نام پژوهشگر: حسین صبوری

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از نشانگر ریزماهواره در شرایط محیط شور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی گنبد 1388
  فاطمه قلی زاده   حسین صبوری

میزان تنوع ژنتیکی به منظور اصلاح گیاهان زراعی و ارتقاء سطح مدیریت منابع ژنتیکی از اهمیت زیادی در برنامه های اصلاحی برخودار است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی 29 ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه ای و آزمایشات مولکولی، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی محیط شاهد و تنش شوری (8 دسی زیمنس بر متر) و فاکتور فرعی ژنوتیپ ها بودند. صفات مورد ارزیابی شامل وزن خشک ریشه و اندام هوایی، طول ریشه و اندام هوایی، نسبت سدیم به پتاسیم، محتوای کلروفیل، زیست توده و سطح برگ بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها، سطوح شوری و اثر متقابل ژنوتیپ × شوری برای کلیه صفات مورد بررسی معنی دار است. در شرایط شور مقادیر کلیه صفات به غیر از نسبت سدیم به پتاسیم کاهش معنی داری نشان داد. همبستگی منفی و معنی داری بین زیست توده و نسبت سدیم به پتاسیم در شوری 8 دسی زیمنس بر متر وجود داشت. تفاوت بین ژنوتیپ ها از نظر دو شاخص تحمل و تحمل به تنش برای همه صفات معنی دار بود. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات گیاهچه ای در شرایط شور، ژنوتیپ های مورد بررسی را در سه گروه (متحمل، نسبتا" متحمل و حساس) قرار داد. این گروه بندی با نتایج حاصل از امتیاز دهی ژنوتیپ ها بر اساس میانگین موازنه شده صفات مورد بررسی منطبق بود. به منظور بررسی تنوع مولکولی، dna از برگ های جوان با روش ctab استخراج گردید و سپس با 30 جفت آغازگر ریزماهواره ای تکثیر شد. نتایج حاکی از وجود 106 آلل چند شکل در ژنوتیپ های مورد مطالعه بود که بیشترین آلل در جایگاه rm7426 و کمترین تعداد آلل در جایگاه rm340 مشاهده شد. میانگین تعداد آلل های مشاهده شده در کل ارقام 53/3 بود. کمترین ارزش pic (محتوای اطلاعاتی چند شکل) برای آغازگر های rm445، rm466، rm3345، rm7424 و بیشترین مقدار pic برای آغازگر های rm7426، rm1337، rm478 و rm5430 مشاهده گردید. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی برای داده های مولکولی نشان داد که 12 مولفه اول قادر به توجیه 40/84 درصد از کل تنوع می باشند. تجزیه خوشه ای بر اساس داده های مورفوفیزیولوژیک و مولکولی انجام شد و تطابق زیادی بین نتایج نشان داد. مقایسه روش های مورد بررسی نشان داد که اطلاعات حاصل از داده های ریزماهواره می تواند مکمل اطلاعات حاصل از صفات مورفوفیزیولوژیک باشد.

َارزیابی نقاط قوت و ضعف کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1391
  راضیه بهروزیان   lمحمد ظهرآبی

آموزش زبان انگلیسی در ایران که بعنوان زبان خارجی تلقی می شود در داخل بافت محدود کلاسی صورت می گیرد.سالهاست از آغاز این پروسه در مدارس ایران می گذرد اما متاسفانه هیج تحولی در کیفیت و نوع یادگیری دانش آموزان زبان انگلیسی صورت نگرفته است. دانش آموزان بعد از چهار سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس قادر به مکالمه و حتی نوشتن یک پاراگراف مطلب نیستند.محقق همواره در صدد یافتن این سوال است که چرا برنامه آموزش یادگیری زبان انگلیسی در ایران نیازها و انتظارات دانش آموزان و معلمان را تامین نمی کند؟ لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا نیازهای دانش آموزان در این کتاب و انتظارات معلمان جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و به روز شدن اطلاعات آنها و معلمان را مورد بررسی قرار دهیم چرا که از نظر محقق تلاش کمتری در این زمینه صورت گرفته است. انتخاب کتاب درسی با بهترین مطالب آموزشی نه تنها به عنوان یک شیوه برای رفع این نقایص آموزشی بوده بلکه به عنوان یک پروسه دراز مدت و به عنوان بخشی از آموزش مستمر در راستای توسعه و بهبود مهارتها و دستیابی به مهارتهای متنوع و فعالیتای گوناگون جهت آموزش بهتر به دانش آموزان می باشد. اصلاح ضعف های کتب دبیرستان و شیوه آموزش وسیله ای برای دستیابی به سیستمهای جدید آموزشی و ارتقاء سطح علمی و دستیابی به تکنولوژی جدید می باشد.از آنجا که دنیا رو به پیشرفت است و به تکنولوژیها و ابداعات جدید دست می یابد لذا ضرورت ایجاب می کند که دانش آموزان با چنین سیستمها و استراتژیهای جدید یادگیری آشنا شده و در جریان این تحولات قرار گیرند. این تحقیق کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان را که توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده ارزیابی می کند و شایستگی و عدم شایستگی آن را با اشاره به 13 مشخصه برگرفته شده از معیارهای مختلف ارزیابی بررسی میکند و پیشنهادات و راهکارهایی در رابطه با چگونگی کاستن از این مشکلات موجود در کتاب درسی ارائه می دهد.

تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز و غیر متمرکز برصحت دستوری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  سیمین ستارپور   فرهمن فرخی

building on previous studies on the effectiveness of different types of written corrective feedback, the present study aimed at investigating whether direct focused corrective feedback and direct unfocused corrective feedback produced any differential effects on the accurate use of english articles by efl learners across two different proficiency levels (low and high). in current study, the participants were divided into low and high proficiency levels by administering a toefl test. this led to formation of two proficiency levels, 60 participants in each level, totaling 120 participants. then each proficiency level was classified into three groups, two experimental groups and one control group. the first experimental group received focused corrective feedback; the second experimental group received unfocused corrective feedback, while the third one, as a control group, received no feedback. the anova tests with post-hoc comparisons indicated that focused group did better than both unfocused and control groups in terms of accurate use of english articles in both proficiency levels. therefore, these results suggested that unfocused corrective feedback is of limited pedagogical value, whereas focused corrective feedback promoted learners grammatical accuracy in l2 writing more effectively.

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390
  زهرا مردانی   حسین صبوری

شوری خاک یکی از مهم ترین تنش های غیر زیستی در رشد گیاهان و تولید محصولات غذایی در سرتا سر جهان است. قدرت جوانه زنی بالا و قوی تر بودن اجزای یک جوانه در برنج از مهم ترین صفات در استقرار بهتر گیاهچه در سیستم های کشت مستقیم و محیط های شور می باشد. در این پژوهش، به منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری، از جمعیت f2:4 حاصل از تلاقی واریته محلی غریب (متحمل به شوری) و واریته اصلاح شده سپیدرود (حساس به شوری) استفاده شد. نقشه پیوستگی حاصل از 105 نشانگر aflp و 26 نشانگر ریز ماهواره، 3/3629 سانتی مورگان از ژنوم برنج را با فاصله متوسط 91/27 سانتی مورگان بین دو نشانگر پوشش داد. تجزیه qtl با استفاده از دو روش مکان یابی فاصله ای و مکان یابی فاصله ای مرکب انجام گرفت. با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای، بیست و دو qtl مرتبط با صفات مطالعه شده شناسایی شد. qtl های شناسایی شده شامل چهار qtl برای سرعت جوانه زنی روی کروموزوم های 3 (دوqtl )، 10 (دوqtl ) و 12، یک qtl برای درصد جوانه زنی روی کروموزوم 4، دو qtl برای طول ریشه چه روی کروموزوم-های 6 و 8 ، یک qtl برای طول ساقه چه روی کروموزوم 8، یک qtl برای طول کلئوپتیل روی کروموزوم 11، یک qtl برای طول کلئوریز روی کروموزوم 9، پنج qtl برای وزن تر ریشه چه روی کروموزوم های 3، 6، 7، 11 و 12، سه qtl برای وزن تر ساقه چه روی کروموزوم های 8، 11 و 12، دو qtl برای وزن خشک ریشه چه روی کروموزوم های 1و 7 و دو qtl برای وزن خشک ساقه چه روی کروموزوم های 7 و 8 شناسایی شدند. همچنین با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای مرکب، بیست و دو qtl مرتبط با صفات مطالعه شده شناسایی شد. qtl های شناسایی شده شامل دو qtl برای سرعت جوانه زنی روی کروموزوم 3 (دو qtl)، یک qtl برای درصد جوانه زنی روی کروموزوم 4، دو qtl برای طول ریشه چه روی کروموزوم های 2 و 6، برای طول ساقه چه یک qtl روی کروموزوم 8 شناسایی شد که qpl-8 به تنهایی 93/15 درصد از تنوع فنوتیپی را تبیین کرد، برای طول کلئوپتیل دو qtl شناسایی شد که qtl بزرگ اثر qcl-11 مقدار 40/24 درصد از تغییرات فنوتیپی را تبیین کرد، برای طول کلئوریز دو qtl روی کروموزوم های 8 و 11 شناسایی شد. برای صفت وزن تر ساقه چه شش qtl شناسایی شد که دو qtl واقع در کروموزوم های 1 و 8 به ترتیب با تبیین 6/32 و 95/28 درصد از تغییرات کل، اثر نسبتاً بزرگی روی این صفت نشان دادند. در این دو qtl آلل غریب باعث افزایش وزن تر ساقه چه شد. برای وزن تر ریشه چه سه qtl روی کروموزوم های 3، 11 و 12 تعیین شد. برای وزن خشک ریشه چه یک qtl روی کروموزوم 7 شناسایی شد. برای وزن خشک ساقه چه 2 qtl رروی کروموزوم های 7 و 8 شناسایی شد. qpdw-7 و qpdw-8 به ترتیب با تبیین 19/22 و 96/22 درصد از تغییرات کل، اثر نسبتاً بزرگی روی این صفت نشان دادند. در این دو qtl آلل غریب باعث افزایش وزن خشک ساقه چه شد. qtl های شناسایی شده در نواحی ژنومی خاص با توجیه بخش قابل توجهی از تغییرات فنوتیپی می توانند در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر مورد توجه قرار گیرند.

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390
  خدیجه قمی   حسین صبوری

به منظور مکان یابی qtl های کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج، یک جمعیت 148 خانواده ای f2:4 حاصل از تلاقی بین رقم متحمل به شوری غریب و رقم حساس به شوری سپیدرود استفاده شد. نقشه پیوستگی حاصل در جمعیت f2 مربوطه شامل 26 نشانگر ssr و 105 نشانگر aflp بود. طول نقشه پیوستگی 3/3629 سانتی مورگان با متوسط فاصله 91/27 سانتی مورگان بین دو نشانگر مجاور بود. تجزیه qtl با استفاده از دو روش مکان یابی فاصله ای و مکان یابی فاصله ای مرکب در جمعیت f2:4 حاصل نشان داد که از 12 کروموزوم برنج، 11 کروموزوم حامل qtl های کنترل کننده 12 صفت مهم مطالعه شده در این پژوهش بودند. با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای 22 qtl مرتبط با 12 صفت مورد مطالعه شناسایی شد که دو qtl برای وزن تر ریشه روی کروموزوم های 3 و 4، یک qtl برای وزن تر اندام هوایی روی کروموزوم 6، سه qtl برای وزن خشک ریشه روی کروموزوم های 4، 10 و 12، یک qtl برای وزن خشک اندام هوایی روی کروموزوم 6، یک qtl برای زیست توده روی کروموزوم 6، دو qtl برای امتیاز ارقام روی کروموزوم 12، دو qtl برای طول ریشه روی کروموزوم های 9 و 10، چهار qtlبرای طول اندام هوایی روی کروموزوم های 6 (دو qtl) و 10 (دو qtl)، یک qtl برای درصد سدیم اندام هوایی روی کروموزوم 7، یک qtl برای درصد پتاسیم اندام هوایی روی کروموزوم 5، دو qtl برای نسبت سدیم به پتاسیم اندام هوایی روی کروموزوم های 4 و 5 و دو qtl برای محتوای کلروفیل روی کروموزوم های 3 و 8 مکان یابی شد. در روش مکان یابی فاصله ای مرکب نیز 19 qtl برای 12 صفت فوق شناسایی شد که برای وزن تر ریشه یک qtl روی کروموزوم 3، برای وزن تر اندام هوایی یک qtl روی کروموزوم 4، برای وزن خشک ریشه سه qtl روی کروموزوم های 4، 10 و 12، برای وزن خشک اندام هوایی دو qtl روی کروموزوم- های 3 و 12، برای زیست توده یک qtl روی کروموزوم 6، برای امتیاز ژنوتیپی ارقام دو qtl هر دو روی کروموزوم 12، برای طول ریشه یک qtl روی کروموزوم 9، برای طول اندام هوایی دو qtl روی کروموزوم های 6 و 10، برای درصد سدیم اندام هوایی تنها یک qtl روی کروموزوم 7، برای درصد پتاسیم اندام هوایی سه qtl روی کروموزوم های 1، 5 و 11، برای نسبت سدیم به پتاسیم اندام هوایی یک qtl روی کروموزوم 5 و برای محتوای کلروفیل نیز یک qtl روی کروموزوم های 3 و 8 مکان یابی گردید. مکان های qrdw-10 (وزن خشک ریشه) و qsdw-12 (وزن خشک اندام هوایی) با تبیین 99/81 و 2/18 درصد از تنوع فنوتیپی بزرگ اثر بودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نشانگرهای e38-m60-9 و e38-m60-1 به ترتیب روی کروموزوم های 10 و 12، احتمالاً می توانند به عنوان نشانگرهای پیوسته با صفات وزن خشک ریشه و اندام هوایی جهت انتخاب به کمک نشانگر در برنامه های به نژادی مورد استفاده قرار گیرند

بررسی نیازها و انتظارات دبیران زبان انگلیسی ایران از آموزش ضمن خدمت: نیازهای حرفه ای معلمان و نگرش آنها نسبت به تهیه محتوای اموزش دوره های ضمن خدمت در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  مهری نوروزی   فرهمن فرخی

اهمیت دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان جهت آموزش به خصوص در سطح حرفه ای بر همه واضح و مبرهن است. آموزش ضمن خدمت به عنوان یک درمان برای رفع نقایص آموزشی معلمان نیست بلکه به عنوان یک پروسه دراز مدت و به عنوان بخشی از آموزش مستمر جهت توسعه رویکرد حرفه ای معلمان در راستای توسعه و بهبود معارتها و دستیابی به مهارتهای متنوع و فعالیتهای گوناگون جهت آموزش بهتر به دانش آموزان می باشد. آموزش ضمن خدمت وسیله ای برای دستیابی به سیستمهای جدید آموزشی و ارتقاء سطح علمی و دستیابی به تکنولوژیهای جدید و ابداعات و اختراعات می باشد. از آنجا که دنیا رو به پیشرفت است و به تکنولوژیها و ابداعات جدید دست می یابد لذا ضروت ایجاب می کند که معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت با چنین سیستمها و تکنولوژیهای جدید آشنائی داشته و در جریان این تحولات قرار گیرند. لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا نیازها و انتظارات معلمان از دوره های ضمن خدمت جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آ موزان و به روز شدن اطلاعات دانش آموزان و معلمان را مورد بررسی قرار دهیم چون محقق بر این عقیده است که در این زمینه کمتر پژوهشی صورت پذیرفته است.

