بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی گونه هایtanacetum pinnatum boiss و tanacetum polycephalum schultz bip در استان همدان

پایان نامه
چکیده

asteraceae بزرگترین تیره نهاندانگان، شامل 1600 تا 1700 جنس و حدود 24000 گونه است. جنس tanacetum سومین جنس بزرگ طایفه anthemideae، شامل حدود 160 گونه در سراسر جهان است و یکی از مشکل دارترین جنس ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنسی، می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum و t. polycephalum در استان همدان با استفاده از روش d.s.s بود. در این راستا، 7 زیستگاه ویژه برای t. pinnatum و 12 زیستگاه ویژه برای t. polycephalum تعیین شد. در بررسی این زیستگاه های ویژه، گونه های همباش شناسایی شدند. سپس داده های فلوریستیک با استفاده از نرم افزار anaphyto به روش f.c.a آنالیز گردید و گروه بندی زیستگاه های ویژه با استفاده از مارکر فلوریستیک انجام شد. شیب تغییرات و چگونگی تأثیر عوامل اکولوژیکی بر روی گروه بندی حاصل از f.c.a بررسی شد. همچنین با استفاده از نرم افزار mvsp به روش c.c.a عوامل اکولوژیک موثر بر ایجاد گروه بندی ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین نوع و سطح تنوع از بررسی های ریخت شناسی، ریز ریخت شناسی دانه گرده، سیتولوژی، آناتومی و الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر استفاده شد. داده های حاصل از این مطالعات توسط نرم افزارهای mvsp 3.1 و ntsys مورد آنالیز قرار گرفت. گروه بندی حاصل از آنالیز داده های ریخت شناسی، ریز ریخت شناسی دانه گرده و الکترفورز پروتئین های ذخیره ای بذر در جمعیت زیستگاه های ویژه این گونه ها با گروه بندی های حاصل از آنالیز ترکیب فلوریستیک هم خوانی داشتند.

منابع مشابه

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum boiss. و tanacetum parthenium schultz bip.(l.) در استان همدان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس...

بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum

گونه گیاهی مینای پرکپه (Schultz-Bip Subsp. polycephalum Tanacetum polycephalum) دراوایل خردادماه 1380 از دره لار- لاسم جمع‌آوری گردیده و از 88گرم گل خشک آن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری به‌عمل آمد (وزن اسانس حاصل معادل0.65گرم و بازده اسانس‌گیری 0.7%تعیین گردید). پس ازتزریق این اسانس به دستگاه‌های GC-FIDوGC/MSتعداد30ترکیب مورد شناسائی کمی وکیفی قرار گرفتند که درمیان آنها پنج ترکیب کامفر(46.3%)،...

متن کامل

مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های جنس tanacetum l. با تأکید بر تنوع زیستی گونه های .schultz-bip polycephalum tanacetumو parthenium tanacetum (l.) schultz-bip.

خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی در گیاهان تیره asteraceae وجود دارد. tanacetum l. از جنس های مهم این تیره محسوب میشود که در طایفه anthemideae قرار دارد. این گیاهان این جنس کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان دارویی ایران به شمار می آید. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی سیستماتیکی جنس tanacetum l. در ایران (بررسی مورفولوژیک، گرده شناسی) وهمچنین بررسی وجو...

Tanacetum polycephalum (L.) Schultz-Bip. induces mitochondrial-mediated apoptosis and inhibits migration and invasion in MCF7 cells.

Tanacetum polycephalum (L.) Schultz-Bip (Mokhaleseh) has been traditionally used in the treatment of headaches, migraines, hyperlipidemia and diabetes. The present study aimed to evaluate its anticancer properties and possible mechanism of action using MCF7 as an in vitro model. T. polycephalum leaves were extracted using hexane, chloroform and methanol solvents and the cytotoxicity was evaluat...

متن کامل

مقایسه بازده و ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار Tanacetum polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum در شرایط مزرعه

گونه Tanacetum polycephalum از خانواده کاسنی و جنس مینا، گیاهی معطر و چندساله و دارای خواص دارویی متعدد است. در این تحقیق به‌منظور بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس سرشاخه گلدار و هر یک از اجزای آن (گل، برگ و ساقه) به‌صورت مجزا، برای اولین بار، ابتدا بذر T. polycephalum Schultz. Bip. subsp. polycephalum از استان کردستان (اطراف شهرستان قروه) جمع‌آوری و در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز، واقع...

متن کامل

بررسی تاکسونومیک گونه Tanacetum polycephalum Shultz Bip. در استان همدان با تأکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه

جنس Tanacetum یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده Asteraceae است و یکی از مشکل‌دارترین جنس‌ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنس، است. گونه‌های جنس Tanacetum  سرشار از اسانس، ترکیبات تلخ و سزکویی ترپن لاکتون‌ها هستند.Tanacetum polycephalum Shultz Bip.  یکی از گونه‌های رایج و چندشکل این جنس در ایران است. برای تعیین وجود تنو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023