بررسی استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی باجنسیت و سطوح مهارتی مختلف

پایان نامه
چکیده

راهبردهای یادگیری واژگان از سوی روان شناسان، زبان شناسان و معلمان زبان در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.واژگان بطور کلی بعنوان ابزار ارتباطی بنیادین مورد نظر بوده و اغلب برای زبان آموزان مشکل آفرین ترین بخش زبان آموزی محسوب می شود.راهبردهای یادگیری واژگان دارای انواع مختلفی است که هر یک به نوبه خود بر کیفیت و کمیت یادگیری فراگیران زبان تاثیر بسیار دارد.از اینرو استفاده از راهبردهای یادگیری زبان موضوع بسیاری از مطالعات بوده است.این تحقیق تلاشی است تا نوع راهبردهای یادگیری واژگان در ارتباط با سطوح مهارتی مختلف زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار دهد.محدوده اجرای این تحقیق شهرستان اهر خواهد بود.در این تحقیق فرض براین است که راهبردهای شناختی،فراشناختی،اجتماعی،عاطفی،ذهنی، و جبرانی هر کدام بطرز متفاوتی بر جنبه های یادگیری زبان آموزان ایرانی با سطوح مهارتی مختلف تاثیر گذار باشد.

منابع مشابه

ارتباط بین تواناییهای فراشناختی ویادگیری واژگان توسط زبان آموزان در سطح متوسط

در دهه های اخیر ، آموزش زبان بیشتر با تکیه بر زبان آموزان صورت گرفته تا به زبان آموزان در پیشبرد اهداف یادگیری زبان کمک شود. محققان بر این باورند که یادگیری و استقلال زبان آموزان با آموزش مستقیم راهبردهای یادگیری زبان ارتقا پیدا می کند.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهند که راهبردهای یادگیری نقش مهمی در یادگیری زبان دارند. از این میان راهبردهای فراشناختی بدلیل ایجاد توانایی در برنامه ریزی ،کنترل...

15 صفحه اول

رابطه بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی و عملکرد گرامر و واژگان و کاربرد راهبردهای یادگیری میان آنها

تاثیر کانون کنترل زبان آموزان بروی موفقیت تحصیلی زبان آموزان زبان دوم در ایران خیلی کم مطالعه شده است. این تحقیق بر آن است که رابط? بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی را با عملکرد گرامر و واژگان زبان انگلیسی آنها بعنوان زبان خارجی بررسی کند. علاوه بر این، در این تحقیق رابط? کانون کنترل زبان آموزان با کاربرد راهکارهای یادگیری زبان بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیس...

15 صفحه اول

بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون شنیداری زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر رابطه میان راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون شنیداری زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در میان سطوح مختلف زبان آموزان ایرانی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی است. تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی هنوز به نتا...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت وشکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی call (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر)  یک حوزه ی جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ی بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ای...

متن کامل

تأثیربه کارگیری استراتژی های یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت در زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از دو استراتژی یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی است. بدین منظور تعداد 78 زبان آموز نوجوان ایرانی که در سطح مقدماتی یکی از آموزشگاههای زبان شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و پس از یکسان سازی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم بندی شدند. ابتدا پیش آزمون لغت میان تمام...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}