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  فریناز جنابیه   فرهمن فرخی

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus-on-meaning group (gpmg) and unguided planning group (ugp) which was the control group. the gpfg received focus-on-form activities and the gpmg received focus-on-meaning activities before both of the groups were asked to engage in narrating a story. the ugp did not receive any of these activities. then all groups were given ten minutes to plan their discourse before their final narrations. at the end of the study, the written narrations of all groups were put into close analysis and comparison. gpfg outperformed gpmg in terms of the accuracy and complexity of their narrations. although gpmg performed well in terms of accuracy but did not make considerable gains regarding the complexity of their written production. therefore, these results suggested that focus on meaning planning is of limited pedagogical value in terms of promoting the complexity of the students’ written language production, whereas focus on form planning is beneficial in improving both the accuracy and complexity of the students’ written narrations.

تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و الگوی کشت مخلوط گندم (triticum aestivum) و نخود معمولی(cicer arietinum) بر عملکرد و اجزای آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی 1390
  طیبه مشهدی   علی نخ زری مقدم

چکیده به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و الگوی کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخود معمولی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد به اجرا در آمد. در این بررسی 4 الگوی کاشت (کشت خالص گندم (w)، کشت مخلوط 2 ردیف گندم و 1 ردیف نخود (w2c1)، کشت مخلوط 1 ردیف گندم و 2 ردیف نخود (w1c2) و کشت خالص نخود (c)) و 5 میزان نیتروژن (0، 25، 50، 75 و 100 کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر الگوی کاشت و نیتروژن مصرفی بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، وزن خشک، شاخص برداشت و عملکرد معادل گندم معنی‏دار بود. اثر متقابل الگوی کاشت × نیتروژن بر صفات فوق بجز ارتفاع و وزن خشک معنی‏دار بود. تیمار کشت خالص گندم با مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن با 5819 کیلوگرم دانه حداکثر و تیمار کشت خالص نخود با مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن با 1483 کیلوگرم در هکتار حداقل عملکرد را تولید کردند. حداکثر و حداقل ارتفاع و وزن خشک به ترتیب مربوط به تیمار کشت خالص گندم و کشت خالص نخود بود. حداکثر و حداقل وزن هزار دانه به ترتیب از تیمار کشت خالص نخود با مصرف 25 کیلوگرم نیتروژن و کشت خالص گندم با عدم کاربرد کود نیتروژن به دست آمد. تیمار کشت خالص گندم با مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن حداکثر شاخص برداشت و تیمار کشت خالص نخود با کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن حداقل شاخص برداشت را داشت. حداکثر و حداقل درصد پروتئین دانه از تیمار کشت خالص نخود و کشت خالص گندم به دست آمد. با افزایش مصرف نیتروژن، درصد پروتئین دانه افزایش یافت. حداکثر میزان پروتئین از تیمار کشت خالص گندم با مصرف 100 کیلوگرم و حداقل آن از تیمار کشت مخلوط یک ردیف گندم و دو ردیف نخود با عدم کاربرد کود نیتروژن به دست آمد. کشت مخلوط از لحاظ نسبت برابری زمین نسبت به تک کشتی برتری نشان نداد. نسبت برابری زمین با 88/0 در کشت مخلوط دو ردیف گندم و یک ردیف نخود حداکثر بود. ضریب نسبی تراکم در گندم و نسبت رقابتی و شاخص غالبیت گندم در هر دو تیمار کشت مخلوط بیشتر بود. کشت مخلوط سودمندی اقتصادی نداشت. کلمات کلیدی: کشت مخلوط، نیتروژن، گندم، نخود، نسبت برابری زمین.

the impact of training on second language writing assessment: a case of raters’ biasedness
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  مختار احمدزاده   فرهمن فرخی

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع انشاء بنویسند. مصححین در این بررسی در 3 مرحله شرکت کردند . در هر مرحله آنها 30 ورقه که دارای دو موضوع بودند را تصحیح کردند، یکی قبل از آموزش ، دیگری در حین آموزش و بعدی در مرحله بعد از آموزش. در خلال برنامه آموزش به آنها یاد داده شد که ورقه ها را براساس معیار اصلاح جاکوپ اِت . ال (1981) اصلاح کنند. در کل 180 ورقه بوسیله 5 مرد و 5 زن براساس پنج جنبه نوشتار یعنی محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک تصحیح شدند. نتایج نشان داد که آموزش گیرندگان در چهار مورد محتوا ، سازمان ، لغت و زبان پیشرفت کردند و پایایی نشان دادند اما جالب اینکه در قسمت مکانیک پیشرفت صورت نگرفت. در بحث جنسیت آموزش گیرندگان به جز در بخش سازمان که مردان پایایی بیشتری در تصحیح ورقه ها داشتند در موارد دیگر تفاوت قابل توجهی دیده نشد.

تشخیص نواحی ژنی کنترل کننده ی کیفیت پخت در برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1390
  مریم کاتوزی   حسین صبوری

چکیده بهبود کیفیت دانه یکی از اهداف مهم در اصلاح برنج می-باشد. درجه حرارت ژلاتینی شدن، محتوای آمیلوز و قوام ژل از جمله فاکتورهای تعیین کننده کیفیت شیمیایی برنج می باشند. همچنین کیفیت فیزیکی دانه برنج به اندازه دانه قبل و بعد از پخت بستگی دارد. در این بررسی یک مطالعه ژنتیکی بر اساس نشانگرهای مولکولی با استفاده از یک جمعیت f2:3 مشتق از تلاقی دو رقم ایندیکا شاه پسند و ir28 پایه ریزی شد. مکان یابی صفات کمی کنترل کننده کیفیت دانه برنج با استفاده از روش فاصله مرکب اینکلوسیو انجام شد. سه qtl کنترل کننده کیفیت دانه شامل دو qtl برای قوام ژل و یک qtl برای محتوای آمیلوز روی کروموزوم های یک و شش ردیابی شدند و به ترتیب 23/6، 33/14 و 69/5 درصد از تغییرات فنوتیپی را توجیه نمودند. یک qtl با اثر نسبتا بزرگ در فاصله rm3740-rm283 روی کروموزوم یک برای طویل شدن دانه ردیابی شد. همچنین دو qtl بزرگ اثر برای طول برنج سفید و شکل دانه روی کروموزوم های یک و شش ردیابی شد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که رقم شاه پسند یک رقم با ارزش برای استفاده از روش های متکی بر نشانگرهای مولکولی و انتقال و بهبود صفات مرتبط با کیفیت دانه برنج است. نتایج این بررسی می تواند برای توسعه برنج های با دانه بلند مورد استفاده قرار گیرد.qtlردیابی شده در این مطالعه برای کمک به اصلاح-گران برنج جهت استفاده در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر مفید خواهد بود. کلمات کلیدی: qtl، مکان یابی، کیفیت شیمیایی، کیفیت فیزیکی، برنج

بررسی درک و استفاده مدرسان زبان انگلیسی از علایم ارتباط عیر زبانی در کلاس های آموزش زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  محمد حصبایی   علی اکبر انصارین

در این رساله،عملکرد معلمان زبان انگلیسی با درکشان نسبت به علایم ارتباط غیر زبانی مورد مقایسه واقع شده است. از پرسشنامه برای اطلاع از نظریات و درک معلمان و از مشاهده برای بررسی عملکرد واقعی آنها در کلاسهایشان استفاده شده است. برای اینکار، چهار معلم زبان مورد بررسی قرار گرفتند و 2 جلسه متوالی از عملکردشان ضبط و کد گذاری شد. سپس، پرسشنامه ای برای دریافت اطلاعات در مورد نظریات معلمان نسبت به زبان بدن به معلمان ارایه شد. داده های حاصل از پرسشنامه با داده های مرحله مشاهده مرود مقایسه قرار گرفتند و این نتیجه گیری حاصل شد که معلمان در حدود 50% از عملکرد زبان بدن خودشان آگاهی دارند و این موضوع باید در دوره های تربیت معلم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

ارزیابی عکس العمل ذرت علوفه ای به کودهای نیتروژن و بیولوژیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده علوم کشاورزی 1391
  اکرم محمدزاده مقدم   حسین صبوری

چکیده: به منظور ارزیابی عکس العمل ذرت علوفه ای به کودهای نیتروژن و بیولوژیک، آزمایشی در سال زراعی 1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس به اجرا در آمد. در این آزمایش، کود بیولوژیک در 4 سطح و شامل مصرف یک لیتر در هکتار نیتروکسین (ni)، مصرف 3 لیتر در هکتار سوپرنیتروپلاس (su)، تلفیق دو کود بیولوژیک (ni+su) و عدم مصرف کود بیولوژیک و عامل کود نیتروژن در 4 سطح و شامل عدم مصرف نیتروژن، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با منبع اوره بود. اثر ساده کود بیولوژیک و نیتروژن مصرفی بر عملکرد علوفه، وزن خشک برگ، وزن خشک بلال، وزن خشک ساقه و گل آذین نر، درصد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، درصد کربوهیدرات های محلول در آب، درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده‏های اسیدی و عملکرد پروتئین معنی دار ‏بود. اثر کود بیولوژیک بر درصد خاکستر و ارتفاع معنی دار نشد. اما درصد خاکستر و ارتفاع گیاه تحت تأثیر کود نیتروژن قرار گرفت. اثر متقابل کود بیولوژیک و نیتروژن در مورد هیچ یک از صفات فوق معنی‏دار نشد. با افزایش مصرف نیتروژن عملکرد علوفه، وزن خشک برگ، وزن خشک بلال، وزن خشک ساقه و گل آذین نر، ارتفاع گیاه، درصد ماده خشک قابل هضم، درصد پروتئین، درصد کربوهیدرات های محلول در آب، درصد خاکستر و عملکرد پروتئین افزایش و درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده‏های اسیدی کاهش یافت. بیش ترین عملکرد علوفه با 16904 کیلوگرم در هکتار، عملکرد پروتئین با 1662 کیلوگرم در هکتار و درصد ماده خشک قابل هضم با 86/80 مربوط به تیمار مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. در تیمارهای کود بیولوژیک، تیمار تلفیق دو کود بیولوژیک 16165 کیلوگرم علوفه خشک تولید کرد که نسبت به تیمار عدم مصرف کود بیولوژیک 9/21 درصد بیش تر بود. عملکرد پروتئین این تیمار 1502 کیلوگرم در هکتار بود. درصد ماده خشک قابل هضم در این تیمار 98/79 بود. کلمات کلیدی: کود بیولوژیک، نیتروژن، ذرت علوفه ای، عملکرد علوفه

تاثیر فعالیت های پسافعلیتی بر پیشبرد مهارت خواندن دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  کریم جبرییلی   مسعود یعقوبی نوتاش

برای ایجاد قابلیت موثر خواندن و نگارش، فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نیازمند خودآگاهی نسبت به راهبردهای خواندن است که این امر نیز به نوبه خود مستلزم آموزش مستقیم راهبردهاست. توافق کلی براین است که قابلیت خواندن و درک مفاهیم ایجاد شده در حد مطلوب در موفقیت دانش آموزان، دارای اهمیت ریشه ای است. در همین راستا، به لحاظ عملی بسیار سودمند خواهد بود که فراگیر زبان بداند چگونه می توان مفهوم کلی یا "لب کلام" متن را دریافت نمود و نیز این که مفاهیم چگونه در متن سازمان پیدا کرده و به همدیگر پیوند می خورند. در این پژوهش نگارنده بر دو راهبرد ارزشمند برای پیشبرد مهارت خواندن فراگیران زبان انگلیسی متمرکز گردیده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر دو فعالیت پسا فعلیتی (post-task activities) در پیشبرد مهارت های خواندن دانش آموزان ایرانی بوده است. در این مطالعه مشخصاً تاثیر آموزش الگو های سازماندهی متنی (مقایسه/تقابل، علت و معلول و تعریف) و آموزش خلاصه سازی به عنوان فعالیت های پسا-فعلیتی بر ایجاد و پیشبرد مهرت خواندن زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی کوشش گردیده است که اصل موضوع آموزش راهبرد در هر دو نوع فعالیت با موقعیت فاقد آموزش راهبردی مورد مقایسه قرار گیرد. شرکت کنندگان در پژوهش 60 دانشجوی پسر شاغل به تحصیل در رشته ریاضی در مقطع پیش دانشگاهی در مدرسه یاد شده بودند که با استفاده از پیش آزمون و نیز به صورت تصادفی به 3 گروه همگن تقسیم گردیدند. گروه اول گروه آزمایشی دریافت کننده آموزش الگو های سازماندهی متنی، گروه آزمایشی دوم دریافت کننده آموزش خلاصه سازی و گروه سوم به عنوان گروه گواه درنظر گرفته شدند. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون های واکاوی واریانس و آزمون t نتایج زیر را به دست می دهد: 1) نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادر آموزش الگوهای سازماندهی متنی برپیشبرد مهارت خواندن است . 2) آموزش خلاصه سازی عملکرد شرکت کنندگان پژوهش را ارتقاء می بخشد. 3) یافته ها نشانگر برتری عملکردی گروه آزمایشی گروه آزمایشی دوم (دریافت کننده آموزش خلاصه سازی) نسبت به گروه آزمایشی اول (دریافت کننده آموزش الگو های سازماندهی متنی) است و 4) یافته ها نشان می دهد که آموزش راهبرد از هر دو نوع (گروه اول و دوم) باعث تغییر معنادار و مثبت در عملکرد خواندن نسبت به گروهی است که هیچ آموزش راهبردی را دریافت ننموده است. پیشنهادات پژوهش در بخش های مربوطه مورد بحث وبررسی قرار گرفته است

the effects of time planning and task complexity on accuracy of narrative task performance
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  فرخنده منصوری گرگری   فرهمن فرخی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پیچیده را با در نظر گرفتن زمان بندی حین انجام و قبل از انجام تکلیف، طی 4 جلسه انجام دادند. در جلسه اول، تکلیف ساده را با زمان بندی حین انجام تکلیف بدون محدودیت زمانی به پایان رساندند و در جلسه دوم، همان تکلیف را با شرایط زمان بندی قبل از انجام تکلیف با در نظر گرفتن محدودیت زمانی جهت افزایش میزان و شرایط پیچیدگی تکرار کردند. در جلسات سوم و چهارم شرکت کنندگان تکالیف پیچیده ی خود را با شرایط قبلی، طی دو جلسه انجام دادند. اعضای گروه کنترل، فقط تکلیف پیچیده را در شرایط زمان بندی حین انجام تکلیف با در نظر گرفتن محدودیت زمانی انجام دادند. اطلاعات جمع آوری شده برای سنجش میزان پیچیدگی و صحت بر اساس تست های anova و t-test بررسی آماری شدند. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق، نشان داد که برنامه ریزی زمان بندی در بالا بردن میزان دقت و صحت، بویژه در تکلیف پیچیده در شرایط زمانی حین انجام تکلیف موثر واقع شد. ولی محدودیت زمانی که به منظور بالا بردن میزان پیچیدگی اعمال شده بود، در دقت عملکرد نوشتاری آنها تاثیر منفی داشت. در ضمن این اطلاعات نشان دادند که برنامه ریزی زمانی متفاوت در شرایط مختلف بر پیچیدگی عملکرد آنها تاثیر چندانی نداشت. امید است که نتایج بدست آمده از این مطالعه ی تحقیقی بتواند ایده ی جدیدی برای معلمان زبان انگلیسی جهت تدریس بهتر و مفیدتر در کلاس و نیز برای طراحان مواد آموزشی در تنظیم مطالب درسی ارایه نماید

بررسی نقش سطح کارآمدی و نوع تمرین خواندن در انتخاب راهبرد فراادراکی توسط زبان آموزان ایرانی بعنوان زبان بیگانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  حکیمه طیب علی   فرهمن فرخی

این مطالعه به منظور تحقیق در انتخاب راهبردهای فراادراکی زبان آموزان ایرانی انجام شده است.در این رابطه دو سئوال تحقیق مطرح شده است.سئوال اول این است که آیا رابطه ای بین سطح کارآمدی و انتخاب راهبردهای فراادراکی در پاسخ گویی به چهار نوع تمرین خواندن ( سئوالات پاسخ کوتاه-صحیح و غلط - تکمیل جملات و اسکن و اسکیم کردن) وجود دارد.در سئوال دوم رابطه بین انتخاب راهبردهای فراادراکی و نتایج پاسخ گویی به چهار نوع تمرین خواندن بررسی شده است.بدین منظور 75 دانشجوی زبان انگلیسی به پرسشنامه راهبردهای فراادراکی آکسفورد یک سری کامل سئوالات تافل و سئوالات بخش خواندن آزمون آیلتس پاسخ دادند.نتایج آماری نشان می دهد که بین سطوح مختلف کارآمدی و انتخاب راهبرد های فرا ادراکی رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین انتخاب راهبردهای فراادراکی و نیز پاسخ گویی به چهار نوع تمربن خواندن رابطه معنی دار وجود دارد و فقط بین راهبرد تمرکزی و ارزیابی و نیز سئوالات اسکیم و اسکن کردن مهارت خواندن رابطه معنی دار وجود ندارد.

