مقایسه ی رگه های شخصیتی، روان بنه های سازش نایافته اولیه و مکانیسمهای دفاعی در افراد معتاد، اعضایna ، معتادان تحت درمان متادون و غیر معتادان

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ی رگه های شخصیتی، روان بنه های سازش نایافته اولیه و مکانیسمهای دفاعی در 4 گروه افراد معتاد، اعضای گروه na ، معتادان تحت درمان متادون و غیر معتادان می پردازد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد که در شهرستان سنندج انجام شده است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های neo، روان بنه های سازش نایافته اولیه و پرسشنامه ی سبکهای دفاعی است. با توجه به نتایج بدست آمده اختلاف بین گروه های معتادان تحت درمان با متادون و معتادان گمنام وجود داشت اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود، اختلاف میانگین بین افراد تحت درمان متادون با افراد گروه سالم معنی دار بود و اختلاف میانگین بین افراد سالم نیز با گروه معتادان گمنام معنی دار بود، اختلاف میانگین بین گروه معتادان نیز با گروه سالم معنی دار بود. کلیدواژه: رگه های شخصیتی، روان بنه های سازش نایافته اولیه، مکانیسمهای دفاعی، اعتیاد

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی عملکرد شناختی در معتادان سوءمصرف کننده مواد، معتادان تحت درمان با متادون و افراد بهنجار

Objective: This study was an attempt to compare cognitive functioning in substance abusers and addicts under methadone treatment with normal individuals. Method: The current study was a causal-comparative one. The statistical population of this research consisted of all male substance abusers who had referred to addiction treatment centers of Khoy city in 2013. The total of 40 addicts under met...

متن کامل

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقشِ روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش‌آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس‌های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه‌های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

مقایسه ناگویی خلقی و هوش معنوی در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد

Introduction: The purpose of the present study was to compare of the rate of alexithymia and spiritual intelligence in addicts, addicts under Methadone Treatment, and non-Addicts. Method: A causal-comparative research design was used. The study sample included 30 individuals under Methadone Treatment, 30 drug-dependent Addicted, and 30 non-addicted individuals selected by convenience sampling p...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد ساکن همدان

A Sizeable sector of the population in Iran continues to use substance abuse despite government efforts to prevent addiction. Present study was designed to compare personality characteristics of addicts with non  addicts.           One hundred and six addicts who sought treatment at addiction rehabilitation department of Hamada...

متن کامل

نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

مقدمه: انجمن معتادان گمنام برنامه‌ای برای بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد که هدف بهبودی خود را بر سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانی و عملکرد معنوی متمرکز کرده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تفکیک اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون در متغیرهای کیفیت زندگی و امیدواری انجام گرفت. روش: در این مطالعه علّی مقایسه‌ای، تعداد 100 نفر مرد داوطلب (50 نفر اعضای انجمن معتاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023