرد شنیداری بر گروه آزمایش از آزمون تحلیل واریانس چند راهه آنووا استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد آموزش راهبرد شنیداری تاثیر متفاوتی در دو سطح مبتدی و متوسط داشته است.تدریس راهبرد شنیداری مدل مندلسون بر کنش شنیداری زبان آموز در سطح مبتدی تاثیر چندانی نداشته در حالیکه تاثیراین روش تدریس بر کنش شنیداری زبان آموز در سطح متوسط چشمگیر بوده است.نتایج حاصل از این پژوهش می تواند حاوی نکات آموزشی برای معلمان در زمینه تاثیر آموزش راهبردهای شنیداری باشد.

آموزش صریح و غیرصریح واجهای انگلیسی و توانایی زبان آموزان مبتدی در تمییز واجهای زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  حامد امینی آذر هریس   علی اکبر انصارین

گرچه در حوزه تاکید بر ساختار توجه وافری به نحو و لغات زبان شده است? اما آواشناسی زبان در تدریس زبان خارجی و تحقیق در مورد آن مورد غفلت واقع شده است. این پایان نامه در صدد پر کردن خلا ذکر شده در پیشینه تحقیق روش تدریس زبان انگیسی می باشد. تمییز آوایی بخشی از قابلیت آوایی زبان آموزان است. بنابر این? هدف این مطالعه کاوش در تاثیرات آموزش صریح و غیرصریح واجهای انگلیسی در بهبود توانایی زبان آموزان مبتدی در تمییز واجهای زبان انگلیسی می باشد. برای انجام این مطالعه? 50 زبان آموز مبتدی مرد بصورت تصادفی برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. سپس، این زبان آموزان بصورت تصادفی به دو گروه هم اندازه تقسیم شدند: یک گروه برای آموزش صریح و گروه دیگر برای آموزش غیر صریح. قبل از آموزش واجها، برای حصول اطمینان از هم سطح بودن هر دو گروه در مهارت عمومی زبان انگلیسی، آزمون ket از آنها گرفته شد. همچنین، به منظور کسب اطمینان از هم سطح بودن دو گروه در توانایی تمییز واجها، پیش تست (pre-test) توانایی تمییز واجها از آنها گرفته شد. نتایج این دو آزمون توسط تی تست (t-test) تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که هر دو گروه در مهارت عمومی زبان انگلیسی و مهارت تمییز واجها هم سطح و هماهنگ هستند. در آموزش صریح، به شرکت کنندگان در تحقیق نحوه تلفظ هر یک از واجهای فوق الذکر توضیح و نشان داده شد. در آموزش غیرصریح، از شرکت کنندگان در تحقیق تنها خواسته شد تا کلماتی که حاوی واجهای یاد شده بودند را بدون معطوف کردن توجه آنها به کیفیت تلفظ واجها تکرار نمایند. پس از آموزش واجها، از هر دو گروه پس تست (post-test) توانایی واجها گرفته شد. نتایج پیش و پس تست توسط تی تست مستقل (independent t-test)، تی تست جفتی (paired t-test)، و تحلیل دوطرفه واریانس (anova) مورد تحلیل آماری قراری گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گرچه هم آموزش صریح و هم غیرصریح واجهای انگلیسی تاثیر چشمگیری در بهبود توانایی تمییز آوایی زبان آموزان داشت، آموزش صریح واجها، از لحاظ آماری تاثیر مثبت تر و چشمگیرتری نسبت به آموزش غیرصریح واجها در افزایش توانایی تمییز واجهای زبان انگلیسی در شرکت کنندگان داشت.

: درگیر نمودن خواننده از سوی نویسنده در مقالات علمی : بررسی مقابله ای مقالات علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی در حوزه ی زبانشناسی کاربردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  حسن طرلانی   علی اکبر انصارین

درگیر نمودن خواننده یا وارد کردن آنها در متن نوشتار اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته است. برای اینکه تعامل موفقی بین خواننده و نویسنده برقرار شود خواننده باید نقش های فعال و ساختاری داشته باشد بخاطر اینکه نوشتار یک تعامل دو طرفه است. از ابزارهای صریح برای نشان دادن حضور خواننده در متن استفاده از نشانگرهای درگیر نمودن خواننده می باشد. تعدادی مطالعات بین رشته ای حضور خواننده در متن های مختلف را بررسی کرده است. با این حال فقط یک مطالعه ی تطبیقی حضور خواننده در متن هایی که درزبانهای مختلف نوشته شده اند را، مورد بررسی قرار داده است. هیچ مطالعه تطبیقی حضور خواننده در متن های که توسط نویسنده گان بومی انگلیسی و فارسی زبان نوشته شده است، مورد مطالعه قرار نداده است. با استفاده از شصت مقاله در حوزه ی زبانشناسی کاربردی که بیست تای آن به زبان انگلیسی توسط نویسنده گان بومی انگلیسی زبان ، بیست تای آن به زبان انگلیسی توسط نویسنده گان بومی فارسی زبان و بیست تای آن به زبان فارسی توسط نویسنده گان بومی فارسی زبان نوشته شده اند، مقاله حاضر می کوشد استفاده از نشانگرهای درگیرکردن خواننده را دراین مقالات تحقیقی بررسی کند. مدل تعاملی هایلند (2005) به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جهت بررسی نوع و تعداد نشانگرهای درگیرکردن خواننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تست های مستقل تی تست تفاوت های معناداری درنوع و فراوانی استفاده ازاین نشانگرها را نشان داد. همچنین تفاوت های معناداری در توزیع جزء به جزء این نشانگرها مشاهده شد. نتایج برآمده از این تحقیق می تواند مورد استفاده نویسنده گان فارسی و انگلیسی تازه کارقرار گیرد.

بررسی فعالیت های خواندن با هدف نگارش و فعالیت های صرف نگارشی بر نحوه نگارش زبان اموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  فریبا اعلایی اسفنجانی   علی اکبر انصارین

چکیده این مطالعه تاثیرات فعالیت های خواندن با هدف نگارش و فعالیت های صرف نگارشی را بر نحوه نگارش زبان آموزان ایرانی بررسی میکند.به همین منظور پنجاه و دو نفر از دانشجویان سال دوم رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز در یک گروه انتخاب شدند.به آنها دو فعالیت خواندن با هدف نگارش و دو فعالیت صرف نگارشی داده شد.سپس پرسش نامه ای حاوی بیست پرسش در مورد نظرات آنها نسبت به فعالیت خواندن با هدف نگارش داده شد.به نوشته های آنها نمره داده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تی و تحلیل همبستگی بکار گرفته شدند.پرسش های پرسشنامه نیز تجزیه و تحلیل شدند.نتایج مطالعه نشان دادند که تفاوت بین فعالیت های خواندن با هدف نگارش و فعالیت های صرف نگارشی معنادار بود.فعالیت های خواندن با هدف نگارش نمرات بالاتری را به خود اختصاص دادند.به علاوه تحلیل همبستگی نشان داد که هر دو فعالیت صرف نگارشی و خواندن با هدف نگارش به طور معناداری با هم ارتباط دارند. نتایج نشان میدهند که بین دو فعالیت خواندن با هدف نگارش تفاوت معناداری نبود. هر دو فعالیت خواندن با هدف نگارش توصیفی و استدلالی تاثیر یکسانی بر نحوه نگارش زبان آموزان داشتند.همچنین تحلیل پرسشنامه نشان داد که اکثر زبان اموزان فعالیت های خواندن با هدف نگارش را ترجیح میدهند. بنابر یافته های این مطالعه کاربرد فعالیت های خواندن با هدف نگارش در ارزیابی نگارش زبان آموزان به نفع زبان آموزان بود.نتایج این مطالعه ممکن است در سیستم ارزیابی نگارش زبان آموزان ایرانی کاربرد داشته باشد

تاثیرات آموزش پردازشی محور و آموزش معنی و تولید محور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  صنم محموداصل   فرهمن فرخی

چکیده: شواهد زیادی تاثیرات مثبت آموزش پردازشی محور را به عنوان یک آموزش داده محور در زمینه یادگیری ساختارهای زبانی آشکار می سازد. برخی از پژوهشگران علاوه بر ارائه این شواهد بیان داشته اند که در یادگیری ساختارهای زبانی نیازی به تولید ساختار موردنظر توسط زبان آموز نیست. بنابراین، هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات آموزش پردازشی محور در مقایسه با آموزش معنی و تولید محور در یادگیری ساختارهای ربطی و نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی می باشد. در این پژوهش زبان آموزان در سه گروه پردازشی محور، معنی و تولید محور و کنترل شرکت داشتند. دو گروه آزمایشی پس از دریافت اطلاعات یکسان در مورد ساختارهای زبانی مد نظر، بسته به نوع آموزش خود توسط فعالیتهای داده محور و معنی و تولید محور تمرین داده شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نمرات دو گروه آزمایشی پردازشی محور ومعنی و تولید محوربه طور معناداری از نمرات گروه کنترل بیشتر می باشد. همچنین عملکرد گروه معنی و تولید محور در فعالیتهای معنا محور تولیدی در سطح جمله به طور معناداری بهتر از عملکرد گروه پردازشی محور می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که آموزش معنی و تولید محور همپای آموزش پردازشی محور در پیشرفت زبانی زبان آموزان موثر می باشد. به علاوه نتایج حاصل از لحاظ آموزشی موید این نکته است که انجام فعالیتهای معنی و تولید محور نیز به اندازه فعالیتهای داده محور در یادگیری ساختارهای زبانی موثر میباشد.

مشارکت دادن خواننده به عنوان شاخص تعامل در نوشتار متون علمی توسط نویسندگان زن و مرد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  پریا بهمنی اسکویی   علی اکبر انصارین

امروزه مشارکت دادن خواننده در نوشتار متون علمی مورد اهمیت گسترده ای واقع شده است. نوشته های علمی به تدریج کلام بی طرفانه و غیرشخصی خود را از دست داده و به عنوان تلاشی متقاعد کننده شامل تعامل بین نویسنده و خواننده در نظر گرفته می شوند . نوشته های علمی با به بکارگیری زبان به روابط اجتماعی شکل داده و استدلال متقاعد کننده ای را فراهم می سازند. در نوشته های علمی شکل گیری هویت توسط عوامل مختلف اجتماعی و علمی محدود می شود چنانچه نویسندگان از تجربه های شخصی خود در متون استفاده می کنند. یکی از این عوامل مسأله جنسیت می باشد. علیرغم اهمیت این موضوع، تحقیقات زیادی راجع به جنسیت در متون علمی صورت نگرفته است. در این مطالعه با تمرکز بر روی ابزارهای مشارکت دادن خواننده، به بررسی تعامل علمی میان نویسندگان مرد و زن در 120 مقاله پژوهشی در زمینه های زبانشناسی کاربردی، روانشناسی، جامعه شناسی و آموزش پرداخته می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که هیچ رابطه ای میان جنسیت نویسندگان و شیوه بکارگیری زبان (ابزارهای مشارکت دادن خواننده) وجود ندارد. علاوه بر این، هیچ تفاوت قابل توجهی میان نویسندگان مرد در بکارگیری این ابزارها مشاهده نشد. در حالیکه نویسندگان زن در استفاده از این ابزارها از الگوی یکسانی پیروی نمی کنند. با وجود اینکه متغیر جنسیت هیچ تأثیری بر روی بکارگیری ابزارهای مشارکت دادن خواننده ندارد، استفاده از این ابزارها در رشته های مختلف یکسان نمی باشد. بنابر این شیوه بکارگیری زبان توسط نویسندگان مرد و زن تحت تأثیر جنسیت آنها نمی باشد بلکه این موقعیت های خاص اجتماعی و گفتمان های میان رشته ای است که می تواند در شیوه بکارگیری زبان موثر باشد .

language learning strategies and vocabulary size of iranian efl learners
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  سیمین زینالی   علی اکبر انصارین

