تعیین بیان ژن فاکتورهای نسخه برداری مرتبط با سلول های th1 &th2در بیماران مبتلا به پسوریازیس guttate به روش real time pcr

پایان نامه
چکیده

پسوریازیس یک بیماری التهابی خودایمن و وابسته به سلولهای t می باشد و به نظر می رسد پاسخ سلول های th1 به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای ایمونولوژیک در ایجاد آن نقش دارد. بررسی های انجام شده نشان می دهد کهاز آن جائیکه پسوریازیس guttate شایعترین نوع پسوریازیس در کودکان است؛ لذا در تحقیق حاضر با تعیین سطح بیان ژن فاکتورهای نسخه برداری bet-t و 3-gata به بررسی نسبت میان th1/th2 در بیماران پسوریازیس guttate پرداخته شده است. در این بررسی از ?3 بیمار مبتلا به پسوریازیس guttate که ساب تایپ بیماری آنها توسط پزشک متخصص تأیید شده بود و همچنین11 فرد سالم بعنوان گروه شاهد خونگیری و سپس سطح بیان mrna فاکتورهای نسخه برداری bet-t و 3- taga در pbmc نمونه ها با استفاده از تکنیک real time pcr تعیین شد. نتایج تحقیق حاضر از افزایش بیان bet-t و کاهش بیان 3- gata حکایت می کند، هر چند که این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. لذا با توجه به نتایج حاصل از این پروژه تحقیقاتی پیش بینی می شود سطح سرمی سایتوکاین های مترشحه از سلول های 1ht و 2th هم ممکن است تحت تأثیر تغییر بیان این فاکتورهای نسخه برداری قراربگیرد. بدیهی است روشن شدن این مفاهیم کمک زیادی به درک پاتوژنز بیماری و در مرحله بعد درمان بیماران خواهد نمود.

منابع مشابه

تعیین میزان بیان فاکتورهای نسخه برداری و سایتوکاین های مرتبط با سلول های th1/th2 در بیماران مبتلا به graves با روش real time pcr

در غدد تشکیل دهنده ی سیستم اندوکرین، بیماری های خودایمن مختلفی بروز می کند که از جمله مهمترین آنها بیماری گریوز می باشد. گریوز یک بیماری خودایمن غده تیروئید است که حدود 1تا 5% مردم دنیا به آن مبتلا می شوند و 50-80 درصد بیماری های ناشی از پرکاری تیروئید را شامل می شود. اگرچه تا کنون عامل بوجود آورند? این بیماری مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی به نظر می رسد که عوامل مختلفی نظیر عوامل ژنتیکی، م...

15 صفحه اول

افزایش بیان ژن BIM در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis با روش Real Time PCR

مقدمه و هدف: بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)، به‌عنوان یک بیماری خودایمن سیستم اعصاب مرکزی شناخته می‌شود. یافته‌های به‌دست‌آمده حاکی از نقش سیستم ایمنی و عوامل مرتبط با تنظیم عملکرد این سیستم در بروز بیماری‌های سیستم اعصاب مرکزی مانند مالتیپل اسکلروزیس است. در این میان، ژن Bim به‌عنوان یکی از ژن‌های دخیل در تنظیم فعالیت‌های زیستی سلول مانند آپوپتوز، ازجمله ژن‌های کاندید مرتبط با این بیماری گزارش ...

متن کامل

بررسی بیان ژن CYP1A1 در بیماران مبتلا به سرطان مری با استفاده از روش Real-time PCR

زمینه و هدف: سرطان مری توزیع و شیوع جغرافیایی بسیار متغیری نسبت به سایر انواع سرطان های شایع دارد. شیوع سرطان مری در ایران بسیار بالا می باشد. عوامل ژنتیکی مخصوصاً انکوژن‌ها از جمله عواملی است که در ایجاد و پیشرفت سرطان در بافت‌ها موثر هستند. در این میان ژن CYP1A1 (سیتوکروم P450، خانواده ١، زیر خانواده A، پلی پپتید ١) یکی از زیر خانواده های سیتوکروم P450 است که در سرطان مری نقش دارد، لذا هدف این...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی بیان ژن cyp1a1 در بیماران مبتلا به سرطان مری با استفاده از روش real-time pcr

سرطان مری توزیع و شیوع جغرافیایی بسیار متغیری نسبت به سایر انواع سرطان های شایع دارد. شیوع سرطان مری در ایران بسیار بالا می باشد. عوامل ژنتیکی مخصوصاً انکوژن ها از جمله عواملی است که در ایجاد و پیشرفت سرطان در بافت ها موثر هستند. در این میان ژن cyp1a1 (سیتوکروم p450 ، خانواده 1، زیر خانواده a، پلی پپتید1) یکی از زیر خانواده های سیتوکروم p450 است که در سرطان مری نقش دارد، لذا هدف این تحقیق ارزیاب...

بررسی بیان مارکر سلول بنیادی gdf3 در بیماران مبتلا به کارسینومای سلول سنگفرشی مری با تکنیک real-time pcr

سرطان سلول سنگفرشی مری (escc) دومین علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران است که اغلب در مراحل پیشرفته با پیش آگهی ضعیفی تشخیص داده می شود. در حال حاضر، هدف نهایی تحقیقات سرطان شناسایی مارکرهای سلول بنیادی سرطان (csc) و بهره برداری از آن ها در درمان هدفمند سرطان می باشد. فاکتور رشد و تمایز 3 (gdf3) عضوی از خانواده بزرگ فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا (tgf-?) است. gdf3 به عنوان مهارکننده مسیر...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023