بررسی سازگاری ژنوتیپ های برنج به تنش خشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی 1390
  مهدی غیاثی   حسین صبوری

به منظور بررسی سازگاری ژنوتیپ های برنج به تنش خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل وحساس به این تنش، 15 ژنوتیپ برنج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط بدون تنش (غرقاب) و تنش خشکی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحققیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس، مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس نشان داد، تفاوت بسیار معنی داری (p <0/01) بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر کلیه ی صفات مورد مطالعه در دو شرایط محیطی تنش و غرقاب وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان داد که در شرایط غرقاب، بیشترین عملکرد متعلق به ژنوتیپ دم سیاه و در شرایط تنش خشکی گرده بیشترین عملکرد را داشت. بررسی درصد کاهش میانگین صفات در اثر تنش خشکی نشان داد که بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی، مربوط به تعداد دانه پوک (23/45 درصد) و عملکرد (53/42 درصد) بود. در شرایط غرقاب وزن صد دانه (89 درصد) و در شرایط تنش خشکی تعداد دانه پر (92 درصد) بالاترین همبستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد داشتند. بر اساس اکثر شاخص های تحمل به تنش، ژنوتیپ گرده از پایداری عملکرد بالاتری برخوردار بود. شاخص های میانگین هندسی بهره وری gmpو میانگین هارمونیک harm به عنوان بهترین شاخص ها در این بررسی شناخته شدند.

مقایسه ی ادراک با عملکرد معلمین در سطوح مختلف مهارت زبانی در آموزش پست مدرن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مینا محبوبی   علی اکبر انصارین

abstract: postmethod is a newly developed pedagogy which as an alternative to method rejects the notion of good or bad methods and the concept of best method that can be generalized and appropriate for all contexts. instead, it treats each context as unique and one of a kind which cant be compared with other cases. this study is a postmethod-oriented one which investigates whether and how far teachers (naturally, without getting any teachers training programme on postmethod pedagogy and with all the imposed constraints by institution, curricula, textbooks and so forth) are able to construct context sensitive techniques according to the demands of every specific context and its different involving factors. in other words, whether they are beyond method or not. in order to treat this issue in more details, sterns (1992) three dimensional postmethod teaching strategies, namely the intralingual-crosslingual dimension, the analytic-experiential dimension and the explicit-implicit dimension were selected as a yardstick against which both teachers classroom practices and their beliefs were examined in relation to each other across proficiency levels of elementary and intermediate as a kind of contextual variable. to this end, three teachers who were teaching in elementary and intermediate levels participated in this study. their classroom practices were observed and a questionnaire was designed and administrated to tap into their beliefs. in doing so, first the extent of correspondence of teachers actions with respect to sterns postmethod teaching strategies between two proficiency levels of elementary and intermediate levels was identified. second, teachers perceptions of sterns postmethod teaching strategies between elementary and intermediate levels were compared. third, the extent of correspondence between teachers actions and perceptions with reference to postmethod teaching strategies were demonstrated. the statistical anova analysis didnt result in a significant difference between teachers actions and proficiency levels, between teachers perceptions and proficiency levels and between teachers actions and perceptions. this implies that teachers did neither think nor act according to the requirements of context but rather they adhered to just one method in both their actions and their perceptions. so probably, it might not be claimed that these teachers were going beyond method.

بررسی استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی باجنسیت و سطوح مهارتی مختلف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  صبرعلی جعفری   پرویز آژیده

راهبردهای یادگیری واژگان از سوی روان شناسان، زبان شناسان و معلمان زبان در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.واژگان بطور کلی بعنوان ابزار ارتباطی بنیادین مورد نظر بوده و اغلب برای زبان آموزان مشکل آفرین ترین بخش زبان آموزی محسوب می شود.راهبردهای یادگیری واژگان دارای انواع مختلفی است که هر یک به نوبه خود بر کیفیت و کمیت یادگیری فراگیران زبان تاثیر بسیار دارد.از اینرو استفاده از راهبردهای یادگیری زبان موضوع بسیاری از مطالعات بوده است.این تحقیق تلاشی است تا نوع راهبردهای یادگیری واژگان در ارتباط با سطوح مهارتی مختلف زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.محدوده اجرای این تحقیق شهرستان اهر خواهد بود.در این تحقیق فرض براین است که راهبردهای شناختی،فراشناختی،اجتماعی،عاطفی،ذهنی، و جبرانی هر کدام بطرز متفاوتی بر جنبه های یادگیری زبان آموزان ایرانی با سطوح مهارتی مختلف تاثیر گذار باشد.

تاثیر فعال سازی دانش پیش زمینه ای زبان آموزان خارجی بر روی درک مطلب شنیداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  نازنین شهامت   محمد ظهرابی

سعی این تحقیق بر آن بوده است که تاثیر فعال سازی دانش پیش زمینه ای زبان آموزان خارجی بر روی درک مطلب شنیداری آنها را تحت بررسی قرار دهد. این مطالعه از یک روش تحقیق نیمه تجربی از طریق یک قبل آزمون, برنامه-فعالیتهای کلاسی, بعد آزمون با استفاده از کلاسهای زبان آموزان خارجی بهره برده است. داده ها ازکل تعداد 38 زبان آموز مذکر و مونث جمع آوری شد. آزمایش شونده ها از دو کلاس زبان انگلیسی در تحقیق شرکت کردند. تعداد شرکت کننده ها در هر کلاس 19 نفر بود. بر اساس یک ازمون هم سطح سازی تافل که در آغاز تحقیق برگزار گردید, دانش زبانی زبان آموزان تعیین سطح شد که نشان می داد همه آنها در سطح متوسط قرار داشتند. این دو کلاس به صورت اتفاقی به یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. سپس یک قبل آزمون شنیداری برای هر دو گروه به صورت همزمان برگزار گردید. بعد از برگزاری قبل آزمون شنیداری, جلسات برنامه-فعالیتهای کلاسی در طول 4 هفته اجرا شدند. گروه آزمایشی برنامه-فعالیتهای کلاسی را دریافت کرد در حالی که گروه کنترل دریافت نکرد. مطالب انتخاب شده 10 مکالمه موضوعی ضبط شده بودند. این 2 نوع فعالیت پیش شنیداری فقط بیست دقیقه قبل از گوش دادن به مکالمه ها در هر یک از جلسات برنامه-فعالیتهای کلاسی ارائه شدند. دو نوع فعالیت پیش شنیداری به گروه آزمایش داده شد: لیستی از واژگان کلیدی و قطعه ای از اطلاعات نوشتاری به عنوان چکیده محتوائی راجع به محتوای متن های شنیداری اماده ارائه در هر جلسه. آنها بعد از گوش دادن به مکالمه ها, به آزمون های درک مطلب شنیداری پاسخ دادند. سرانجام بعد از 10 جلسه برنامه-فعالیتهای کلاسی, یک بعد آزمون شنیداری برگزار گردید. نمرات آزمون توسط نرم افزار spss آنالیز شدند. نتایج نشان دادند که گروه آزمایشی بهتر از گروه کنترل عمل کردند. این پیشرفت قابل توجه در بعد آزمون به فعال سازی دانش پیش زمینه ای که شرکت کننده ها از جلسات برنامه-فعالیتهای کلاسی کسب کرده بودند, نسبت داده می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق برای مدرسان , برنامه ریزان آموزشی , تست کننده ها و نویسندگان کتب به منظور طراحی مطالب و فعالیتهای کلاسی بر اساس یک شیوه موثرتر برای تدریسو یادگیری درک مطلب شنیداری زبان آموزان خارجی مفید واقع خواهد شد.

اثرات تکرار برش و کود نیتروژن بر ویژگی های عملکردی گونه مرتعی سورگوم (.sorghum halepense l)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1392
  سمیه گنجی هرسینی   مجید محمد اسمعیلی

چکیده: جهت بررسی اثرات تکرار برش و کود نیتروژن بر ویژگی های عملکردی قیاق (sorghum halepense)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو عامل سطوح برش و کود نیتروژن در شش تکرار اجراشد. همچنین قبل از آغاز فصل رویش، قطعه زمینی که دارای پوشش قیاق بود در حاشیه دانشگاه گنبد کاووس محصور و 71 پایه آن انتخاب و نشانه گذاری شدند. سپس در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در دو آزمایش جداگانه با سه تکرار کود و دو تکرار برش انجام شد. عامل برش شامل برش مکرر (هر هفته یکبار)، برش متوسط (هر دو هفته یکبار)، برش کم (هر سه هفته یکبار) و بدون برش (برش فقط در پایان آزمایش) و تیمار کود نیتروژن نیز در چهار سطح (بدون کود، 100 ، 200 و 300 کیلو گرم کود در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثر برش و کود بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه های هوایی (پنجه )، تعداد ریزوم، طول ریزوم، تعداد گره ها، ماده خشک اندام های هوایی، ماده خشک ریزوم، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، تخصیص ماده خشک در اندام های هوایی، تخصیص ماده خشک در ریشه و سرعت رشد نسبی معنی دار بود. اثر متقابل کود و برش بر کلیه ویژگی های عملکردی به غیر از فاصله میان گره ها، ماده خشک ریزوم، تخصیص ماده خشک در اندام های هوایی و تخصیص ماده خشک در ریزوم معنی دار بود. نتایج آزمایش مزرعه نشان داد که تنش ناشی از برش بر صفات مورد بررسی از جمله تعداد ساقه های هوایی، ارتفاع بوته و ماده خشک کل اثر معنی داری دارد. نتایج حاصل از تجزیه کواریانس کود نیتروژن نشان داد که تاثیر معنی داری بر خصوصیات مورد بررسی نداشت. بنابراین، برش می تواند یک راهکار عملی برای کنترل این گونه مهاجم در سطح مزارع بشمار آید. لذا این گونه به عنوان یک گونه با تحمل کم در برابر عامل برش می باشد. فاکتور های کیفی و میزان گلیکوزید های سیانوژنیک در چهار مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی، قبل از گلدهی، گلدهی، بذر دهی) اندازه گیری شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم، درصد پروتئین خام، درصد خاکستر و انرژی متابولیسمی مربوط به مرحله رشد رویشی می باشد. گیاه در مرحله رویشی دارای 1/0 درصد گلیکوزید های سیانوژنیک می باشد، میزان این ترکیب در اواخر مرحله رویشی به 5- 10×2 درصد رسید. بنابراین، مرحله گلدهی بهترین کیفیت علوفه را داشت. کلمات کلیدی: برش، تحمل، ساقه های هوایی، ماده خشک، ریزوم، مراحل فنولوژی

اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند گونه مرتعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1392
  ام البنین ابراهیمی   مجید محمد اسمعیلی

تنش شوری و خشکی از مشکلات اساسی در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از مناطق شور و کم آب کشور ما را در بر می گیرد. با توجه به افزایش سطح اراضی شور و خشک و کمبود اراضی مطلوب در کشور، شناسایی گیاهان مرتعی مقاوم به شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و گیاهچه در اصلاح و احیای مراتع اهمیت زیادی دارد. به این منظور، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت سطح شوری شامل غلظت های مشخصی از nacl (شاهد، 2، 4، 8، 16، 32 و 64 بار) و نه سطح پتانسیل اسمزی، شامل غلظت های مشخصی از مانیتول (شاهد، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 بار) با سه تکرار، بر روی گونه هایtrifolium pratense, vicia sativa, sanguisorba minor, secale cereale, medicago sativa, medicago scutellata انجام شد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد در سطوح مختلف تنش های شوری و خشکی کلیه شاخص های مورد مطالعه در مرحله جوانه زنی، از جمله، طول ریشه چه و ساقچه، وزن ریشه چه و ساقچه، سرعت و درصد جوانه زنی، بنیه بذر و ضریب آلومتری و هم چنین پارامترهای رشدی گیاهچه از قبیل، طول ریشه و ساقه، وزن ریشه و ساقه و نسبت طول ریشه به ساقه به طور معنی داری (01/0> p) کاهش یافتند. بر طبق نتایج بدست آمده گونه vicia sativa متحمل ترین گونه نسبت به تنش های شوری و خشکی بود. گونه های، agropyron elongatom،agropyron desertrum،trifolium pratense و sanguisorba minor به ترتیب گونه های متحمل به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بودند. هم چنین در مرحله رشد گیاهچه، گونه vicia sativa به عنوان متحمل ترین گونه و به ترتیب گونه های secale cereale ، medicago scutellata، sanguisorba minor، medicago sativa و trifolium pratense به عنوان گونه های متحمل به تنش شوری و خشکی معرفی شدند.