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental factor is the amount of vocabulary an individual possesses. therefore, vocabulary forms the meaningful part of any language (mccarthy, 1988; as cited in hamzah, kafipour, & kumar abdullah, 2009). vocabulary is the group of words that a person or a group of people knows how to use. your vocabulary is all the words you know and use regularly. vocabulary is a group or stock of words used in a particular way by a certain group of people regarding their language. it is important and it is vital to communicate with others and understand what one is reading. it is obvious that information, which is known as a language-based activity, is fundamentally and profoundly dependent on vocabulary knowledge. learners must have access to the meanings of words that teachers, their surrogates, other adults, books or films use to guide them into contemplating known concepts in novel ways in order to learn something new. second language (l2) acquisition depends crucially on the development of a strong vocabulary. in second language acquisition (sla), a sub-discipline known as second language vocabulary acquisition (slva), researchers have focused their attention on the need for second language learners to optimize their vocabulary knowledge (singleton, 1999; schmitt, 2000). over the years, estimates of student vocabulary size have varied greatly, hindered in part by issues such as the types of vocabularies being considered (e.g., receptive/ productive or oral/print). it is evident that vocabulary is indispensable for successful communication in any language. the question is addressed which specific part of the target lexicon should be presented to language learners at what stage and it is followed by a short summary of how word knowledge has been defined in the sla literature. consequently, the focus of attention changed from acquisition to vocabulary assessment. the familiarity of learners with learning strategies has been emphasized as a facilitating factor in the process of language learning. besides, as regards second or foreign language learning, many researchers have been done in order to deal with language learning strategies (lls).these researches had a feasible goal, was the identification of the ways of enhancing the language learner to become more self-directed, resourceful, effective, and flexible in their learning. consequently, the invaluable importance of learning strategies has been emphasized as a rudimentary factor in order to overcome the difficulties of l2 learning (omalley & chamott, 1990; weinstein et al, 2000; hall, 2000). moreover, the acquisition of vocabulary has been emphasized in the second language pedagogy and research. consequently, the neglected concept of vocabulary has been shifted to the position of some significance. as well as the familiarity of language learning skills, the development of vocabulary knowledge has been emphasized as a fundamental factor in order to deal with all learning processes. learners are encountered with various vocabularies in different texts, so the fear of unknown vocabulary has threatened learners as big hindrance in the process of l2 learning. the appropriate meaning of a word in a given context can be regarded as a dimension of vocabulary knowledge, so its increase raises the vocabulary size of the learner. based on the ideas discussed above, it is crucial to be aware of how learners adopt the strategies effectively with vocabulary size. thus, the principal focus of present study is to examine which language learning strategies are effective for the learners’ use and how the usefulness of vocabulary size is linked in order to help teachers to design lesson plan and to construct feasible instructions so that effectively support learners’ competence in english language. 3. method participants the present study was conducted at zoha english language center. a total of 150 efl learners, 47 males and 143 females, within the age range of 15 - 32 participated in the study. all participants were from interchange intro level up to toefl level. these learners were considered as consistent learners of the center. they were involved in an english language program at zoha center during the fall 2011 semester. table 1 characteristics of the participants number of the participants 150 age range 15-32 general english proficiency level elementary, intermediate, advanced sex females& males instrument an already determined standard placement test of oxford university and cambridge university (2001, version 1) was used to divide the participants into elementary, intermediate, and advance proficiency levels. this instrument included 60 multiple-choice question, cloze comprehension passage, vocabulary, and grammar sections. another instrument, which was applied in the present study, was the strategy inventory learning (sill, version 7).besides, some background information questions about the learners’ age, gender, name, and proficiency levels were included. the sill was used to ascertain the frequency of students’ uses of language learning strategies. regarding the content validity of the inventory, oxford and burry- stock (1995) state that the content validity of the instrument was determined by professional judgment and it is found to be very high. although the version sill 7 includes 50 questions and 6 subscales, in the present study due to some infeasibilities ‘only 35 questions and 3 subscales as metacognitive (items 15-23), cognitive(items 1-14), and social/ affective strategies(items 24-35) were included. the following numbers indicates how often the learner uses the strategies. never or almost never true of me = 1 generally not true of me = 2 somewhat true of me = 3 generally true of me = 4 always or almost always true of me = 5 the participants were required to write their answers on a separate answer sheet. having all the answers completed, the values assigned to each item in each section were added. then, they were divided into the number of items in each part. the same procedures were repeated for each section and values ranging between 1 to 5 were obtained. these values demonstrate the profile of a learner. that is, the strategies used by learners and their frequency. due to the high accessibility of sill which was achieved in previous studies such as bobko (2001), and litwin’s (1995) cronbach alpha was .82, so the reliability of the test is acceptable .thus, the test is a reliable instrument to estimate students’ english language strategies. another study was done by other researchers who, proved the accessibility of the sill test by using internal consistency reliability of the sill as .94 based on a 505-person sample (yang, 2010) and .92 based on a 315-person sample (watanabe, 1990). content validity is .99 based on independent raters (oxford &burry-stock, 1995). the second tool, which was used in the present study was schmitts vocabulary learning strategy questionnaire adopted from bennet (2006) with a reliability coefficient of 0.78. another study was done by ozdamar (2002), who used cronbach alpha. according to his findings, the reliability of each item was high (alpha=0.8851). the sill has been translated into several languages such as persian, japanese, spanish, turkish, and chinese. therefore, in the present study, the translated version of sill was used for elementary level learners. in the present study, the vocabulary level test was used to find out the size of vocabulary items. the test was designed by norbert schmitt (2008, version 2). schmitt (2001) wrote three new forms of the test following the original specification by taking fresh samples of words for each level. its utility has been proved for diagnostic vocabulary teaching and has been widely used and validated by different researchers (laufer &nation, 1995; laufer and nation 1999; laufer, 1998; lufer and paribakht, 1998). meara (1996) calles it the nearest thing we have to standard test in vocabulary. vocabulary size testing has been found to be a useful tool in diagnostic or placement exams. it can discriminate between groups of learners (meara, 1996) and aid in admissions (laufer, 2003), as well as help in placing students into appropriate institutional placement levels within a program (laufer & nation, 1999). the format of the test involves word definition matching exercise. although, this test is regarded as a standard practice, it is the words that test takers need to match to the definitions provided. that is, definitions rather than words comprise the test items. this unconventional format was designed in order to involve as little reading as possible while at the same time minimizing chances of guessing correctly (read , 2001). each frequency level of the test consisted of six words and three definitions. testees were required to match target words with their corresponding definitions as demonstrated below: 1 business …..6…part of a house 2 clock …..3…animal with four legs 3 horse ….4…. something used for writing 4 pencil 5 shoe 6 wall as indicated above, there were 3 words to be selected by the students. test-takers need, however, to know 6 words because they should check every word against the definitions in order to make correct matches.

تاثیر فعالیت های پیش از خواندن بر روی درک مطلب زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  علی نکو   محمد علی ترابی

مفهوم یادگیری و آموزش زبان طی چند دهه ی گذشته در نتیجه ی کاربرد نتایج تحقیق انجام شده روی تئوری های زبان، متد های نوین آموزش زبان، یادگیری زبان خارجی یا دوم، تحقیق فراگیری و تفاوت های یادگیری افراد عوض شده است. یکی از مشکلات اساسی که بسیاری از معلمان زبان با آن برخورد می کنند بهبود مهارت خواندن یاد گیرندگان زبان انگلیسی و به دست آوردن علاقه شان در خواندن می باشد. بسیاری از آنها مشکلات خاصی در خواندن انگلیسی دارند چون آنها از روشهای موثر خواندن و فهمیدن یک متن انگلیسی که ممکن است در نگرشهایشان نسبت به خواندن انگلیسی اثر کنند آگاهی علمی ندارند. چون خواندن به عنوان یک مهارت و هدف با ارزش در کلاس زبان می باشد و از سوی دیگر چون نقش خیلی مهمی در یادگیری زبان بازی می کند و یک منبع خوب اطلاعات است، لذا به کارگیری متد های آموزشی مهم در کلاس های زبان، امر منطقی است. با پذیرفتن دانش قبلی به عنوان یک ضرورت،اهمیت فعالیت های پیش از خواندن راجهت رمز گشایی متن توسط دانش قبلی باید بپذیریم. این پژوهش به بررسی اثرات فعالیت های پیش از خواندن روی درک مطلب خواندن یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت های پیش از خواندن روی درک مطلب خواندن یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی و به ویژه بررسی این موضوع هست که آیا این فعالیت ها می توانند تأثیر رضایت بخشی در بهبود درک مطلب خواندن یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی داشته باشند یا تکنیک های تکمیلی دیگری مورد نیاز است. بنابراین قصد داریم اساساً اثرات فعالیت های پیش از خواندن را روی درک مطلب خواندن جستجو کنیم. هدف این فعالیت ها توسعه ی یک خودآگاهی بهتر از ارتباط بین معنی خواننده و معنی نویسنده است، و نیز کمک به خوانندگان می باشد تا دیدگاه ها و انتظارات معلم را بطور کامل بفهمند. اهداف استفاده از فعالیت های پیش از خواندن فعال کردن دانش دانش آموز نسبت به موضوع، مهیا کردن هر نوع آمادگی زبانی که ممکن است جهت کنار آمدن با متن لازم باشد و در نهایت بر ایجاد انگیزش کافی در یادگیرندگان است تا بخواهند متن را با صحت و دقت و همراه با فهم کامل بخوانند. بدین منظور 40 یادگیرنده زبان انگلیسی از دو کلاس سطح متوسط آموزشگاه زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. بعد از گرفتن امتحان اولیه و کسب اطمینان از همگنی یادگیرندگان، هر کدام از کلاس ها به طور تصادفی به عنوان یک گروه آزمایش و گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمایش، آموزشی را که شامل فعالیت های پیش از خواندن روی تعدادی متن بود دریافت کرد ولی گروه کنترل نه. نتایج به دست آمده از آزمون پس از تجربه فعالیت های پیش از خواندن را به عنوان ابزار سودمندی در بهبود درک مطلب خواندن یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی معرفی می کند، در حالی که پژوهش های بیشتری جهت بررسی تأثیر فعالیت های پیش از خواندن روی درک مطلب خواندن یادگیرندگان زبان انگلیسی، و همین طور استفاده از دیگر تکنیک های تکمیلی در کنار این فعالیت ها لازم به نظر می رسد. در پایان نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در تهیه ی مواد آموزشی مفید و مناسب در آموزش مهارت خواندن مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی درک و استفاده مدرسان زبان انگلیسی از علایم ارتباط عیر زبانی در کلاس های آموزش زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  محمد حصبایی   علی اکبر انصارین

در این رساله،عملکرد معلمان زبان انگلیسی با درکشان نسبت به علایم ارتباط غیر زبانی مورد مقایسه واقع شده است. از پرسشنامه برای اطلاع از نظریات و درک معلمان و از مشاهده برای بررسی عملکرد واقعی آنها در کلاسهایشان استفاده شده است. برای اینکار، چهار معلم زبان مورد بررسی قرار گرفتند و 2 جلسه متوالی از عملکردشان ضبط و کد گذاری شد. سپس، پرسشنامه ای برای دریافت اطلاعات در مورد نظریات معلمان نسبت به زبان بدن به معلمان ارایه شد. داده های حاصل از پرسشنامه با داده های مرحله مشاهده مرود مقایسه قرار گرفتند و این نتیجه گیری حاصل شد که معلمان در حدود 50% از عملکرد زبان بدن خودشان آگاهی دارند و این موضوع باید در دوره های تربیت معلم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

بررسی کلمات شکی و مطمئنه درچهار رشته در بین دوجنس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  میرحبیب ابوالعلایی   علی اکبر انصارین

بررسی استفاده کلمات شکی و مطمئنه توسط دو جنس در رشته زبانشناسی و همچنین تدریس زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تفاوت در بین دو جنس در نوشتن مقاله همیشه عامل اصلی تحقیق بر روی نوشته های رشته های مختلف بوده است، بدین معنا که درنوشتن مقالات رشته های کلمات و ساختارهای مختلفی توسط هردوجنس بکار میرود که قابل تامل بوده و بحث های فرا متنی را بر می انگیزد.در این تحقیق محقق از 120 مقاله از چهار رشته شیمی،زبانشناسی،دندانپزشکی و مکانیک استفاده کرده و سه بخش از این مقالات را که توسط دو جنس (مونث و مذکر) نوشته شده بررسی کرده است. لازم بذکر است تعداد 60 عدد از این مقالات توسط اناث نوشته شده بود و 60 عدد باقی مانده از این مقالات از چهار رشته توسط افراد ذکور نوشته شده بودند که توسط محقق انتخاب و سپس بررسی شدند. نکته پایانی اینکه دراین تحقیق از روش anovaبرای بحث آماری ساتفاده شده است.

the effect of task complexity on efl learners’ written task performance in terms of accuracy and complexity
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  آرزو یوسف زاده   فرهمن فرخی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام دادند. در جلسه اول، تکلیف ساده را (در زمان حال) انجام دادندو بعداز دو هفته فاصله در جلسه دوم شرکت کنندگان تکلیف پیچیده را (در زمان گذشته )انجام دادند. در حالی که اعضای گروه کنترل، فقط یک تکلیف (بدون در نظر گرفتن زمان خاص) انجام دادند. اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش میزان پیچیدگی و صحت بر اساس تست های anova و t-test بررسی آماری شدند. نتایج تحقیق، نشان داد که بالا بردن میزان پیچیدگی بر دقت و صحت در تکلیف پیچیده موثر واقع شده است. در حالی که بالا بر دن میزان پیچیدگی بر پیچیدگی عملکرد آنها در تکلیف پیچیده تاثیر چندانی نداشت. امید است که نتایج بدست آمده از این مطالعه ی تحقیقی بتواند ایده ی جدیدی برای معلمان زبان انگلیسی جهت تدریس بهتر و مفید تر در کلاس و نیز برای طراحان مواد آموزشی در تنظیم مطالب درسی ارایه نماید.

