× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the impact of training on second language writing assessment: a case of raters’ biasedness

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز

دانشجو : مختار احمدزاده

استاد راهنما : فرهمن فرخی حسین صبوری

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : آموزش-

چکیده

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع انشاء بنویسند. مصححین در این بررسی در 3 مرحله شرکت کردند . در هر مرحله آنها 30 ورقه که دارای دو موضوع بودند را تصحیح کردند، یکی قبل از آموزش ، دیگری در حین آموزش و بعدی در مرحله بعد از آموزش. در خلال برنامه آموزش به آنها یاد داده شد که ورقه ها را براساس معیار اصلاح جاکوپ اِت . ال (1981) اصلاح کنند. در کل 180 ورقه بوسیله 5 مرد و 5 زن براساس پنج جنبه نوشتار یعنی محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک تصحیح شدند. نتایج نشان داد که آموزش گیرندگان در چهار مورد محتوا ، سازمان ، لغت و زبان پیشرفت کردند و پایایی نشان دادند اما جالب اینکه در قسمت مکانیک پیشرفت صورت نگرفت. در بحث جنسیت آموزش گیرندگان به جز در بخش سازمان که مردان پایایی بیشتری در تصحیح ورقه ها داشتند در موارد دیگر تفاوت قابل توجهی دیده نشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The consideration of rater training is very important in construct validation of a writing test because it is through training that raters are adapted to the use of students’ writing ability instead of their own criteria for assessing compositions (Charney, 1984). However, although training has been discussed in the literature of writing assessment, there is little research regarding raters’ pe...

The score reliability of language performance tests has attracted increasing interest. Classical Test Theory cannot examine multiple sources of measurement error. Generalizability theory extends Classical Test Theory to provide a practical framework to identify and estimate multiple factors contributing to the total variance of measurement. Generalizability theory by using analysis of variance ...

there is insufficient rigorous research examining which features of efl/esl learners’ writing can be improved through their awareness/knowledge of collocation. this study, therefore, addressed this issue and examined the effect of this awareness on iranian efl learners’ writing performance with respect to the specific features of each writing sub-component (i.e., content, organization, vocabula...

Argument maps as schematic representations of arguments and their logical and evidential relationships are effective diagrams for instruction in education as well as in L2 development. However, their use for teaching L2 writing in EFL contexts has not been adequately studied. Therefore, this study investigated the effect of argument mapping instruction on Iranian EFL learners’ writing achieveme...

while performance-based language assessment has led to an increased authenticity and content validity in the practice of writing assessment, the reliability of ratings has become a major issue. research findings have shown different reactions by native english speaker (nes) and non-native english speaker (nns) teachers to students’ writings. the focus of this study is on investigating whether i...