گروه های جبری وزن دار بر روی گروه چند جمله ای های افزاینده

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان
  • نویسنده علیرضا وهابی
  • استاد راهنما علی رجالی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

در این پایان نامه قصد داریم وجود خاصیت وینر را در مورد جبر گروهی وزن دار l^1 (g,?)بررسی کنیم. برای این کار ابتدا تعریفی از وزن ارائه می کنیم.سپس وزن هایی با شرایط خاص به ویژه وزن های زیرنمایی را معرفی می کنیم و با استفاده با قضایایی ارتباط بین آنها را بررسی می کنیم. به دنبال آن تقارن l^1 (g,?) را در حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم وپس از آن محاسبات تابعی را بر روی کلیه قسمت های l^1 (g,?) گسترش می دهیم. نهایتا با استفاده از تقارن l^1 (g,?) و محاسبات تابعی، خاصیت وینر را در مورد l^1 (g,?) ، هنگامی که ? یک وزن زیرنمایی است به اثبات می رسانیم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقدمه ای بر گروه خودریختی های درخت های ریشه دار منتظم و برخی زیرگروههای آن

این مقاله به معرفی یکی از موضوع های واقع در نقطه همرس رشته های نظریه گروه، نظریه گراف، علوم کامپیوتر و توپولوژی می پردازد. هنگامی که ماکس دن در اوایل قرن بیستم، مساله کلمه در گروهها را مطرح و آن را به روش ترکیبیاتی برای گروههای رویه حل کرد، در واقع به طور ضمنی تداخل رشته های مزبور را نیز اعلام نمود. در این مقاله درباره این پرسش صحبت می کنیم که گروههایی بسازید که مساله کلمه آنها حل پذیر باشد. هد...

متن کامل

پایداری فضاهای لبگ وزن دار روی گروه های موضعاً فشرده

در این پایان نامه ضمن بررسی برخی خواص توابع وزن روی گروه موضعاً فشرده‏، شرایط لازم و کافی را که تحت آن ها فضای لبگ وزن دار روی گروه موضعاً فشرده با عمل پیچش تشکیل جبر باناخ می دهد بررسی می کنیم. به خصوص نشان می دهیم شرط معروف زیر پیچشی بودن تابع وزن‏، شرط کافی برای این امر هست ولی شرط لازم نیست.‎

15 صفحه اول

نتایجی روی نیم گروه های جبری

یک نیم گروه خاصیت توسیع همنهشتی (cep) دارد اگر هر همنهشتی روی هر زیرنیم گروه بتواند به نیم گروه توسیع یابد. این خاصیت همراه با خاصیت توسیع ایده آل (iep) و خاصیت توسیع همنهشتی گروه (gcep) در این متن بررسی شده است همچنین مشخص شده است که این خاصیت ها (به جز برای خاصیت توسیع همنهشتی) توسط همریختی ها حفظ می شوند یا نه. شرایطی که تحت آن تصویر همریخت از یک نیم گروه با ?????? همچنین دارای ?????? است ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023