نظرات زبان آموزان ایرانی نسبت به تکالیف و کارکردهای زبان در مقایسه با محتوای فعلی کتب درسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  محسن سعدی خسروشاهی   فرهمن فرخی

بیشتر مطالعاتی که در ایران درزمینه ارزیابی کتاب درسی انجام گرفته نظرات زبان آموزان را نادیده گرفته اند . هدف این تحقیق این بود که نظرات زبان آموزان ایرانی را نسبت به تکالیف و کارکردهای زبان روشن سازد و نظرات آنان را با محتوای فعلی کتب درسی شان مقایسه کند. برای این منظور این تحقیق از طرحی توصیفی و مبتنی بر پرسشنامه بهره جست. پرسشنامه ای دارای چهار قسمت بین 100 دانش اموز سال اول دبیرستان در چهار مدرسه توزیع شد. از هر مدرسه یک کلاس در این تحقیق شرکت کردند. کتاب زبان انگلسی سال اول دبیرستان به دقت از نظر درصد تکالیف و تمارین و کارکردهای مختلف زبان تجزیه و تحلیل شد. سپس نتایج تحلیل پرسشنامه با نتایج تحلیل محتوای کتاب درسی مقایسه شد. مقایسه نشان داد که دانش اموزان عموما تکالیف را ا در یادگیری انگلیسی بسیار موثرتر ارزیابی کردند. بر خلاف ارزیابی آنان تکایف ارتباطی بسیار کمتری در کتاب درسی فعلی ان ها بود. آنان همچنین تدریس کارکردهای زبان را در یادگیری انگلیسی بسیار موثر ارزیابی کردند و قسمت کارکردهای زبان را از این نظر ناموثر ارزیابی نمودند. بررسی دقیق تر مکالمات قسمت کارکردهای زبان معلوم کرد که بازه کارکردهای زبانی که در کتاب درسی تدریس شده اند بسیار محدود است. این یافته ها نشان می دهند که شکاف های عمیقی بین نظرات و ترجیحات زبان اموزان ایرانی و محتوی فعلی کتب درسی آنان وجود دارد. این یافته ها می توانند به هنگام طراحی ویرایش های جدید کتب درسی توسط طراحان کتب درسی به منظور در نظر گرفتن ترجیحات و نظرات زبان آموزان مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی تطبیقی نقض قوانین گرایس در مصاحبه های رسانه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  الناز سیاه چهره   فرهمن فرخی

: هدف این تحقیق بررسی مصاحبه های رسانه ای در چارچوب اصول چهارگانه گرایس میباشد. مصاحبه های رسانه ای در قالب نقش های مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تعریف می شوند و توسط مجموعه ای از هنجارها و قواعد اجتماعی اداره می شوند. ژانر مصاحبه سیاسی با ویژگی های متمایز خود نظیر افراد شرکت کننده در مصاحبه، موضوع مصاحبه و طرز تعامل بین افراد زمینه بالقوه ای را برای اشکال مختلف تعامل بین افراد و درک مفهوم و معنا ایجاد می کند. قالب مصاحبه سیاسی محلی برای نقض قوانین گرایس و ایجاد مفهوم ضمنی بوجود می آورد . بر خلاف مصاحبه های سیاسی، در ژانر تاک شو افراد با نقش های از پیش تعیین شده و قراردادی غالب مصاحبه های سیاسی مواجه نیستند. افراد در ژانر تاک شو با قواعد ساده تری مواجه هستند که در برخی موارد به سمت ژانر گفتار روزمره نزدیک تر می شود و مصاحبه شوندگان آزادی عمل بیشتری در ارایه جزییات زندگی خصوصی خود دارند. برای انجام این بررسی در مرحله اول سه برنامه سیاسی انتخاب شدند و سپس ازهر برنامه سیاسی ده عدد مصاحبه انتخاب شد. برنامه ها به ترتیب از کانال هایcnn وbbc انتخاب شدند. در مرحله بعد مصاحبه های جمع آوری شده در چارچوب اصول گرایس و اصول کمیت، کیفیت، وابستگی، و رفتار مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج آمار توصیفی بیانگر تفاوت بین مصاحبه ها با توجه به نقض اصول توسط مصاحبه شونده ها بود. نتایج نشان داد که مصاحبه شونده ها دربرنامه wolf blitzer ازاصول گرایس در گفتار خود و ایجاد مفاهیم ضمنی، بیشتر بهره برداری کردند. نتایج همچنین نشان داد که برنامه ذکر شده از ویژگی های هر دو ژانر مصاحبه سیاسی و تاک شو بهره می برد. به منظور تایید تفاوت بین مصاحبه ها وبدلیل اینکه داده ها از نوع غیرپارامتری بودند از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد دواصل کمیت و کیفیت دربین مصاحبه ها تفاوت معنی داری دارند. بررسی دو اصل دیگر یعنی اصول وابستگی و رفتار تفاوت چندانی بین مصاحبه ها نشان نداد. نتایج همچنین این فرضیه را که فرمت مصاحبه برنامه wolf blitzer آمیزه ای از دو برنامه سیاسی دیگر است تقویت کرد. اصول گرایس و درک چگونگی عملکرد آن در گفتار می تواند به یادگیران زبان دوم و زبان خارجی در درک پیام های پنهان و مفاهیم ضمنی که افراد انگلیسی زبان در گفتار به کار می گیرند کمک شایانی کند. درک و بکارگیری این اصول همچنین زمینه ای برای زبان آموزان برای یادگیری مستقل و خودکفا با استفاده از رسانه تلویزیون فراهم می آورد.

مقایسه ی ادراک با عملکرد معلمین در سطوح مختلف مهارت زبانی در آموزش پست مدرن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مینا محبوبی   علی اکبر انصارین

abstract: postmethod is a newly developed pedagogy which as an alternative to method rejects the notion of good or bad methods and the concept of best method that can be generalized and appropriate for all contexts. instead, it treats each context as unique and one of a kind which cant be compared with other cases. this study is a postmethod-oriented one which investigates whether and how far teachers (naturally, without getting any teachers training programme on postmethod pedagogy and with all the imposed constraints by institution, curricula, textbooks and so forth) are able to construct context sensitive techniques according to the demands of every specific context and its different involving factors. in other words, whether they are beyond method or not. in order to treat this issue in more details, sterns (1992) three dimensional postmethod teaching strategies, namely the intralingual-crosslingual dimension, the analytic-experiential dimension and the explicit-implicit dimension were selected as a yardstick against which both teachers classroom practices and their beliefs were examined in relation to each other across proficiency levels of elementary and intermediate as a kind of contextual variable. to this end, three teachers who were teaching in elementary and intermediate levels participated in this study. their classroom practices were observed and a questionnaire was designed and administrated to tap into their beliefs. in doing so, first the extent of correspondence of teachers actions with respect to sterns postmethod teaching strategies between two proficiency levels of elementary and intermediate levels was identified. second, teachers perceptions of sterns postmethod teaching strategies between elementary and intermediate levels were compared. third, the extent of correspondence between teachers actions and perceptions with reference to postmethod teaching strategies were demonstrated. the statistical anova analysis didnt result in a significant difference between teachers actions and proficiency levels, between teachers perceptions and proficiency levels and between teachers actions and perceptions. this implies that teachers did neither think nor act according to the requirements of context but rather they adhered to just one method in both their actions and their perceptions. so probably, it might not be claimed that these teachers were going beyond method.

بررسی ارزیابی قابلیت انتقال فارسی به انگلیسی استراتژی های رد درخواست توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مهسا محمدپور یقینی   علی اکبر انصارین

نقش زبان اول افراد در یادگیری زبان دوم و تاثیر آن در این فرایند همواره یکی از موضوعات مورد توجه محقققین بوده است. نتیجه این توجه مبادرت به انجام تحقیقات متعددی در این زمینه بوده است که این ثاثیر را نشان داده اند. با این وجود تعداد مطالعاتی که عوامل موثر در چگونگی این تاثیر را مورد بررسی قرار داده اند محدود هستند.مطالعه حاضر تلاشی بوده است در بررسی قابلیت انتقال فارسی به انگلیسی استراتژی های رد درخواست توسط زبان آموزان ایرانی برای پی بردن به اینکه چه زمانی، چگونه و چرا این استراتژی ها از زبان اول(فارسی) به زبان دوم(انگلیسی) منتقل می شوند.برای دستیابی به این هدف پرسشنامه متناسبی با استفاده از سه مطالعه اولیه تهیه شد. گروه 60 نفره ای از افراد در این مطالعات اولیه شرکت کردند. این افراد ابتدا درجه سختی شرایطی را که در آن مجبور به رد درخواست، پیشنهاد و یا دعوت کسی بودند را مشخص کردند و سپس جملاتی را که در چنین شرایطی به کار می برند نوشتند. اطلاعات به دست آمده از این گروه توسط محقق مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و در تهیه پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. پرسش نامه نهایی توسط 74 زبان آموز فارسی زبان جواب داده شد و نتایج آن با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر تعاملی درجه سختی شرایط در رد درخواست و همچنین نوع درخواستی که رد می شود بر نحوه انتقال استراتژی های رد درخواست از فارسی به انگلیسی بود.نتایج به دست آمده از این تحقیق میتواند مورد استفاده تدوین کنندگان کتب آموزش زبان و مدرسین و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند قرار بگیرد.

ارجحیت استراتژی فراشناختی در یادگیری لغت توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  الهام انتصاری   علی اکبر انصارین

این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استراتژی های یادگیری لغت اشمیت با درجه اعتبار %72 که به استراتژی فراشناختی و شناختی مریوط می باشد به زبان آموزان داده می شود که شامل 12 استراتژی می باشد که 7 مورد ان مربوط به استراتژی شناختی و 5 مورد آن مربوط به استراتژی فراشناختی می باشد تا ببینند گروه متوسطه و پیشرفته از کدام یک از این دو نوع استراتژی برای یادگیری لغت استفاده می کنند.

