تعامل و تضادروحانیون زرتشتی با شاهان ساسانی

پایان نامه
چکیده

نخستین حکومتی که در ایران بر پایه ی مذهب شکل گرفت، سلسله ی ساسانیان بود. با توجه به رسمیت یافتن دین زرتشتی بوسیله ی اردشیر بابکان، پایه های قدرت دین استوار گشت و کسب قدرت و شکل گیری نهاد دین آغاز شد. هرچند در دورانی خاص، اتحادی بین دو نهاد حاکمیت و دین، دیده می شود، اما در بیشتر موارد، شاهد تضاد بین آنها نیز هستیم. توجه به بروز این اختلافات و علل بوجود آورنده ی آنها از جمله مسائلی است که به آن پرداخته شده است. پاسخ به پرسش هایی که چرا با توجه به ساختار مبتنی بر اتحاد دین و دولت، این اتحاد همواره روند یکنواختی نداشته است و قدرت شاهان وقتی به اوج خود می رسید که قدرت بزرگان و روحانیون زرتشتی کاهش می یافت و برعکس زمانی به نقطه ی ضعف می رسید که قدرت و حاکمیت در دست روحانیون و اشراف بود. بررسی جایگاه روحانیون در عصر ساسانی، مبانی قدرت شاهان و رویدادهای داخلی و خارجی در این دگرگونی ها تأثیر زیادی داشته است. به طور کلی سراسر دوره ی ساسانی پوشیده از کشمکش و تضاد، بین دو نهاد دین و دولت بوده است. برای بررسی این روند ریشه های قدرت و مشروعیت هر یک از دو نهاد، مورد بررسی قرار گرفته تا دلایل آن مشخص شود. در این پژوهش تعاملات ، تضادها و ریشه های آن مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژه ها: ساسانیان، آیین زرتشت، روحانیون زرتشتی، تنسر، کرتیر، آذرباد مهراسپندان، تضاد و تعامل دین و سیاست، مانویت، مزدکیان، مکتب شیز، مکتب استخر

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی

در بارۀ کرتیر پژوهش­های زیادی صورت گرفته و آگاهی­های بسیاری در بارۀ وی وجود دارد اما هنوز مسایل متعددی در خصوص شخصیت، عقاید، جایگاه وی در نظام طبقاتی دوران ساسانی و نقش و تـأثیر وی بر روحانیت زرتشتی وجود دارد که نیازمند بررسی و پژوهش دو باره هستند. مسألۀ اصلی این پژوهش وضعیت طبقۀ روحانیت زرتشتی در برهه­ای خاص از دوران ساسانی یعنی اوایل این دوره (از اردشیر یکم تا اول شاپور دوم) است و در آن تلاش ...

متن کامل

تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس‌نامه

اندرزهای شاهان ساسانی ازلحاظ تربیتی چنان ارزشمند بود که در دورۀ ساسانیان، در ابعاد متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفادۀ کاربردی قرار گرفت. علاوه بر این، در ایران دورۀ اسلامی نیز این اندرزها در ابعاد متعدد، توسط اقشار مختلف، ازجمله: فرمانروایان، وزرا و نویسندگانِ نصیحت‌نامه‌ها، به کار گرفته شد. یکی از نویسندگان نصیحت‌نامه‌ها در ایران دورۀ اسلامی که از طبقه حاکم نیز به شمار می‌رفت، عنصرالمعا...

متن کامل

بررسی مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی

سلسله ی ساسانیان، بنیانگذار رستاخیز فرهنگی عظیمی بود که بر دین و آداب ملی تکیه داشت. بقایای ویرانه های عظیم، کاخ ها، شهرها، کتیبه ها، تصویرها و نقوشی که از آن ها در سینه صخره ها و در درون غارها به جا مانده و قطعات پارچه های ابریشمین، ظروف و زینت آلات گرانبهای سیمین و زرین که هم اکنون زینت بخش موزه های جهان است. بهترین نشانه ی آثار هنری تمدن عالی آنان است. در این پژوهش، با عنوان «بررسی مراسم تاج...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

همواره در تاریخ پادشاهی دنیا شاهی بدون تاج قابل تصور نیست. پادشاهان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. تاج شاهان ایران باستان به عنوان یکی از مظاهر سلطنت و قدرت، در آثار هنری گوناگونی همراه با نقش پادشاه در حالی که وی را از دیگر اشخاص متمایز می‌سازد، نمایان شده است. یکی از آثار هنری مهم که نقش شاهان ایران همراه با نماد قدرتشان یعنی تاج، برروی آنها توسط هنرمندان خوش ذوق و قریحه‌ی ایرانی ح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023