پایداری فضاهای لبگ وزن دار روی گروه های موضعاً فشرده

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه ضمن بررسی برخی خواص توابع وزن روی گروه موضعاً فشرده‏، شرایط لازم و کافی را که تحت آن ها فضای لبگ وزن دار روی گروه موضعاً فشرده با عمل پیچش تشکیل جبر باناخ می دهد بررسی می کنیم. به خصوص نشان می دهیم شرط معروف زیر پیچشی بودن تابع وزن‏، شرط کافی برای این امر هست ولی شرط لازم نیست.‎

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گروه های کوانتومی موضعا فشرده

هدف از این پایان نامه، آشنایی با مفهوم گروه های کوانتومی است. در ابتدا مفاهیم جبرهای هوف و مضرب جبرهای هوف را مورد مطالعه قرار می دهیم سپس تعریف گروه های کوانتومی فشرده را بیان می کنیم. ضروری است که بدانیم گروه های کوانتومی ، کاتگوری تشکیل می دهند که همه گروه های موضعا فشرده مشمول در این کاتگوری اند. اشیا این کاتگوری *c-جبرهای خاص اند و گروه های موضعا فشرده همه اشیا این کاتگوری اند که ویژگی جاب...

آنتروپی روی درونریختی های گروه های آبلی موضعا فشرده

در مقدمه شرح مختصری از تعریف آنتروپی برای گروه های آبلی موضعا فشرده توسط پیترز را بیان می کنیم. این نگرش اجازه کار با درونریختی ها را به جای کار با خودریختی ها می دهد.

تعمیم نظریه ی فضاهای انتقال-پایا برای گروه های موضعا فشرده آبلی

در این پایان نامه ما نظریه فضاهای انتقال پایا را به گروههای موضعا فشرده آبلی گسترش می دهیم. ابتدا فضاهای h_ پایا را برای زیر گروه گسسته ی شمارش پذیر h از گروه موضعا فشرده آبلی g معرفی می کنیم که مفهوم تابع برد و تکنیک های تار سازی در این زمینه معتبر هستند. در ادامه ی این تعمیم ما ویژگی قاب ها و پایه های ریس این فضاها را با گسترش نتایج گذشته که برای گروه rd و زیر گروه zd شناخته شده بودند، ثابت م...

15 صفحه اول

جبر فوریه گروه واره موضعا فشرده

ما به معرفی و استفاده هیلبرت مدول ها و خواص جبر فوریه (a(g برای گروه واره موضعا فشرده g می پردازیم و هم چنین قضیه دوگانی را برای چنین گروه واره ای در غالب نگاشت های مدول ضربی بیان می کنیم که به عنوان حالت خاص ، همان قضیه دوگانی گروه موضعا فشرده است که توسط ایمارد ثابت شده است.

مشخصه سازی گروه های میانگین پذیر داخلی موضعا" فشرده

در این رساله میانگین پذیری داخلی روی گروه موضعاً فشرده ی ‎$g$‎ را بررسی می کنیم. شروط کافی روی ‎$g$‎ برای وجود یک میانگین پایای داخلی را به دست می آوریم، همچنین چند شرط لازم نیز حاصل می شود‎.در این رساله میانگین پذیری داخلی روی گروه موضعاً فشرده ی ‎$g$‎ را بررسی می کنیم.

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023