بررسی مقایسه ای متون روایتی و جدلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مسعود ماشینچی عباسی   حسین صبوری

نام خانوادگی: ماشینچی عباسی نام: مسعود عنوان: بررسی مقایسه ای متون روایتی و جدلی استاد راهنما: دکتر حسین صبوری استاد مشاور: دکتر علی اکبر انصارین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: زبان انگلیسی گرایش: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه: تبریز دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی (پردیس بین المللی ارس) تاریخ فارغ التحصیلی: 18/11/1391 تعداد صفحات: 176 واژه های کلیدی: ژانر؛ متن روایتی؛ متن جدلی؛ ادعا؛ ادله؛ دلیل قانع کننده، پشتوانه، درجه ای از اطمینان؛ مناقشه؛ بلاغت؛ داستان گویی چکیده بدون شک، نقش اساسی مهارت های نوشتاری و گفتاری در فرآیند یادگیری زبان دوم نمی تواند نادیده گرفته شود. بنابراین،شفاف سازی و مشخص کردن این مهارت های مهم به عنوان مطالب بنیادی، هم برای معلمین زبان دوم و هم برای یادگیرندگان آن، باید مورد لحاظ قرار گیرد. در این راستا، مفهوم ژانر پدید آمده است. واژه "ژانر" نشأت گرفته از ریشه فرانسوی (اساساً لاتین) به معنای "نوع" و یا "طبقه" است. همچنین، آن به عنوان مجموعه ای از رویدادهای ارتباطی قلمداد می شود که توسط اعضای همان جامعه گفتاری فهمیده می شود. در این راستا، متون روایتی، به عنوان نوعی رویداد و ساختار سازنده گفتار، نوشتار، آواز، فیلم و تئاتر در نظر گرفته می شوند که نشانگر سلسله مراتبی از وقایع واقعی و غیرواقعی هستند. علاوه بر این، واژه داستان، ممکن است به عنوان مترادف واژه حکایت کردن بکار رود، با این حال، می تواند به سلسله مراتبی از وقایعی اطلاق شود که ترتیب زمانی وقایع را نشان می دهند. از سویی، متن جدلی، نوعی نوشتار یا گفتار مناقشه ای است که درصدد تأئید، دفاع یا حمایت از موضوع مطرح شده است. آن نوعی نوشتار است که هدفش، متقاعدسازی خواننده برای پذیرش باور یا نظر نویسنده است. از این رو، واژگان بحث و متقاعدسازی، در اکثر مطالعات، به جای هم بکار می روند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه متون روایتی و جدلی از نظر ساختارهای دستوری، لغوی و ویژگیهای ژانر به انجام رسید. این پژوهش از نوع تحلیل متن است. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، داده ها از طریق مطالع? کتب و 195 مقاله مرتبط از نظر ساختارهای دستوری، لغوی و ویژگیهای ژانر جمع آوری شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته و ویژگیهای متون روایتی و جدلی نیز در جداولی ارائه شدند. تحلیل داده ها نشان داد که در متون جدلی، نشانگرهایی چون "با این حال" و "ثانیاً"، به ترتیب با 38/0% و 29/0%، پرکاربردترین نشانگرهای متون جدلی هستند. از سویی، نتایج نشان داد که در متون روایتی، نشانگرهایی از قبیل"اما" و "زیرا"، به ترتیب با 19/0% و 15/0%، پرکاربردترین نشانگرهای متون روایتی هستند. نتیجه اینکه، روایت، عمل نقل کردن سلسله مراتبی از وقایع است که غالباً، اما نه همیشه، به صورت ترتیب زمانی بیان می شود. از طرفی، متن جدلی، یک نوشتار بحث برانگیز تلقی می شود که هدف اصلی آن، متقاعدسازی خواننده به منظور پذیرش باور یا ایده نویسنده است. بعلاوه، ویژگیهایی از قبیل ادعا، خواننده را متقاعد نموده، با او بحث کرده، وی را مورد تأئید قرار داده و چیزی به او پیشنهاد می کندکه ممکن است در ابتدا با نویسنده موافق بوده و یا نباشد. افزون بر این، ادله، پشتوانه ادعا تعریف می شود. همچنین، دلیل قانع کننده، ارتباط بین ادعا و دلایل قلمداد می شود. بعلاوه، پشتوانه، حمایتی برای دلیل قانع کننده، محسوب می شود و درجه ای از اطمینان در بحث، به عنوان درجه ای از اطمینان توصیف می شود که در جدل بکار می رود. در نهایت، مناقشه، خود جدل در نظر گرفته می شود.

تاثیر تکنیکهای رویکرد توجه به فرم بر توانش زبانی زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  ثمین شمس خرمی   علی اکبر انصارین

هدف از انجام تحقیق .بر اساس یافته ها تاکنون میزان تاثیراین تکنیکها در مقایسه با سایر روشها براساس اطلاعات آماری و به صورت عددو رقم بررسی و نمایش داده نشده اند و به همین دلیل این رویکرد نتوانسته توجه اساتید و مربیان آموزش زبان را در کشورمان به خود جلب کند. از اینرودر این پژوهش بر آن شدیم تا میزان تاثیر تکنیکهای معرفی شده در این رویکرد را با انجام یک تحقیق آزمایشی بر روی سه گروه از دانشجویان بررسی نموده تا بلکه بتوانیم موثر بودن آنها را در تدریس به اثبات برسانیم. از میان تکنیکهای معرفی شده در این رویکرد دو تکنیک negotiation (آموزش از طریق مذاکره)و dictogloss (آموزش از طریق بازسازی متن) جهت بررسی انتخاب شده اندو با یک روش سنتی آموزش مقایسه خواهند شد. روش تحقیق آزمودنی ها در این تحقیق سه گروه ازدانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی موسسه ی غیرانتفاعی نبی اکرم هستندکه در مقطع کارشاسی مشغول به تحصیل می باشند. دو گروه از آنها گروههای آزمایشی و یک گروه نیز گروه کنترل این پژوهش خواهد بود. در یکی از گروههای آزمایشی تکنیک input enhancement و در گروه دیگرتکنیکdictogloss و در گروه کنترل نیزاعمال خواهدشد . برای گروه سوم نیزیک روش سنتی آموزش بکاربرده خواهد شد . سوالات پژوهشی 1. آیا اعمال تکنیکهای رویکردتوجه به فرم درکلاس زبان های ایرانی به افزایش صحت دستوری زبان آموزان منجر می شود؟ 2.اعمال کدام تکنیک تاثیر بیشتری بر افزایش توانش زبانی زبان آموزان ایرانی دارد: input enhancement یا dictogloss؟ 3.آیا هر سه نوع noticing در تکنیک dictogloss اتفاق می افتد؟ 4. در کدام اپیزود تکنیک simple noticing، dictogloss اتفاق می افتد؟ 5.در کدام اپیزود تکنیک noticing the gap، dictogloss اتفاق می افتد؟ 6.در کدام اپیزود تکنیک noticing a hole، dictogloss اتفاق می افتد؟ 7.آیا هر سه نوع noticing در تکنیک input enhancement اتفاق می افتد؟ 8. در کدام اپیزود تکنیک simple noticing، input enhancement اتفاق می افتد؟ 9. در کدام اپیزود تکنیک simple noticing، input enhancement اتفاق می افتد؟ 10.در کدام اپیزود تکنیک simple noticing، input enhancement اتفاق می افتد؟ 11.دانشجویان نسبت به کدام تکنیک رویکرد مثبت تری دارند؟ input enhancementیا dictogloss؟ با بررسی نتایج به دست آمده، معلوم شد که اعمال تکنیکهای معرفی شده در رویکرد توجه به فرم، میزان توانش زبانی زبان آموزان ایرانی را به میزان قابل توجهی بالا می برد. علاوه بر این مشخص شد که تکنیکinput enhancement تاثیر بیشتری در مقایسه با تکنیک dictogloss داشت. هرسه نوع noticing ، ((simple noticing, noticing the gap , noticing a hole در هر دو تکنیک مذکور اتفاق افتاد با این تفاوت که هر نوع noticing در اپیزود های مختلف از هر دو تکنیک وقوع یافت. به این صورت که، simple noticing در اپیزود دوم تکنیک dictogloss و اپیزود اول تکنیک input enhancement ، noticing the gap دراپیزود چهارم تکنیک dictogloss و اپیزود چهارم و سوم تکنیک input enhancement و نوع سوم یا همان noticing a hole در اپیزود سوم تکنیک dictogloss وقوع یافت. نتایج به دست آمده از وقوع noticingنوع سوم در تکنیک input enhancement کمی پیچیده بوده و نیازمند تحقیق بیشتری در این زمینه می باشد.با تحلیل تست رویکرد نیز مشخص شد که احتمالا زبان آموزان ایرانی رویکرد مثبت تری نسبت به تکنیک input enhancement در مقایسه با dictogoss داشته باشند.

the evaluation of language related engagment and task related engagment with the purpose of investigating the effect of metatalk and task typology
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  زهره محمدی زنوزق   علی اکبر انصارین

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typology and metatalk. to this end, 80 homogeneous participants in terms of the language proficiency were assigned to four groups. the groups were different in terms of opportunities they are provided with by being engaged in different types of the tasks namely jigsaw, dictogloss, text reconstruction and translation as operationally defined on the basis of ellis’definition of a task (2003). participants language related engagement was measured by evaluating syntactic devices, intonational, and discursive devices used in language related episodes in their performances. the first research question was about evaluating the potentiality of four task types in directing students’ attention to syntactic devices. correspondingly, one way anova was utilized to test the first research hypothesis. the second research question was answered using one way anova to evaluate the potentiality of the targeted tasks in engaging students with intonational devices as a way to solve their communication problem. the third research question was answered using the same statistical technique to explore the potentiality of these four tasks in directing students’ attention to discursive markers. the fourth research question was answered by the microgenetic approach introduced by platt and brook (2002) and storch (2008). the findings show tasks are different in terms of their potentiality in engaging students with language at syntactic intonation and discursive levels whereas in terms of task engagement students went through the same patterns from pre-engagement to elaborate engagement across four task types. the findings imply a theoretical implication. level of task-ness is analyzed mostly on the basis of the essentialness, naturalness and utility of the linguistic elements that each task creates a medium for the occurrence of those elements. what is missing from this model is the level of task engagement. each task’s potentiality in engaging students with itself can create a medium for acquisition rich processes. the findings of the present study have important implications for language teaching, language testing and materials development. pedagogical implication suggests that the mere incorporation of tasks in the curriculum will not satisfy the principles of task- based and sociocultural approaches towards language teaching because the medium in which the interaction takes place will affect the quality of talk and in turns the quality of learning. the findings also provide insight to the concept of authenticity in materials development and testing as the findings support authenticity as a process rather than a product.

تاثیر آموزش تئوری های ترجمه بر کیفیت ترجمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  لیلا رزمجو   پرویز آژیده

مشکلات اصلی آموزش ترجمه در دانشگاه های ایران بیشتر در حیطه ی روش های تدریس نا کارآمد و سنتی می باشد این مطالعه در سه دانشگاه مختلف در ایران و با سه گروه آزمایشی و دو گروه کنترل که همگی دانشجوی دوره کارشناسی زبان انگلیسی (مترجمی، ادبیات، دبیری) بودند انجام شده است. دراین مطالعه سعی شده است روشی متفاوت که مبتنی بر به کارگیری تیوری های نوین ترجمه و روش تدریس تعاملی است در کلاس های آموزش ترجمه به کار گرفته شود. این روش بر درک و یادگیری تیوری های نوین علم ترجمه شناسی و فعالیت های آموزشی دانشجو- محور در کلاس های آموزش ترجمه تاکید دارد. بنابراین هدف طرح درسی که در کلاس به صورت آزماشی اجرا شد افزایش دانش تیوری های ترجمه در دانشجویان و همزمان تشویق آن ها جهت مشارکت فعال در فرایند یادگیری بود. بدین منظور مدل پیشنهادی گنزالزدیوس (2004) با انجام برخی تغییرات جهت تطبیق با محیط آموزشی موجود در گروه های آزمایشی اجرا شد. به دو گروه آزمایشی که در یک دانشگاه بودند. تیوری های کاربردی ترجمه و به گروه دیگر در دانشگاه دوم بودند تیوری های فرهنگی ترجمه آموزش داده شد. به دو گروه کنترل که در دانشگاه سوم بودند به صورت روش سنتی که در بیشتر کلاس های ترتجمه در دانشگاه های ایران متداول می باشد تدریس شد. نتایج تحقیق نشان داد که در گروه های آزمایشی تیوری های کاربردی بازدهی و کیفیت ترجمه بالا تر از گروه تییوری های فرهنگی بود و با کیفیت و بازدهی کار هر سه گروه آزمایشی نسبت به گروه ها ی کنترل تفاوت معنا داری داشت. نتایج بدست آمده در نهایت منجر به افزایش کیفیت آموزش ترجمه در دانشگه های ایران در مقطع کارشناسی خواهد شد و با بازنگری و تطبیق می تواد در محیط های آموزشی مشابه در دانشگاه های دیگر دنیاز نیز کاربرد داشته باشد. چرا که تیوری های نوین ترجمه تا حال به صورت تجربی و عملی در کلاس های آموزش ترجمه آ‍زمایش نشده اند.

