تاثیر فعالیت های پسافعلیتی بر پیشبرد مهارت خواندن دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

پایان نامه
چکیده

برای ایجاد قابلیت موثر خواندن و نگارش، فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نیازمند خودآگاهی نسبت به راهبردهای خواندن است که این امر نیز به نوبه خود مستلزم آموزش مستقیم راهبردهاست. توافق کلی براین است که قابلیت خواندن و درک مفاهیم ایجاد شده در حد مطلوب در موفقیت دانش آموزان، دارای اهمیت ریشه ای است. در همین راستا، به لحاظ عملی بسیار سودمند خواهد بود که فراگیر زبان بداند چگونه می توان مفهوم کلی یا "لب کلام" متن را دریافت نمود و نیز این که مفاهیم چگونه در متن سازمان پیدا کرده و به همدیگر پیوند می خورند. در این پژوهش نگارنده بر دو راهبرد ارزشمند برای پیشبرد مهارت خواندن فراگیران زبان انگلیسی متمرکز گردیده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر دو فعالیت پسا فعلیتی (post-task activities) در پیشبرد مهارت های خواندن دانش آموزان ایرانی بوده است. در این مطالعه مشخصاً تاثیر آموزش الگو های سازماندهی متنی (مقایسه/تقابل، علت و معلول و تعریف) و آموزش خلاصه سازی به عنوان فعالیت های پسا-فعلیتی بر ایجاد و پیشبرد مهرت خواندن زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی کوشش گردیده است که اصل موضوع آموزش راهبرد در هر دو نوع فعالیت با موقعیت فاقد آموزش راهبردی مورد مقایسه قرار گیرد. شرکت کنندگان در پژوهش 60 دانشجوی پسر شاغل به تحصیل در رشته ریاضی در مقطع پیش دانشگاهی در مدرسه یاد شده بودند که با استفاده از پیش آزمون و نیز به صورت تصادفی به 3 گروه همگن تقسیم گردیدند. گروه اول گروه آزمایشی دریافت کننده آموزش الگو های سازماندهی متنی، گروه آزمایشی دوم دریافت کننده آموزش خلاصه سازی و گروه سوم به عنوان گروه گواه درنظر گرفته شدند. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون های واکاوی واریانس و آزمون t نتایج زیر را به دست می دهد: 1) نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادر آموزش الگوهای سازماندهی متنی برپیشبرد مهارت خواندن است . 2) آموزش خلاصه سازی عملکرد شرکت کنندگان پژوهش را ارتقاء می بخشد. 3) یافته ها نشانگر برتری عملکردی گروه آزمایشی گروه آزمایشی دوم (دریافت کننده آموزش خلاصه سازی) نسبت به گروه آزمایشی اول (دریافت کننده آموزش الگو های سازماندهی متنی) است و 4) یافته ها نشان می دهد که آموزش راهبرد از هر دو نوع (گروه اول و دوم) باعث تغییر معنادار و مثبت در عملکرد خواندن نسبت به گروهی است که هیچ آموزش راهبردی را دریافت ننموده است. پیشنهادات پژوهش در بخش های مربوطه مورد بحث وبررسی قرار گرفته است

منابع مشابه

رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر همدان

Introduction & Objective: Critical thinking is simply defined as ability for analysis and evaluation of information. Today, this skill is considered as an undeniable necessity for social life. So fostering critical thinking ability is one of the basic goals of different levels of education from primary school to higher education. Each conscious behavior is related to the theoretical and intel...

متن کامل

تاثیر دو نوع فعالیت مرحله قبل از خواندن بر میزان درک مطلب دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

باتوجه به تحقیقات انجام شده می توان ادعا نمود که بسیاری از فراگیران زبان حتی فراگیرانی که از دانش زبانی بالایی هم برخوردارند هنگام خواندن متون خارجی به مشکلات عدیده ای برخورد می کنند که مانع از آن می شود که بتوانند مطلب را دقیق خوانده و حداکثر اطلاعات را کسب کنند. بر خلاف تصور تمامی این مشکلات مربوط به نقص دانش زبانی خوانندگان نیست بلکه بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از عدم وجود دانش پیش زمی...

15 صفحه اول

بررسی رابطه بین مهارت زبانی و استفاده از فعالیت های پیش از خواندن در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان پیش دانشگاهی علامه طباطبایی شهرستان گچساران بودند. ابتدا همگونی دانش آموزان از جهت توانایی زبان انگلیسی از طریق آزمون بسندگی نلسون تعیین شد. بر اساس این آزمون دانش آموزان به دو گروه بسندگی 53 نفره تقسیم شدند. و سپس هر گروه بسندگی به سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند( هر گروه 13 نفر). در این تحقیق سه نوع فعالیت پیش از خواندن مورد استفاده قرار گرفت ک...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی MJSES (1999) بود که قبل وبعد از آموزش مهارت های زندگی در بین...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی بود. در این تحقیق که از نوع نیمه آزمایشی بود، تعداد 50 دانش آموز به صورت نمونه در دسترس از یکی از مدارس شهرستان ورزقان انتخاب شد و در دوگروه آزمایشی و کنترل (هرگروه 25 نفر) جایگزین شدند. برای اندازه¬گیری مهارت های اجتماعی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده شد. و برای ت...

متن کامل

نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

هدف اساسی پژوهش حاضر، پیش بینی سلامت روان مهارت های زندگی در دانش آموزان بود، به این منظور نمونه ای به حجم 800 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه های مهارت زندگی و سلامت روان 28 سوالی روی آنها اجرا گردید، نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت های زندگی و سلامت روان (نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود دارد، همچنین تجلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه در گام او...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022