the effects of time planning and task complexity on accuracy of narrative task performance

پایان نامه
چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پیچیده را با در نظر گرفتن زمان بندی حین انجام و قبل از انجام تکلیف، طی 4 جلسه انجام دادند. در جلسه اول، تکلیف ساده را با زمان بندی حین انجام تکلیف بدون محدودیت زمانی به پایان رساندند و در جلسه دوم، همان تکلیف را با شرایط زمان بندی قبل از انجام تکلیف با در نظر گرفتن محدودیت زمانی جهت افزایش میزان و شرایط پیچیدگی تکرار کردند. در جلسات سوم و چهارم شرکت کنندگان تکالیف پیچیده ی خود را با شرایط قبلی، طی دو جلسه انجام دادند. اعضای گروه کنترل، فقط تکلیف پیچیده را در شرایط زمان بندی حین انجام تکلیف با در نظر گرفتن محدودیت زمانی انجام دادند. اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش میزان پیچیدگی و صحت بر اساس تست های anova و t-test بررسی آماری شدند. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق، نشان داد که برنامه ریزی زمان بندی در بالا بردن میزان دقت و صحت، بویژه در تکلیف پیچیده در شرایط زمانی حین انجام تکلیف موثر واقع شد. ولی محدودیت زمانی که به منظور بالا بردن میزان پیچیدگی اعمال شده بود، در دقت عملکرد نوشتاری آنها تاثیر منفی داشت. در ضمن این اطلاعات نشان دادند که برنامه ریزی زمانی متفاوت در شرایط مختلف بر پیچیدگی عملکرد آنها تاثیر چندانی نداشت. امید است که نتایج بدست آمده از این مطالعه ی تحقیقی بتواند ایده ی جدیدی برای معلمان زبان انگلیسی جهت تدریس بهتر و مفیدتر در کلاس و نیز برای طراحان مواد آموزشی در تنظیم مطالب درسی ارایه نماید

منابع مشابه

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

15 صفحه اول

the effect of task complexity on efl learners’ written task performance in terms of accuracy and complexity

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام...

the effect of task complexity on lexical complexity and grammatical accuracy of efl learners’ argumentative writing

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

15 صفحه اول

an investigation of accuracy and complexity across different proficiency levels in written narrative task

abstract this quasi-experimental study was aimed at examining the impact of storyline complexity on the grammatical accuracy and complexity of advanced and intermediate efl learners. a total of 65 advanced and intermediate efl learners were selected from iran language institute (ili). an intact group including 35 intermediate participants and another intact group with 30 advanced participants ...

the effect of task cognitive complexity and time limit on the performance of the learners with different proficiency levels in second language writing skill

this study investigated the effects of manipulating the cognitive complexity of tasks along +/- few elements and the time limits on l2 learners writing performance. to conduct the study, 60 iranian efl learners with two levels of proficiency, low and high intermediate, were selected and assigned to three groups based on the time devoted to task completion. the participants performed both a simp...

15 صفحه اول

An Investigation into the Effects of Joint Planning on Complexity, Accuracy, and Fluency across Task Complexity

The current study aimed to examine the effects of strategic planning, online planning, strategic planning and online planning combined (joint planning), and no planning on the complexity, accuracy, and fluency of oral productions in two simple and complex narrative tasks. Eighty advanced EFL learners performed one simple narrative task and a complex narrative task with 20 minutes in between. Th...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022