پردازش واژگانی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  محجبه بارعی   علی اکبر انصارین

بررسی فرآیندهای شناختی دخیل در پردازش واژگانی در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. مطالعات و تحقیقات مختلف،بر روی عناصر و بخش های مختلف متفاوتی تمرکز نموده اند.پردازش کل نگر و پردازش تحلیلی به عنوان دو نوع پردازشی می باشند که بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این تحقیق سعی شده است تا از طریق دو آزمایش به این سوال پاسخ داده شود. این تحقیق سعی دارد تا به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهد. در همین راستا، 2 نوع آزمایش طراحی شده است. 40 نفر دانش آموز با مهارت بالا در این تحقیق شرکت کرده اند. در آزمایش اول هدف ما بررسی تغییر ساختار ظاهری واژه می باشد. از 80 واژه انگلیسی به عنوان محرک استفاده شده است که 40 واژه دارای بسامد بالا و 40 واژه دارای بسامد پائین می باشد. همچنین 60 غیره واژه نیز ارائه شده است. واژه ها به 3 شکل حروف کوچک، حروف بزرگ و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ ارائه شده اند. نتایج نشان داد که دانش آموزان از پردازش کل نگر برای واژگان دارای بسامد بالا و از پردازش تحلیلی برای واژگان دارای بسامد پائین استفاده نموده اند. همچنین هر دو گروه واژگانی (بسامد بالا و پائین) نسبت به تغییر شکل ظاهری واژه حساس بوده اند. نتایج بیشتر با مدل دو گانه تطابق داشتند. در تحقیق دوم به بررسی پردازش در متن پرداختیم. هدف ما تعیین مشابه و یا متفاوت بودن پردازش متن و کلمات می باشد. به همین منظور،یک متن مشخص به 2 صورت حروف کوچک و حروف بزرگ ارائه شد. نتایج نشان داد که همانند کلمات، متن دارای حروف کوچک از طریق پردازش کل نگر و متن دارای حروف بزرگ از طریق پردازش تحلیلی پردازش شده اند. واژگان دارای بسامد بالا از طریق پردازش کل نگر و واژگان دارای بسامد پائین از طریق پردازش تحلیلی پردازش شده اند. نتایج این تحقیق با مدل دو گانه تطابق دارد، مدلی که دو نوع پردازش "واژگانی و غیر واژگانی" را برای واژگان متصور می نماید.

بررسی جملات مرکب در مقالات پژوهشی نویسندگان انگلیسی و غیرانگلیسی زبان رشته ی زبان شناسی کاربردی: درجه ی وابستگی، تفصیل و نقل قول
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  سپیده قندکاران شتربان   فرهمن فرخی

هدف از این پایان نامه بررسی ’میزان وابستگی‘ (taxis)، ’ تفصیل‘ (expansion) و ’نقل قول‘ (projection) در قسمت های چکیده و بحث مقالات پژوهشی کمی و کیفی زبان شناسی کاربردی توسط نویسندگان انگلیسی و غیر انگلیسی زبان است. بدین منظور، 40 مقاله پژوهشی (20 مقاله توسط نویسندگان انگلیسی زبان و 20 مقاله توسط نویسندگان غیر انگلیسی زبان در دو زیرشاخه ی تجزیه و تحلیل کلام و ارزیابی زبان) بر اساس چارچوب جمله ی مرکب هلیدی و ماتیسون (2013) بررسی شدند. نتایج نشان داد که در قسمت چکیده و بحث مقالات کمی تفاوت معنی داری از نظر استفاده از ’نقل قول‘ در بین نویسندگان انگلیسی و غیر انگلیسی زبان وجود دارد. یافته های این تحقیق همچنین نشان داد که نویسندگان انگلیسی و غیر انگلیسی زبان در نوشتن قسمت های چکیده و بحث مقالات پژوهشی کمی و کیفی خود از کدام نوع از ’میزان وابستگی‘، ’تفصیل‘ و’نقل قول‘ بیشتر بهره برده اند. معلمین ، دانشجویان ، مترجمان و ویراستاران در حوزه ی زبان شناسی کاربردی می توانند از نتایج این پایان نامه در ساختن جملات مناسب با نه تنها ژانر بلکه قسمت های مختلف تشکیل دهنده ی ژانر بهره مند شوند.

ارتباط بین هوش چندگانه و راهبردهای یادگیری زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  سمیرا پاکی خطیبی   علی اکبر انصارین

براساس نظریه گاردنر (1999 ، 1983) هر فردی مجموعه¬ای از هوش¬ها را داراست که کاملا مستقل از یکدیگرند و هر فردی مجموعه خاص ادراکی را داراست. دستیابی به مجموعه هوشی و استراتژی¬های یادگیری زبان می‎تواند به معلم¬ها در طراحی فعالیت برای مربوط کردن راهبردها و استعداد دانش¬آموزان کمک ¬کند و آموزش مناسبی برای فراگیران فراهم می¬کند. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی اینکه آیا هوش چندگانه زبان آموزان ایرانی رابطه‎ای با استفاده از راهبردهای یادگیری زبان به عنوان دو عامل تعیین کننده زبان آموزی نشان می‎دهد شروع شد. علاوه بر این، این مطالعه نقش جنسیت و سطوح متفاوت در هوش چندگانه زبان آموزان خارجی را کشف کرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نقش جنسیت و سطوح متفاوت در راهبرهای یادگیری زبان را قصد داشت بررسی کند. به طورکلی 303 زبان آموزان خارجی، 164 مرد و 139 زن،112زبان آموز سطح مبتدی،92 زبان آموز سطح متوسطه،99 زبان آموز سطح پیشرفته ،با رده سنی 33-12 در جهاد دانشگاهی تبریز در این مطالعه شرکت کردند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع‎آوری اطلاعات در این مطالعه میداس و پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان (سیل) بودند که در بخش ضمیمه (در آخر) آورده شده‎اند. ابتدا، برای هم سطح کردن سطوح انگلیسی زبان آموزان تستهای زبان انگلیسی نلسون توزیع شد. سپس، بین نمرات هوش چندگانه و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی یک رابطه معنی داری بین متغیرهای هوش چندگانه و راهبردهای یادگیری زبان را نشان داد. برای تجزیه بیشتر اطلاعات، بین نمرات هوش چندگانه و سطوح مختلف و جنسیت از تحلیل واریانس چند متغیره دو طرفه استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین نمرات هوش های چندگانه و سطوح مختلف تفاوت معنی‎داری وجود داشت. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ارتباطی بین جنسیت و نمرات هوش چندگانه وجود نداشت. به طورخلاصه، اثر متقابل نمرات هوش های چندگانه در تحلیل واریانس چند متغیره دو طرفه بین جنسیت و سطح ارتباط معنی داری نداشت. نتایج تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که در میزان هوش موسیقی زبان آموزان درسطوح مختلف تفاوت معنی‎داری وجود داشت. نتایج آزمون تعقیبی ال اس دی نشان داد که در مقایسه با سایر گروه‎ها که میزان هوش موسیقی در گروه مبتدی نسبت به سایر سطوح بیشتر بود. علاوه بر این، در ابتدا، از تحلیل واریانس دو طرفه و متعاقبا از تحلیل واریانس چند متغیره برای پی بردن به اینکه آیا هیچ ارتباطی بین راهبردهای یادگیری زبان و جنسیت و سطوح مختلف وجود دارد استفاده شد. تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد که استفاده از راهبردهای کلی یادگیری در سطوح مختلف معنی دار نبود. تفاوت معنی داری در راهبردهای کلی یادگیری و جنسیت وجود نداشت. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بین استفاده از راهبردهای کلی یادگیری، سطوح مختلف و جنسیت ارتباط معنادار وجود داشت. این تحقیق برخی مفاهیم آموزشی برای یادگیرندگان و معلمان در ارتباط با تجربه‎ی معلمان، طرح مطالب درسی و توسعه‎ی برنامه ی آموزشی را داراست. یافته‎های مطالعه حاضر ممکن است به عنوان توصیه‎هایی برای معلمان برای اصلاح کردن تدریس استفاده ‎شود و فرصتهای متنوعی برای زبان آموزان کلاس‎های انگلیسی به عنوان زبان خارجی فراهم ‎کند. آنها ممکن است به معلمان برای انتخاب انواع مواد آموزشی مناسب برای جبران کردن نیازهای زبان آموزان با توانایی‎های متفاوت استفاده ‎شوند. بنابراین، قبل از انتخاب هر مواد آموزشی و برای جلوگیری از هرگونه عدم مطابقت بین عنوان‎های انتخاب شده و نیازهای زبان‎آموزان، معلمان باید نیازهای فراگیران را تحلیل و تست کنند تا به مجموعه هوش چندگانه زبان آموزان پی ببرند.

سنجش زمان واکنش در راهنمایی معنایی مستتر و غیر مستتر کلمات در زبان های فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  سولماز سعیدی منش   علی اکبر انصارین

. در این تحقیق با استفاده از نمونه های معنایی مستتر و غیر مستتر سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که ایا افراد دو زبانه خصوصیات معنایی مشترکی برای زبان های اول و دوم خود دارند یا نه. ایا راهنمایی معنایی مستتر و غیر مستتر کلمات به زبان فارسی و انگلیسی تاثیری بر روی انتخاب واژگان و زمان واکنش زبان اموزان دارد یا نه. در راهنمایی معنایی مستتر، کلمات راهنما برای مدت زمان کوتاهی روی صفحه قرار می گرفتند و با علامتهای (####) پوشش داده شده بودند. در راهنمایی معنایی غیرمستتر، کلمات راهنما به مدت بیشتری روی صفحه قرار می گرفتند و هیچ پوششی نداشتند. در این تحقیق در چهار ازمایش، کلمه راهنمای جفت شده با کلمه مورد نظر با هم رابطه معنایی داشتند. در تمامی ازمایش ها کلمات مورد نظر انگلیسی بودند. اما کلمات راهنما در دو ازمایش انگلیسی بوده و در دو ازمایش دیگر فارسی بودند. در این تحقیق، دو ازمایش به صورت راهنمایی معنایی مستتر انجام شد و دو ازمایش دیگر به صورت راهنمایی معنایی غیر مستتر. در تمامی ازمایشات برای سنجش زمان واکنش از نرم افزار dmdx استفاده شده است. شصت نفر از دو زبانه های فارسی و انگلیسی در این تحقیق شرکت داشتند. بنابر نتایج بدست امده راهنمایی معنایی موثر در هیچ یک از ازمایشات مستتر و غیر مستتر پیدا نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در زبان هایی که حالت های نوشتاری متفاوتی دارند رابطه معنایی فقط بین کلمات هم ریشه در دو زبان وجود دارد. و همچنین استفاده از راهنمایی معنایی کلمات بین دو زبان تنها در کلاس هایی با زبان اموزان سطح بالا توصیه می شود.

دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته پزشکی در ارتباط با کتب زبان انگلیسی مرتبط با این رشته: ارزیابی نیازها در انگلیسی با اهداف ویژه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  لیلا فکری   پرویز آژیده

هدف از انجام این تحقیق ارزشیابی کتاب medical terminology کوهن (2008) می باشد که در کلاسهای زبان تخصصی دانشجویان رشته پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، این مطالعه با در نظر گرفتن نکته نظرات اساتید و دانشجویان این رشته به بررسی نیازهای زبانی این دانشجویان می پردازد. افراد شرکت کننده در این تحقیق 50 دانشجو و 2 تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشند. دانشجویان شرکت کننده ورودی سال 92 بوده و ملزم به گذراندن واحد زبان تخصصی 1 می باشند. ابزار مورد استفاده برای انجام این مطالعه پرسشنامه کیفی می باشد، از سوی دیگر به منظور درک نگرش دانشجویان در مورد کتاب مورد نظر از چک لیست تنظیم شده توسط miekley, 2005)) استفاده گردید. بخش اول پرسشنامه شامل سوالاتی مرتبط با نیازهای زبانی دانشجویان رشته پزشکی می باشد. در قسمت ارزیابی کتاب درسی 43 سوال، ده عامل (محتوا، واژگان و گرامر،تمارین و فعالیت ها، ویژگی های ظاهری کتاب، ویژگی های کلی، اطلاعات پایه، راهنمای روش شناختی، تمرینات تکمیلی، متن کتاب و مهارت های زبانی) را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود تفاوت های قابل ملاحظه درنگرش دانشجویان و اساتید در تمامی زمینه ها به جز اطلاعات پایه و تمرینات تکمیلی کتاب می باشد. همچنین، یافته ها مبنی بر آن است که کتاب medical terminology کوهن علیرغم داشتن برخی کاستی ها کتاب مناسبی برای دانشجویان رشته پزشکی می باشد. علاوه بر این در ارتباط با مهارت های کتاب، فعالیت ها و تمارین، ویژگی های ظاهری کتاب و سایر موارد مهم پیشنهاداتی ارائه می گردد.

enhanced efl listening skill through computer-assisted vocabulary glossing
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  لیلا رستمی   علی اکبر انصارین

abstract listening is a key and main tool in second language skill and its development is of prime concern to teachers and learners. furthermore, the application of technology in language classrooms has become more commonplace in the last fifty years. computer and the internet have made foreign language materials easy to access and use. so, the present study is an attempt to examine the effect of computerized vocabulary glossing on the listening comprehension of efl learners. for this study, a pre-test /posttest quasi-experimental solomon design were developed. forty elementary efl learners with age 17 to 28 were chosen from a private language institute in marand and, 20 efl learners out of 40 subjects were randomly selected to form the treatment group and the rest of them were formed the control group. one instructor taught listening comprehension by using computerized vocabulary glossing on the computer screen during ten sessions and the other group was taught the same listening comprehension text without vocabulary glossing. before the treatment, the experimental group filled out a background questionnaire. both quantitative and qualitative findings of this study showed that the computerized listening contributed to the development of efl listening comprehension more significantly than conventional listening.

بررسی تاثیرات رویکردهای جز به کل و کل به جز در درک مطلب خواندن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  پریسا اصولی قره آغاجی   پرویز آژیده

این تحقیق در نظر دارد نقش آموزش دو دستاوردجز به کل و کل به جز را روی بهبود درک مطلب خواندن بررسی کند.در دستاورد جز به کل در خواندن مبنا خود متن یا یافته زبان هست.در دستاورد کل به جزاهمیت اولیه رسیدن به آنچه خواننده در مورد متن و در مورد جهان در کل میداند مطرح هست.در اولی معنا در خود متن وجود دارد.در دومی معنای نویسنده بوسیله دانش وفعالیت قبلی خواننده بازسازی میشود.بر این اساس این تحقیق قصد دارد تاثیر رویکردهای جزبه کل و کل به جز را بر روی بهبود درک مطلب خواندن یادگیرنده های ایرانی در دو سطح مختلف نشان دهد.برای تعیین سطح تست toeflبعمل میاید.شرکت کنندگان به دو سطح بالا و پایین تقسیم میشوند.هر سطح به 3 گروه تقسیم میشود : گروه جزبه کل گروه کل به جز و یک گروه کنترل هر یک شامل 20 نفر. یک pre-test به همه افراد داده میشود.آموزش توسط آموزگارانجام میشود.گروه ها بصورت جداگانه با دو روش مختلف توسط معلم آموزش داده میشوند.بعد دوره آموزش post-test از گروهها به عنوان معیار تاثیر از آموزش گرفته میشود.تحقیق نشان میدهد افرادی که در گروه سطح بالا هستند به روش کل به جزدر خواندن درک مطب بهتری دارندو افرادی که در سطح پایینند در روش جزبه کل در درک مطلب موفقترند.این تحقیق با نتیجه گیری بدست آمده پیشنهاد میدهد که:لازم است رویکردها بر اساس نوع حمایتی و سطح مهارتی یادگیرنده ها بکار برده شوند.

مقایسه استراتژیهای فراذهنی در مهارت خواندن استفاده شده توسط یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  فاطمه اسماعیلی   یاسر حدیدی

استراتژیهای خواندن به عنوان تکنیکها و رفتارهای یادگیری برای حل مسایل یا فنون مطالعه برای یادگیری موثرتربکار میروند. چنین تصور میشود که استفاده مناسب از استراتژیهای فراذهنی تاثیر مثبت بر فرایند یادگیری مهارت خواندن زبان انگلیسی و درک و فهم یادگیرندگان زبان خارجی دارد. هدف این تحقیق مقایسه استراتژیهای فراذهنی در مهارت خواندن با استفاده از سه سطح مبتدی- متوسط و پیشرفته زبان انگلیسی میباشد. 200 نفر از دانشجویان هر دو جنس زن و مرد در این تحقیق شرکت کردند و سطح مهارت آنها از مبتدی تا پیشرفته میباشد. روش نمونه گیری یک روش هدفمند است. تجزیه و تحلیل آماری از نوع آماری مجذور کای برای پی بردن به ارتباط معنادار سه سطح مختلف در استفاده از استراتژیهای فراذهنی انجام شده است . نتیجه نشاندهنده این است که ارتباط معناداری بین سطح مهارت دانشجویان و استفاده از فرایندهای فرا ذهنی وجود دارد; بدین معنی که هرچقدر سطح مهارت و توانایی دانشجویان و یادگیرندگان افزایش یابد استفاده از استراتژیهای فراذهنی نیز افزایش می یابد. ارزش بی معنی 4.51 مجذو کای نشان میدهد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از استراتژیهای فراذهنی وجود ندارد.

تاثیر بیان فردی و گفتمان جمعی بر مهارت صحبت کردن انگلیسی آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  پویا درود   علی اکبر انصارین

مهارت گوش دادن و درک آنچه که شنیده میشود و ارتباط آن با صحبت کردن و بیان آن یکی از مهمترین عاملها در پیشبرد هدف که همانا یادگیری زبان است میباشد.هر زبان آموزی در وهله اول باید قدرت تشخیص و بیان که لازمه آن داشتن دانش لغوی و گرامری آن زبان که به منظور برقراری ارتباط است را دارا باشد. در ارتباط با این موضوع شاید عواملی دخیل باشند که در ظاهر به آنها اهمیت داده نمیشود اما چنین فاکتورهایی نقش پررنگی در درک و فهم زبان مقصد ایفا میکنند.همین مسئله در ارتباط با یادگیری زبان انگلیسی نیز صدق میکند. یعنی توانایی زبان آموز در درک و فهم اطلاعاتی که بین افراد مختلف ردو بدل می شود و انتقال آن به شخص یا اشخاص دیگر.اگر زبان آموز به آنچه که میشنود خودرا نزدیکتر احساس کند و یا آنچه افراد دیگر در باره آن صحبت میکنند مورد علاقه وی باشد چنین عواملی باعث تداوم ارتباط می شوند و بالطبع میتواند اطلاعات بیشتری را در ذهن خود ذخیره کرده و بیان کند.اما اگر تبادل اطلاعات بین افراد وجود نداشته باشد و داده ها به صورت یکطرفه اتفاق بیفتد در چنین محیطی امکان یادگیری کمتر است.این تحقیق ممکن است نشان دهنده این موضوع باشد که فاکتور هایی که به آنها اشاره شد در ایران بخصوص برای آنهایی که زبان انگلیسی یاد می گیرند کمتر جدی گرفته می شوند.یعنی انگلیسی آموزان ایرانی در بیشتر موارد مجبور به گوش دادن و فهمیدن مطالب به صورت تئوری یا تست زدن و یا صرفا بالا بردن نمره می شوند تا اینکه اطلاعات را به خاطر سپرده و با مهارت صحبت کردن خود در انگلیسی آن را بیان کنند.در این مقاله سعی شده است این سوال که آیا بیان فردی و گفتمان جمعی بر روی مهارت صحبت کردن انگلیسی آموزان ایرانی می تواند تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

تاثیر استفاده از بازی های کامپیوتری سبک ریاضی در بهبود یادگیری لغات انگلیسی دانش آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  امید اسلام حصاری   علی اکبر انصارین

انگیزه کلید موثر و اساسی در یادگیری است و دانش آموزی که انگیزه دارد ، بهتر مطالب درسی را یاد می گیرد. بازی های کامپیوتری یک نمونه از ابزارهایی است که باعث ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان در کلاس های درسی می شود. امیدواریم به کمک بازی ها در کلاسهای درسی، بتوانیم در دانش آموزان حس رقابت و همکاری را برانگیخته و دانش آموزانی فعال و موفق را تربیت کنیم. امروزه دانش آموزان یادگیری با روش های جذاب و مفرح را می پسندند و از طرفی بازی های کامپیوتری می توانند به عنوانی ابزار درسی مفید به کار گرفته شوند. در مطالعات قبلی تاثیر بازی ها روی یادگیری ریاضی دانش آموزان بطور دقیق بررسی و تحقیق شده است. از آنجاییکه تاثیر بازی های سبک ریاضی روی یادگیری لغات انگلیسی زبان آموزان بررسی نشده بود ، در این پژوهش من تلاش کردم تا به چند سوال اساسی در این خصوص پاسخ داده شود . اینکه آیا این بازی ها رو یادگیری لغات انگلیسی جدید زبان آموزان تاثیری دارند و آیا این یادگیری در جنسیت های مختلف تفاوتی دارد یا خیر. برای انجام تحقیق چهار کلاس زبان انگلیسی متشکل از زبان آموزان آقا و خانم در نظر گرفته شد و نتایج بدست آمده در آخر پژوهش مورد مقایسه قرار گرفت. شاخص اندازه گیری میزان موفقیت این پژوهش بر پایه امتحانات pre-test )که به نوعی نشان دهنده میزان دانش لغات شرکت کنندگان می باشد( ،post-test و همچنین مصاحبه هایی بود که از دبیران و دانش آموزان در پایان ترم گرفته شد. از نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص شد که استفاده از بازی های کامپیوتری سبک ریاضی تاثیر بسزای روی یادگیری لغات جدید انگلیسی زبان آموزان ایرانی دارد و دبیران و دانش آموزان از بکارگیری این روش در کلاس های درسی رضایت کامل دارند. هچنین در یادگیری نهایی لغات جدید انگلیسی بین دو جنسیت مختلف در این تحقیق تفاوت چندانی مشاهده نشد. با اینحال جهت بررسی دقیق تر تاثیر تکنولوژی های مدرن از قبیل بازی ها در آموزش، مستلزم تحقیقات گسترده تر و بیشتری در آینده است و پژوهشگران باید از شرکت کنندگان بیشتر و موارد مختلف دیگری برای ارزیابی تحقیقات در این زمینه به عمل آورند.

