نام پژوهشگر:

آرزو یوسف زاده

the effect of task complexity on efl learners’ written task performance in terms of accuracy and complexity
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    آرزو یوسف زاده     فرهمن فرخی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام دادند. در جلسه اول، تکلیف ساده را (در زمان حال) انجام دادندو بعداز دو هفته فاصله در جلسه دوم شرکت کنندگان تکلیف پیچیده را (در زمان گذشته )انجام دادند. در حالی که اعضای گروه کنترل، فقط یک تکلیف (بدون در نظر گرفتن زمان خاص) انجام دادند. اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش میزان پیچیدگی و صحت بر اساس تست های anova و t-test بررسی آماری شدند. نتایج تحقیق، نشان داد که بالا بردن میزان پیچیدگی بر دقت و صحت در تکلیف پیچیده موثر واقع شده است. در حالی که بالا بر دن میزان پیچیدگی بر پیچیدگی عملکرد آنها در تکلیف پیچیده تاثیر چندانی نداشت. امید است که نتایج بدست آمده از این مطالعه ی تحقیقی بتواند ایده ی جدیدی برای معلمان زبان انگلیسی جهت تدریس بهتر و مفید تر در کلاس و نیز برای طراحان مواد آموزشی در تنظیم مطالب درسی ارایه نماید.