بررسی مقایسه ای متون روایتی و جدلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مسعود ماشینچی عباسی   حسین صبوری

نام خانوادگی: ماشینچی عباسی نام: مسعود عنوان: بررسی مقایسه ای متون روایتی و جدلی استاد راهنما: دکتر حسین صبوری استاد مشاور: دکتر علی اکبر انصارین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: زبان انگلیسی گرایش: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه: تبریز دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی (پردیس بین المللی ارس) تاریخ فارغ التحصیلی: 18/11/1391 تعداد صفحات: 176 واژه های کلیدی: ژانر؛ متن روایتی؛ متن جدلی؛ ادعا؛ ادله؛ دلیل قانع کننده، پشتوانه، درجه ای از اطمینان؛ مناقشه؛ بلاغت؛ داستان گویی چکیده بدون شک، نقش اساسی مهارت های نوشتاری و گفتاری در فرآیند یادگیری زبان دوم نمی تواند نادیده گرفته شود. بنابراین،شفاف سازی و مشخص کردن این مهارت های مهم به عنوان مطالب بنیادی، هم برای معلمین زبان دوم و هم برای یادگیرندگان آن، باید مورد لحاظ قرار گیرد. در این راستا، مفهوم ژانر پدید آمده است. واژه "ژانر" نشأت گرفته از ریشه فرانسوی (اساساً لاتین) به معنای "نوع" و یا "طبقه" است. همچنین، آن به عنوان مجموعه ای از رویدادهای ارتباطی قلمداد می شود که توسط اعضای همان جامعه گفتاری فهمیده می شود. در این راستا، متون روایتی، به عنوان نوعی رویداد و ساختار سازنده گفتار، نوشتار، آواز، فیلم و تئاتر در نظر گرفته می شوند که نشانگر سلسله مراتبی از وقایع واقعی و غیرواقعی هستند. علاوه بر این، واژه داستان، ممکن است به عنوان مترادف واژه حکایت کردن بکار رود، با این حال، می تواند به سلسله مراتبی از وقایعی اطلاق شود که ترتیب زمانی وقایع را نشان می دهند. از سویی، متن جدلی، نوعی نوشتار یا گفتار مناقشه ای است که درصدد تأئید، دفاع یا حمایت از موضوع مطرح شده است. آن نوعی نوشتار است که هدفش، متقاعدسازی خواننده برای پذیرش باور یا نظر نویسنده است. از این رو، واژگان بحث و متقاعدسازی، در اکثر مطالعات، به جای هم بکار می روند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه متون روایتی و جدلی از نظر ساختارهای دستوری، لغوی و ویژگیهای ژانر به انجام رسید. این پژوهش از نوع تحلیل متن است. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، داده ها از طریق مطالع? کتب و 195 مقاله مرتبط از نظر ساختارهای دستوری، لغوی و ویژگیهای ژانر جمع آوری شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته و ویژگیهای متون روایتی و جدلی نیز در جداولی ارائه شدند. تحلیل داده ها نشان داد که در متون جدلی، نشانگرهایی چون "با این حال" و "ثانیاً"، به ترتیب با 38/0% و 29/0%، پرکاربردترین نشانگرهای متون جدلی هستند. از سویی، نتایج نشان داد که در متون روایتی، نشانگرهایی از قبیل"اما" و "زیرا"، به ترتیب با 19/0% و 15/0%، پرکاربردترین نشانگرهای متون روایتی هستند. نتیجه اینکه، روایت، عمل نقل کردن سلسله مراتبی از وقایع است که غالباً، اما نه همیشه، به صورت ترتیب زمانی بیان می شود. از طرفی، متن جدلی، یک نوشتار بحث برانگیز تلقی می شود که هدف اصلی آن، متقاعدسازی خواننده به منظور پذیرش باور یا ایده نویسنده است. بعلاوه، ویژگیهایی از قبیل ادعا، خواننده را متقاعد نموده، با او بحث کرده، وی را مورد تأئید قرار داده و چیزی به او پیشنهاد می کندکه ممکن است در ابتدا با نویسنده موافق بوده و یا نباشد. افزون بر این، ادله، پشتوانه ادعا تعریف می شود. همچنین، دلیل قانع کننده، ارتباط بین ادعا و دلایل قلمداد می شود. بعلاوه، پشتوانه، حمایتی برای دلیل قانع کننده، محسوب می شود و درجه ای از اطمینان در بحث، به عنوان درجه ای از اطمینان توصیف می شود که در جدل بکار می رود. در نهایت، مناقشه، خود جدل در نظر گرفته می شود.

نقش عبارتهای پیش ساخته بر ارتقای سلاست گفتار یادگیرندگان فارسی زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  امیر نیک مهر   فرهمن فرخی

یکی از مهمترین اهداف برای زبان آموزان انگلیسی چگونگی آغاز مکالمه، ادامه دادن و به پایان رساندن آن می باشد. بنظر می رسد بکارگیری عبارات پیش ساخته منعطف که نوعی استراتژی ارتباطی محسوب می شود، نقشی انکارناپذیردر فرایند مکالمه دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی این بوده است که آیا مجهز بودن به چنین دانشی منجر به افزایش سلاست گفتار در زبان آموزان انگلیسی فارسی زبان می شود. در این پژوهش، نظر به اینکه بررسی اثر این عبارات پیش ساخته منعطف برسلاست گفتار یک فرایند زمان برمی باشد، شیوه بررسی موردی بکار گرفته شده است که در آن چهار زبان آموزحدود دو سال تحت بررسی قرار گرفتند. دو زبان آموز به مشاهده نحوه بکارگیری این عبارات پیش ساخته منعطف بواسطه معلم (الگو سازی) و دو نفر دیگر به تکالیف اکتشافی از طریق بررسی فیلمهای حاوی زیرنویس انگلیسی مشغول شدند. عملکرد زبان آموزان هر پنج جلسه بر اساس میزان استفاده از عبارات پیش ساخته منعطف و همچنین تعداد کلمات بیان شده در هر دقیقه که معیاری جهت ارزیابی سلاست گفتارمی باشد، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی حاکی از ارتباطی تنگاتنگ بین استفاده از عبارات پیش ساخته منعطف و تعداد کلمات بیان شده در هر دقیقه بود. همچنین آزمونهای تجزیه و تحلیل همبستگی نشان دادند که واداشتن زبان آموزان به تکالیف اکتشافی، منجر به بکارگیری هر چه بیشتر عبارات پیش ساخته منعطف و در نهایت افزایش سلاست گفتار آنان می گردد. امید است که یافته های این تحقیق، منجر به تجدید نظر اساتید در خصوص نقش عبارات پیش ساخته منعطف و بکارگیریِ روش های آموزشی موثر در جهت معرفی آنها به زبان آموزان انگلیسی و در نتیجه ارتقای سلاست گفتار آنها گردد.

تجزیه ارتباط برای تحمل به تنش غرقابی در جو [hordeum vulgare] با استفاده از نشانگرهای aflp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی 1392
  راویه حیدری   حسین صبوری

با توجه به اهمیت پژوهش های مرتبط با تنش های غیرزیستی، پژوهش حاضر در راستای شناسایی نشانگرهای مولکولی که ارتباط معنی داری با صفات مرتبط با تحمل به تنش غرقابی در جو دارند، انجام گرفت. این بررسی با استفاده از نشانگرهای aflpو40 ژنوتیپ جو صورت پذیرفت. به طور کلی تعداد 22 متغیر شامل هشت صفت در شرایط نرمال و تحت تنش غرقابی از جمله وزن خشک اندام هوایی، طول، حجم، وزن تر، وزن خشک، سطح، قطر و چگالی ریشه و شش شاخص تحمل ارزیابی شد. هفت ترکیب آغازگری ecoriو mseiدر کل تعداد 245 نوار تولید نمودند که از این تعداد، 227 نوار چندشکل بودند و به طور متوسط 37/92 درصد چندشکلی داشتند. سه ترکیب e90-m160، e100-m160 و e90-m150نسبت به سایر ترکیبات مقادیر بالاتری از شاخص های تنوع ژنتیکی مانند pic، شاخص نشانگری و شانون را به خود اختصاص دادند و در تمایز ژنوتیپ ها موثرتر بودند. تجزیه ارتباط با استفاده ماتریس ساختار جمعیت و با مدل های آماری glmو mlmبا استفاده از نرم افزار tasselبرای 22 متغیر انجام شد. مدل mlmدر سطح احتمال پنج درصد، 87 نشانگر را مرتبط با صفات ارزیابی شده شناسایی نمود. مطابق نتایج تجزیه ارتباط در شرایط نرمال، بالاترین ضریب تبیین به نشانگر e100-m160-27با توجیه 32 درصد از تغییرات قطر ریشه و برای شاخص های تحمل و صفات ارزیابی شده تحت تنش غرقابی به ترتیب به نشانگر e80-m150-1با 24 درصد توجیه تغییرات مربوط بهشاخص gmpو نشانگر e100-m150-22با تبیین 24 درصد از تغییرات فنوتیپی وزن خشک اندام هوایی اختصاص داشت.

بررسی تنوع هاپلوتایپی qtl مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده تولیدات گیاهی و دامی 1392
  پرهام نیک سیر   حسین صبوری

برنج از مهم ترین محصولات کشاورزی ایران و جهان است و بیش از نیمی از جمعیت جهان از آن تغذیه می کنند. خشکی یک عامل محدودکننده مهم در تولید این محصول است که اصلاح برای تحمل به خشکی می تواند یک روش موثر برای بهبود و پایداری عملکرد در مناطق خشک و کم آب باشد. به منظور بررسی تنوع هاپلوتایپی qtlهای کنترل کننده تحمل به خشکی در برنج، 22 ژنوتیپ برنج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در محیط کنترل شده تحت شرایط نرمال و خشکی ارزیابی شدند. خصوصیات مورد مطالعه شامل قطر ریشه، وزن ریشه، تعداد ریشه، وزن ساقه، طول ساقه، طول ریشه، کد ژنوتیپی و بیوماس بود. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد تفاوت بسیار معنی داری (01/0 ) بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در دو شرایط نرمال رشد و تنش خشکی وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. رگرسیون مرحله ای برای کد ژنوتیپی بعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بعنوان متغیرهای مستقل نشان داد که در شرایط تنش خشکی صفات طول ساقه، طول ریشه، قطر ریشه و وزن ریشه به ترتیب بیشترین تأثیر (69/0= ) را بر صفت کد ژنوتیپی داشتند. این مطالعه به منظور بررسی تنوع هاپلوتایپی 16 جفت نشانگر ریزماهواره ناحیه qtl بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی بر روی کروموزوم شماره 2 برنج و ارزیابی صفات گیاهچه ای برخی ارقام ایرانی و خارجی به همراه دو شاهد متحمل bala و حساس azucena انجام گردید. براساس داده های فنوتیپی، ارقام برنج به دو گروه متحمل و حساس طبقه بندی شدند. در این مطالعه بیشترین تعداد آلل مربوط به نشانگر rm3302 و بیشترین تنوع ژنی و بالاترین pic مربوط به نشانگر rm8030 بود. جهت ارزیابی تنوع هاپلوتایپی رقم متحمل bala بعنوان مرجع، جهت مقایسه الگوی آللی ژنوتیپ ها در این ناحیه استفاده شد. براساس این پژوهش از 15 گروه هاپلوتایپی، 12 گروه مربوط به گروههای ژنوتیپی منفرد بود و هیچ یک از ژنوتیپ ها، مطابقت آللی از لحاظ همه جایگاه های نشانگری bala نداشتند. گروه هاپلوتایپی شماره یک بیشترین شباهت را از نظر الگوی آللی یکسان با رقم bala داشتند که می تواند بیانگر تأثیرگذاری آلل های موجود در qtl کنترل کننده تحمل به خشکی واقع بر روی کروموزوم شماره دو برنج در این ارقام باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان از ارقام متحمل به منظور تلاقی و تهیه جمعیت های مناسب برای برنامه های اصلاحی استفاده نمود.

تنوع هاپلوتایپی در qtl مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج [oryza sativa l.]
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی 1392
  رقیه تولی   حسین صبوری

با توجه به اهمیت پژوهش های مرتبط با تنش های غیرزیستی، پژوهش حاضر در راستای بررسی تنوع هاپلوتایپی ناحیه qtl تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج، انجام گرفت. این بررسی با استفاده از 15 نشانگر ریزماهواره پیوسته به qtl بزرگ اثر مذکور و 20 ژنوتیپ ایرانی و وارداتی و دو ژنوتیپ مرجع bala (متحمل)، azucena (نسبتاً حساس) برنج صورت گرفت. به طور کلی هشت صفت در تنش خشکی و نرمال از قبیل طول ساقه، طول ریشه، وزن ریشه، وزن ساقه، تعداد ریشه، ضخامت ریشه، کد ژنوتیپی و زیست توده و پنج شاخص تحمل ارزیابی شد. بر اساس داده های فنوتیپی، براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی اثر ژنوتیپ، شرایط کشت و اثر متقابل ژنوتیپ × شرایط کشت برای کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح 1% معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین ارقام در دو شرایط نیز نشاد داد در مجموع ژنوتیپ های bala و دیلمانی ژنوتیپ های مقاوم و azucena، موسی طارم و دم-زرد ژنوتیپ های حساس به خشکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی های ساده و تجزیه رگرسیونی دو صفت طول ساقه و ضخامت ریشه بیش ترین تأثیر روی کد ژنوتیپی داشتند و بر اساس تجزیه علیت مشخص شد که طول ساقه تأثیر بشتری روی کد ژنوتیپی داشت و ژنوتیپ ها بر اساس نتایج تجزیه تابع تشخیص در سه گروه قرار گرفتند و براساس داده های ژنتیکی، ژنوتیپ های برنج به دو گروه طبقه بندی شدند. گروه اول که ژنوتیپ bala را شامل می شد ژنوتیپ هایی بودند که از لحاظ تنوع اللی به bala شباهت بیشتری داشتند. بر اساس نتایج تنوع ژنتیکی، نشانگرهای rm24671 و rm245 واقع در این ناحیه کروموزومی به عنوان موثرترین نشانگرها جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی در مرحله گیاهچه شناسایی شدند و اکثر خصوصیات مورفولوژیکی با این نشانگرها ارتباط معنی دار نشان دادند که در برنامه های به نژادی برنج به عنوان نشانگرهای آگاهی بخش و سودمند پیشنهاد می گردند. تعداد 22 ژنوتیپ برنج در قالب 16 هاپلوتایپ مختلف قرار گرفتند و با توجه به هاپلوتایپ های ایجاد شده، هاپلوتایپ شماره 8 که شامل ژنوتیپ های دیلمانی و ir25571 بود، بیشترین شباهت را به والد bala داشته و انتظار می رود این ژنوتیپ ها، همانند والد bala واجد qtlهای کنترل کننده تحمل به خشکی در این ناحیه ژنومی باشند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر انتظار می رود بتوان با استفاده از اطلاعات نشانگری واقع در این ناحیه ژنومی در برنامه های به نژادی برنج جهت تولید ارقام متحمل به تنش خشکی بهره گرفت.

تاثیرسطوح مختلف زئولیت و نیتروژن با باکتری آزوسپیریلوم بر خصوصیات گندم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1392
  عبدالرحمان دوگونچی   عباس بیابانی

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن با باکتری آزسپیریلوم بر صفات رشدی و عملکرد و اجزای آن در گندم، آزمایشی در سال زراعی 90-89 به مدت یک سال زراعی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. سطوح مختلف عامل زئولیت شامل مقادیر مصرف 0، 5، 10 و 15 تن در هکتار و سطوح عامل کود اوره 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم و عامل باکتری در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح اعمال شد. اثرات متقابل در بسیاری از صفات نظیر تعداد بوته قبل و بعد از پنجه زنی، تعداد پنجه، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبلچه، تعداد سنبلچه غیربارور، تعداد دانه در سنبله، درصد ازت در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثر متقابل ازت و زئولیت تغییرات قابل توجهی را در صفات تعداد بوته قبل و بعد از پنجه زنی، روز تا سنبله دهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ایجاد کرد. بنابراین می توان گفت که توازن نسبی این دو فاکتور بر استقرار گیاه و طول دوره رشد اثرگذار بوده لیکن در هر صورت استفاده از هر دو عامل باعث افزایش این صفات شد. سایر اثرات متقابل هم روی صفات مربوط به استقرار گیاه و طول دوره رشد تأثیر مشابهی داشتند. در صورتی که عملکرد دانه و کاه بیشتر تحت تأثیر اثرات اصلی بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به ترکیبات تیماری است که شامل حداقل 150 کیلوگرم اوره و 5 تن زئولیت بود.

