شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی برنج

پایان نامه
چکیده

شوری خاک یکی از مهم ترین تنش های غیر زیستی در رشد گیاهان و تولید محصولات غذایی در سرتا سر جهان است. قدرت جوانه زنی بالا و قوی تر بودن اجزای یک جوانه در برنج از مهم ترین صفات در استقرار بهتر گیاهچه در سیستم های کشت مستقیم و محیط های شور می باشد. در این پژوهش، به منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری، از جمعیت f2:4 حاصل از تلاقی واریته محلی غریب (متحمل به شوری) و واریته اصلاح شده سپیدرود (حساس به شوری) استفاده شد. نقشه پیوستگی حاصل از 105 نشانگر aflp و 26 نشانگر ریز ماهواره، 3/3629 سانتی مورگان از ژنوم برنج را با فاصله متوسط 91/27 سانتی مورگان بین دو نشانگر پوشش داد. تجزیه qtl با استفاده از دو روش مکان یابی فاصله ای و مکان یابی فاصله ای مرکب انجام گرفت. با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای، بیست و دو qtl مرتبط با صفات مطالعه شده شناسایی شد. qtl های شناسایی شده شامل چهار qtl برای سرعت جوانه زنی روی کروموزوم های 3 (دوqtl )، 10 (دوqtl ) و 12، یک qtl برای درصد جوانه زنی روی کروموزوم 4، دو qtl برای طول ریشه چه روی کروموزوم-های 6 و 8 ، یک qtl برای طول ساقه چه روی کروموزوم 8، یک qtl برای طول کلئوپتیل روی کروموزوم 11، یک qtl برای طول کلئوریز روی کروموزوم 9، پنج qtl برای وزن تر ریشه چه روی کروموزوم های 3، 6، 7، 11 و 12، سه qtl برای وزن تر ساقه چه روی کروموزوم های 8، 11 و 12، دو qtl برای وزن خشک ریشه چه روی کروموزوم های 1و 7 و دو qtl برای وزن خشک ساقه چه روی کروموزوم های 7 و 8 شناسایی شدند. همچنین با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای مرکب، بیست و دو qtl مرتبط با صفات مطالعه شده شناسایی شد. qtl های شناسایی شده شامل دو qtl برای سرعت جوانه زنی روی کروموزوم 3 (دو qtl)، یک qtl برای درصد جوانه زنی روی کروموزوم 4، دو qtl برای طول ریشه چه روی کروموزوم های 2 و 6، برای طول ساقه چه یک qtl روی کروموزوم 8 شناسایی شد که qpl-8 به تنهایی 93/15 درصد از تنوع فنوتیپی را تبیین کرد، برای طول کلئوپتیل دو qtl شناسایی شد که qtl بزرگ اثر qcl-11 مقدار 40/24 درصد از تغییرات فنوتیپی را تبیین کرد، برای طول کلئوریز دو qtl روی کروموزوم های 8 و 11 شناسایی شد. برای صفت وزن تر ساقه چه شش qtl شناسایی شد که دو qtl واقع در کروموزوم های 1 و 8 به ترتیب با تبیین 6/32 و 95/28 درصد از تغییرات کل، اثر نسبتاً بزرگی روی این صفت نشان دادند. در این دو qtl آلل غریب باعث افزایش وزن تر ساقه چه شد. برای وزن تر ریشه چه سه qtl روی کروموزوم های 3، 11 و 12 تعیین شد. برای وزن خشک ریشه چه یک qtl روی کروموزوم 7 شناسایی شد. برای وزن خشک ساقه چه 2 qtl رروی کروموزوم های 7 و 8 شناسایی شد. qpdw-7 و qpdw-8 به ترتیب با تبیین 19/22 و 96/22 درصد از تغییرات کل، اثر نسبتاً بزرگی روی این صفت نشان دادند. در این دو qtl آلل غریب باعث افزایش وزن خشک ساقه چه شد. qtl های شناسایی شده در نواحی ژنومی خاص با توجیه بخش قابل توجهی از تغییرات فنوتیپی می توانند در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر مورد توجه قرار گیرند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ای

شوری یکی ازمهمترین چالشهابرای کشاورزی درجهان محسوب میشود. بمنظور ارزیابی تأثیرسطوح مختلف شوری برجوانه زنی و رشد اولیه در گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل 20 ژنوتیپ گندم (17 لاین پیشرفته جدید با ارقام شاهدنارین، افق و ارگ) و سطوح شوری حاصل از کلریدسدیم (صفر،8، 12 و 16دسیزیمنس برمتر) بودند. صفات درصدوسرعت جوانه زنی،شاخص ...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند

با توجه به اهمیت وگستردگی نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) در جهان و به منظور جلوگیری از کاهش قابل توجه محصول ریشه و قند ناشی از این نماتد تلاش‏های زیادی صورت می‏گیرد و مناسب‏ترین روش مدیریت آن اصلاح ارقام مقاوم می‏باشد. گونه‏های وحشی گروهprocumbentes  در جنسBeta  به‏دلیل داشتن ژن‏های مقاومت به بیماری‏های مختلف چغندرقند ازجمله مقاومت به نماتد اهمیت زیادی دارند. برای شناسا...

متن کامل

بررسی تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه‌ای رازیانه

Identification of medicinal plants with tolerance to salinity stress has an economical importance in Iran. This study was carried out to evaluate the effects of salinity stress on different Morpho-Physiological traits of Foeniculum vulgare Mill in germination and seedling stage in hydroponic condition. The experiment was conducted as a split plot based on a Randomized Complete Block Design (RCB...

متن کامل

بررسی اثر تنش شوری ژنوتیپ های برنج در مرحله جوانه زنی(Oryza sativa L.)

سابقه و هدف: مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آن ها است که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی به ویژه شوری قرار می گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی ارقام بومی برنج و شناسایی مقاوم ترین رقم نسبت به شوری می باشد.مواد و روش ها: به منظور بررسی جوانه زنی سه رقم برنج به نام های غریب، موسی طارم و ابجی بوجی در سطوح مختلف شوری آزمایشی در قالب طرح پای...

متن کامل

گروه‌بندی و بررسی تمایز بین برنج های هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی

جوانه­زنی گیاهان از جمله مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تأثیر تنش­های محیطی قرار می­گیرد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های جوانه­زنی بود که بیشترین نقش را در تمایز بین ژنوتیپ­های برنج­های هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی داشتند. آزمون استاندارد جوانه­زنی بذر در سه سطح تنش اسمزی (آب مقطر به عنوان محیط نرمال، 8- و 16-  بار حاصل از مانیتول) و با استفاده از 53 ژنوتیپ برنج (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023