بررسی نیازهای زبان انگلیسی تجاری برای زبان آموزان غیر انگلیسی زبان در آموزشگاه های شمال شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مهشید ماها   فرهمن فرخی

هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین نیازهای انگلیسی غالب شاغلان حرفه های مربوط به تجارت با استفاده از یک پرسشنامه نیازهای زبانی فعلیت محور بود. برای نیل به این هدف پرسشنامه بین 80 نفر شاغل در امور تجاری و کسب و کار که در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی با هدف کسب توانایی در انجام وظایف شغلیشان به زبان انگلیسی شرکت داشتند توزیع شد. سعی بر این بود تا فعلبتهای زبانی مورد نیاز زبان آموزان تعیین شود و همچنین مشخص شود که آیا کتابها و مواد آموزشی این نیازهارا پوشش می دهند. نتایج نشان داد که بعضی کارها (انجام رزرو) مکررا و بعضی کارها (ملاقاتهای جمعی)به ندرت یا هرگز توسط شاغلان امور تجاری انجام می شود. این تحقیق منجر به این نتیجه گیری شد که علیرغم برخی شباهتها نیازها از مکانی به مکان دیگر متفاوتند و همچنین برای تهیه منابع آموزشی جامع در زمینه زبان اختصاصی تجارت باید نیاز سنجی کامل و جامعی با در نظرگرفتن کلیه جوانب صورت پذیرد چرا که منابع موجود تمام نیازهای واقعی زبان آموزان را پوشش نمی دهند. در نتیجه یافته های ای تحقیق میتوانند منبعی قوی و الهامبخش طراحان و توسعه دهندگان مطالب آموزشی مربوط به زبان انگلیسی اختصاصی تجاری و کسب و کار زبان آموزان باشد

ارزیابی مقایسه ای کتاب های اینترچنج با کتاب های انگلیسی مقطع دبیرستان در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  نگار کیانی   فرهمن فرخی

مطالعه ی حاضر تلاش بر یافتن شباهت ها و تفاوت های موجود بین کتاب های درسی زبان انگلیسی تعیین شده از طرف وزارت اموزش و پرورش برای استفاده ی اساتید در مدارس متوسطه ایران و کتاب های اینترچنج که اکثرا در آموزشگاه های آموزش زبان انگلیسی استفاده می شوند را دارد. تعداد چهل نفر استاد که رده ی سنی آنها بیست و پنج تا چهل سال بوده و بیست نفر آنها در مدارس دولتی و بیست نفر دیگر در آموزشگاه های خصوصی زبان انکلیسی مشغول هستند در این مطالعه شرکت داشته اند. از اساتید خواسته شد تا مطالب منتخب (کتاب انگلیسی اول دبیرستان و کتاب اینترچنج یک) را براساس معیارهای موجود در پرسشنامه ارزیابی نمایند. همچنین از پنج نفر که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته های زبان انگلیسی بودند برای توضیحات جزئی تر و توجیه جواب های خود مصاحبه به عمل امد.

بررسی ایدئولوژی های به کار رفته توسط استعاره در مقالات علمی و اقتصادی روزنامه های انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مریم قره باغی زاده   پرویز آژیده

رسانه ها و علی الخصوص روزنامه بستری مناسب برای انتقال ایدئولوژی ها می باشند، چرا که مهم ترین منبع اطلاع رسا نی و مناسب ترین وسیله ی ارتباط با عموم تلقی می شوند. بنابراین اغلب روزنامه نگارها به منظور انتقال مفاهیم مورد نظر و تاثیرگذاری هرچه بیشتر از ابزارهای خاص زبانی بهره می گیرند. در حقیقت ایدئولوژی های پنهان در مقالات روزنامه ها وسیله ای مناسب برای جهت گیری ذهن خوانندگان در مسیر مورد نظر نویسندگان می باشند. گرچه اغلب افراد استعاره را وسیله ای برای زیباتر کردن نوشته های ادبی در نظر گرفته اند، اما در حقیقت بر اساس زبان شناسی شناختی استعاره ابزار مفهوم سازی و درک مفاهیم انتزاعی و ناشناخته بر اساس مفاهیم عینی و محسوس است. استعاره قادر است با برجسته کردن و پنهان سازی برخی ویژگی های مفاهیم روزمره جهت گیری های خاصی را به صورت پنهان القا کند، بنابراین بررسی منتقدانه استعاره های به کار رفته در روزنامه ها می تواند گامی موثر در آگاه سازی خوانندگان و آشکارسازی اهداف از پیش تعیین شده ی نویسندگان باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه ی میزان استعاری بودن و ایدئولوژی های مطرح شده توسط استعاره در مقالات علمی و اقتصادی روزنامه های انگلیسی میباشد. نتایج نشان میدهند که درمقایسه با مقالات علمی،در مقا له های اقتصادی زبان استعاری بیشتری مورد استفاده واقع شده است. بعلاوه ایدئولوژی های القا شده در هر دو زمینه جهت گیری های خاصی را در ذهن خوانندگان ایجاد کرده اند. یافته های این تحقیق میتواند در آگاهی بخشی به تمام مخاطبان روزنامه و به خصوص مدرسان و زبان آموزان انگلیسی، در زمینه ی گرایشات و ایدئولوژی های پنهانی که توسط استعاره منتقل می شوند، تاثیر به سزایی ایفا کند.

رابطه بین سبک تدریس و هوش هیجانی مدرسان زبان انگلیسی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  نگار کاظم زاده مرند   علی اکبر انصارین

معلمان بخش مهمی از سیستم آموزشی را تشکیل می دهند بنابراین ویژگی های مختلف آنها نیاز به بررسی دارد. متغییر های معلمان با هم در ارتباط بوده اند. با افزایش اطلاعات در مورد متغییرهای مختلف معلمان، معلمان می توانند مشکلات خود را در زمینه آموزشی حل کنند و در نهایت دستاوردهای دانش آموزان افزایش خواهد یافت. با این حال، تاکنون هیچ تحقیقی رابطه بین سبک های تدریس مدرسین و هوش هیجانی آنها را مورد بررسی قرار نداده است. در این تحقیق رابطه بین سبک های تدریس مدرسین و هوش هیجانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از 102 مدرس زبان انگلیسی ایرانی خواسته شده تا دو پرسشنامه، یعنی پرسشنامه سبک روش تدریس گراشا ریچ من (1996) و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (1997) را پر کنند. نتیجه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک های تدریس مدرسان زبان انگلیسی و هوش هیجانی آنها وجود دارد. همچنین این نتیجه به دست آمد که رابطه مثبت و معناداری بین اجزای سبک های تدریس و اجزای هوش هیجانی وجود دارد و تمام زیر مجموعه های هوش هیجانی با دو سبک تدریس یعنی مدل تسهیل کننده و مدل فردی ارتباط دارند.

تاثیر صدای پس زمینه (نویز) در بازشناسی صامت های انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  صبا دارایی   علی اکبر انصارین

فهم یک زبان خارجی در خارج از کلاس های استاندارد آموزش زبان که پر از صداهای مزاحم است کار دشواری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر دو نوع صدای مزاحم (گفتار نامفهوم و نویز ایستا) در بازشناسی صامت های انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی در دو سطح مبتدی و پیشرفته بود. 90 شرکت کننده در دو گروه مبتدی و پیشرفته تمام صامت های انگلیسی را که در غالت کلمات سه حرفی نامفهوم و در شکل مصوت-صامت-مصوت بودند ابتدا در سکوت و سپس توام با نویز بازشناسی کردند. تحلیل داده به دست آمده نشان داد که نویز به مقدار قابل توجهی در بازشناسی مصوت های انگلیسی تاثیر داشته است. گروه پیشرفته عملکرد بهتری نسبت به گروه مبتدی داشتند. ولی عملکرد هر دو گروه در حالت های مختلف تابع الگوی یکسانی بود. هر دو گروه در حالت گفتار نامعلوم عملکرد بهتری نسبت به حالت ایستا داشتند. نتایج همچنین نشان دادند که ارتباط منفی ضعیفی بین زمان پاسخگویی شرکت کننده گان و عملکرد آنها در تشخیص درست صامت ها در تمامی حالت ها وجود داشت.

تاثیر فعالیتهای شنیداری تصویری و غیر تصویری در ارتقاء درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  سیده نیلوفر صفوی   فرهمن فرخی

در دهه اخیر گوش دادن به مطالب انگلیسی همراه با تصویر به عنوان یکی از تکنیکهای جدید معرفی شده ، تاثیراتی در بالا رفتن سطح فهم زبان آموزان داشته است . شاید بین شنیدن به همراه دیدن تصویر و ماندن مطالب در ذهن رابطه ای وجود داشته باشد . البته قابل ذکر است که تصاویر مذکور به همان مطالبی مربوط است که زبان آموزان به آن گوش می دهند . در این پژوهش زبان آموزان به چهار گروه شاهد و آزمایش تقسیم می شوند که در هر گروه 20-26 نفر شرکت کننده به صورت تصادفی از دو سطح مبتدی و پیشرفته انتخاب می شوند ( دو گروه مربوط به سطح مبتدی و دو گروه مربوط به سطح پیشرفته ) .در گروههای آزمایش ، شرکت کنندگان این فرصت را خواهند داشت که در حین شنیدن مطالب انگلیسی ، تصاویری راکه به درک آنها کمک می کند نیز مشاهده نمایند . این پژوهش نشان داد که بین زبان آموزانی که همراه گوش دادن به مطالب انگلیسی، تصاویری از آن را نیز مشاهده می کنند وزبان آموزانی که بدون استفاده از تصویر فقط به موضوع گوش می دهند تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از t-testو kolmogorov-smirnov test بررسی خواهد شد. پیش بینی می شود که نتایج به دست آمده تفاوت منطقی را میان افراد گروههای شاهد و آزمایش نشان دهد.

اثر راهنمایی مستتر معنایی ومر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  شلاله جوادی   علی اکبر انصارین

یکی از مسا ئل مهمی که در حوزه روانشناسی زبان به ان پرداخته میشود حافظه دو زبانه ها است. مسائلی از قبیل اینکه دو زبانه ها اطلاعات مربوط به هر یک از زبان ها را چگونه در حافظه ذخیره میکنند و چگونه در مواقع لازم به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند از دیرباز مورد مطالعه این علم بوده است. با یافتن جواب هایی برای این دسته از سوالات در مورد حافظه دو زبانه ها روش های کار امد تری برای تدریس زبان دوم شکل خواهد گرفت . مطالعه حاضر تلاشی بوده است برای پاسخ به این سوال که ایا ویژ گی های معنایی دو زبان در دو زبانه ها مشترک می باشد. فرضیه این بود که اگر ویژگی های معنایی ما بین دو زبان مشترک باشد باید بتوانیم اثر راهنمایی مسستتر معنایی و مرتبط کلمات بر روی زبان اموزان ایرانی به دست ارویم.گروه پنجاه و سه نفره ای از افراد در این مطالعه شرکت کردند. کلمات در سه دسته ( کلمات هم معنا/ کلمات مرتبط معنایی/ کلمات وابسته / کلمات مرتبط معنایی و وابسته ) در قالب جفت های فارسی و انگلیسی مورد مطا لعه قرار گرفتند.طبق روال ازمایشات مستتر راهنماها در هر یک از جفت ها کلمه اول مستتر بود. نتایج به دست امده حاکی از ان است که ویژگی های معنایی کلمات درکلمات مرتبط معنایی و وابسته مشترک می باشد. انتظار می رود استفاده از این دسته از کلمات در فرایند تدریس کلمات جدید به دو زبانه ها نتیجه بهتری داشته باشد

بازسازی ساختاری به منظور بهبود بخشیدن به ترجمه ماشینی آماری فارسی به انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394
  مهدی رحیمی   محمدرضا فیضی درخشی