تأثیر رقم ذرت و الگوی کاشت ذرت (zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (vigna sinensis) بر کمیت و کیفیت علوفه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1392
  سمیه مقیمی فر   علی نخ زری مقدم

به منظور بررسی اثر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و ارقام ذرت بر کمیت و کیفیت علوفه، آزمایشی در تابستان 1391 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ورامین به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل الگوی کاشت در 6 سطح، شامل کشت خالص ذرت، کشت مخلوط جایگزین 3/33 درصد لوبیا چشم بلبلی به جای ذرت، کشت مخلوط جایگزین 7/66 درصد لوبیا چشم بلبلی به جای ذرت، کشت مخلوط افزایشی 3/33 درصد لوبیا چشم بلبلی به ذرت، کشت مخلوط افزایشی 7/66 درصد لوبیا به ذرت و کشت خالص لوبیا چشم بلبلی بود. عامل ارقام ذرت نیز در 3 سطح و شامل دابل کراس 370، سینگل کراس 604 و سینگل کراس 704 بود. در این بررسی از رقم مشهد لوبیا چشم بلبلی استفاده شد. نتایج نشان داد که عامل الگوی کاشت بر عملکرد علوفه خشک و تمام صفات کیفی در سطح یک درصد معنی دار بود. عامل رقم بر عملکرد علوفه خشک و تمامی صفات کیفی به‎جز خاکستر در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل الگوی کاشت × رقم در رابطه با هیچ‎یک از صفات مورد بررسی معنی دار نگردید. تیمار 7/66% لوبیا چشم بلبلی+ 100% ذرت با 20540 کیلوگرم در هکتار حداکثر و تیمار 7/66% لوبیا چشم بلبلی+ 3/33% ذرت با 13960 کیلوگرم در هکتار حداقل عملکرد را تولید کردند. رقم دیررس 704 با 16730 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد علوفه خشک و رقم زودرس 370 با 15180 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد علوفه را تولید کردند. ماده خشک قابل هضم در ذرت حداکثر بود. درصد پروتئین، فیبر غیر قابل حل در شوینده های اسیدی و خنثی در کشت خالص ذرت کمتر از تیمارهای دیگر بود. درصد پروتئین در تیمار کشت خالص ذرت کمتر از سایر تیمارها بود. بیشترین درصد پروتئین را کشت خالص لوبیا چشم بلبلی داشت. رقم دیررس 704 میزان ماده خشک قابل هضم و کربوهیدرات محلول در آب بالا و فیبر غیر قابل حل در شوینده های اسیدی و خنثی کمتری نسبت به دو رقم دیگر داشت لذا، از نظر کیفیت دارای بالاترین کیفیت نسبت به دو رقم دیگر بود. بیشترین میزان نسبت برابری زمین در کشت مخلوط افزایشی 7/66 درصد لوبیا چشم بلبلی به ذرت با 43/1 مشاهده شد که می تواند در مقایسه با تک کشتی هر یک از گونه های ذرت و لوبیا چشم بلبلی 43 درصد کارایی استفاده از زمین را افزایش دهد. ضریب نسبی تراکم ذرت، نسبت رقابتی و شاخص غالبیت ذرت در همه ی تیمارهای کشت مخلوط بیشتر بود. کشت مخلوط سودمندی اقتصادی داشت

بررسی اثرات سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیتروژن بر گندم در تناوب با چغندرقند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
  وصال احمد خوانساری   عباس بیابانی

به منظور بررسی اثرات میزان بذر و سطوح مختلف نیتروژن در تناوب چغندرقند-گندم، این آزمایش در سال ??-???? در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد واقع در 100 کیلومتری شمال شرق گرگان در دو زمینی که یکی از آنها سال قبل زیر کشت چغندرقند و دیگری زیر کشت گندم بود با سه تکرار انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که در آن تراکم به عنوان فاکتور اول در سه سطح (???، ???، ??? بذر در مترمربع) و کود نیتروژن به عنوان فاکتور دوم در چهار سطح (?، ??، ???، ??? کیلوگرم در هکتار) انتخاب شدند. اختلاف بین دو تناوب برای تمام صفات مورد بررسی به جز تعداد روز تا سنبله¬دهی و قطر پدانکل معنی¬دار بود. در شرایط تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم سطح 350 بذر در مترمربع نسبت به سایر سطوح بذر دارای بیشترین میزان عملکرد بود. در شرایط تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم بالاترین میزان عملکرد گندم مریوط به مقدار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. مطالعه ضرایب همبستگی در بین هر دو تناوب نشان داد که عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و طول دوره پر شدن دانه بیشترین میزان همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. تجزیه علیت نشان داد بیشترین اثرات مستقیم و مثبت در شرایط تناوب گندم-گندم مربوط به تعداد سنبله در مترمربع و در تناوب چغندرقند-گندم مربوط به تعداد دانه در سنبله بود و بیشترین اثر غیر مستقیم را وزن هزار دانه از طریق تعداد دانه در سنبله در تناوب گندم-گندم و تعداد سنبله در متر مربع از طریق صفت تعداد دانه در سنبله در تناوب چغندرقند-گندم اعمال کردند. همبستگی بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته در مجموع سطوح مختلف بذر و نیتروژن در تناوب گندم-گندم مثبت و معنی¬دار بود. در تناوب چغندرقند-گندم همبستگی بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و طول دوره پر شدن دانه در مجموع سطوح مختلف بذر و نیتروژن مثبت و معنی¬دار بود. در تناوب چغندرقند-گندم، تعداد دانه در سنبله به دلیل اثر مستقیم مثبت و بالا و اثر غیر مستقیم تعداد سنبله در متر مربع از طریق صفت تعداد دانه در سنبله می¬تواند به عنوان مهم¬ترین صفات جهت افزایش عملکرد دانه مورد توجه قرار گیرند.

بررسی بانک بذر خاک در مراتع گمیشان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده منابع طبیعی 1393
  رحمان بردی کر   مجید محمد اسمعیلی

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر چرای دام بر روی برخی خصوصیات بانک بذر خاک در مراتع گمیشان، از توابع استان گلستان انجام شد. نمونه¬برداری از بانک بذر خاک در اوایل زمستان 1391 انجام گردید. در هر منطقه معرف 5 ترانسکت 100 متری و در طول هر ترانسکت از 10 پلات چهار متر¬مربعی استفاده گردید. برای نمونه¬برداری بانک بذر خاک، در مرکز هر پلات 4 متر¬مربعی قاب 20*20 سانتی¬متری کار گذاشته و خاک داخل آنها از دو عمق 0 تا 5 و 5 تا 10 سانتی¬متری برداشت گردیده و در مجموع از هر منطقه با 50 پلات، نمونه خاک گرفته شد. نمونه¬های خاک 3 ماه در یخچال در دمای 3 تا 5 درجه سانتی¬گراد قرار داده شدند. نمونه¬ها پس از تیمار سرما جهت کشت به گلخانه منتقل شده و به روش جوانه¬زنی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی آثار چرا، عمق و اثر متقابل آنها بر تراکم، غنا گونه¬ای، تنوع گونه¬ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمینی از glm استفاده شده و آزمون مقایسه میانگین¬ها به روش lsd صورت گرفت. برای آنالیز داده¬ها از نرم¬افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که تراکم، غنا، تنوع گونه¬ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمینی در منطقه قرق به¬طور معنی¬داری بیشتر ازمنطقه چرا¬شده بود. همچنین آنالیز آماری نشان داد که تراکم، غنا، تنوع گونه¬ای و تشابه بانک بذر خاک با پوشش روزمینی در عمق 5-0 به¬طور معنی-داری بیشتر از عمق 10-5 سانتی¬متری بود. به طور کلی می¬توان نتیجه¬گیری کرد که قرق باعث بهبود وضعیت پوشش گیاهی در بانک بذر خاک گردیده است.

تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر سویا رقم کتول
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
  متانت دماوندی   عباس بیابانی

یکی از عمدهترین محصولات زراعی در ایران سویا است که با توجه به ضرورت تولید روغن در داخل کشور، کاربرد میکروارگانیزمهای مفید خاک کمک موثری در جهت کاهش اثرات مخرب کودها و افزایش عملکرد آن بویژه در شرایط نامساعد محیطی به شمار می رود. این تحقیق در تابستان سال 1391 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام گردید. به این منظور بصورت کرت های دو بار خـرد شـده در قـالـب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، سه سطح مایکوریزا (0 ،glomus intraradices ،glomus mosseae)، دو سطح استفاده و عدم استفاده از باکتری و سه سطح فسفر خالص (0، 32/1 و 64/2 گرم در مترمربع) بر روی گیاه سویا رقم کتول و در سه تکرار آزمایش شد. نتایج نشان داد که اثر هر یک از تیمارهای مایکوریزا، باکتری و فسفر بر روی صفات گره های ریزوبیوم و پارامترهای رشد بسیار معنی دار بود. اثر متقابل باکتری و مایکوریزا تنها بر صفات گره های ریزوبیوم و پارامترهای رشد معنی دار ارزیابی گردید. اثر باکتری بر تمام صفات مورد سنجش در این تحقیق به جز فاصله میانگره و تعداد بوته در مترمربع بسیار معنی دار بود. بین دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با برادی ریزوبیوم به جز تعداد بوته در مترمربع در تمام صفات اختلاف معنی داری حاکم بود، در حالیکه تفاوت دو گونه مایکوریزا تنها در سطح برگ و وزن خشک گره های ریزوبیوم معنی دار شد. بین استفاده و عدم استفاده از مایکوریزا نیز تنها در تعداد بوته در مترمربع و تعداد گره ساقه اختلاف معنی داری به چشم می خورد. دو سطح استفاده از فسفر در تعداد برگ، وزن هزار دانه و وزن تر و خشک گره های ریزوبیوم تفاوت داشتند. در تلقیح با باکتری، وزن خشک ساقه بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارا بوده و در کاربرد گونه اینترارادایسس این همبستگی مربوط به وزن خشک برگ بود. با استفاده از فسفر خالص 32/1 گرم نیز بیشترین همبستگی با عملکرد در وزن خشک ساقه مشاهده شد. در سایر حالات این همبستگی به تعداد غلاف در بوته مربوط بود. غالب اثرات مستقیم بر عملکرد دانه به تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف تعلق داشت، در حالیکه اثرات غیرمستقیم با وزن خشک ساقه و برگ مرتبط بودند. بطورکلی گونه اینترارادایسس موثرترین گونه مایکوریزا و مناسب ترین مقدار فسفر خالص، 32/1 گرم در مترمربع برآورد گردید.

اجرای آموزش مبتنی بر فعالیت بر روی کنش زبانی فراگیران زبان دوم در سطوح زبانی متفاوت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  جهانبخش آقاجانی   اصغر سلیمی

چکیده آموزش فعالیت محور زبان از طرف خیلی از داعیه داران آموزش زبان دوم بصورتی گسترده مورد حمایت قرار گرفته است . هر چند اختلاف نظر هایی در دیدگاه آنها وجود دارد ، همه آنها معتقدند برای استفاده ی حقیقی از زبان بایستی آموش با یادگیری تعامل داشته باشد . skehan وfoster ( 1999 ) بر این باورند که بایستی تعادلی بین دقت ، روانی پیچیدگی وجود داشته باشد . با در نظر گرفتن مطالعاتی که بر روی فعالیت و ویژگی های آن و همچنین تاثیر آن بر مهارتهای گفتاری و نوشتاری زبان آموزان صورت گرفته است ، اهمیت بررسی و شناخت این فاکتور ها و تاثیرات احتمالی آن بر روی مهارتهای زبان شناختی فراگیران زبان شامل دقت ، روانی پیچیدگی مسئله ای است که در وادی آموزش فعالیت محور کمتر مورد توجه قرار گرفته است . بنا براین تحقق پیش رو در نظر دارد تا تاثیرات اجرای آموزش مبتنی بر فعالیت بر روی کنش زبانی فراگیران زبان شامل دقت ، روانی و پیچیدگی را مورد بررسی قرار دهد . بدین منظور 80 نفر زبان آموز به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند . سطح مهارت زبانی آنها متوسط و متوسط به بالا بوده و سپس هر یک از این گروه ها به دو گروه تقسیم شدند . سپس در هر سطح مهارت زبانی یک گروه به روش آموزش مبتنی بر فعالیت و گروهی دیگر به روش سنتی به مدت یک ترم تحت آموزش قرار گرفتند . در پایان دوره از تمامی شرکت کنندگان درخواست شد تا مطالبی را بر روی فعالیت تصویری توصیفی به نگارش درآورند دقت ، روانی و پیچیدگی داده های نوشتاری جمع آوری شده با توجه به مقیاسی که توسط ellis در سال 2012 معرفی شده است مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند . برای تحلیل داده ها از t- test استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش مبتنی بر فعالیت تاثیر قابل توجهی بر روی مهارت نوشتاری از نقطه نظر دقت ، روانی و پیچیدگی در سطوح زبانی متوسط و متوسط به بالا داشته است . نتایج تحقیق می تواند برای محققان آموزش زبان ، مدرسان زبان و طراحان برنامه های آموزشی کاربرد هایی داشته باشد . کلمات کلیدی : دقت ، پیچیدگی ، روانی ، سطح مهارت ، فعالیت آموزش زبان مبتنی برفعالیت

شناسایی نشانگرهای مرتبط با مقاومت به سفیدک پودری در جو [hordeum vulgare l.] با استفاده از نشانگرهای aflp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی 1393
  زینب محمدی   عاطفه صبوری

تجزیه ارتباط به عنوان روشی برای تعیین نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی و اقتصادی، نقش مهمی در اصلاح مولکولی گیاهان دارد. در پژوهش حاضر، شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات درصد آلودگی و تیپ آلودگی با استفاده از 78 ژنوتیپ جو و نشانگرهای aflp (هفت ترکیب آغازگری ecori/msei) بررسی شد. در ارزیابی فنوتیپی، صفات درصد آلودگی و تیپ آلودگی به عنوان مهم ترین صفات مرتبط با مقاومت براساس مقیاس 9-0 ساری و پرسکات بررسی شدند. براساس تجزیه خوشه¬ای، ژنوتیپ ها به چهار گروه مقاوم، نیمه مقاوم، نیمه حساس و حساس اختصاص یافتند. هم چنین در این پژوهش تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها با استفاده از هفت ترکیب آغازگری aflp بررسی شد. در مجموع 245 نوار ایجاد شد که از بین آنها 227 نوار چندشکل بودند و میانگین مکانهای چندشکل 42/32 به¬دست آمد. میانگین درصد چندشکلی و محتوای اطلاعات چندشکلی به ترتیب 37/92 درصد و 43/0 بود. بررسی کلی آماره های تنوع ژنتیکی از جمله تعداد الل موثر، ضریب تنوع نی و شاخص شانون نشان داد که از بین هفت ترکیب آغازگری، سه ترکیبe90-m160 ، e100-m160 و e100-m150 نسبت به سایر ترکیبات مقادیر بالاتری را به خود اختصاص دادند و در حقیقت در تمایز ژنوتیپ ها نقش بارزتری ایفا نمودند. تجزیه ارتباط با استفاده از چهار مدل آماری glm و mlm توسط نرم افزار tassel انجام شد. در مدل mlm کامل (با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و دادههای خویشاوندی)، 33 نشانگر ارتباط معنی¬داری در سطح احتمال پنج درصد با صفات ارزیابی شده نشان دادند و بالاترین ضریب تبیین مربوط به نشانگر e80-m150-3 بود که 14 درصد از تغییرات شدت آلودگی را توجیه کرد. نشانگرهای e80-m150-3 و e80-m160-22 در سطح احتمال پنج درصد پیوسته به هر دو صفت شدت و تیپ آلودگی شناسایی شدند که می تواند بیانگر نقش موثر این ناحیه ژنومی در مقاومت به سفیدک پودری باشد. در صورت تأیید نتایج مبنی بر تأثیر معنی دار این ناحیه ژنومی، این ناحیه می تواند کاندید مناسبی برای تبدیل به نشانگر اختصاصی scar باشد.

مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر های issr وssr و شناسایی نشانگر های informative برای صفات کمی برنج در شرایط تنش خشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده کشاورزی 1393
  رضا کریم کشته   حسین صبوری

به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل و حساس برنج به تنش خشکی، آزمایشی با 59 ژنوتیپ برنج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط بدون تنش ( غرقاب) و تنش خشکی در سال زراعی 1392در شهرستان علی آباد کتول مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین میانگین عملکرد در شرایط نرمال متعلق به ژنوتیپ های caiapo و ir68702–072–1-4-bبه ترتیب 296/7 و 203/7 تن در هکتار بود. در شرایط تنش بیشترین میانگین متعلق به ژنوتیپ های caiapo و pegaso به ترتیب 743/2 و 679/2 تن در هکتار بود. تجزیه کلاستر بر اساس wardروش و برش دندروگرام موجب گروه بندی ارقام در 3 گروه درشرایط نرمال و تنش خشکی گردید. برای بررسی تنوع مولکولی dna ژنومی آنها استخراج و با 36 نشانگر ریزماهواره و 10 نشانگر بین ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند. از 36 جفت آغازگر ریزماهواره در مجموع 189 آلل با میانگین 25/5 آلل در هر مکان ژنی مشاهده شد. میانگین محتوای اصلاعات چند شکل (pic) 58/0 برآورد شد که نشانگر5647 rm با 81/0 بیشترین و 6022 rmبا 32/0 کمترین (pic) نشان دادند. از 10 جفت نشانگر بین ریزماهواره در مجموع 144 باند با میانگین 4/14 باند به ازای هر جایگاه نشانگری ایجاد نمود و از 144 باند تشکیل شده 17/69 درصد از باند ها چندشکل بودند. آغازگر issr-10 با توالی آغازگری (gt)6cc بیشترین درصد چندشکلی(80 درصد) و آغازگر issr-9 با توالی آغازگری (actg)4 کمترین درصد چندشکلی (55/55) داشتند. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکل(pic) را آغازگر issr-7 با 49/0 و آغازگرهایی issr-2، issr-8، issr-9 و issr-10 با 47/0 کمترین مقدار pic را به خود اختصاص دادند. نشانگر issr-10 با 8/34 بیشترین شاخص نشانگری(mi) و نشانگرissr-4 با 23/28 کمترین مقدار شاخص نشانگری را داشتند. براساس تجزیه رگرسیون داده های مولکولی و صفات مورفولوژیکی، برای نشانگر های ریزماهواره در مجموع 90 نشانگر برای شرایط نرمال و 69 نشانگر برای شرایط تنش خشکی برای صفات مرفولوژیکی شناسایی شد. در شرایط نرمال تعداد خوشه و تعداد روز تا گلدهی با 9 نشانگر و در شرایط تنش خشکی وزن خوشه با 9 نشانگر بیشترین نشانگر های مثبت را نشان دادند. برای نشانگر های بین ریزماهواره در مجموع 70 نشانگر برای شرایط نرمال و 72 نشانگر برای شرایط تنش خشکی برای صفات مرفولوژیکی شناسایی شد. در شرایط نرمال عرض برگ پرچم با 9 نشانگر و در شرایط تنش خشکی طول خروج خوشه از غلاف، عرض برگ پرچم، تعداد دانه کل، تعداد دانه پر خوشه و عملکرد در هکتار با 6 نشانگر بیشترین نشانگر های مثبت را نشان دادند. ازنتایج این تحقیق می توان در برنامه های اصلاحی برای ایجاد جمعیتی با هتروزیگوسیتی بالا برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های برنج استفاده شود

بررسی تاثیر تدریس گروهی در مقایسه با تدریس به روش سنتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  محمد محمدزاده   محمد ظهرابی

هدف این تحقیق کمی بررسی و مقایسه میزان تاثیر روشهای تدریس سنتی در برابر روشهای تدریس مشارکتی می-باشد. این تحقیق تاثیر و کارامدی روش تدریس مشارکتی و دو نوع روش تدریس سنتی را برای فراگیری زبان دوم مورد بررسی قرار داد. این پژوهش در مورد یادگیری زبان انگیسی با اهداف ویژه بر روی دانشجویان رشته حسابداری انجام شده است. بطور کلی، 90 زبان آموز سطح متوسط از دانشگاه آزاد که رشته تحصیلی آنها حسابداری بود، بعنوان شرکت کننده های این تحقیق انتخاب شدند. هر گروه از شرکت کننده ها از یک کلاس مجزا بودند. سه روش آزمایشی در این سه کلاس که در هر کدام 30 نفر شرکت کننده وجود داشت عملیاتی شدند. در ابتدا، قبل از شروع به تدریس، سطح دانش زبان شرکت کننده ها توسط یک آزمون معتبر مورد سنجش قرار گرفت و دانشجویانی که سطح دانش زبان انگیسی آنها بالاتر یا پایین تر از متوسط بود، از میان شرکت کننده ها حذف شدند. یک آزمون هم در آغاز تحقیق قبل از شروع تدریس و هم در پایان تحقیق پس از تدریس از هر سه گروه شرکت کننده گرفته شد. در گروه اول آزمایشی، زبان انگلیسی تخصصی برای رشته حسابداری براساس کتاب مصوب و سرفصل مشخص شده با استفاده از روش سنتی توسط مدرس رشته حسابداری تدریس شد. در گروه دوم، همان محتوای درسی با استقاده از روش سنتی توسط مدرس زبان انگیسی تدریس شد. در گروه سوم، همان مطالب توسط دو مدرس بصورت مشارکتی تدریس شد. در این گروه، مدرس رشته حسابداری اصطلاحات تخصصی را تدریس کرد و مدرس زبان انگیسی بخش های مربوط به واژگان عمومی و سایر مهارت های عمومی زبان راتدریس کرد. برای تحلیل نتایج آزمون ها از آزمون آنوا یک طرفه استفاده شد. مقایسه نتایج آزمون در داخل هر گروه و بین گروه-ها نشان می دهد که روش مشارکتی از هر دو روش سنتی ارائه شده موثرتر می باشد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از روش های سنتی برای یادگیری زبان تخصصی در رشته های مختلف موثر نیست. بنابراین روش تدریس مشارکتی که در آن مدرس رشته تخصصی و مدرس زبان انگیسی باهم مشارکت کنند، یک جایگزین مناسب و کارامدی برای تدریس زبان تخصصی برای دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاه می باشد.

تعیین گروه های هتروتیک در سویا l. glycine max با استفاده از نشانگر issr
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1393
  زهرا ملک محمدی   حسین صبوری

شناخت تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ذخایر توارثی یکی از فعالیت های مهم در زمینه به نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی در گیاهان است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در 48 ژنوتیپ سویا تکثیر مکان های ژنی با استفاده از 10 آغازگر issr در آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. از تعداد 68 قطعه ای که در کل ارقام تولید شد 34 قطعه چند شکل بودند. تعداد باند های چند شکل از 2 تا 5 به ازای هر آغازگر متفاوت بود. بیشترین باندهای چند شکل مربوط به آغاز گر prl-4 بود. مقادیر pic بین 147/0 تا 058/0 و شاخص نشانگری بین 39/8 تا 65/1 در هر آغازگر متغیر بود. بیشترین و کمترین درصد چند شکلی به ترتیب به آغازگر 2-prl با 66/66 و آغازگر prl-5 با 57/28 تعلق داشت. آغازگر prl-5 بیشترین میزان شاخص شانون را با مقدار 678/0 و آغازگر prl-1 کمترین میزان شاخص شانون را با مقدار 467/0 نشان دادند. بیشترین میزان تنوع ژنتیکی در آغاز گر prl-5 با مقدار 485/0 و کمترین میزان تنوع ژنتیکی در آغازگر prl-1 با مقدار 300/0 مشاهده شد. بیشترین تعداد آلل موثر برای آغاز گر prl-5 با مقدار 943/1 و کمترین تعداد آلل موثر برای آغاز گر prl-1 با مقدار 479/1 به دست آمد. بیشترین میزان شاخص نشانگری مربوط به آغازگر prl-6 با مقدار 39/8 به دست آمد که نشان دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر نسبت به سایر آغازگر ها است و کمترین شاخص نشانگری در آغازگر prl-5 با مقدار 65/1 مشاهده شد. تجزیه ی خوشه ای به روش upgam و با استفاده از ضریب تشابه ژاکارد 48 ژنوتیپ را در چهار گروه مجزا گروه بندی کرد. تجزیه ی ارتباط نتایج حاصل نشان داد نشانگر issr یک سیستم نشانگری قابل اطمینان برای آشکار سازی سطح بالایی از چند شکلی است و می توان از آن به عنوان ابزار مفیدی در بررسی تنوع ژنتیکی و انجام برنامه های اصلاحی در سویا استفاده نمود.. کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی، چند شکلی، سویا، نشانگرissr

اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد جوجه‏های گوشتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1393
  محمد امامی قره حاجلو   شهریار مقصودلو

چکیده آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری بر عملکرد جوجه‏های گوشتی با تعداد 432 قطعه جوجه ‏گوشتی سویه کاب 500 به صورت فاکتوریل 4×3 در قالب طرح‏ کاملاً تصادفی با 36 واحد آزمایشی شامل (12 تیمار با 3 تکرار و 12 قطعه جوجه از هر دو جنس در هر تکرار) انجام شد. تیمارهای خوراکی به صورت چهار سطح فسفر قابل دسترس شامل (سطح 13/0، 24/0، 35/0 و 47/0 درصد) و سه سطح آنزیم چندگانه تجاری شامل (صفر، 125 میلی گرم در کیلوگرم جیره و 250 میلی گرم در کیلوگرم جیره) در مرحله میان دان (24-11 روزگی) به جوجه‏ها خورانده شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره سبب افزایش معنی دار مصرف خوراک، وزن بدن وکاهش ضریب تبدیل غذایی در مرحله میان دان گردید (05/0>p). اثرات اصلی و متقابل سطوح مختلف فسفر جیره و آنزیم چندگانه بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی ذبح شده در پایان مرحله رشد معنی دار نبود (05/0p>). سطوح مختلف فسفر جیره و آنزیم چندگانه بر هزینه خوراک مصرفی به اضافه وزن و بازده ناخالص اقتصادی جوجه های گوشتی در کل دوره پرورش تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0p>). اثرات متقابل سطوح فسفر قابل دسترس و آنزیم چندگانه، اثر معنی‏داری بر ph محتویات دستگاه گوارش داشت (05/0>p). اثرات متقابل سطوح مختلف فسفر قابل دسترس و آنزیم چندگانه بر رطوبت فضولات جوجه های گوشتی معنی دار نبود (05/0p>) همین اثر موجب کاهش معنی‏دار نیتروژن فضولات شد (05/0>p). نتایج آزمایشات خونی نشان داد که اثرات متقابل سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری بر کلسیم ، فسفر و پروتئین تام سرم خون جوجه های گوشتی معنی دار نبود (05/0p>) ولی این اثر بر منیزیم و آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه ها معنی‏دار بود (05/0>p). به طور کلی بر اساس نتایج این آزمایش می توان فسفر قابل دسترس جیره را به میزان یک چهارم پایین‏تر از سطح توصیه کاب 500 در فاز میانی پرورش در نظر گرفت و به همراه نصف سطح توصیه شده آنزیم به عملکرد مطلوب دست یافت به عبارت دیگر تیمار حاوی سطح 35/0 درصد فسفر قابل دسترس جیره به همراه 125 میلی گرم در کیلوگرم آنزیم، عملکرد مناسب و مشابه تیمار شاهد را ایجاد نمود.

تحقیق در کاربرد نشانگرهای کلامی در سه ژانر اکشن، کمدی و رمانتیک در فیلم های انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  مریم حسینی   فرهمن فرخی

امروزه مفهوم برون زبان گرایی روزبروز اهمیت بیشتری بین یادگیرندگان زبان پیدا می کند.توانایی ارائه نشانگرهای کلامی در ژانر های مختلف ممکن است به عنوان نشانگری از قابلیت برون گرایی باشد.نشانگرهای کلامی بصورت تصادفی به جمله ها الحاق نمی شوند بلکه تحت شرایط مکالمه ای مشخص بکار میروند. این شرایط مکالمه ای ممکن است یک ژانر خاصی تداعی کند که در نتیجه منجر به استفاده از نشانگرهای کلامی متفاوت میگردد.با در نظر گرفتن این مسئله هدف این تحقیق این است که ببیند آیا ژانر های مختلف منجر به استفاده از انواع و توزیع مختلفی از نشانگرهای کلامی می شود یا خیر؟ بر این اساس این مطالعه اقدام به بررسی پانزده فیلم مرتبط با سه ژانر اکشن ، کمدی و رمانتیک میکند تا دریابد که آیا تفاوت های فاحش آماری در استفاده از نشانگرهای کلامی رویت میگردد یا خیر. طبقه بندی نشانگرهای کلامی بیبر به منطور آنالیز نشانگرهای کلامی بکار رفته است در هر ژانرمورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بیانگر وجود یک رابطه بین انواع نشانگرهای کلامی مورد استفاده در ژانرهای گوناگون فیلم بوده است.بعلاوه نتایج تست chi-square نشانگر وجود تفاوت فاحش در استفاده از نشانگرهای کلامی مرتبط با هر ژانر میباشد. که تست های قدرت ارتباطی بر این نتایج صحٌه میگذارد . یافته های این مطالعه می تواند دریچه های جدیدی را برای تدوین کنندگان دروس و معلمین در جهت طراحی تمرین های آموزشی موثر باز کند. این تمرین ها می تواند منجر به بالا رفتن عملکرد یادگیرندگان زبان در فعالیت های مکالمه ای بر اساس یک ژانر خاص بگردد

ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیک موثر بر بهبود عملکرد جو در دهه های اخیر در استان گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
  معصومه حاجی پور   علی راحمی کاریزکی

به منظور مطالعه ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیک موثر بر بهبود عملکرد جو در دهه های اخیر در استان گلستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش، 9 رقم جو شامل صحرا، دشت، ترکمن، گرگان 4، نیمروز، ماهور، خرم، ریحان و یوسف بودند. در این تحقیق صفاتی از قبیل مراحل فنولوژیک، پرشدن دانه، انتقال مجدد و عملکرد و اجزای عملکرد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ارقام از لحاظ مراحل فنولوژیک با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. رقم گرگان 4 بعد از سپری کردن 151 روز و دریافت 1667 درجه-روز توانست سریع تر از سایر ارقام به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک برسد. رقم نیمروز با 1558 روز و دریافت 1782 درجه-روز دیررس ترین رقم به شمار آمد. ارقام مورد مطالعه از لحاظ طول مدت پرشدن دانه اختلاف معنی دار نشان دادند (**50/15). بیش ترین طول دوره پر شدن دانه در رقم خرم با 27 روز و کم ترین، در رقم صحرا با 50/20 روز مشاهده شد. ارقام از نظر سرعت پرشدن دانه اختلاف قابل ملاحظه ای نداشتند و میانگین سرعت پرشدن دانه 0137/0 میلی گرم در روز بود. انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ های جو مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی گنبد کاووس اختلاف معنی داری از خود نشان ندادند. بیش ترین عملکرد دانه مربوط به رقم یوسف با 33/388 گرم در مترمربع بود و کم ترین عملکرد مربوط به رقم ترکمن با 2433 گرم در متر مربع بود. هم چنین، تجزیه مسیر نشان داد که وزن 1000 دانه بیش ترین تأثیر را بر عملکرد دانه داشت.

