the impact of training on second language writing assessment: a case of raters’ biasedness

پایان نامه
چکیده

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع انشاء بنویسند. مصححین در این بررسی در 3 مرحله شرکت کردند . در هر مرحله آنها 30 ورقه که دارای دو موضوع بودند را تصحیح کردند، یکی قبل از آموزش ، دیگری در حین آموزش و بعدی در مرحله بعد از آموزش. در خلال برنامه آموزش به آنها یاد داده شد که ورقه ها را براساس معیار اصلاح جاکوپ اِت . ال (1981) اصلاح کنند. در کل 180 ورقه بوسیله 5 مرد و 5 زن براساس پنج جنبه نوشتار یعنی محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک تصحیح شدند. نتایج نشان داد که آموزش گیرندگان در چهار مورد محتوا ، سازمان ، لغت و زبان پیشرفت کردند و پایایی نشان دادند اما جالب اینکه در قسمت مکانیک پیشرفت صورت نگرفت. در بحث جنسیت آموزش گیرندگان به جز در بخش سازمان که مردان پایایی بیشتری در تصحیح ورقه ها داشتند در موارد دیگر تفاوت قابل توجهی دیده نشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the impact of portfolio assessment on iranian efl students essay writing: a process-oriented approach

this study was conducted to investigate the impact of portfolio assessment as a process-oriented assessment mechanism on iranian efl students’ english writing and its subskills of focus, elaboration, organization, conventions, and vocabulary. out of ninety juniors majoring in english literature and translation at the university of isfahan, sixty one of them who were at the same level of writing...

15 صفحه اول

effects of first language on second language writing-a preliminary contrastive rhetoric study of farsi and english

to explore the idea the investingation proposed, aimed at finding whether the performances of the population of iranians students studying english in an efl context are consistent in l1 and l2 writing taks and whether there is a cross-linguistic transfer in this respect. in this regard the subjects were instructed to write four compositions-two in english and two in farsi-which consisted of an ...

15 صفحه اول

the impact of peer review on efl reviewers writing proficiency

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...

15 صفحه اول

the effect of consciousness raising (c-r) on the reduction of translational errors: a case study

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

15 صفحه اول

the impact of computer-assisted language learning on achievement motivation of high school students

چکیده انگیزه دلیل اصلی رفتارهای ما است. به نظر می رسد انگیزه جزء جدایی ناپذیر فرایند یادگیری باشد. ارزش ذاتی موفقیت تمایل به پیشرفت را در یادگیرنده ایجاد میکند. به عبارت ساده این تمایل انگیزه پیشرفت نامیده میشود. انگیزه پیشرفت را میتوان در احساس یادگیرنده هنگام چالش با درس های مدرسه، لذت انجام فعالیت درسی، یا حس کشف پاسخ مشاهده کرد.حتی ممکن است انگیزه پیشرفت را در تلاش یادگیرنده برای جلب تایید...

the effect of task cognitive complexity and time limit on the performance of the learners with different proficiency levels in second language writing skill

this study investigated the effects of manipulating the cognitive complexity of tasks along +/- few elements and the time limits on l2 learners writing performance. to conduct the study, 60 iranian efl learners with two levels of proficiency, low and high intermediate, were selected and assigned to three groups based on the time devoted to task completion. the participants performed both a simp...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022