ترجمه خودکار از یک زبان طبیعی به زبان طبیعی دیگر با استفاده از کامپیوتر را ترجمه ماشینی می نامند. یکی از روشهایی که برای ترجمه از یک زبان به زبان دیگر بکار می رود، روش ترجمه ماشینی آماری است. از مشکلات اساسی در رابطه با ترجمه ماشینی آماری وجود نداشتن پیکره دو زبانه بزرگ است که منجر به دستیابی به خروجی هایی با کیفیت نامطلوب شده است. البته تنها با پیکره های دو زبانه نمی توان تمام ویژگی های زبانی را بدست آورد و نیاز به عملیات زبان-شناسی در ترجمه آماری احساس می شود. فرایند بازسازی ساختاری به معنی تطبیق دادن ترتیب کلمات ترجمه شده به ترتیب کلمات در زبان مقصد است. به عنوان مثال می توان به تفاوت بین ترتیب موصوف-صفت در زبان فارسی و صفت-موصوف در زبان انگلیسی اشاره کرد. در این پایان نامه ابتدا به بررسی و مقایسه روش های بازسازی ساختاری که با هدف بهبود بخشیدن به کیفیت سیستم های ترجمه آماری انجام شده اند، پرداخته شده است. بازسازی های ساختاری که به صورت داخلی در سیستم های ترجمه آماری انجام می شوند محدود هستند و برای جفت زبان هایی که تفاوت های ساختاری زیادی با هم دارند به اندازه کافی مناسب نیستند. بنابراین نیاز به تکنیک های بیشتری در این زمینه احساس می-شود. روش پیشنهاد شده در این پایان نامه که برای جفت زبان های فارسی و انگلیسی طراحی شده است از ویژگی ها و قواعد زبانی استفاده می کند تا خروجی بهتری را در ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی نتیجه دهد. در اولین گام در انجام روش پیشنهادی، قسمت فارسی پیکره دو زبانه با استفاده از برچسب گذار اجزای سخن، برچسب گذاری می شود. سپس با استفاده از تجزیه گر وابستگی برای زبان فارسی، روابط وابستگی بین کلمات در جملات قسمت فارسی پیکره نیز مشخص می شوند. برچسب گذارهای موجود برای زبان فارسی دارای دقت بسیار مناسبی هستند و از این نظر در کاهش کیفیت خروجی نهایی سیستم تاثیرگذاری منفی نخواهند داشت اما در مورد تجزیه گرهای زبان فارسی این مورد خیلی صحیح نیست و دقت تجزیه گرها در کیفیت خروجی سیستم تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت و از طرفی گستردگی تجزیه گرهای وابستگی برای زبان فارسی به اندازه برچسب گذارها نیست. بعد از برچسب گذاری و مشخص کردن روابط وابستگی میان کلمات، با توجه به تفاوت های زبان فارسی و انگلیسی، قواعدی استخراج می شوند تا پس از اعمال بر روی جمله های زبان مبدا (در اینجا زبان فارسی) ساختار این جملات را به ساختار زبان مقصد نزدیک تر کنند. قواعد بدست آمده به صورت یک سیستم پیش پردازشی عمل می کند که در نهایت بدون نیاز به ایجاد تغییر در قسمت های اصلی سیستم ترجمه ماشینی پایه، موجب بهبود کیفیت خروجی خواهد شد. بر اساس آزمایش های انجام شده برای بررسی کیفیت خروجی سیستم ترجمه حاصل با استفاده از سیستم های ارزیابی موجود، بهبود قابل قبولی نسبت به سیستم ترجمه ماشینی پایه بدست آمده است. روش انجام گرفته در این پایان نامه منجر به بهبودی در حدود 11/1 درصد در معیار ارزیابی بلو و مقدار 86/1 درصد در معیار f-measure شده است. همچنین در معیار ارزیابی ter کاهش 6/1 درصدی را مشاهده کرده ایم.

بررسی نشانگرهای کلامی چند واژه ای در مقالات پژوهشی نویسندگان انگلیسی و غیرانگلیسی زبان رشته ی زبان شناسی کاربردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1394
  معصومه عالش زاده   علی اکبر انصارین

نقش مهم نشانگرهای کلامی در نوشتارهای علمی بویژه مقاله نویسی، در تحقیات متعددی به خوبی نشان داده شده است.باتوجه به اینکه، تاکید تحقیقات قبلی انجام شده بر روی نشانگرهای کلامی بیشتر معطوف به بررسی کاربردی نشانگرهای کلامی تک واژه ای بوده است، این تحقیق سعی بر بررسی نشانگرهای کلامی چند واژه ای یا دسته دوم با در نظر گرفتن چارچوب دستوری آن ها دارد.بنابراین، هدف از این پایان نامه بررسی ’ اصطلاحات ثابت‘، ’قطعات جمله وار‘ و ’نشانگرهای کلامی جملات یکپارچه ‘.در قسمت های مقدمه، روش کار و بحث مقالات پژوهشی زبان شناسی کاربردی توسط نویسندگان انگلیسی و غیر انگلیسی زبان است.

تاثیر نوشتاری فردی در مقابل نوشتار گروهی در درستی گرامر و نگارش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1394
  نرمین السادات شاهگلی   فرهمن فرخی

هدف از این مطالعه شناخت تاثیر کار گروهی و انفرادی در درستی نگارش زبان آموزان انگلیسی می باشد. شصت زبان آموز زبان انگلیسی در این مطالعه شرکت داشته اند. دانش آموزان به گروه تجربی وکنترل تقسیم شدند (یک گروه تجربی و یک گروه کنترل ). گروه های تجربی بصورت گروهی کار کردند و گروه کنترل بصورت انفرادی. هر دو گروه در شش جلسه نگارش شرکت کرده اند. موضوع های نگارش برای شرکت کنندگان هر دو گروه یکسان بود.نتایج نشان داد که تکرار اشتباهات املایی ، علامت گذاری و نوشتن با حروف بزرگ در گروهی که بصورت تکی و دوتایی متنی را نوشتند تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت. با این وجود با توجه به درستی نگارشی که هر دو گروه تکی و دوتایی از نظر اشتباهات زمان فعل ، ترتیب کلمات و تطابق فاعل با فعل متنهایی را نوشتند نتایج متناقضی بدست آمده است. با توجه به تطابق فاعل با فعل در نگارش هر دو گروه فردی و گروهی تکرار این نوع اشتباه تقریبا یکسان بود.علاوه بر این اشتباهاتی که گروه دوتایی در نوشتن مرتکب شدند بیشتر از گروهی بود که بصورت تکی انشا نوشتند. در ضمن در مورد اشتباهات زمان فعل گروهی که بصورت دوتایی کار کردند متنهای درست تری از گروهی که بطور تکی نوشتند انشا نوشتند. میتوان این گ.نه نتیجه گیری کرد که زبان آموزانی که بصورت انفرادی انشایی را مینوسیند اشتباهات بیشتری نسبت به افرادی دارند که بصورت گروهی (دوتایی) انشا نوشتند.از نتایج این تحقیق میتوان این گونه بیان کرد که معلمها فرصتهایی را برای دانش آموزان فراهم می کنند که بتوانند در گروههای کوچک با هم کار کنند. به این روش دانش آموزان زبان می توانند مستقل باشند بطوریکه دانش ، مهارت واستراتژیها را با یکدیگر در میان می گذارند.

نقش نیمکره ی راست مغز در تشخیص کنش های زبانی درمیان یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1394
  نادیا حسامی   علی اکبر انصارین

تشخیص کنش های زبانی که یک گوینده در سخن به کار میبرد یکی از مفاهیم مهم در مطالعه قابلیت های کاربردی زبان است . تحقیقات گذشته نشان داده است گویشوران انگلیسی زبان، کنش های زبانی را به صورت ناخودآگاده تشخیص میدهند و نقش نیمکره ی راست مغز آنها در درک کنش های زبانی به وضوح دیده مشود.هدف تحقیق حاضر مطالعه ی رخداد فرآیند فوق الذکر در میان زبان آموزان ماهر ایرانی جهت مطالعه تشخیص ناخودآگاه کنش های زبانی در هر دو نیم کره ی چپ و راست مغز آنان میباشد.

بررسی مقایسه ای ویژگی های دیسکورس با تجزیه و تحلیل کلام در علوم طبیعی و زبان شناسی کاربردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1386
  تقی شیری مسلک   علی اکبر انصارین

چکیده ندارد.

تاثیر فعالیتهای پیش آموزشی بر فعالیتهای آموزشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1386
  سیما کاظمی   فرهمند فرخی

چکیده ندارد.

بیان شک و اطمینان در مقالات تحقیقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1387
  صفورا امامی   فرهمن فرخی

چکیده ندارد.

بررسی مقایسه ای عناصر فراکلامی در مقاله های علمی –پژوهشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  سمیه اشرفی   فرهمن فرخی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه بین ایدئولوژی و نحوه ی گزارش اخبار در روزنامه های ایرانی و غربی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1387
  نعیمه فرید محمدپور   فرهمن فرخی

چکیده ندارد.

عزت نفس و موفقیت زبان آموزان انگلیسی دوزبانه در برابر یک زبانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  مظاهر مرامی حجی کندی   مسعود رحیم پور

چکیده ندارد.

بررسی باز نمایی انرژی هسته ای ایران درروزنامه های نیویورک تایمز و کیهان انترنشنال بر مبنای نظریه ی تحلیل انتقادی کلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  شاهو قادرخانزاده   علی اکبر انصارین

این تحقیق به بررسی بازنمایی برنامه ی هسته ای ایران در روزنامه های نیویورک تایمز و کیهان انترنشنال بر مبنای نظریه تحلیل انتقادی کلام می پردازد. سه گزارش خبری از هر کدام از این روزنامه ها بر اساس اصول انتخاب تصادفی جمع اوری شده و طبق سیستم گذرا، اسم سازی و مجهول سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از طریق تجزیه و تحلیل تطابقی اطلاعات انتخاب شده به اشکارسازی اختلافات جدی و اساسی بین بازنمایی برنامه ی هسته ای ایران در این دو روزنامه می پردازد. محقق با استفاده از نظریه تحلیل انتقادی کلام در پی انست که چگونگی استفاده از ابزارهای زبانی را توسط نویسندگان روزنامه ها برای انتقال اهداف ایدئولوژیکی شان به تصویر بکشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اطلاعات انتخاب شده از هر دو روزنامه ایدئولوژی غالب در کشورهای مربوطه شان را قبول کرده و در جهت ادامه و اشاعه ان گام برمی دارند، لذا بیطرفی انها به چالش گرفته می شود و این بر اهمیت و ضرورت دانش انتقادی کلام برای معلمان زبان و زبان اموزان مهر تایید می زند

بررسی مقایسه ای عناصر فرا کلامی در مقاله های علمی-پژوهشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  سمیه اشرفی   فرهمن فرخی

سه عامل اساسی در شکل گیری این مطالعه موثر بوده اند. اول اینکه مقالات تحقیقی از ابزار ارتباطی مهم برای نویسندگان و محققان در سرتاسر دنیا به شمار می آیند. دوم اینکه در نوشته های دانشگاهی, متقاعد سازی و سازماندهی متنی مقالات از اهمیت خاصی برخوردار است. عامل سوم این است که نویسنده ی اغلب مقالات تحقیقی,انگلیسی زبان نیستند اما مقالات خود را به زبان انگلیسی ارائه می دهند. این خود می تواند باعث ایجاد تفاوتهایی در نحوه ی استفاده از منابع فرا کلامی متنی(textual metadiscourse resources) باشد که جزء لاینفک مقالات تحقیقی به شمار می آیند. علی رغم اهمیت این موضوع, اطلاعات کمی راجع به نحوه ی استفاده ی این منابع در رشته های تحصیلی مختلف و به ویژه توسط نویسندگان غیر انگلیسی زبان در دست است. در این مطالعه توزیع منابع فرا کلامی متنی در سه قسمت مقالات تحقیقی (چکیده, مقدمه, و نتایج و بحث و بررسی ) در سه رشته مهندسی مکانیک, پزشکی, وزبانشناسی کاربردی بررسی می شود. همچنین در این سه رشته مقایسه بین مقالات نوشته شده توسط انگلیسی زبانان و ایرانی ها به زبان انگلیسی بررسی می شود. این سه رشته به عنوان زیر مجموعه ای از رشته های مهندسی,علوم پزشکی, و علوم انسانی انتخاب شده اند. به همین منظور سی مقاله ی تحقیقی در این سه رشته از لحاظ توزیع کلی و بلاغی در سه قسمت مقالات به ازای هر 1000 کلمه محاسبه و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشانگر وجود تفاوت معنادار در توزیع عناصر فرا کلامی متنی در سه بخش این سه رشته و همچنین در مقا لات نوشته شده توسط انگلیسی زبانان و ایرانیان به زبان انگلیسی است. این تفاوتها ممکن است تا حدودی منعکس کننده ی قاعده های نوشتاری زبان اول ایرانی ها باشد و از طرفی ممکن است نشان دهنده ی تلاش نویسنده برای یافتن شکل مناسب و تثبیت شده ی تحقیق نوشتاری باشد که زبان اول ممکن است فاقد آن باشد. یافته های این تحقیق می تواند در تدریس ارتباطات فرا کلامی بین رشته ای و در افزودن آگاهی از اهداف بلاغی مقالات تحقیقی برای دانش آموختگان هر رشته دانشگاهی مفید باشد