تاثیر بیان فردی و گفتمان جمعی بر مهارت صحبت کردن انگلیسی آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  پویا درود   علی اکبر انصارین

مهارت گوش دادن و درک آنچه که شنیده میشود و ارتباط آن با صحبت کردن و بیان آن یکی از مهمترین عاملها در پیشبرد هدف که همانا یادگیری زبان است میباشد.هر زبان آموزی در وهله اول باید قدرت تشخیص و بیان که لازمه آن داشتن دانش لغوی و گرامری آن زبان که به منظور برقراری ارتباط است را دارا باشد. در ارتباط با این موضوع شاید عواملی دخیل باشند که در ظاهر به آنها اهمیت داده نمیشود اما چنین فاکتورهایی نقش پررنگی در درک و فهم زبان مقصد ایفا میکنند.همین مسئله در ارتباط با یادگیری زبان انگلیسی نیز صدق میکند. یعنی توانایی زبان آموز در درک و فهم اطلاعاتی که بین افراد مختلف ردو بدل می شود و انتقال آن به شخص یا اشخاص دیگر.اگر زبان آموز به آنچه که میشنود خودرا نزدیکتر احساس کند و یا آنچه افراد دیگر در باره آن صحبت میکنند مورد علاقه وی باشد چنین عواملی باعث تداوم ارتباط می شوند و بالطبع میتواند اطلاعات بیشتری را در ذهن خود ذخیره کرده و بیان کند.اما اگر تبادل اطلاعات بین افراد وجود نداشته باشد و داده ها به صورت یکطرفه اتفاق بیفتد در چنین محیطی امکان یادگیری کمتر است.این تحقیق ممکن است نشان دهنده این موضوع باشد که فاکتور هایی که به آنها اشاره شد در ایران بخصوص برای آنهایی که زبان انگلیسی یاد می گیرند کمتر جدی گرفته می شوند.یعنی انگلیسی آموزان ایرانی در بیشتر موارد مجبور به گوش دادن و فهمیدن مطالب به صورت تئوری یا تست زدن و یا صرفا بالا بردن نمره می شوند تا اینکه اطلاعات را به خاطر سپرده و با مهارت صحبت کردن خود در انگلیسی آن را بیان کنند.در این مقاله سعی شده است این سوال که آیا بیان فردی و گفتمان جمعی بر روی مهارت صحبت کردن انگلیسی آموزان ایرانی می تواند تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

تاثیر استفاده از بازی های کامپیوتری سبک ریاضی در بهبود یادگیری لغات انگلیسی دانش آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  امید اسلام حصاری   علی اکبر انصارین

انگیزه کلید موثر و اساسی در یادگیری است و دانش آموزی که انگیزه دارد ، بهتر مطالب درسی را یاد می گیرد. بازی های کامپیوتری یک نمونه از ابزارهایی است که باعث ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان در کلاس های درسی می شود. امیدواریم به کمک بازی ها در کلاسهای درسی، بتوانیم در دانش آموزان حس رقابت و همکاری را برانگیخته و دانش آموزانی فعال و موفق را تربیت کنیم. امروزه دانش آموزان یادگیری با روش های جذاب و مفرح را می پسندند و از طرفی بازی های کامپیوتری می توانند به عنوانی ابزار درسی مفید به کار گرفته شوند. در مطالعات قبلی تاثیر بازی ها روی یادگیری ریاضی دانش آموزان بطور دقیق بررسی و تحقیق شده است. از آنجاییکه تاثیر بازی های سبک ریاضی روی یادگیری لغات انگلیسی زبان آموزان بررسی نشده بود ، در این پژوهش من تلاش کردم تا به چند سوال اساسی در این خصوص پاسخ داده شود . اینکه آیا این بازی ها رو یادگیری لغات انگلیسی جدید زبان آموزان تاثیری دارند و آیا این یادگیری در جنسیت های مختلف تفاوتی دارد یا خیر. برای انجام تحقیق چهار کلاس زبان انگلیسی متشکل از زبان آموزان آقا و خانم در نظر گرفته شد و نتایج بدست آمده در آخر پژوهش مورد مقایسه قرار گرفت. شاخص اندازه گیری میزان موفقیت این پژوهش بر پایه امتحانات pre-test )که به نوعی نشان دهنده میزان دانش لغات شرکت کنندگان می باشد( ،post-test و همچنین مصاحبه هایی بود که از دبیران و دانش آموزان در پایان ترم گرفته شد. از نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص شد که استفاده از بازی های کامپیوتری سبک ریاضی تاثیر بسزای روی یادگیری لغات جدید انگلیسی زبان آموزان ایرانی دارد و دبیران و دانش آموزان از بکارگیری این روش در کلاس های درسی رضایت کامل دارند. هچنین در یادگیری نهایی لغات جدید انگلیسی بین دو جنسیت مختلف در این تحقیق تفاوت چندانی مشاهده نشد. با اینحال جهت بررسی دقیق تر تاثیر تکنولوژی های مدرن از قبیل بازی ها در آموزش، مستلزم تحقیقات گسترده تر و بیشتری در آینده است و پژوهشگران باید از شرکت کنندگان بیشتر و موارد مختلف دیگری برای ارزیابی تحقیقات در این زمینه به عمل آورند.

تاثیر روش یادداشت برداری به عنوان استراتژی شنیداری بر روی پیشرفت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  ژاله کاظمی کوراند   فرهمن فرخی

با ظهور clt، نیاز برای تاکید بر مهارت شنیداری به عنوان نکته ی شروع در یادگیری زبان خارجه به همراه مهارت تکلم ، به هدف برقراری ارتباط بیشتر و بیشتر شناسایی شد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر یادداشت برداری به عنوان استراتژی شنیداری بر روی عملکرد شنیداری زبان آموزان پرداخته است. هدف محقق از این پژوهش، پی بردن به این موضوع است که آیا این استراتژی تاثیری بر عملکرد شنیداری زبان آموزان با همارت زبانی متوسط دارد؟ این تحقیق به صورت نیمه آزمایشی انجام گردیده است. 40 زبان آموز با مهارت زبانی سطح متوسط از بین 68 نفر بر اساس تست سنجش سطح مهارت برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند. سپس، اعضای تحقیق به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. در ابتدای تحقیق، همه ی اعضا در "پیش آزمون شنیداری" شرکت کردند تا از همگنی سطح مهارت شنیداری آنها اطمینان حاصل شود. نتایج این تست با استفاده از t-test بررسی شد و همگنی این دو گروه تثبیت گردید. در قدم بعدی، همه ی اعضا 18 جلسه در کلاس حضور یافتند. از میان این جلسات، 3 جلسه برای تدریس روش یادداشت برداری cornell به گروه آزمایش اختصاص داده شد. در صورتی که گروه کنترل تیماری دریافت نکرد. بنابراین، متغیر مستقل این تحقییق روش یادداشت برداری cornell و متغیر وابسته عملکرد شنیداری میباشد. در مرحله ی آخر، هر دو گروه در "پس آزمون شنیداری" شرکت کردند و نتایج این آزمون با استفاده ازt-test مقایسه شد. بر طبق نتایج به دست آمده، روش یادداشت برداری cornell مهارت شنیداری گروه آزمایش را افزایش داده است.

تعیین نشانگرهای issr مرتبط با صفات زراعی در گندم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1393
  علی گلی   عیسی جرجانی

شناخت تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ذخایر توارثی یکی از فعالیت های مهم درزمینه ی به نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی در گیاهان است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در 48 ژنوتیپ گندم، تکثیر مکان های ژنی با استفاده از 10 آغازگر issr در آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس انجام شد. از تعداد 62 قطعه ای که در کل ارقام تولید شد، 41 قطعه چند شکل بودند. تعداد باندهای چند شکل از 2 تا 8 به ازای هر آغازگر متفاوت بود. بیشترین باندهای چند شکل مربوط به آغازگر pri-10 بود. مقادیر pic بین 375/0 تا 498/0 و شاخص نشانگری mi هم بین 75/18 تا 84/39 در هر آغازگر متغیر بود. بیشترین درصد چندشکلی به آغازگرهای pri-4 و pri-10 با 80 درصد و کمترین درصد چندشکلی به آغازگرهای (pri-2+pri-4)، (pri-3+pri-4) و pri-5 با 50 درصد تعلق داشت. آغازگر (pri-3+pri-4) بیشترین میزان شاخص شانون را با مقدار 666/0 و آغازگر pri-5 با 502/0 کمترین میزان شاخص شانون را نشان دادند. بیشترین میزان تنوع ژنتیکی نی در آغازگر (pri-3+pri-4) با مقدار 474/0 و کمترین میزان تنوع ژنتیکی نی در آغازگر pri-5 با مقدار 336/0 مشاهده شد. بیشترین تعداد آلل موثر برای آغازگر (pri-3+pri-4) با مقدار 908/1 و کمترین تعداد آلل موثر برای آغازگر pri-5 با مقدار 584/1 به دست آمد. بیشترین میزان شاخص نشانگری مربوط به آغازگر pri-4 با مقدار 84/39 به دست آمد که نشان دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر نسبت به سایر آغازگرها است و کمترین شاخص نشانگری در آغازگر pri-5 با مقدار 75/18 مشاهده شد. تجزیه ی خوشه ای به روش upgam و با استفاده از ضریب تشابه ژاکارد، 48 ژنوتیپ را در چهار گروه مجزا گروه بندی کرد. تجزیه ی ارتباط نتایج حاصل نشان داد نشانگر issr یک سیستم نشانگری قابل اطمینان برای آشکارسازی سطح بالایی از چندشکلی است و می توان از آن به عنوان ابزار مفیدی در بررسی تنوع ژنتیکی و انجام برنامه های اصلاحی در گندم استفاده نمود.

اثرات تنش شوری و خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه گونه آتریپلکس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده منابع طبیعی 1393
  آزاده دیلم   حسین صبوری

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه?زنی و ‎گیاهچه گونه‎های مرتعی atriplex halimus، atriplex lentiformis و atriplex canescens آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج سطح خشکی و شوری شامل غلظت های مشخصی از مانیتول و nacl (شاهد، 4، 8، 12 و 16 بار) در سه تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطوح شوری سه گونه آتریپلکس قادر به جوانه?زنی بودند اما در تنش?های خشکی فقط گونه a. canescens در تیمار خشکی 16- بار جوانه زد. همچنین شاخص?های جوانه?زنی و رشدی ?گونه?های مورد مطالعه شرایط شوری را بهتر از خشکی تحمل کردند. سه گونه atriplex در مرحله جوانه?زنی نسبت به گیاهچه به تنش حساس بوده و وقوع تنش در این شرایط سبب کاهش درصد و سرعت جوانه?زنی شد. با افزایش تنش خشکی و شوری موجب افزایش معنی?دار کربوهیدرات محلول، فنل و پرولین در سه گونه atriplex مورد تحقیق شد. با افزایش گرفتن میزان تنش، محتوی کلروفیل در سه گونه atriplex کاهش یافت. به طور هر سه گونه مورد بررسی در این تحقیق، تغییرات ریختی (مورفولوژیکی) و عملکردی (فیزیولوژیکی)، در جهت بالا بردن مقاومت به تنش، از خود نشان داده?اند که بر حسب گونه مورد نظر.متفاوت بود. گونه a. canescens می?تواند به عنوان مقام?ترین گونه که برای رشد بهینه خود نیاز به غلظت?های پایینی از شوری و خشکی دارد، برای کاشت در مناطق شور و خشک معرفی شود و دو گونه دیگر نیز (به?خصوص گونه a. halimus) می?توانند در مقابل شوری و خشکی از خود مقاومت نشان دهند، از این رو از آن?ها نیز می?توان برای احیای مرتع با توجه به میزان شوری و خشکی منطقه مورد نظر استفاده کرد.

the relationship between teaching styles and personality types of efl teachers in iranian schools
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مریم جهانگیری   محمد ظهرابی

معلمان یکی از موثرترین عنصر برای موفقیت در هر سیستم آموزشی می باشند. این تحقیق? رابطه بین شخصیت معلمان و سبک های آموزشی شان را در محیط یادگیری زبان انگلیسی در ایران بررسی می کند. بهمین جهت? با توجه به موارد موجود? تعداد 45 نفر از معلمان زبان از مدارس مختلف تبریز انتخاب شدند. اطلاعات از طریق نوع شخصیت معلم و فهرستی از سبکهای آموزشی شان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنی داری بین نوع شخصیت معلمان و سبک های آموزشی شان وجود ندارد.با استفاده از امار توصیفی و ازمون چی دو نشان داد که معلمان زبان انگلیسی ب طور مشخص از شیوه های تدریس مدل شخصی و اقتدار رسمی در مدارس استفاده میکنند.اگر چه نوع شخصیت از فراوانی بالایی برخوردار است اما روان رنجورخویی وسازگاری ووظیفه شناسی در همان سطح باقی ماند و اختلاف زیادی در شخصیت معلمان وجود ندارد.

بررسی تنوع ژنتیکی ذرت (zea mays)با استفاده از نشانگرهایissr
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1393
  محبوبه سوسرایی   حسین صبوری

تنوع ژنتیکی مهم ترین عامل بقاءموجودات ازجمله گیاهان زراعی در برابر آفات و بیماری ها و تغییرات شرایط محیط است. در این مطالعه 48 اینبرد لاین مختلف ذرت با صفات مورفولوژیکی و نشانگر هایissrمورد بررسی قرار گرفتند . تجزیه واریانس برای 11صفت (ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد ردیف در بلال و ...)در سطح 1? و برای 5 صفت دیگر در سطح 5? معنی دار شد. با توجه به نتایج بدست آمده از محاسبه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت می توان نتیجه گرفت که صفات وزن بلال، وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف تعیین کننده های محدودیت گیاه ذرت در تولید دانه و افزایش عملکرد هستند.نتایج نشان داد که عملکرد با صفاتی همچون: تعداد روز ازکاکل دهی تا رسیدن فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال، قطر چوب بلال، عمق دانه، وزن هزار دانه و وزن بلال در سطح 1?دارای همبستگی مثبت ومعنی داری می باشد.استخراج dna از برگ های جوان در مرحله دوتا سه برگی انجام شد. سپس تکثیر قطعات با آغازگر issr توسط واکنش pcr انجام گرفت. محصولات تکثیر یافته با استفاده از ژل آگارز و ژل اکریل آمید الکتروفورز شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 20 باند از تعداد کل 32 باند چند شکل بودند. که بیشترین باند چند شکل در جایگاه pr-5 با مقدار 71 درصد و کمترین باند چند شکل در جایگاه pr-4 و10- pr با مقدار 57 درصد مشاهده شد. میانگین تعداد آلل موثر 77/1، متوسط چند شکلی و تنوع ژنی به ترتیب 2/62 و 43 درصد بود. تجزیه کلاستر برای داده های کمی و مولکولی انجام شد که برای داده های زراعی تعداد سه گروه و برای داده های مولکولی چهار گروه حاصل شد. به هر حال توصیه می شود آزمایشات کمی طی چند سال و چند مکان با آغازگرهای بیشتر برای حصول نتیجه دقیق تر انجام شود. پیشنهاد می شود لاین های مورد نظر با تعداد آغازگرهای بیشتر issr و همچنین نشانگرهای دیگر مولکولی بررسی شوند تا تنوع موجود در ژنوم این لاین ها بیش ازپیش آشکار شود.

