× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the evaluation of language related engagment and task related engagment with the purpose of investigating the effect of metatalk and task typology

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : زهره محمدی زنوزق

استاد راهنما : علی اکبر انصارین

سال انتشار:1392

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : فرا گفتارها- کارکردهای زبان محور و تکلیف محور- نوع تمرین-

چکیده

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typology and metatalk. to this end, 80 homogeneous participants in terms of the language proficiency were assigned to four groups. the groups were different in terms of opportunities they are provided with by being engaged in different types of the tasks namely jigsaw, dictogloss, text reconstruction and translation as operationally defined on the basis of ellis’definition of a task (2003). participants language related engagement was measured by evaluating syntactic devices, intonational, and discursive devices used in language related episodes in their performances. the first research question was about evaluating the potentiality of four task types in directing students’ attention to syntactic devices. correspondingly, one way anova was utilized to test the first research hypothesis. the second research question was answered using one way anova to evaluate the potentiality of the targeted tasks in engaging students with intonational devices as a way to solve their communication problem. the third research question was answered using the same statistical technique to explore the potentiality of these four tasks in directing students’ attention to discursive markers. the fourth research question was answered by the microgenetic approach introduced by platt and brook (2002) and storch (2008). the findings show tasks are different in terms of their potentiality in engaging students with language at syntactic intonation and discursive levels whereas in terms of task engagement students went through the same patterns from pre-engagement to elaborate engagement across four task types. the findings imply a theoretical implication. level of task-ness is analyzed mostly on the basis of the essentialness, naturalness and utility of the linguistic elements that each task creates a medium for the occurrence of those elements. what is missing from this model is the level of task engagement. each task’s potentiality in engaging students with itself can create a medium for acquisition rich processes. the findings of the present study have important implications for language teaching, language testing and materials development. pedagogical implication suggests that the mere incorporation of tasks in the curriculum will not satisfy the principles of task- based and sociocultural approaches towards language teaching because the medium in which the interaction takes place will affect the quality of talk and in turns the quality of learning. the findings also provide insight to the concept of authenticity in materials development and testing as the findings support authenticity as a process rather than a product.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

this study examined the effects of task complexity on written narrative production under different task complexity conditions by efl learners at different proficiency levels. task complexity was manipulated along robinson’s (2001b) proposed task complexity dimension of here-and-now (simple) vs. there-and-then (complex) in. accordingly, three specific measures of the written narratives were targ...

abstract the present study was conducted to examine the effect of proficiency on students interaction while carrying out the grammar-based task(s) in collaboration. in particular, the study examines whether the level of proficiency affects the learners’ focus of attention to grammatical and lexical features. the study takes a further step and examines whether there is any difference in the use...

objetives: recovery of upper limb motor function in stroke is limited. different approaches are used to improve the upper limb function, but none has satisfactory results. the present study investigated the effect of task related training and role of hand dominance in upper limb motor function rehabilitation in stroke population. methods: a convenient sample of 32 subjects divided into 4 groups...

the purpose of this research was to analyze efl writing tasks in the most popular esol (english for speakers of other languages) exam preparation courses in iran: ielts, toefl, fce and cae. having collected the criteria of writing task appropriateness in light of the process-oriented approach to writing instruction, 114 learner participants were asked to rate efl writing tasks based on a checkl...

framed in a cognitive approach to task-supported l2 vocabulary learning, the present study used a pedagogical approach to investigate the relative effectiveness of tasks with different involvement loads on the vocabulary knowledge of iranian efl learners. the goal was to investigate the way that the construct of involvement load is related to the input hypothesis (krashen, 1985) and the output ...