بررسی تاثیر کار دو نفره بر عملکرد نگارش فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  حمیده محمدی رفعت پناه   محمد ظهرابی

نگارش گروهی از دهه 70 در تحقیقات ، آموزش وپرورش و موسسات آموزشی آمریکا بکار رفته است. نگارش گروهی ، تعامل اجتماعی را در میان نویسندگان و همتایانشان توسط فعالیت هایی چون پاسخ هم گروهان برمی انگیزد. محققان نگارش زبان دوم تاکید کرده اند که جفت کردن فراگیران در نگارش می تواند تاثیریادگیری در زمینه نگارش را بیفزاید. این مطالعه تاثیر کار دو نفره را بر عملکرد نگارش فراگیران زبان انگلیسی ایرانی بررسی می کند. این مطالعه ساختار نیمه تجربی داشت. شرکت کنندگان شامل 28 فراگیر زبان انگلیسی در آموزشگاه پردیس مرند بودند که در سطح متوسط قرار داشتندکه به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم شد که اولی کمک کار ودومی نویسنده نام گرفت.این دو نفر جفتی را ساختند تا مکمل هم باشند. هر دو در جلسه اول یک پیش آزمون نگارشی داشتند. برگه ها بشکل دستی اصلاح شدند و با نمرات پس آزمونی که در جلسه آخر برگزار شد در صفحات اکسل و نمودارها مقایسه شدند. برای بررسی متغیرها، آماره های توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار و معناداری بکار رفت. برای مقایسه ی میانگین نمرات هر دو گروه، آزمون تی مستقل بکار رفت. سپس داده ها با نرم افزار اس پی اس تحلیل شد. نتایج نشان داد که عملکرد نگارش فراگیران گروه آزمایش با کار دونفره تفاوت معناداری با توانایی نگارش گروه کنترل که بطور فردی می نوشتند دارد . فراگیران با کار دونفره در گروه آزمایش جملات دقیقتری از شاگردان گروه کنترل نوشتند

تاثیر صدای پس زمینه (نویز) در بازشناسی صامت های انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  صبا دارایی   علی اکبر انصارین

فهم یک زبان خارجی در خارج از کلاس های استاندارد آموزش زبان که پر از صداهای مزاحم است کار دشواری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر دو نوع صدای مزاحم (گفتار نامفهوم و نویز ایستا) در بازشناسی صامت های انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی در دو سطح مبتدی و پیشرفته بود. 90 شرکت کننده در دو گروه مبتدی و پیشرفته تمام صامت های انگلیسی را که در غالت کلمات سه حرفی نامفهوم و در شکل مصوت-صامت-مصوت بودند ابتدا در سکوت و سپس توام با نویز بازشناسی کردند. تحلیل داده به دست آمده نشان داد که نویز به مقدار قابل توجهی در بازشناسی مصوت های انگلیسی تاثیر داشته است. گروه پیشرفته عملکرد بهتری نسبت به گروه مبتدی داشتند. ولی عملکرد هر دو گروه در حالت های مختلف تابع الگوی یکسانی بود. هر دو گروه در حالت گفتار نامعلوم عملکرد بهتری نسبت به حالت ایستا داشتند. نتایج همچنین نشان دادند که ارتباط منفی ضعیفی بین زمان پاسخگویی شرکت کننده گان و عملکرد آنها در تشخیص درست صامت ها در تمامی حالت ها وجود داشت.

تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود محلی نیشابور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده کشاورزی گنبد 1393
  نادیا پارسا   علی نخزری مقدم

به‎ منظور بررسی تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، کمی و کیفی نخود محلی نیشابور، آزمایشی به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال زراعی 92- 1391 اجرا گردید. عامل های مورد بررسی مشتمل بر تراکم در 3 سطح شامل 20، 30 و 40 بوته در متر مربع، زمان آبیاری در سه سطح شامل عدم آبیاری، آبیاری در زمان شروع تشکیل گل و آبیاری در زمان شروع تشکیل غلاف و اسید هیومیک در دو سطح شامل عدم مصرف اسید هیومیک و مصرف اسید هیومیک بود. نتایج نشان داد که اثر اسید هیومیک بر همه صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و کمی و کیفی بجز تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه و درصد پروتئین و اثر تراکم بر صفات فنولوژیک بجز زمان از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک، مورفولوژیک و کمی و کیفی بجز تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه و درصد پروتئین معنی‎دار شد. اثر آبیاری فقط بر صفات فنولوژیک زمان از کاشت تا شروع گل دهی و زمان از کاشت تا 50 درصد گل دهی معنی دار نشد. اثر متقابل اسید هیومیک × تراکم بر تعداد شاخه بدون غلاف، فاصله اولین غلاف از سطح زمین و اسید هیومیک × آبیاری بر وزن خشک بوته، تعداد غلاف پر در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد بوته، عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در هکتار و اثر متقابل تراکم × آبیاری بر تعداد دانه در بوته و عملکرد بوته معنی دار گردید. مصرف اسید هیومیک بجز تعداد غلاف پوک در بوته بقیه صفات را افزایش داد. افزایش تراکم دوره رشد و اجزای زایشی را کاهش اما عملکرد دانه و پروتئین را افزایش داد. آبیاری کلیه صفات بجز تعداد شاخه بدون غلاف، تعداد غلاف پوک در بوته و درصد پروتئین را افزایش داد.

کارایی نشانگرهای ریزماهواره برای qtlهای کنترل کننده محتوای کلروفیل در ژنوتیپ های برنج ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی 1393
  مهرنسا قره خانی   حسین صبوری

به منظور بررسی محتوای کلروفیل و تنوع ژنتیکی تعداد 38 رقم برنج ایرانی با استفاده از 14 نشانگر ssr و 15 صفت زراعی بررسی شدند.

بررسی تاثیر باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکم و سولفات روی بر ارقام سویا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده علوم کشاورزی 1393
  خدیجه مرادقلی   حسین صبوری

به منظور بررسی تأثیر باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم و سولفات روی بر ارقام سویا، آزمایشی در سال زراعی 92-91 در قالب فاکتوریل در بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم در چهار سطح شاهد، برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم (تجاری)، برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم بومی a و برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم بومی b، روی شامل دو سطح شاهد و 25 کیلوگرم در هکتار و دو رقم کتول و سحر بود. اختلاف بین تیمارهای مختلف برای صفات کلروفیل، میانگین تعداد غلاف در بوته، میانگین تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه در سطح یک درصد معنی‎دار بود. تیمار برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم (تجاری) بیش‎ترین میزان کلروفیل، بیش‎ترین تعداد غلاف در بوته و بیش‎ترین تعداد دانه در بوته را داشت و بیش‎ترین وزن هزار دانه در رقم سحر حاصل شد. اثر تیمار سولفات روی بر وزن خشک برگ سبز در سطح پنج درصد معنی‎دار بود. اثر تیمار رایزوبیوم بر میانگین وزن خشک غلاف در سطح پنج درصد معنی‎دار بود. بیش‎ترین میانگین وزن خشک غلاف در بوته در تیمار تلقیح بذور با رایزوبیوم گونه بومی b به‎دست آمد. میانگین تعداد غلاف در سطح 5 درصد تحت تأثیر تیمار سولفات روی قرار گرفت. بیش‎ترین میانگین تعداد غلاف در تیمار شاهد سولفات روی به ‎دست آمد. رابطه همبستگی مثبت و معنی‎داری در سطح یک درصد بین وزن خشک غلاف با میانگین تعداد غلاف وجود داشت. رابطه همبستگی مثبت و معنی‎داری در سطح یک درصد بین میانگین تعداد دانه در بوته با میانگین تعداد غلاف و وزن خشک غلاف وجود داشت. رابطه همبستگی منفی و معنی‎داری در سطح یک درصد بین وزن هزار دانه با میانگین تعداد غلاف و میانگین تعداد دانه وجود داشت. رابطه همبستگی مثبت و معنی‎داری در سطح یک درصد بین عملکرد با اجزای عملکرد از جمله میانگین تعداد غلاف، وزن خشک غلاف و میانگین تعداد دانه وجود داشت. درصد پروتئین رابطه منفی و معنی داری با میانگین تعداد غلاف در بوته و میانگین تعداد دانه در بوته داشت.

تاثیر استفاده از فیلم های زیرنویس دار انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی و تفاوت جنسیت ها در یادگیری لغات جدید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  زینب کریمی اسبویی   حسین صبوری

امروزه فیلم های زبان انگلیسی در تمامی کشورهای دنیا در دسترس است و در بین زبان آموزانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرند طرفداران بیشماری دارد. تدریس به کمک فیلم های زبان انگلیسی زیرنویس دار باعث ایجاد انگیزه و کاهش استرس و سردرگمی در زبان آموزان می شود. این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا تفاوتی بین مردان و زنان در یادگیری لغات جدید زبان انگلیسی به کمک فیلم های زیرنویس دار وجود دارد یا خیر و در حالت کلی تماشای فیلم های زیرنویس دار انگلیسی تا چه حد برای زبان آموزان مفید است. در مجموع 24 نفر از آقایان و 22 نفر از خانم ها در سطح متوسط زبان انگلیسی که در موسسه خصوصی در ایران در حال تحصیل هستند برای این تحقیق در نظر گرفته شد و در آخر ، یک تحلیل آماری از نتایج آزمون های شرکت کنندگان به عمل آمد. روش pre-test و post-test برای این تحقیق به کار گرفته شد و شرکت کنندگان پس از تایید هم سطح بودن میزان اطلاعات اولیه شان در گروه های جداگانه (زن و مرد) بصورت تصادفی در نظر گرفته شدند . در پایان تحقیق ، نتایج نشان داد تفاوت چندانی در یادگیری لغات بین دو جنسیت وجود نداشت. همچنین گروهی که فیلم های زیرنویس دار زبان انگلیسی برای آن ها پخش شده بود ، نمرات بهتری نسبت به گروه دیگر کسب کردند. در نتیجه به کارگیری فیلم های انگلیسی زیرنویس دار در یادگیری لغات جدید انگلیسی به زبان آموزان کمک زیادی می کند. گرچه برای استفاده صحیح و موثرتر از این وسیله کمک آموزشی در کلاس های درسی نیاز به پژوهش و تحقیق های بیشتری در آینده در این زمینه می باشد .

مطالعه تنوع فنوتیپی و مولکولی ژنوتیپ های مختلف جو در کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 1382
  صدریه جدیدالاسلامی ابادانی   امین باقی زاده

جو زراعی چهارمین غله مهم در دنیا بعد از گندم، ذرت و برنج می باشد و یکی از اولین گیاهانی است که توسط بشر اهلی شده است. به منظور بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی 33 رقم جو زراعی در اقلیم کرمان،آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. 17 صفت زراعی شامل: وزن کل بوته خشک، طول پدانکل، تعداد سنبله روی بوته، وزن سنبله اصلی، وزن کل سنبله ها، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در سنبله اصلی، وزن دانه در بوته، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، طول خوشه، طول ریشک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین همه ارقام از نظر کلیه صفات، تفاوت معنی داری وجود داشت که نشان دهنده تنوع فنوتیپی بالا برای صفات مورد بررسی در بین ژنوتیپ ها بود. تجزیه همبستگی مشخص نمود که معنی دار بودن ضرایب همبستگی فنوتیپی با هر کدام از صفات وزن سنبله اصلی، وزن کل سنبله ها، تعداد سنبله دربوته، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در سنبله اصلی، وزن دانه در بوته و شاخص برداشت با عملکرد نشان می دهد که برای دستیابی به ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا می توان از این صفات به عنوان معیارهای انتخاب استفاده نمود. برای حذف اثر صفات غیر موثر بر روی عملکرد دانه از رگرسیون گام به گام استفاده شد که بیشترین تغییرات عملکرد دانه در واحد سطح توسط صفت تعداد دانه در بوته (25%) توجیه می شود. و بعد صفات وزن دانه در بوته و شاخص برداشت به ترتیب اهمیت وارد مدل شده و در ایجاد تنوع عملکرد دانه ایفای نقش نمودند. نتایج تجزیه ضرایب مسیر نشان داد که صفت وزن دانه در بوته بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در جو دارد. نتایج تجزیه به عامل ها 5 عامل را مشخص ساخت که در مجموع 59/83 درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند. این عامل ها با توجه به اجزای تشکیل دهنده به ترتیب به نام عامل عملکرد دانه، عامل اجزاء موثر بر عملکرد دانه، عامل عملکرد بیولوژیک نام گذاری گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای (روش وارد) 33 ژنوتیپ مورد بررسی در 4 گروه مجزا طبقه بندی شدند. بررسی تنوع ژنتیکی و مولکولی بین ارقام با استفاده از 8 آغازگر issrصورت گرفت بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای داده های مولکولی (روش upgma) 33 ژنوتیپ مورد بررسی در 4 گروه مجزا تقسیم بندی شدند. کلمات کلیدی: جو، تنوع فنوتیپی، تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات، رگرسیون گام به گام، تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، نشانگرهای issr .

نقشه یابی qtlهای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده علوم پایه 1394
  سیده فهیمه حسینی راد   حسین صبوری

برنج یکی از مهم ترین محصولات غذایی زراعی در جهان، به ویژه در کشورهای آسیایی است و شوری یک محدودیت عمده در توسعه کشت برنج است. بهبود بخشیدن به تحمل به شوری در برنج از نظر ژنتیکی، یک مسئله بسیار مهم در برنامه های تولید برنج است. وراثت صفاتی مثل تحمل به شوری، به صورت کمی است. از اینرو نقشه یابی qtlها از طریق مارکر های مولکولی، می تواند برای تولیدکننده های گیاهی در زمینه ژنومیک کشاورزی، بسیار سودمند باشد. در این پژوهش، آنالیز qtlهای صفات مرتبط با تحمل به شوری، با استفاده از جمعیت f8 برنج حاصل از تلاقی واریته ندا و واریته اهلمی طارم انجام شد. نقشه پیوستگی مبتنی بر 96 فرد f8 با استفاده از 30 مارکر ssr و 15 مارکر issr تهیه شد که3/1411 سانتی مورگان از ژنوم برنج را پوشش داد. میانگین فاصله بین دو نشانگر مجاور 34/15 سانتی مورگان بود. در مجموع، 15 qtl برای 17صفت، تحت شرایط تنش، ردیابی شد. برای هریک از صفات طول و مساحت برگ پرچم، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، دو qtl و برای هریک از صفات امتیاز ارقام، وزن تر ریشه، تعداد ریشه، طول اندام هوایی، محتوای نشاسته، کلروفیل پس از تنش و فنل نیز، یک qtl، شناسایی شد. qtlهای qrn-7، qshdw-5 و qpho-7 توانستند به ترتیب،3/15، 2/14 و 2/15 در صد از تنوع فنوتیپی صفات تعداد ریشه، وزن خشک اندام هوایی و میزان فنل را توجیه کنند. شاید بتوان از نشانگر rm248 روی کروموزوم 7 به عنوان نشانگر پیوسته با صفات تعداد ریشه و میزان فنل و نشانگر issr1-3 روی کروموزوم 5 به عنوان نشانگر پیوسته با صفت وزن خشک اندام هوایی، جهت انتخاب به کمک نشانگر در برنامه های به نژادی استفاده کرد.

بررسی میزان بیان ژن های gata-3،t-bet، اینترلوکین-? واینترفرون-گاما در سلول های th1 و th2 در بیماران مبتلا به دیابت نوع ?
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس - دانشکده علوم پایه 1394
  هاجر واثقی   محمد حسین صنعتی

سلول هایt در پاتوژنز دیابت نوع یک نقش مهمی را بازی می کنند، هر چند که نقش دقیق زیرجمعیتهای سلولی مولد آن تاکنون شناسایی نشده است. با این حال عدم تعادل بین پاسخ سلولی th1 و th2 در روند ایجاد و گسترش این بیماری خود ایمن به اثبات رسیده است. در این مطالعه ارتباط تغییرات بیان فاکتورهای رونویسی t-bet و gata-3 که به ترتیب فاکتورهای پیش برنده تمایزسلول های th1، که منبع اصلی تولیدکنندهifn-? هستند،و سلول های th2،که تولید کننده اصلی il-4،در بیماران دیابتی نوع 1 مورد بررسی قرار گرفت.

تجزیه علیت و سرعت پرشدن دانه در برنج تحت سه آرایش کاشت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1381
  حسین صبوری   عبدالمجید رضایی

این آزمایش به منظور مطالعه روابط علت و معلولی بین صفات و تعیین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه 9 رقم برنج در آرایشهای کاشت 15*15 ، 5/22*5/22 و 30*30 سانتی متر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت و در سال زراعی 1380 اجرا گردید.